blob: 1f69931c8b0589858f24724ae9daebf3fb9b551a [file] [log] [blame]
typeattribute otapreopt_chroot coredomain;
# Allow to transition to postinstall_ota, to run otapreopt in its own sandbox.
domain_auto_trans(otapreopt_chroot, postinstall_file, postinstall_dexopt)