blob: c8db339ce23bea0d285a57cd9e2a7bd830934d70 [file] [log] [blame]
{
"presubmit": [
{
"name": "powermodel-test"
}
]
}