blob: 5967d0743b421bc6f79ead824ffdc6e191a38349 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="exchange_name_alternate" msgid="293118547772095111">"Microsoft Exchange ActiveSync"</string>
<string name="meeting_accepted" msgid="3212429159225789973">"Ընդունված է` <xliff:g id="SUBJECT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_declined" msgid="1171426219920875691">"Մերժված` <xliff:g id="SUBJECT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_tentative" msgid="5057443956630531997">"Փորձնական` <xliff:g id="SUBJECT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_canceled" msgid="3913922862382539900">"Չեղարկվել է` <xliff:g id="SUBJECT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_updated" msgid="5960663236439072658">"Թարմացված` <xliff:g id="SUBJECT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_when" msgid="1905576664682173880">"Երբ` <xliff:g id="WHEN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_where" msgid="6498631574145121862">"Որտեղ` <xliff:g id="WHERE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="meeting_recurring" msgid="2752008481765880928">"Երբ` <xliff:g id="EVENTDATE">%s</xliff:g> (ընթացիկ)"</string>
<string name="meeting_allday" msgid="7251209063071628040">"Երբ` <xliff:g id="EVENTDATE">%s</xliff:g> (ամբողջ օրը):"</string>
<string name="meeting_allday_recurring" msgid="4545762363537362545">"Երբ` <xliff:g id="EVENTDATE">%s</xliff:g> (ամբողջ օրը, ընթացիկ)"</string>
<string name="app_name" msgid="1707639359526090662">"Փոխանակման ծառայություններ"</string>
<string name="exception_cancel" msgid="8972887597771126871">"Այս միջոցառումը չեղարկվել է <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="exception_updated" msgid="329192591551400871">"Այս միջոցառման մանրամասները փոխվել են <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="policy_dont_allow_storage_cards" msgid="1305111581282078881">"Չթույլատրել պահուստային քարտեր"</string>
<string name="policy_dont_allow_unsigned_apps" msgid="7663879438028397642">"Չթույլատրել չստորագրված հավելվածներ"</string>
<string name="policy_dont_allow_unsigned_installers" msgid="8227232531632246827">"Չթույլատրել չստորագրված հավելվածների տեղադրիչներ"</string>
<string name="policy_dont_allow_wifi" msgid="8501275982154914194">"Չթույլատրել Wi-Fi"</string>
<string name="policy_dont_allow_text_messaging" msgid="860590081742537792">"Չթույլատրել տեքստային հաղորդագրություններ"</string>
<string name="policy_dont_allow_pop_imap" msgid="5772539239469636191">"Չթույլատրել POP3 կամ IMAP հաշիվներ"</string>
<string name="policy_dont_allow_irda" msgid="8230803019935893114">"Չթույլատրել ինֆրակարմիր կապերը"</string>
<string name="policy_dont_allow_html" msgid="3909470006782362967">"Չթույլատրել HTML նամակ"</string>
<string name="policy_dont_allow_browser" msgid="241728112385525092">"Չթույլատրել դիտարկիչներ"</string>
<string name="policy_dont_allow_consumer_email" msgid="2473755560531860915">"Չթույլատրել սպառողական նամակներ"</string>
<string name="policy_dont_allow_internet_sharing" msgid="8926902533477728994">"Չթույլատրել ինտերնետային տարածումը"</string>
<string name="policy_require_smime" msgid="6445017199744800426">"Պահանջում է SMIME հաղորդագրություններ"</string>
<string name="policy_bluetooth_restricted" msgid="2877695021606992022">"Սահմանափակել Bluetooth-ի օգտագործումը"</string>
<string name="policy_app_blacklist" msgid="6955451921925210944">"Արգելել նշված հավելվածները"</string>
<string name="policy_app_whitelist" msgid="73673250614393830">"Թույլատրել միայն նշված հավելվածները"</string>
<string name="policy_text_truncation" msgid="2098855720139889616">"Սահմանափակել տեքստային նամակի չափը"</string>
<string name="policy_html_truncation" msgid="4913206221060438112">"Սահմանափակել HTML նամակի չափը"</string>
<string name="policy_require_sd_encryption" msgid="3911913080904633038">"Պահանջում է SD քարտի կոդավորում"</string>
<string name="policy_dont_allow_attachments" msgid="8422502533001368811">"Չթույլատրել կցորդներ"</string>
<string name="policy_max_attachment_size" msgid="8872049367518056209">"Սահմանափակել կցորդի չափը"</string>
<string name="policy_require_manual_sync_roaming" msgid="4779633041935012627">"Թույլատրել միայն ձեռքով համաժամեցում ռոումինգում գտնվելիս"</string>
<string name="policy_require_encryption" msgid="4176146021220010140">"Պահանջում է սարքի կոդավորում"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_auto" msgid="7407981634952005775">"Ավտոմատ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1day" msgid="4169162439752592189">"Մի օր"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_3days" msgid="2330167870774583574">"Երեք օր"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1week" msgid="5066291978475859713">"Մեկ շաբաթ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_2weeks" msgid="2127842445792663461">"Երկու շաբաթ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1month" msgid="4785039795926771180">"Մեկ ամիս"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_all" msgid="4794683936065721438">"Բոլորը"</string>
<string name="auth_error_notification_title" msgid="6768042010440968454">"Նույնականացման սխալ"</string>
<string name="auth_error_notification_text" msgid="3590528965691740509">"Հպեք՝ <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> հաշվի կարգավորումները փոփոխելու համար"</string>
<string name="email_settings_not_available" msgid="59579952494440349">"Կրկին միացրեք Էլփոստի հավելվածը՝ կարգավորումները դիտելու համար:"</string>
</resources>