merge in ics-mr1-release history after reset to ics-mr1
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index 6c15cf4..cd368ee 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -40,6 +40,6 @@
   <string name="rightParen" msgid="3177971166159324016">")"</string>
   <string name="basic" msgid="7691469861698059753">"Bảng điều khiển cơ bản"</string>
   <string name="advanced" msgid="7122495413742976492">"Bảng điều khiển nâng cao"</string>
-  <string name="clear_history" msgid="8458043980601165012">"Xoá lịch sử"</string>
+  <string name="clear_history" msgid="8458043980601165012">"Xóa lịch sử"</string>
   <string name="text_copied_toast" msgid="5801480710472541833">"Đã sao chép văn bản."</string>
 </resources>