blob: b8dc2de06d0feee66d0b5bb57c1f84c08f74436b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Բ"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"ԿԲ"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"ՄԲ"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"ԳԲ"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"Տբ"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"Պբ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր"</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> ր"</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> ր"</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> րոպե"</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> րոպե"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> ր <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> ր <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Անանուն&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Հեռախոսահամար չկա)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Անհայտ"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Ձայնային փոստ"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Միացման խնդիր կամ անվավեր MMI ծածակագիր:"</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Գործողությունը սահմանափակված է միայն ամրակայված հեռախոսահամարների համար:"</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Ծառայությունը միացված է:"</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Ծառայությունը միացված է`"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Ծառայությունն անջատվել է:"</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Գրանցումը հաջողված է:"</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Ջնջումը հաջող էր:"</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Սխալ գաղտնաբառ:"</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI-ը ավարտված է:"</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Ձեր մուտքագրած հին PIN-ը ճիշտ չէ:"</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Ձեր մուտքագրած PUK-ը ճիշտ չէ:"</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Ձեր մուտքագրած PIN-երը չեն համընկնում:"</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Մուտքագրեք PIN, որը 4-ից 8 թիվ է:"</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Մուտքագրեք PUK, որն 8 կամ ավել թիվ ունի:"</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Ձեր SIM քարտը PUK-ով կողպված է: Մուտքագրեք PUK կոդը այն ապակողպելու համար:"</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Մուտքագրեք PUK2-ը` SIM քարտն արգելաբացելու համար:"</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Ձախողվեց: Միացրեք SIM/RUIM կողպումը:"</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="one">Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ, որից հետո SIM քարտն արգելափակվելու է:</item>
<item quantity="other">Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ, որից հետո SIM քարտն արգելափակվելու է:</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Մուտքային զանգողի ID"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Ելքային զանգողի ID"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Կապված տողի ID"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Կապված տողի ID-ի սահմանափակում"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Զանգի վերահասցեավորում"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Զանգի սպասում"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Զանգի արգելափակում"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Գաղտնաբառի փոփոխում"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN-ի փոփոխություն"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Զանգող համարը առկա է"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Զանգող հեռախոսահամարը սահմանափակված է"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Երեք կողմով զանգ"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Անցանկալի վրդովեցնող զանգերի մերժում"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Զանգող համարի առաքում"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Չխանգարել"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Զանգողի ID-ն լռելյայն սահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` սահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Զանգողի ID-ն լռելյայն սահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` չսահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Զանգողի ID-ն լռելյայն չսահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` Սահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Զանգողի ID-ն լռելյայն չսահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` չսահմանափակված"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Ծառայությունը չի տրամադրվում:"</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Դուք չեք կարող փոխել զանգողի ID-ի կարգավորումները:"</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Սահմանափակված մուտքը փոխված է"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Տվյալների ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Արտակարգ իրավիճակի ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Ձայնային ծառայությունը արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Բոլոր ձայնային ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"SMS ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Ձայնային կամ տվյալների ծառայություններն արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Ձայնային/SMS ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Բոլոր ձայնային/տվյալների/SMS ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի ԲՈԼՈՐԸ ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի HCO ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի VCO ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի ԱՆՋԱՏ ռեժիմը"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Ձայնային"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Տվյալներ"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"Ֆաքս"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Չհամաժամեցված"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Համաժամել"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Փաթեթ"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"Հարթակ"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Ռոումինգի ցուցիչը միացված է"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Ռոումինգի ցուցիչը անջատված է"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Ռոումինգի ցուցիչը թարթում է"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Շրջակայքից դուրս"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Շենքից դուրս"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Ռոումինգ` նախընտրելի համակարգ"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Ռոումինգ` հասանելի համակարգ"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Ռոումինգ` դաշնային գործընկեր"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Ռոումինգ` առաջնակարգ գործընկեր"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Ռոումինգ` լիարժեք ծառայության գործառություն"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Ռոումինգ` Մասնակի ծառայության գործառություն"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Ռոումինգի ազդերիզը միացված է"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Ռոումինգի ազդերիզն անջատված է"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Ծառայության որոնում..."</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Զանգեր Wi-Fi-ի միջոցով"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Անջատված է"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wi-Fi, նախընտրելի"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Բջջային, նախընտրելի"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Միայն Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> վայրկյանից"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Հատկության կոդը ամբողջական է:"</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Կապի խնդիր կամ անվավեր գործառույթի կոդ:"</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Լավ"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Ցանցային սխալ էր տեղի ունեցել:"</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL-ը չհաջողվեց գտնել:"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Կայքի նույնականացման սխեման չի աջակցվում:"</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Չհաջողվեց նույնականացնել:"</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Նույնականացումը պրոքսի սերվերի միջոցով անհաջող էր:"</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Չհաջողվեց միանալ սերվերին:"</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Կապը սերվերի հետ չհաջողվեց: Փորձեք կրկին ավելի ուշ:"</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Սերվերի հետ կապակցման ժամանակը սպառվել է:"</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Էջը պարունակում է չափազանց շատ սերվերի վերահղում:"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Պրոտոկոլը չի աջակցվում:"</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Չհաջողվեց հաստատել ապահով կապ:"</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Չհաջողվեց բացել էջը, որովհետև URL-ը անվավեր է:"</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Չհաջողվեց մուտք գործել ֆայլ:"</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Չհաջողվեց գտնել հարցվող ֆայլը:"</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Չափից շատ հարցումներ են մշակվում: Փորձեք կրկին ավելի ուշ:"</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Մուտք գործելու սխալ` <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Համաժամեցնել"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Համաժամել"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Չափից շատ <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> հեռացումներ:"</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Գրասալիկի պահոցը լիքն է: Ջնջեք մի քանի ֆայլ` տարածք ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Ժամացույցի ֆայլերի պահեստը լիքն է: Ջնջեք որոշ ֆայլեր՝ տարածք ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Հեռուստացույցի պահեստը լիքն է: Ջնջեք որոշ ֆայլեր՝ տեղ ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Հեռախոսի պահոցը լիքն է: Ջնջեք մի քանի ֆայլեր` տարածություն ազատելու համար:"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Ցանցը կարող է վերահսկվել"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Անհայտ երրորդ կողմի կողմից"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Ձեր աշխատանքային պրոֆիլի ադմինիստրատորի կողմից"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>-ի կողմից"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Աշխատանքային պրոֆիլը ջնջվել է"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Աշխատանքային պրոֆիլը ջնջվել է ադմինիստրատորի հավելվածի բացակայության պատճառով:"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Աշխատանքային պրոֆիլի ադմինիստրատորի հավելվածը բացակայում է կամ վնասված է: Արդյունքում ձեր աշխատանքային պրոֆիլը և առնչվող տվյալները ջնջվել են: Օգնության համար դիմեք ձեր ադմինիստրատորին:"</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="6019770344820507579">"Ձեր աշխատանքային պրոֆիլն այս սարքում այլևս հասանելի չէ:"</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Ձեր սարքը ջնջվելու է"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Ադմինիստրատորի հավելվածում բացակայում են բաղադրիչներ կամ այն վնասված է և չի կարող օգտագործվել: Ձեր սարքն այժմ ջնջվելու է: Օգնություն համար դիմեք ձեր ադմինիստրատորին:"</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Իմ"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Գրասալիկի ընտրանքները"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Հեռուստացույցի ընտրանքներ"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Հեռախոսի ընտրանքներ"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Անձայն ռեժիմ"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Միացնել անլար կապը"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Անլար կապը անջատել"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"էկրանի կողպեք"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Անջատել"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Զանգակն անջատված է"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Զանգակի թրթռոց"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Զանգակը միացված է"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android համակարգի թարմացում"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Պատրաստվում է թարմացնել…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Թարմացման փաթեթի մշակում…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Վերագործարկում…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Գործարանային տվյալների վերականգնում"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Վերագործարկվում է…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Անջատվում է…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Ձեր գրասալիկը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Հեռուստացույցը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Ձեր ժամացույցը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Ձեր հեռախոսը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Ցանկանու՞մ եք անջատել:"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Վերաբեռնել անվտանգ ռեժիմի"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Ցանկանու՞մ եք վերաբեռնել անվտանգ ռեժիմի: Սա կկասեցնի ձեր տեղադրած բոլոր կողմնակի ծրագրերը: Դրանք կվերականգնվեն, երբ դուք կրկին վերաբեռնեք:"</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Վերջին"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Նոր