blob: ad3121c6a994d354ccb653830cc26c5654a69bb2 [file] [log] [blame]
<ul id="nav">
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/index.html">
<span class="en">Google Play</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/about/visibility.html">
<span class="en">Visibility</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/about/monetizing.html">
<span class="en">Monetizing</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/about/distribution.html">
<span class="en">Distribution</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/publish/index.html">
<span class="en">Publishing</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/publish/register.html">
<span class="en">Get Started</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/publish/console.html">
<span class="en">Developer Console</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/publish/preparing.html">
<span class="en">Publishing Checklist</span>
</a></li>
</ul>
</li>
<!-- <li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/developer-console.html">
<span class="en">The Developer Console</span>
</a>
</div>
<ul>
<li class="nav-section"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/register.html">
<span class="en">Get Started</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/distribution-controls.html">
<span class="en">Managing Distribution</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/pricing-billing.html">
<span class="en">Pricing and Billing</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/app-data.html">
<span class="en">Reviewing App Data</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/advanced-options.html">
<span class="en">Advanced Options</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/publishing.html">
<span class="en">Publishing and Updating</span>
</a></li>
</ul>
</li> end of Developer Console -->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/promote/index.html">
<span class="en">Promoting</span></a>
</div>
<ul>
<!-- <li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/promote/product-pages.html">
<span class="en">Your Product Pages</a></li>
-->
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/promote/linking.html">
<span class="en">Linking to Your Products</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/promote/badges.html">
<span class="en">Google Play Badges</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/promote/device-art.html">
<span class="en">Device Art Generator</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/promote/brand.html">
<span class="en">Brand Guidelines</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/quality/index.html">
<span class="en">App Quality</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/quality/core.html">
<span class="en">Core App Quality</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/quality/tablet.html">
<span class="en">Tablet App Quality</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/strategies/app-quality.html">
<span class="en">Improving App Quality</span>
</a></li>
</ul>
</li>
<!--
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/after.html">
<span class="en">After Launch</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/errors.html.html">Reviewing Errors</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/reviews.html">Tracking User Reviews</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/supporting-users.html">Supporting Users</a></li>
</ul>
</li>
-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/spotlight/index.html">
<span class="en">Spotlight</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>distribute/googleplay/spotlight/tablets.html">
<span class="en">Tablet Stories</span>
</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty">
<a href="<?cs var:toroot ?>distribute/open.html">
<span class="en">Open Distribution</span>
</a>
</div>
</li>
</ul>