blob: 2d31277f313787190889fb00577188018fdcab3f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="sharedUserLabel" msgid="8024311725474286801">"Android Core Apps"</string>
<string name="app_label" msgid="3389954322874982620">"Կոնտակտների պահոց"</string>
<string name="provider_label" msgid="6012150850819899907">"Կոնտակտներ"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_ticker" msgid="7638747231223520477">"Կոնտակտների թարմացումը պահանջում է ավելի շատ հիշողություն:"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_title" msgid="8888171924684998531">"Կոնտակտների պահոցի թարմացում"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_text" msgid="2581831842693151968">"Հպեք՝ նորացումն ավարտելու համար:"</string>
<string name="default_directory" msgid="93961630309570294">"Կոնտակտներ"</string>
<string name="local_invisible_directory" msgid="705244318477396120">"Այլ"</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Ձայնային փոստ "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Պատճենել կոնտակտային տվյալների շտեմարաը"</string>
<string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Դուք պատրաստվում եք 1) պատճենել ձեր տվյալների շտեմարանը ներքին պահոցում, որը կներառի բոլոր կոնտակտային տվյալները և բոլոր զանգերի գրանցումները, ապա 2) ուղարկել այն էլփոստով: Չմոռանաք սարքի վրա հաջողությամբ այդ ամենը պատճենելուց կամ էլփոստը ստանալուց հետո անհապաղ ջնջել պատճենը:"</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Ջնջել հիմա"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Մեկնարկել"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Ընտրեք ծրագիրը` ձեր ֆայլն ուղարկելու համար"</string>
<string name="debug_dump_email_subject" msgid="108188398416385976">"Կոնտակտների Db-ն կցված է"</string>
<string name="debug_dump_email_body" msgid="4577749800871444318">"Կից իմ կոնտակտների տվյալների շտեմարանն է` իմ բոլոր կոնտակտների տեղեկություններով: Վերաբերվեք խմաքով:"</string>
</resources>