հավելվածեր չկան:"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Գրասալիկի ընտրանքները"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Հեռուստացույցի ընտրանքներ"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Հեռախոսի ընտրանքներ"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Էկրանի փական"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Անջատել"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Վրիպակի զեկույց"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Գրել սխալի զեկույց"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Սա տեղեկություններ կհավաքագրի ձեր սարքի առկա կարգավիճակի մասին և կուղարկի այն էլեկտրոնային նամակով: Որոշակի ժամանակ կպահանջվի վրիպակի մասին զեկուցելու պահից սկսած մինչ ուղարկելը: Խնդրում ենք փոքր-ինչ համբերատար լինել:"</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Անձայն ռեժիմ"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Ձայնը անջատված է"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Ձայնը միացված է"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Ինքնաթիռային ռեժիմ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Ինքնաթիռային ռեժիմը միացված է"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Ինքնաթիռային ռեժիմը անջատված է"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Օգնական"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Ձայնային օգնութ"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Կողպել հիմա"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Անվտանգ ռեժիմ"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android համակարգ"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="2804351898001038951">"Անձնական"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Աշխատանքային"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Կոնտակտներ"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"կոնտակտների հասանելիություն"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Տեղադրություն"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"օգտագործել այս սարքի տեղադրությունը"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Օրացույց"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"օրացույցի հասանելիություն"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"Կարճ հաղորդագրություն"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"ուղարկել և դիտել SMS հաղորդագրությունները"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Պահոց"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"օգտագործել լուսանկարները, մեդիա ֆայլերը և ձեր սարքում պահվող այլ ֆայլերը"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Բարձրախոս"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"ձայնագրում"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Ֆոտոխցիկ"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"լուսանկարում և տեսագրում"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Հեռախոս"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"հեռախոսազանգերի կատարում և կառավարում"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="7416703484233940260">"Սենսորներ"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="2280821510554029577">"օգտագործել ձեր հիմնական ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների և ֆիզիկական գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Առբերել պատուհանի բովանդակությունը"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Ստուգեք պատուհանի բովանդակությունը, որի հետ փոխգործակցում եք:"</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Միացնել Հպման միջոցով հետազոտումը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Տարրերը, որոնց հպեք, բարձրաձայն կխոսեն, և էկրանը հնարավոր կլինի ուսումնասիրել ժեստերով:"</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Միացնել ընդլայնված վեբ մատչելիությունը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Հնարավոր է սկրիպտներ տեղադրվեն` ծրագրի բովանդակությունն ավելի մատչելի դարձնելու համար:"</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Զննել ձեր մուտքագրած տեքստը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Ներառում է անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են վարկային քարտերի համարները և գաղտնաբառերը:"</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"անջատել կամ փոփոխել կարգավիճակի գոտին"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Թույլ է տալիս հավելվածին անջատել կարգավիճակի գոտին կամ ավելացնել ու հեռացնել համակարգի պատկերակները:"</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"կարգավիճակի գոտի"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավիճակի գոտին լինել:"</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"ընդլայնել կամ ետ ծալել կարգավիճակի գոտին"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Թույլ է տալիս ծրագրին ընդլայնել կամ ետ ծալել կարգավիճակի գոտին:"</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"տեղադրել դյուրանցումներ"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Հավելվածին թույլ է տալիս ավելացնել գլխավոր էկրանի դյուրանցումներ՝ առանց օգտագործողի միջամտության:"</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"ապատեղադրել դյուրանցումները"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Հավելվածին թույլ է տալիս հեռացնել գլխավոր էկրանի դյուրանցումները՝ առանց օգտագործողի միջամտության:"</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"վերաուղղել ելքային զանգերը"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Թույլ է տալիս ծրագրին ելքային զանգի ընթացքում տեսնել արդեն հավաքած համարը՝ հնարավորություն տալով վերահղել կամ անջատել զանգը։"</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել SMS հաղորդագրությունները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ստուգել կամ ջնջել ձեր սարքին ուղարկված հաղորդագրությունները` առանց դրանք ձեզ ցուցադրելու:"</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել MMS հաղորդագրությունները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ստուգել կամ ջնջել ձեր սարքին ուղարկված հաղորդագրությունները` առանց դրանք ձեզ ցուցադրելու:"</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"կարդալ բջջային զեկուցվող հաղորդագրությունները"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր սարքի կողմից ստացված բջջային հեռարձակվող հաղորդագրությունները: Բջջային հեռարձակվող զգուշացումները ուղարկվում են որոշ վայրերում` արտակարգ իրավիճակների մասին ձեզ զգուշացնելու համար: Վնասարար հավելվածները կարող են խանգարել ձեր սարքի արդյունավետությանը կամ շահագործմանը, երբ ստացվում է արտակարգ իրավիճակի մասին բջջային հաղորդում:"</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Ձեր հաշիվները"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Մուտքի հնարավորություն առկա հաշիվներ:"</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"կարդալ բաժանորդագրված հոսքերը"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Թույլ է տալիս հավելվածին մանրամասներ ստանալ ընթացիկ համաժամեցված հոսքերի մասին:"</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"SMS հաղորդագրությունների ուղարկում և ընթերցում"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել SMS հաղորդագրություններ: Այն կարող է անսպասելի ծախսերի պատճառ դառնալ: Վնասարար հավելվածները կարող են ձեր հաշվից գումար ծախսել` ուղարկելով հաղորդագրություններ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"կարդալ ձեր տեքստային հաղորդագրությունները (SMS կամ MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները` անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիությունից:"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցում կամ SIM քարտի վրա պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները՝ անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիության աստիճանից:"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները` անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիությունից:"</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և գործարկել WAP հաղորդագրությունները: Այս թույլտվությունը ներառում է ձեզ ուղարկված հաղորդագրությունները հետևելու կամ ջնջելու կարողությունը` առանց ձեր տեսնելու:"</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"առբերել աշխատող հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել մանրամասն տեղեկություններ առկա և վերջերս աշխատող առաջադրանքների մասին: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին հայտնաբերել անձնական տեղեկություններ այլ հավելվածների վերաբերյալ:"</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="5979288447973722097">"Պրոֆիլների և սարքի սեփականատերերի կառավարում"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Թույլ է տալիս հավելվածներին սահմանել պրոֆիլների սեփականատերերին և սարքի սեփականատիրոջը:"</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"վերադասավորել աշխատող հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխանցել առաջադրանքները առջևք և հետնաշերտ: Հավելվածը կարող է սա անել առանց ձեր ներածման:"</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"միացնել մեքենայի ռեժիմը"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել մեքենայի ռեժիմը:"</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"փակել այլ հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերջ տալ այլ հավելվածների հետնաշերտի գործընթացները: Սա կարող է պատճառ դառնալ, որ այլ հավելվածները դադարեն աշխատել:"</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"անցնել այլ ծրագրերի վրայով"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Թույլ է տալիս հավելվածին երևալ այլ հավելվածների վերևում կամ օգտվողի ինտերֆեյսի մասերում: Դրանք կարող են խոչընդոտել ձեր ինտերֆեյսի օգտագործմանը ցանկացած հավելվածում կամ փոխել այն, ինչը կարծում եք, որ տեսնում եք այլ հավելվածներում:"</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"միշտ աշխատեցնել հավելվածը"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Թույլ է տալիս հավելվածին մնայուն դարձնել իր մասերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածներին հասանելի հիշողությունը` դանդաղեցնելով գրասալիկի աշխատանքը:"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Թույլ է տալիս հավելվածին պահել իր տարրերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածների համար հատկացված հիշողությունը և դանդաղեցնել հեռուստացույցի աշխատանքը:"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Թույլ է տալիս հավելվածին մնայուն դարձնել իր մասերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածներին հասանելի հիշողությունը` դանդաղեցնելով հեռախոսի աշխատանքը:"</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"չափել հավելվածի պահոցի տարածքը"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել իր կոդը, տվյալները և քեշի չափերը"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"փոփոխել համակարգի կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել համակարգի կարգավորումների տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են վնասել ձեր համակարգի կարգավորումները:"</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"աշխատել մեկնարկային ռեժիմով"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքնաշխատ մեկնարկել համակարգի բեռնման ավարտից հետո: Սա կարող է երկարացնել գրասալիկի մեկնարկը և թույլ տալ հավելավածին դանդաղեցնել ամբողջ գրասալիկի աշխատանքը` միշտ աշխատելով:"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքնամեկնարկել համակարգի սկզբնաբեռնումից հետո: Սա կարող է երկարացնել հեռուստացույցի մեկնարկը և թույլ է տալիս հավելվածին դանդաղեցնել ողջ գրասալիկի աշխատանքը՝ իր մշտական աշխատանքով:"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքն իրեն սկսել` համակարգի բեռնումն ավարտվելուն պես: Սա կարող է հեռախոսի մեկնարկը դարձնել ավելի երկար և թույլ տալ, որ հավելվածը դանդաղեցնի ընդհանուր հեռախոսի աշխատանքը` միշտ աշխատելով:"</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"ուղարկել կպչուն հաղորդում"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել կպչուն հաղորդումներ, որոնք մնում են հաղորդման ավարտից հետո: Չափազանց շատ օգտագործումը կարող է գրասալիկի աշխատանքը դանդաղեցնել կամ դարձնել անկայուն` պատճառ դառնալով չափազանց մեծ հիշողության օգտագործման:"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Թույլ է տալիս հավելվածին կատարել անընդմեջ հեռարձակումներ, որոնցից հետո տվյալները հասանելի են մնում: Չափից դուրս օգտագործումը կարող է դանդաղեցնել հեռուստացույցի աշխատանքը կամ դարձնել այն անկայուն՝ ավելացնելով հիշողության ծախսը:"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել կպչուն հաղորդումներ, որոնք մնում են հաղորդման ավարտից հետո: Չափազանց շատ օգտագործումը կարող է հեռախոսի աշխատանքը դանդաղեցնել կամ դարձնել անկայուն` պատճառ դառնալով չափազանց մեծ հիշողության օգտագործման:"</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"կարդալ ձեր կոնտակտները"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին պահել ձեր կոնտակտային տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են տարածել կոնտակտային տվյալները` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցում պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում նաև՝ թե ինչ հաճախականությամբ եք զանգեր կատարել, օգտվել էլփոստից կամ այլ կերպ հաղորդակցվել որոշակի մարդկանց հետ: Այս թույլտվության միջոցով հավելվածները կարող են պահել ձեր կոնտակտների տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են համօգտագործել դրանք առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին պահել ձեր կոնտակտային տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են տարածել կոնտակտային տվյալները` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"փոփոխել ձեր կոնտակտները"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել հեռուստացույցի մեջ պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում նաև՝ թե ինչ հաճախականությամբ եք զանգեր կատարել, օգտվել էլփոստից կամ այլ կերպ հաղորդակցվել որոշակի մարդկանց հետ: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"կարդալ զանգերի մատյանը"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկի զանգերի գրանցամատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին պահել ձեր զանգերի գրանցամատյանի տվյալները, և վնասարար հավելվածները կարող են տարածել դրանք` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցի զանգերի մատյանը, այդ թվում նաև մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Այս թույլտվության միջոցով հավելվածները կարող են պահել ձեր զանգերի մատյանի տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են համօգտագործել այդ տվյալները առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսի զանգերի գրանցամատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին պահպանել ձեր զանգերի գրանցամատյանի տվյալները, և վնասարար հավելվածները կարող են տարածել գրանցամատյանի տվյալներն առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"տեսնել զանգերի գրանցամատյանը"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել հեռուստացույցի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր հեռախոսի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"մարմնի սենսորներ (օր.