blob: 1fe78dd3a9fe18208c42a03823192a15410d570d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string-array name="tips">
<item msgid="4457112202911142877">"Xem tất cả ứng dụng của bạn.\n Chạm vào biểu tượng Trình khởi chạy. @drawable/all_apps"</item>
<item msgid="8842580895829057430">"Kéo ứng dụng ra Màn hình chính của bạn.\n Chạm &amp; giữ ứng dụng trong Trình khởi chạy cho điến khi ứng dụng đó rung."</item>
<item msgid="8903218961940756528">"Sắp xếp lại Màn hình chính của bạn.\n Chạm &amp; giữ một mục và khi mục đó rung, hãy kéo mục đó đến vị trí bạn muốn."</item>
<item msgid="3123213860439458492">"Xóa mục.\n Chạm &amp; giữ một mục và khi mục đó rung, kéo mục đó vào biểu tượng Thùng rác. @drawable/trash"</item>
<item msgid="1000948398885889319">"Nhiều Màn hình chính.\n Trượt sang trái hoặc sang phải để chuyển đổi. Kéo mục sang màn hình khác."</item>
<item msgid="424487960942281801">"Hoàn tất với tiện ích này?\n Hãy chạm &amp; giữ tiện ích đó khi nó rung, kéo tiện ích đó vào biểu tượng Thùng rác."</item>
</string-array>
</resources>