blob: 6adb1e8e5f23ae8b58ca49391009dca0ba5a5760 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="78565911793142902">"Dịch vụ NFC"</string>
<string name="nfcUserLabel" msgid="7708535817084357357">"Nfc"</string>
<string name="accessibility_nfc_enabled" msgid="7796246979948787735">"Đã bật NFC."</string>
<string name="tap_to_beam" msgid="5819197866281059878">"Nhấn để truyền"</string>
<string name="beam_progress" msgid="7453634884807323920">"Tia đến..."</string>
<string name="beam_outgoing" msgid="4679536649779123495">"Đang chiếu..."</string>
<string name="beam_complete" msgid="477026736424637435">"Hoàn tất chiếu"</string>
<string name="beam_failed" msgid="5116241718189888630">"Chiếu chưa hoàn tất"</string>
<string name="beam_canceled" msgid="5425192751826544741">"Chiếu bị hủy"</string>
<string name="cancel" msgid="61873902552555096">"Hủy"</string>
<string name="beam_tap_to_view" msgid="7430394753262448349">"Nhấn để xem"</string>
<string name="beam_handover_not_supported" msgid="4083165921751489015">"Thiết bị của người nhận không hỗ trợ truyền tệp lớn qua quá trình chiếu."</string>
<string name="beam_try_again" msgid="3364677301009783455">"Nhóm các thiết bị lại với nhau lần nữa"</string>
<string name="beam_busy" msgid="5253335587620612576">"Beam hiện đang bận. Hãy thử lại khi quá trình truyền trước đây hoàn tất."</string>
<string name="device" msgid="4459621591392478151">"thiết bị"</string>
<string name="connecting_peripheral" msgid="1296182660525660935">"Đang kết nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="connected_peripheral" msgid="20748648543160091">"Đã kết nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="connect_peripheral_failed" msgid="7925702596242839275">"Không thể kết nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="disconnecting_peripheral" msgid="1443699384809097200">"Đang ngắt kết nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="disconnected_peripheral" msgid="4470578100296504366">"Đã ngắt kết nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="pairing_peripheral" msgid="6983626861540899365">"Đang ghép nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="pairing_peripheral_failed" msgid="6087643307743264679">"Không thể ghép nối <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="failed_to_enable_bt" msgid="7229153323594758077">"Không thể bật Bluetooth"</string>
<string name="confirm_pairing" msgid="4112568077038265363">"Bạn có chắc chắn muốn ghép nối thiết bị Bluetooth <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> không?"</string>
<string name="pair_yes" msgid="3525614878559994448">"Có"</string>
<string name="pair_no" msgid="5022308368904055020">"Không"</string>
<string name="tap_again_to_pay" msgid="5754988005412859897">"Nhấn lại để thanh toán bằng <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="tap_again_to_complete" msgid="5423640945118279123">"Nhấn lại để hoàn tất bằng <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="transaction_failure" msgid="7828102078637936513">"Không thể hoàn tất giao dịch này bằng <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="could_not_use_app" msgid="8137587876138569083">"Không thể sử dụng <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="pay_with" msgid="5531545488795798945">"Thanh toán bằng"</string>
<string name="complete_with" msgid="6797459104103012992">"Hoàn tất bằng"</string>
<string name="default_pay_app_removed" msgid="4108250545457437360">"Dịch vụ yêu thích của bạn để nhấn và thanh toán đã bị xóa. Chọn dịch vụ khác?"</string>
<string name="ask_nfc_tap" msgid="2925239870458286340">"Chạm vào thiết bị khác để hoàn thành"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="6250727951843550671">"Kết nối"</string>
<string name="status_unable_to_connect" msgid="9183908200295307657">"Không thể kết nối với mạng"</string>
<string name="status_wifi_connected" msgid="5893022897732105739">"Đã kết nối"</string>
<string name="title_connect_to_network" msgid="2474034615817280146">"Kết nối mạng"</string>
<string name="prompt_connect_to_network" msgid="8511683573657516114">"Kết nối với mạng <xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="beam_requires_nfc_enabled" msgid="2800366967218600534">"Android Beam yêu cầu bật NFC. Bạn có muốn bật NFC không?"</string>
<string name="android_beam" msgid="1666446406999492763">"Android Beam"</string>
<string name="beam_requires_external_storage_permission" msgid="8798337545702206901">"Ứng dụng không có quyền truy cập vào Bộ nhớ ngoài. Ứng dụng cần phải có quyền này để chiếu tệp này"</string>
<string name="title_confirm_url_open" msgid="8069968913244794478">"Mở liên kết?"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="tablet" msgid="3353502750736192055">"Máy tính bảng của bạn đã nhận được một liên kết thông qua NFC:"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="default" msgid="1246398412196449226">"Điện thoại của bạn đã nhận được một liên kết thông qua NFC:"</string>
<string name="action_confirm_url_open" msgid="3458322738812921189">"Mở liên kết"</string>
<string name="tag_read_error" msgid="2485274498885877547">"Lỗi đọc thẻ NFC. Hãy thử lại."</string>
<string name="tag_dispatch_failed" msgid="3562984995049738400">"Không có ứng dụng nào hỗ trợ thẻ NFC này"</string>
</resources>