` սրտի)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Հավելվածին թույլ է տալիս մուտք ունենալ սենսորների տվյալներին, որոնք վերահսկում են ձեր ֆիզիկական վիճակը, օրինակ՝ ձեր սրտի զարկերը:"</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"կարդալ օրացուցային իրադարձությունները և գաղտնի տեղեկությունները"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում պահված բոլոր օրացուցային իրադարձությունները, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին տարածել կամ պահել ձեր օրացուցային տվյալները` անկախ գաղտնիությունից կամ զգայունությունից:"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցի օրացույցում պահված բոլոր իրադարձությունները, այդ թվում նաև ընկերների կամ գործընկերների հետ կապված իրադարձությունները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին համօգտագործել կամ պահել ձեր օրացույցի տվյալները՝ անկախ նրանց գաղտնիության կամ կարևորության աստիճանից:"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում պահված բոլոր օրացուցային իրադարձությունները, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին տարածել կամ պահել ձեր օրացուցային տվյալները` անկախ գաղտնիությունից կամ զգայունությունից:"</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"ավելացնել կամ փոփոխել օրացուցային իրադարձությունները և ուղարկել նամակ հյուրերին` առանց սեփականատերերի իմացության"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոխել իրադարձություններ, որոնք դուք կարող եք փոփոխել ձեր գրասալիկում, այդ թվում ընկերների կամ աշխատակիցների իրադարձությունները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք երևում են որպես օրացույցի սեփականատերերից ուղարկված, կամ փոփոխել իրադարձություններն առանց սեփականատերերի իմացության:"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոփոխել իրադարձությունները, որոնք կարող եք փոփոխել ձեր հեռուստացույցի մեջ, այդ թվում` ընկերների կամ աշխատակիցների հետ կապված իրադարձությունները: Սա կարող է թույլատրել հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք հայտնվում են օրացույցի սեփականատերերից կամ փոփոխել իրադարձություններն` առանց սեփականատերերի իմացության:"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոխել այն իրադարձությունները, որոնք կարող եք փոփոխել ձեր հեռախոսից, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք իբրև գալիս են օրացույցի սեփականատիրոջից, կամ փոփոխել իրադարձությունները` առանց սեփականատիրոջ իմացության:"</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"օգտագործել տեղադրություն տրամադրող հավելվյալ հրամաններ"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Ծրագրին թույլ է տալիս օգտագործել տեղադրության մասին տվյալների աղբյուրների կառավարման լրացուցիչ հրահանգներ: Սա կարող է ծրագրին թույլ տալ միջամտել GPS-ի կամ տեղադրության մասին տվյալների այլ աղբյուրների գործառույթներին:"</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"ճշգրիտ վայրը (ըստ GPS-ի և ցանցի)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ ձեր ճշգրիտ տեղադրությունը` օգտագործելով Գլոբալ Դիրքավորման Համակարգը (GPS) կամ ցանցային տեղանքի աղբյուրները, ինչպես օրինակ` բջջային աշտարակները և Wi-Fi-ը: Այս տեղադրության ծառայությունները պետք է միացվեն և հասանելի լինեն ձեր սարքի համար, որպեսզի հավելվածն օգտագործի դրանք: Հավելվածները կարող են սա օգտագործել` որոշելու համար ձեր գտնվելու վայրը և կարող են սպառել մարտկոցի լրացուցիչ լիցք:"</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"մոտավոր տեղադրությունը (ցանցային)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ ձեր մոտավոր տեղադրությունը: Այս տեղադրությունը ստացվում է տեղանքի ծառայությունների կողմից, ինչպես օրինակ` բջջային աշտարակներից և Wi-Fi-ից: Այս տեղանքի ծառայությունները պետք է միացված և հասանելի լինեն ձեր սարքին, որպեսզի հավելվածն օգտագործի դրանք: Հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր մոտավոր գտնվելու վայրը որոշելու համար:"</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"փոխել ձեր աուդիո կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձայնանյութի գլոբալ կարգավորումները, ինչպես օրինակ` ձայնը և թե որ խոսափողն է օգտագործված արտածման համար:"</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"ձայնագրել ձայնանյութ"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Թույլ է տալիս հավելվածին բարձրախոսով ձայնագրել ձայնանյութ: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին ձայնանյութ ձայնագրել ցանկացած ժամանակ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"SIM հաղորդակցում"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Թույլ է տալիս հավելվածին հրամաններ ուղարկել SIM-ին: Սա շատ վտանգավոր է:"</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"լուսանկարել և տեսանկարել"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Թույլ է տալիս հավելվածին ֆոտոխցիկով լուսանկարել և տեսանկարել: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին օգտագործել ֆոտոխցիկը ցանկացած ժամանակ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"կառավարել թրթռումը"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել թրթռոցը:"</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"կառավարել լապտերը"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել լապտերը:"</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"ուղղակիորեն զանգել հեռախոսահամարներին"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Թույլ է տալիս հավելվածին զանգել հեռախոսահամարներին առանց ձեր միջամտության: Սա կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի գանձումների կամ զանգերի: Նկատի ունեցեք, որ սա թույլ չի տալիս հավելվածին զանգել արտակարգ իրավիճակների համարներին: Վնասարար հավելվածները կարող են ձեր հաշվից զանգեր կատարել` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"կարդալ հեռախոսի կարգավիճակը և ինքնությունը"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել սարքի հեռախոսային գործիքները: Այս թույլտվությունը հավելվածին հնարավորություն է տալիս որոշել հեռախոսահամարը և սարքի ID-ները, արդյոք զանգը ակտիվ է և միացված զանգի հեռակա հեռախոսահամարը:"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"զերծ պահել գրասալիկը քնելուց"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"թույլ չտալ հեռուստացույցին մտնել քնի ռեժիմ"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"կանխել հեռախոսի քնի ռեժիմին անցնելը"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել գրասալիկի` քնի ռեժիմին անցնելը:"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել, որ հեռուստացույցը մտնի քնի ռեժիմ:"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել հեռախոսի` քնի ռեժիմին անցնելը:"</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"փոխանցել ինֆրակարմիր հաղորդիչով"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Հավելվածին թույլ է տալիս օգտագործել գրասալիկի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել հեռուստացույցի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Հավելվածին թույլ է տալիս օգտագործել հեռախոսի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"դնել պաստառ"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղադրել համակարգի պաստառը:"</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"կարգաբերել ձեր պաստառի չափերը"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղադրել համակարգի պաստառի չափի հուշումները:"</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"կարգավորել ժամային գոտին"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել գրասալիկի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռուստացույցի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռախոսի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"գտնել հաշիվներ սարքում"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ գրասալիկի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Սա կարող է ներառել ցանկացած հաշիվ, որ ստեղծվել է ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ հեռուստացույցի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Այս ցանկի մեջ կարող են լինել նաև ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից ստեղծված հաշիվները:"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ հեռախոսի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Սա կարող է ներառել ցանկացած հաշիվ, որ ստեղծվել է ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"դիտել ցանցային միացումները"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել ցանցային կապերի մասին տեղեկություններ, ինչպես օրինակ, թե ինչ կապեր կան և որոնք են միացված:"</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"լրիվ ցանցային մուտք"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստեղծել ցանցային բնիկներ և օգտագործել հատուկ ցանցային պրոտոկոլներ: Զննարկիչը և այլ հավելվածները միջոցներ են տրամադրում ինտերնետին տվյալներ ուղարկելու համար, ուստի այս թույլտվությունը չի պահանջվում ինտերնետին տվյալներ ուղարկելու համար:"</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"փոխել ցանցի կապը"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել ցանցի միացման կարգավիճակը:"</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"փոխել միացված կապը"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել կապված ցանցի միացման կարգավիճակը:"</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"դիտել Wi-Fi կապերը"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Wi-Fi ցանցի տեղեկություններ, ինչպես օրինակ` արդյոք Wi-Fi-ը միացված է, թե` ոչ, և միացված Wi-Fi սարքի անունը:"</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"միանալ Wi-Fi-ին և անջատվել դրանից"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Թույլ է տալիս հավելվածին միանալ Wi-Fi մուտքի կետերին և անջատվել այդ կետերից, ինչպես նաև կատարել սարքի կարգավորման փոփոխություններ Wi-Fi ցանցերի համար:"</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"թույլատրել Բազմասփյուռ Wi-Fi-ի ընդունումը"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին ուղարկված փաթեթները` օգտագործելով ոչ միայն ձեր գրասալիկը, այլ նաև բազմասփյուռ հասցեները: Այն օգտագործում է ավելի շատ լիցք, քան ոչ բազմասփյուռ ռեժիմը:"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Թույլ է տալիս հավելվածին փաթեթներ ուղարկել Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին, այլ ոչ միայն հեռուստացույցին: Ավելի շատ հոսանք է ծախսում, քան սովորական ռեժիմում:"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին ուղարկված փաթեթները` օգտագործելով ոչ միայն ձեր հեռախոսը, այլ նաև բազմասփյուռ հասցեները: Այն օգտագործում է ավելի շատ լիցք, քան ոչ բազմասփյուռ ռեժիմը:"</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"մուտք գործել Bluetooth-ի կարգավորումներ"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավորել տեղային Bluetooth գրասալիկը և հայտնաբերել ու զուգակցվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Թույլ է տալիս հավելվածին կազմաձևել տեղային Bluetooth-ը հեռուստացույցի վրա և հայտնաբերել ու զուգավորվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավորել տեղային Bluetooth հեռախոսը և հայտնաբերել ու զուգակցվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"միանալ WiMAX-ին և անջատվել դրանից"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Թույլ է տալիս հավելվածին պարզել, արդյոք WiMAX-ը միացված է և ցանկացած միացված WiMAX ցանցի մասին տեղեկություններ:"</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Փոխել WiMAX-ի կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրասալիկը միացնել WiMAX ցանցին և անջատվել այդ ցանցից:"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Թույլ է տալիս հավելվածին կապակցել հեռուստացույցը և ապակապակցել այն WiMAX ցանցերից:"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Թույլ է տալիս հավելվածին հեռախոսը միացնել WiMAX ցանցին և անջատել այդ ցանցից:"</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"զուգակցվել Bluetooth սարքերի հետ"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կարգավորումը գրասալիկի վրա և կապվել ու կապեր ընդունել զուգակցված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կազմաձևումը հեռուստացույցի վրա և կապակցվել ու թույլ տալ կապակցումները զուգավորված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կարգավորումը հեռախոսի վրա և կապվել ու կապեր ընդունել զուգակցված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"վերահսկել Մոտ Տարածությամբ Հաղորդակցումը"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդակցվել Մոտ տարածությամբ հաղորդակցման (NFC) պիտակների, քարտերի և ընթերցիչների հետ:"</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"անջատել ձեր էկրանի կողպեքը"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Թույլ է տալիս հավելվածին անջատել ստեղնաշարի կողպումը և ցանկացած համակցված գաղտնաբառի պաշտպանվածությունը: Սրա ճիշտ օրինակն է, երբ հեռախոսը անջատում է ստեղնաշարի կողպումը մուտքային զանգ ստանալիս, հետո այն կրկին միացնում է, երբ զանգը ավարտվում է:"</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"կառավարել մատնահետքերի գրանցման սարքը"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Հավելվածին թույլ է տալիս կատարել այնպիսի գործառույթներ, որոնց միջոցով կարելի է օգտագործման համար ավելացնել և հեռացնել մատնահետքերի նմուշներ:"</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"օգտագործել մատնահետքերի գրանցման սարքը"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Հավելվածին թույլ է տալիս նույնականացման համար օգտագործել մատնահետքերի գրանցման սարքը"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Մատնահետքը հայտնաբերվել է մասամբ: Փորձեք նորից:"</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Չհաջողվեց մշակել մատնահետքը: Նորից փորձեք:"</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Մատնահետքերի սենսորն աղտոտված է: Մաքրեք այն և փորձեք նորից:"</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Շատ արագ անցկացրեցիք մատը: Փորձեք նորից:"</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Շատ դանդաղ անցկացրեցիք մատը: Փորձեք նորից:"</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Մատնահետքի սարքն անհասանելի է:"</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Հնարավոր չէ պահել մատնահետքը: Հեռացրեք առկա մատնահետքը:"</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Մատնահետքի գրանցման ժամանակը սպառվել է: Փորձեք նորից:"</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Իսկորոշումը մատնահետքի միջոցով չեղարկվեց:"</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Չափից շատ փորձ եք կատարել: Փորձեք նորից քիչ հետո:"</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Փորձեք նորից:"</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Մատնահետք <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"կարդալ համաժամեցման կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ համաժամեցման կարգավորումները հաշվի համար: Օրինակ` այն կարող է որոշել, արդյոք Մարդիկ հավելվածը համաժամեցված է հաշվի հետ:"</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"համաժամեցումը փոխարկել միացվածի և անջատվածի"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել համաժամեցման կարգավորումները հաշվի համար: Օրինակ, այն կարող է օգտագործվել` միացնելու Մարդիկ հավելվածի համաժամեցումը հաշվի հետ:"</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"կարդալ համաժամեցման վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հաշվի համաժամեցման վիճակագրությունը, այդ թվում` համաժամեցման իրադարձությունների պատմությունը և թե որքան տվյալ է համաժամեցված:"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"կարդալ ձեր USB կրիչի պարունակությունը"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"կարդալ ձեր SD քարտի պարունակությունը"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Հավելվածին թույլ է տալիս կարդալ ձեր USB կրիչի պարունակությունը:"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Հավելվածին թույլ է տալիս կարդալ ձեր SD քարտի պարունակությունը:"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"փոփոխել կամ ջնջել ձեր USB կրիչի բովանդակությունը"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"փոփոխել կամ ջնջել ձեր SD քարտի բովանդակությունը"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել USB կրիչի վրա:"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել SD քարտի վրա:"</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"կատարել կամ ստանալ SIP զանգեր"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Ծրագրին թույլ է տալիս կատարել և ստանալ SIP զանգեր:"</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"գրանցել նոր հեռահաղորդակցության SIM կապեր"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Հավելվածին թույլ է տալիս գրանցել հեռահաղորդակցության նոր SIM կապեր:"</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"գրանցել նոր հեռահաղորդակցության կապեր"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Հավելվածին թույլ է տալիս գրանցել հեռահաղորդակցության նոր կապեր:"</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"կառավարել հեռահաղորդակցության կապերը"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Հավելվածին թույլ է տալիս կառավարել հեռահաղորդակցության կապերը:"</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"փոխազդել մուտքային զանգի էկրանին"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Թույլ է տալիս ծրագրին վերահսկել՝ երբ և ինչպես է օգտվողը տեսնում մուտքային զանգը էկրանին:"</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"համագործակցել հեռախոսակապի ծառայությունների հետ"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Թույլատրում է ծրագրին համագործակցել հեռախոսակապի ծառայությունների հետ՝ զանգեր կատարելու/ստանալու համար:"</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"Մատակարարել ներզանգային հնարավորություն:"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Թույլ է տալիս ծրագրին մատակարարել ներզանգային հնարավորություն:"</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"կարդալ պատմական ցանցի օգտագործումը"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հատուկ ցանցերի և հավելվածների համար ցանցի օգտագործման պատմությունը:"</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"կառավարել ցանցի քաղաքականությունը"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել ցանցային քաղաքականությունը և սահմանել հավելվածի հատուկ կանոնները:"</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"փոփոխել ցանցի օգտագործման հաշվառումը"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել, թե ինչպես է ցանցի օգտագործումը հաշվարկվում հավելվածների համար: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"մուտք գործել ծանուցումներ"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել, ուսումնասիրել և մաքրել ծանուցումներն, այդ թվում նաև այլ հավելվածների կողմից գրառվածները:"</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"միանալ ծանուցումների ունկնդրիչ ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ ծանուցումները ունկնդրող ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"կապվել պայմանների մատակարարի ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ պայմանների մատակարարների բազային միջերեսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"Միացում էկրանապահների ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ էկրանապահների ծառայության վերին մակարդակի միջերեսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"գործարկել օպերատորի կողմից տրամադրված կազմաձևման ծրագիրը"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը գործարկել օպերատորի կողմից տրամադրված կազմաձևման ծրագիրը: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"լսել դիտարկումներ ցանցային պայմանների վերաբերյալ"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Հավելվածին թույլ է տալիս լսել դիտարկումներ ցանցային պայմանների վերաբերյալ: Սովորական հավելվածների համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"փոփոխել մուտքի սարքի չափաբերումը"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Թույլ է տալիս ծրագրին փոփոխել հպէկրանի չափաբերման կարգավորումները: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալու:"</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM հավաստագրերի մատչում"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Ծրագրին թույլ է տալիս տրամադրել և օգտագործել DRM վկայագրեր: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Ստանալ Android Beam-ով փոխանցման կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Ծրագրին թույլ է տալիս ստանալ Android Beam-ով ընթացիկ փոխանցումների մասին տեղեկատվություն:"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"հեռացնել DRM վկայագրեր"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Ծրագրին թույլ է տալիս հեռացնել DRM վկայագրեր: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"Կապակցում օպերատորի հաղորդագրությունների ծառայության հետ"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Թույլ է տալիս տիրոջը կապվել օպերատորի հաղորդագրությունների ծառայության վերին մակարդակի միջերեսի հետ: Սա երբեք չի պահանջվում սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"կապվել օպերատորի ծառայություններին"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը կապվել օպերատորի ծառայություններին: Սովորական հավելվածների դեպքում չի պահանջվում:"</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"հասանելիություն «Չանհանգստացնել» գործառույթին"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել «Չանհանգստացնել» գործառույթի կազմաձևումը:"</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Սահմանել գաղտնաբառի կանոնները"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Կառավարել էկրանի ապակողպման գաղտնաբառերի և PIN կոդերի թույլատրելի երկարությունն ու գրանշանները:"</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Վերահսկել էկրանի ապակողպման փորձերը"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանն ապակողպելիս, և կողպել գրասալիկը կամ ջնջել գրասալիկի բոլոր տվյալները, եթե մուտքագրվել են չափից շատ սխալ գաղտնաբառեր:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանը ապակողպելիս, և կողպել հեռուստացույցը կամ ջնջել բոլոր տվյալները, եթե չափից ավելի սխալ գաղտնաբառեր են մուտքագրվել:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանն ապակողպելիս, և կողպել հեռախոսը կամ ջնջել հեռախոսի բոլոր տվյալները, եթե մուտքագրվել են չափից շատ սխալ գաղտնաբառեր:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Կառավարել էկրանն ապակողպելիս մուտքագրվող սխալ գաղտնաբառերի թիվը և կողպել գրասալիկը կամ ջնջել այս օգտվողի բոլոր տվյալները չափից ավելի սխալ գաղտնաբառեր մուտքագրելու դեպքում:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Կառավարել էկրանն ապակողպելիս մուտքագրվող սխալ գաղտնաբառերի թիվը և կողպել հեռուստացույցը կամ ջնջել այս օգտվողի բոլոր տվյալները չափից ավելի սխալ գաղտնաբառեր մուտքագրելու դեպքում:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Կառավարել էկրանն ապակողպելիս մուտքագրվող սխալ գաղտնաբառերի թիվը և կողպել հեռախոսը կամ ջնջել այս օգտվողի բոլոր տվյալները չափից ավելի սխալ գաղտնաբառեր մուտքագրելու դեպքում:"</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Փոխել էկրանի կողպման գաղտնաբառը"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Փոխել էկրանի կողպման գաղտնաբառը:"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Կողպել էկրանը"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Վերահսկել` ինչպես և երբ է էկրանը կողպվում:"</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Ջնջել բոլոր տվյալները"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Ջնջել գրասալիկի տվյալներն առանց նախազգուշացման` կատարելով գործարանային տվյալների վերակայում:"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Ջնջել հեռուստացույցի տվյալները առանց զգուշացման՝ վերականգնելով գործարանային կարգավորումները:"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Ջնջել հեռախոսի տվյալներն առանց նախազգուշացման` կատարելով գործարանային տվյալների վերակայում:"</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Ջնջել օգտվողի տվյալները"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Ջնջել այս օգտվողի տվյալներն այս գրասալիկում առանց նախազգուշացման:"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Ջնջել այս օգտվողի տվյալներն այս հեռուստացույցում առանց նախազգուշացման:"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Ջնջել այս օգտվողի տվյալներն այս հեռախոսում առանց նախազգուշացման:"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Կարգավորել սարքի համաշխարհային պրոքսին"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Կարգավորել, որ սարքի համընդհանուր պրոքսի-սերվերն օգտագործվի, երբ քաղաքականությունը միացված է: Միայն սարքի սեփականատերը կարող է կարգավորել համընդհանուր պրոքսի-սերվերը:"</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Նշել էկր կողպ գաղտնաբ սպառումը"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Փոխել էկրանի կողպման գաղտնաբառի, PIN-ի կամ նախշի փոփոխման հաճախականությունը:"</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Կարգավորել պահոցի կոդավորումը"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Պահանջել, որ պահվող հավելվածների տվյալները լինեն կոդավորված:"</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Կասեցնել տեսախցիկները"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Կանխել բոլոր սարքերի ֆոտոխցիկների օգտագործումը:"</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Անջատել կողպման գործառույթները"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Կանխել էկրանի կողպման որոշ գործառույթների օգտագործումը:"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Տնային"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Բջջային"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Աշխատանքային ֆաքս"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Տնային ֆաքս"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Փեյջեր"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Այլ"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Տուն"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Այլ"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Տնային"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Այլ"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Տնային"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Այլ"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Այլ"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Հատուկ"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Տնային"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Բջջային"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Աշխատանքային"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Աշխատանքային ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Տնային ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Փեյջեր"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Այլ"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Ետզանգ"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Մեքենա"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Ընկերության գլխավոր"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Հիմնական"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Այլ ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Ռադիո"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Տելեքս"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Աշխատանքային բջջային համար"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Աշխատանքային փեյջեր"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Օգնական"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Հատուկ"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Ծննդյան օր"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Տարեդարձ"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Այլ"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Հատուկ"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Տնային"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Աշխատանքային"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Այլ"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Բջջային"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Հատուկ"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Տնային"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Աշխատանքային"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Այլ"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Հատուկ"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Տուն"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Աշխատանքային"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Այլ"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Հատուկ"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Աշխատանքային"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Այլ"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Հատուկ"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Հատուկ"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Օգնական"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Եղբայր"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Երեխա"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Տեղական գործընկեր"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Հայր"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Ընկեր"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Կառավարիչ"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Մայր"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Ծնող"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Գործընկեր"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Հղված է"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Բարեկամ"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Քույր"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Ամուսին"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Հատուկ"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Տնային"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Աշխատանքային"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Այլ"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Այս կոնտակտը դիտելու համար համապատասխան ծրագիր չկա:"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Մուտքագրեք PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Մուտքագրեք PUK-ը և նոր PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK կոդ"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Նոր PIN ծածկագիր"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Հպեք` գաղտնաբառը մուտքագրելու համար"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Մուտքագրեք գաղտնաբառը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Մուտքագրեք PIN-ը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Սխալ PIN ծածկագիր:"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Ապակողպման համար սեղմեք Ցանկ, ապա 0:"</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամար"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Ծառայություն չկա:"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Էկրանը կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Սեղմեք Ցանկ` ապակողպելու համար, կամ կատարեք արտակարգ իրավիճակների զանգ:"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Ապակողպելու համար սեղմեք Ցանկը:"</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Հավաքեք սխեման` ապակողպելու համար"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Արտակարգ իրավիճակ"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Վերադառնալ զանգին"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Ճիշտ է:"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Կրկին փորձեք"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Կրկին փորձեք"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Առավելագույն Դեմքով ապակողպման փորձերը գերազանցված են"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM քարտ չկա"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Գրասալիկում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Հեռուստացույցում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Հեռախոսում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Մտցրեք SIM քարտը:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM քարտը բացակայում է կամ չի կարող կարդացվել: Մտցրեք SIM քարտ:"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Անպիտան SIM քարտ:"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Ձեր SIM քարտը ընդմիշտ կասեցված է:\n Կապվեք ձեր անլար ծառայությունների մատակարարի հետ մեկ այլ SIM քարտի համար:"</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Նախորդը"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Հաջորդը"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Դադարեցնել"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Նվագարկել"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Դադարեցնել"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Հետ փաթաթել"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Արագ առաջ անցնել"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Միայն արտակարգ իրավիճակների զանգեր"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Ցանցը կողպված է"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM քարտը PUK-ով կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Տեսեք Օգտվողի ուղեցույցը կամ դիմեք Բաժանորդների սպասարկման կենտրոն:"</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM քարտը կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM քարտը ապակողպվում է…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Դուք սխալ եք մուտքագրել ձեր գաղտնաբառը <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ: \n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք մուտքագրել ձեր PIN-ը: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր գրասալիկը` օգտագործելով ձեր Google-ի մուտքի օգտանունը:\n \n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք գծել ապակողպման նախշը: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցը կկարողանաք ապակողպել միայն մուտք գործելով ձեր Google հաշիվ:\n\n Նորից փորձեք <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր հեռախոսը` օգտագործելով Google-ի ձեր մուտքը:\n \n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ գրասալիկն ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո գրասալիկը կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները կվերականգնվեն և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ հեռախոսը ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռախոսը կվերակարգավորվի գործարանային սկզբնադիր ռեժիմի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել գրասալիկն ապակողպելու համար: Գրասալիկն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Այժմ կվերականգնվեն հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ հեռախոսը ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Հեռախոսն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային սկզբնադիր ռեժիմի:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Մոռացե՞լ եք սխեման:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Հաշվի ապակողպում"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Չափից շատ սխեմայի փորձեր"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ապակողպելու համար` մուտք գործեք ձեր Google հաշվով:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Օգտանուն (էլփոստ)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Գաղտնաբառ"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Մուտք գործել"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Անվավեր օգտանուն կամ գաղտնաբառ:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Մոռացե՞լ եք ձեր օգտանունը կամ գաղտնաբառը:\nԱյցելեք "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>":"</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Ստուգվում է..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Ապակողպել"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Ձայնը միացնել"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Անձայն"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Սխեմայի հավաքումը սկսված է"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Սխեման մաքրված է"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Ավելացվել է վանդակ"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"<xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> դասիչով բջիջը ավելացված է"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Սխեմայի հավաքումն ավարտված է"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Վիջեթ %2$d of %3$d:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Ավելացնել վիջեթ:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Դատարկ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Ապակողպման տարածքն ընդլայնված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Ապակողպման տարածքը ետ է ծալված:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> վիջեթ:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Օգտվողի ընտրիչ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Կարգավիճակ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Ֆոտոխցիկ"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Մեդիա կարգավորումներ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Վիջեթների վերադասավորումը մեկնարկել է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Վիջեթի վերադասավորումն ավարտվեց:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Վիջեթ <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>-ը ջնջված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Ընդլայնել ապակողպման տարածությունը:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Էջի ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Սխեմայով ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Դեմքով ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin-ն ապակողպված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Գաղտնաբառի ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Սխեմայի տարածք:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Սահեցման տարածք:"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"բնույթը"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"բառ"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"հղում"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"գիծ"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Գործարանային թեստը ձախողվեց"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"FACTORY_TEST գործողությունը միայն աջակցվում է /համակարգում/ծրագրում տեղադրված փաթեթների համար:"</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Չի գտնվել ոչ մի փաթեթ, որը ապահովում է FACTORY_TEST գործողությունը:"</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Վերաբեռնել"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872"><xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>»-ի էջում ասվում է`"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Գործողության հաստատում"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Լքել այս էջը"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Մնալ այս էջում"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nՎստա՞հ եք, որ ցանկանում եք հեռանալ այս էջից:"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Հաստատել"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Հուշակ` կրկնակի հպեք` մեծացնելու և փոքրացնելու համար:"</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Ինքնալրացում"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Դնել ինքնալրացում"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Գավառ"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Փոստային ինդեքս"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Նահանգ"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Փոստային կոդ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Մարզ"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Կղզի"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Շրջան"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Դեպարտամենտ"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Պրեֆեկտուրա"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Ծուխ"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Տարածք"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Էմիրություն"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"կարդալ ձեր վեբ էջանիշերը և պատմությունը"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ դիտարկիչի այցելած բոլոր URL-ների պատմությունը և դիտարկիչի բոլոր էջանիշերը: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"գրել վեբ էջանիշերը և պատմությունը"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ ձեր գրասալիկում պահված էջանիշերը: Այն կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ հեռուստացույցում պահված էջանիշները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Ուշադրություն. այս թույլտվությունը չի կարող հարկադրվել երրորդ կողմի դիտարկիչների կամ այլ հավելվածների կողմից, որոնք նույնպես կարողանում են վեբ էջեր բացել:"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ ձեր հեռախոսում պահված էջանիշերը: Այն կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"դնել ազդանշան"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Թույլ է տալիս հավելվածին սահմանել զարթուցիչի ծրագրում տեղադրված ազդանշանը: Զարթուցիչի որոշ հավելվածներ չեն կարող կիրառել այս հատկությունը:"</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"ավելացնել ձայնային փոստ"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել հաղորդագրություններ ձեր ձայնային փոստի արկղում:"</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"փոփոխել դիտարկիչի աշխարհագրական տեղանքի թույլտվությունները"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի աշխարհագրական դիրքի թույլտվությունները: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` թույլատրելու ուղարկել տեղադրության վերաբերյալ տեղեկությունները կամայական վեբ կայքերին:"</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Ցանկանու՞մ եք, որ դիտարկիչը հիշի այս գաղտնաբառը:"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ոչ հիմա"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Հիշել"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Երբեք"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Դուք չունեք այս էջը բացելու թույլտվություն:"</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Տեքստը պատճենված է սեղմատախտակին:"</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Ավելին"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Ցանկ+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"բացակ"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"մուտք"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"ջնջել"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Որոնել"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Որոնում..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Որոնել"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Որոնել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Մաքրել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Ուղարկել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Ձայնային որոնում"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Միացնե՞լ Հպման միջոցով հետազոտումը:"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ցանկանում է միացնել «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը: Երբ միացված է «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը, դուք կարող եք լսել կամ տեսնել նկարագրությունը, թե ինչ է ձեր մատի տակ, կամ կատարել ժեստեր` գրասալիկի հետ փոխգործակցելու համար:"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ցանկանում է միացնել «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը: Երբ միացված է «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը, դուք կարող եք լսել կամ տեսնել նկարագրությունը, թե ինչ է ձեր մատի տակ, կամ կատարել ժեստեր` հեռախոսի հետ փոխգործակցելու համար:"</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 ամիս առաջ"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Ավելի շուտ քան 1 ամիս"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="one">Վերջին <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> օրում</item>
<item quantity="other">Վերջին <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> օրում</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Անցյալ ամիս"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Ավելի հին"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"ժամը <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> թվականին"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"օր"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"օր"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"ժամ"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"ժամ"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"րոպե"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"րոպե"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"վրկ"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"վրկ"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"շաբաթ"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"շաբաթ"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"տարի"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"տարի"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="4527986939729687805">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="643786953939956125">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="6826233369186668274">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Տեսանյութի խնդիր"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Այս տեսանյութը հեռարձակման ենթակա չէ այս սարքով:"</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Այս տեսանյութը հնարավոր չէ նվագարկել:"</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Լավ"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"կեսօր"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Կեսօր"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"կեսգիշեր"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Կեսգիշեր"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Ընտրել բոլորը"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Կտրել"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Պատճենել"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Տեղադրել"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Փոխարինել..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Ջնջել"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Պատճենել URL-ը"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Ընտրել տեքստ"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Տեքստի ընտրություն"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Ավելացնել բառարանում"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Ջնջել"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Մուտքագրման եղանակը"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Տեքստի գործողությունները"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Պահոցային տարածքը սպառվում է"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Համակարգի որոշ գործառույթներ հնարավոր է չաշխատեն"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Համակարգի համար բավարար հիշողություն չկա: Համոզվեք, որ ունեք 250ՄԲ ազատ տարածություն և վերագործարկեք:"</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ն աշխատեցվում է"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Հպեք` լրացուցիչ տեղեկությունները կամ ծրագիրը դադարեցնելու համար:"</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Լավ"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Չեղարկել"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Լավ"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Չեղարկել"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Ուշադրություն"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Բեռնում..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Ավարտել գործողությունը` օգտագործելով"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Եզրափակել գործողությունը՝ օգտագործելով %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Բացել հետևյալ ծրագրով՝"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Բացել հետևյալով՝ %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Խմբագրել հետևյալ ծրագրով՝"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Խմբագրել հետևյալով՝ %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Տարածել"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Տարածել ըստ %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Ընտրեք Հիմնական հավելվածը"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Օգտագործել %1$s-ը՝ որպես Հիմնական"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Օգտագործել լռելյայն այս գործողության համար:"</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Օգտագործել այլ հավելված"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Մաքրել լռելյայնը Համակարգի կարգավորումներ &gt; Ծրագրեր &gt;Ներբեռնված էջից:"</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Ընտրել գործողություն"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Ընտրեք հավելված USB սարքի համար"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Ոչ մի հավելված չի կարող կատարել այս գործողությունը:"</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Ցավոք, <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-ը ընդհատվել է:"</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Ցավոք, <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը դադարել է:"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>-ը չի արձագանքում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> գործողությունը չի պատասխանում:\n\nՑանկանու՞մ եք այն փակել:"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-ը չի արձագանքում: Ցանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը չի արձագանքում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Լավ"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Զեկույց"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Սպասեք"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Էջը չի պատասխանում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Հավելվածը վերահղվել է"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ն այժմ աշխատում է:"</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ի սկզբանե թողարկվել է:"</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Աստիճանակարգել"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Միշտ ցույց տալ"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Կրկին ակտիվացնել սա Համակարգի կարգավորումներում &amp;gt Ծրագրեր &gt; Ներբեռնումներ:"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> ծրագիրը (գործընթաց <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) խախտել է իր ինքնահարկադրված Խիստ ռեժիմ քաղաքականությունը:"</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը խախտել է իր ինքնահարկադրված Խիստ ռեժիմ քաղաքականությունը:"</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android-ը նորացվում է..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android-ը մեկնարկում է…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Պահեստի օպտիմալացում:"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Օպտիմալացվում է հավելված <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g><xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-ից:"</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> հավելվածը պատրաստվում է:"</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Հավելվածները մեկնարկում են:"</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Բեռնումն ավարտվում է:"</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>-ն աշխատում է"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Հպեք` հավելվածին անցնելու համար"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Փոխարկե՞լ հավելվածները:"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Մեկ այլ ծրագիր արդեն աշխատում է, որը պետք է դադարեցնել, նախքան դուք կկարողանաք սկսել նորը:"</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Վերադառնալ <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Չսկսել նոր հավելված:"</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Սկիզբ <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Դադարեցնել նախկին ծրագիրն առանց պահպանման:"</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> գործընթացը գերազանցել է հիշողության սահմանաչափը"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="2075673362317481664">"Օգտագործվող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալները հավաքվել են: Հպեք՝ դրանք տրամադրելու համար:"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Տրամադրե՞լ օգտագործվող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալները:"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> գործընթացը գերազանցել է իր կողմից հիշողության օգտագործման սահմանաչափը՝ <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>: Հավաքվել են օգտագործվող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ, որոնք կարող եք ուղարկել մշակողին: Սակայն զգույշ եղեք՝ նշված տվյալները կարող են ներառել հավելվածի կողմից օգտագործվող ձեր անձնական տվյալները:"</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Ընտրեք գործողություն տեքստի համար"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Զանգակի ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Մեդիա ձայնի բարձրություն"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Նվագարկում է Bluetooth-ի միջոցով"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Սահմանվել է անձայն զանգերանգ"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Մուտքային զանգի ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Bluetooth-ի ներզանգի բարձրություն"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Զարթուցիչի ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Ծանուցումների ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Ձայն"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth-ի ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Զանգերանգի բարձրություն"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Զանգի ձայնի բարձրություն"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Մեդիա ձայնի բարձրություն"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Ծանուցումների ձայնի ուժգնությունը"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Լռելյայն զանգերանգ"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Լռելյայն զանգերանգ (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Ոչ մեկը"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Զանգերանգներ"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Անհայտ զանգերանգ"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="one">Հասանելի են Wi-Fi ցանցեր</item>
