blob: 7aa9943cb6b38031808f24c823d796a5cb94244d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="sharedUserLabel" msgid="8024311725474286801">"Ứng dụng lõi Android"</string>
<string name="app_label" msgid="3389954322874982620">"Bộ nhớ Danh bạ"</string>
<string name="provider_label" msgid="6012150850819899907">"Danh bạ"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_ticker" msgid="7638747231223520477">"Nâng cấp danh bạ cần thêm bộ nhớ."</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_title" msgid="8888171924684998531">"Đang nâng cấp dung lượng cho danh bạ"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_text" msgid="2581831842693151968">"Nhấn để hoàn tất nâng cấp."</string>
<string name="default_directory" msgid="93961630309570294">"Danh bạ"</string>
<string name="local_invisible_directory" msgid="705244318477396120">"Khác"</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Thư thoại từ "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Sao chép cơ sở dữ liệu người liên hệ"</string>
<string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Bạn sắp 1) thực hiện sao chép cơ sở dữ liệu của mình bao gồm tất cả thông tin liên quan đến địa chỉ liên hệ và tất cả nhật ký cuộc gọi sang bộ nhớ trong, và 2) gửi bản sao đó qua email. Hãy nhớ xóa bản sao khỏi thiết bị hoặc email nhận được ngay khi bạn đã sao chép thành công."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Xóa ngay"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Bắt đầu"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Chọn chương trình để gửi tệp của bạn"</string>
<string name="debug_dump_email_subject" msgid="108188398416385976">"Đã đính kèm cơ sở dữ liệu người liên hệ"</string>
<string name="debug_dump_email_body" msgid="4577749800871444318">"Phần đính kèm là cơ sở dữ liệu người liên hệ với tất cả thông tin người liên hệ của tôi. Hãy cẩn trọng khi xử lý."</string>
</resources>