<item quantity="other">Հասանելի են Wi-Fi ցանցեր</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="one">Հասանելի են չպաշտպանված Wi-Fi ցանցեր</item>
<item quantity="other">Հասանելի են չպաշտպանված Wi-Fi ցանցեր</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Մուտք գործեք Wi-Fi ցանց"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Մուտք գործեք ցանց"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi ցանցը համացանցի միացում չունի"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="7593858887662270131">"Հպեք՝ ընտրանքները դիտելու համար"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Չհաջողվեց միանալ Wi-Fi-ին"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ունի թույլ ինտերնետ կապ:"</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Թույլատրե՞լ կապը:"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"%1$s հավելվածը ցանկանում է միանալ %2$s Wifi ցանցին"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Հավելված"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi ուղիղ"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Մեկնարկել Wi-Fi ուղին: Այն կանջատի Wi-Fi հաճախորդ/թեժ կետ գործողությունը:"</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Չհաջողվեց մեկնարկել Wi-Fi ուղին:"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi ուղիղն առցանց է"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Հպեք կարգավորումների համար"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Ընդունել"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Մերժել"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Հրավերն ուղարկված է"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Միացման հրավեր"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Ուղարկող`"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Ում`"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Մուտքագրեք պահանջվող PIN-ը:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN-ը`"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Գրասալիկը ժամանակավորապես կանջատվի Wi-Fi-ից, քանի դեռ այն կապակցված է <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ին կապակցված ժամանակ հեռուստացույցը ժամանակավորապես կապակապակցվի Wi-Fi-ից:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Հեռախոսը ժամանակավորապես կանջատվի Wi-Fi-ից, քանի դեռ այն միացված է <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Զետեղել նշան"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"SMS հաղորդագրությունների ուղարկում"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;-ը ուղարկում է մեծ թվով SMS հաղորդագրություններ: Ցանկանու՞մ եք թույլատրել այս հավելվածին շարունակել ուղարկել հաղորդագրություններ:"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Թույլատրել"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Ժխտել"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ը&lt;/b&gt; ուզում է հաղորդագրություն ուղարկել &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>-ին&lt;/b&gt;:"</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Սա "<b>"կարող է հանգեցնել գանձումների"</b>"՝ ձեր բջջային հաշվից:"</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Սա կհանգեցնի գանձումների՝ ձեր բջջային հաշվից:"</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Ուղարկել"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Չեղարկել"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Հիշել իմ ընտրությունը"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Դուք կարող եք փոխել սա ավելի ուշ Կարգավորումներում  &gt; Ծրագրերում"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Միշտ թույլատրել"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Երբեք չթույլատրել"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM քարտը հեռացված է"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Բջջային ցանցը անհասանելի կլինի, մինչև չվերագործարկեք վավեր SIM քարտ տեղադրելուց հետո:"</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Կատարված"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM քարտը ավելացվել է"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Վերագործարկեք ձեր սարքը` բջջային ցանց մուտք ունենալու համար:"</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Վերագործարկել"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Սահմանել ժամը"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Սահմանել ամսաթիվը"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Սահմանել"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Կատարված է"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"Նոր` "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Տրամադրված է <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ի կողմից:"</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Թույլտվություններ չեն պահանջվում"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"Սա կարող է գումար պահանջել"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"USB զանգվածային կրիչ"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"USB-ն կապակցված է"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Դուք կապակցվել եք ձեր համակարգչին USB-ի միջոցով: Հպեք ներքևի կոճակը, եթե ցանկանում եք պատճենել ֆայլերը ձեր համակարգչի և ձեր Android-ի USB կրիչի միջև:"</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Դուք միացել եք ձեր համակարգչին USB-ի միջոցով: Հպեք ներքևի կոճակին, եթե ցանկանում եք պատճենել ֆայլերը ձեր համակարգչի և ձեր Android-ի SD քարտի միջև:"</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Միացնել USB կրիչը"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Խնդիր է ծագել ձեր USB կրիչը USB զանգվածային կրիչի համար օգտագործելիս:"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Խնդիր է ծագել ձեր SD քարտը USB զանգվածային կրիչի համար օգտագործելիս:"</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"USB-ն կապակցված է"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Հպեք` ֆայլերը պատճենելու համար ձեր համակարգչում կամ համակարգչից:"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Անջատել USB կրիչը"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Հպեք` USB կրիչն անջատելու համար:"</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"USB կրիչը օգտագործվում է"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Նախքան USB կրիչն անջատելը, անջատեք («հանեք») ձեր Android-ի USB կրիչը համակարգչից:"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Նախքան USB կրիչն անջատելը, անջատեք («հանեք») ձեր Android-ի SD քարտը համակարգչից:"</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Անջատել USB կրիչը"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Խնդիր առաջացավ USB կրիչն անջատելիս: Ստուգեք, արդյոք անջատել եք USB հանգույցը, ապա փորձեք կրկին:"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Միացնել USB կրիչը"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Եթե ​​դուք միացնեք USB կրիչը, որոշ ծրագրեր,որոնցից օգտվում եք, կդադարեն աշխատել և կարող են անհասանելի լինել, քանի դեռ չեք անջատել USB կրիչը:"</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"USB գործողությունը անհաջող էր"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Լավ"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="4004114449249406402">"Լիցքավորման USB"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"Ֆայլերի փոխանցման USB"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"Լուսանկարների փոխանցման USB"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"MIDI-ի USB"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Միացված է որպես տեղադրիչ"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Կապակցված է USB լրասարքի"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="7347368030849048437">"Հպեք՝ լրացուցիչ ընտրանքների համար:"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="nosdcard" msgid="9020092196061007262">"Ֆորմատավորե՞լ USB կրիչը:"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="default" msgid="3648415921526526069">"Ֆորմատավորե՞լ SD քարտը:"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="nosdcard" msgid="3934016853425761078">"Ձեր USB կրիչում պահվող բոլոր ֆայլերը կջնջվեն: Այս գործողությունը անշրջելի է:"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="default" msgid="14131895027543830">"Ձեր քարտի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="extmedia_format_button_format" msgid="4131064560127478695">"Ձևաչափ"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB վրիպազերծումը միացված է"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Հպեք` USB կարգաբերումը կասեցնելու համար:"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Փոխել ստեղնաշարը"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="4769971288371946846">"Ընտրել ստեղնաշար"</string>
<string name="show_ime" msgid="9157568568695230830">"Ցուցադրել մուտքագրման եղանակը"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Սարքաշար"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Ընտրեք ստեղնաշարի դիրքը"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Հպեք` ստեղնաշարի դիրքը ընտրելու համար:"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՈՒՓՔԵւՕՖ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"թեկնածուները"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ի նախապատրաստում"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Սխալների ստուգում"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Հայտնաբերվել է նոր <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Լուսանկարներ և մեդիա ֆայլեր տեղափոխելու համար"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը վնասված է"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="1586311304430052169">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը վնասված է: Հպեք՝ շտկելու համար:"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Չապահովվող <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="8789610369456474891">"Այս սարքը չի աջակցում այս <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը: Հպեք՝ աջակցվող ձևաչափով տեղադրելու համար:"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը հեռացվել է առանց անջատելու"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Տվյալները չկորցնելու համար անջատեք <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը՝ մինչ հեռացնելը"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը հեռացված է"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը հեռացվել է, զետեղեք նորը"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը դեռ անջատվում է…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Չհեռացնել"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Կարգավորել"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Անջատել"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Ուսումնասիրել"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ը տեղադրված չէ"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Նորից զետեղեք այս սարքը"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ի տեղափոխում"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Տվյալների տեղափոխում"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Տեղափոխումն ավարտվեց"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Տվյալները տեղափոխվեցին <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Չհաջողվեց տեղափոխել տվյալները"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Սկզբնական տեղադրությունում մնացած տվյալները"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Հեռացված է"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Անջատված է"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Ստուգում…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Պատրաստ է"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Միայն կարդալու"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Հեռացվել է անապահով եղանակով"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Վնասված է"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Չի աջակցվում"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Անջատում…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Ձևաչափում…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Տեղադրված չէ"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Համընկնող գործունեություններ չգտնվեցին:"</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Երթուղել մեդիա արտածումը"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Թույլ է տալիս հավելվածին մեդիա արտածումը երթուղել այլ արտաքին սարքեր:"</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="6165432407628065939">"Կարդալ տեղադրման աշխատաշրջանները"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Ծրագրին թույլ է տալիս կարդալ տեղադրման աշխատաշրջանները: Սա թույլ է տալիս տեղեկանալ փաթեթների ակտիվ տեղադրումների մանրամասներին:"</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="1772330282283082214">"Պահանջել փաթեթների տեղադրում"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Թույլ է տալիս հավելվածին պահանջել փաթեթների տեղադրումը:"</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Հպեք երկու անգամ` դիտափոխման կարգավորման համար"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Չհաջողվեց վիջեթ ավելացնել:"</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Առաջ"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Որոնել"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Ուղարկել"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Հաջորդը"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Կատարված է"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Նախորդ"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Կատարել"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Հավաքել հեռախոսահամարը`\nօգտագործելով <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Ստեղծել կոնտակտ`\nօգտագործելով <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Հետևյալ մեկ կամ ավել հավելվածներ մուտքի թույլտվության հարցում են անում` այժմ և հետագայում ձեր հաշվին մուտք ունենալու համար:"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Ցանկանու՞մ եք թույլատրել այս հարցումը:"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Մուտքի հարցում"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Թույլատրել"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Մերժել"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Թույլտվության հարցում է արված"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Թույլտվության հարցում է արված\n<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> հաշվի համար:"</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Դուք օգտագործում եք այս հավելվածը ձեր աշխատանքային պրոֆիլից դուրս"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Դուք օգտագործում եք այս հավելվածը ձեր աշխատանքային պրոֆիլում"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Ներածման եղանակը"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Համաժամել"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Մատչելիությունը"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Պաստառ"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Փոխել պաստառը"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Ծանուցման ունկնդիր"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Պայմանների մատակարար"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN-ը ակտիվացված է"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN-ն ակտիվացված է <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>-ի կողմից"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Հպեք` ցանցի կառավարման համար:"</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Միացված է <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>-ին: Հպեք` ցանցը կառավարելու համար:"</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Միշտ-միացված VPN-ը կապվում է..."</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Միշտ-առցանց VPN-ը կապակցված է"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"VPN սխալը միշտ միացված"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Հպեք կարգավորելու համար"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Ընտրել ֆայլը"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Ոչ մի ֆայլ չի ընտրված"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Վերակայել"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Ուղարկել"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Մեքենայի ռեժիմը միացված է"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Հպեք` մեքենայի ռեժիմից դուրս գալու համար:"</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Մուտքը կամ թեժ կետը ակտիվ է"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Հպեք կարգավորելու համար:"</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Հետ"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Հաջորդը"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Բաց թողնել"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Համընկնում չկա"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Գտեք էջում"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="one"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g>՝ <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g>-ից</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g>՝ <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g>-ից</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Կատարված է"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Անջատվում է USB կրիչը..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Անջատում է SD քարտը..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Ջնջում է USB կրիչը..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Ջնջում է SD քարտը..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Չհաջողվեց ջնջել USB կրիչը:"</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"SD քարտը չհաջողվեց ջնջել:"</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD քարտը հեռացվել է նախքան անջատելը:"</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"USB կրիչն այժմ ստուգվում է:"</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"SD քարտը այժմ ստուգվում է:"</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD քարտը հեռացվել է:"</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"USB կրիչն այժմ օգտագործվում է համակարգչի կողմից:"</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD քարտն այժմ օգտագործվում է համակարգչի կողմից:"</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Արտաքին մեդիան անհայտ է վիճակում է:"</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Տարածել"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Գտնել"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Վեբի որոնում"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Գտնել հաջորդը"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Գտնել նախորդը"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Տեղադրության հարցում <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>-ից"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Տեղադրության հարցում"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)-ի հարցմամբ"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Այո"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Ոչ"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Ջնջելու սահմանը գերազանցվել է"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"<xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> ջնջված տարր կա <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>-ի համար, <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>-ի հաշիվ: Ի՞նչ եք ցանկանում անել:"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Ջնջել տարրերը"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Հետարկել ջնջումները"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Առայժմ ոչինչ չանեք"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Ընտրել հաշիվը"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Ավելացնել հաշիվ"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Ավելացնել հաշիվ"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Ավելացնել"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Նվազեցնել"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> հպեք և պահեք:"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Սահեցրեք վերև` ավելացնելու համար, և ներքև` նվազեցնելու համար:"</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Աճեցնել րոպեն"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Նվազեցնել րոպեն"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Աճեցնել ժամը"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Նվազեցնել ժամը"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Դնել PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Դնել AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Աճեցնել ամիսը"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Նվազեցնել ամիսը"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Աճեցնել օրը"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Նվազեցնել օրը"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Աճեցնել տարին"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Նվազեցնել տարին"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Նախորդ ամիս"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Հաջորդ ամիս"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Չեղարկել"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Ջնջել"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Կատարված է"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Ռեժիմի փոփոխում"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Մուտք"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Ընտրել ծրագիր"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Չհաջողվեց գործարկել <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ծրագիրը"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Տարածել"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Համօգտագործել <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ի հետ"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Սահող բռնակ: Հպել &amp; պահել:"</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Սահեցրեք` ապակողպելու համար:"</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="7011927352267668657">"Միացրեք ականջակալները` արտասանվող գաղտնաբառը լսելու համար:"</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Կետ:"</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Ուղղվել տուն"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Ուղղվել վերև"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Ավելի շատ ընտրանքներ"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Ներքին պահոց"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD քարտ"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"SD քարտ <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>-ից"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB սարքավար"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"USB սարքավար <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>-ից"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB կրիչ"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Տվյալների օգտագործման նախազգուշացում"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="2814673551471969954">"Հպեք` օգտագործումը և կարգավորումները տեսնելու համար:"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"2G-3G տվյալների սահմանաչափը սպառվել է"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"4G տվյալների սահմանաչափը սպառվել է"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="557158376602636112">"Բջջային տվյալների սահմանաչափը սպառվել է"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Wi-Fi տվյալների սահմանը սպառվել է"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Տվյալները ընդմիվել են ցիկլի հանգստի համար"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"2G-3G տվյալների սահմանը գերազանցված է"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"4G տվյալների սահմանը գերազանցվել է"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="4941346653729943789">"Բջջային տվյալների չափը սպառվեց"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Wi-Fi տվյալների սահմանը գերազանցվել է"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g>-ը գերազանցում է նշված սահմանաչափը:"</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Հետնաշերտային տվյալները սահմանափակ են"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="6741521330997452990">"Հպեք` սահմանափակումը հեռացնելու համար:"</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Անվտանգության վկայական"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Այս վկայականը վավեր է:"</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Թողարկվել է`"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Ընդհանուր անունը`"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Կազմակերպություն`"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Կազմակերպական միավոր`"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Թողարկվել է`"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Վավերականություն`"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Թողարկվել է`"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Սպառվում է`"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Հերթական համարը`"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Մատնահետքերը`"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"SHA-256 մատնահետք`"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"SHA-1մատնահետք`"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Տեսնել բոլորը"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Ընտրել գործունեությունը"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Տարածել"</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Ուղարկվում է..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Գործարկե՞լ զննարկիչը:"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Ընդունե՞լ զանգը:"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Միշտ"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Միայն մեկ անգամ"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s-ը չի աջակցում աշխատանքային պրոֆիլներ"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Գրասալիկ"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Հեռուստացույց"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Հեռախոս"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Ականջակալներ"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Համակցված բարձրախոսներ"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Համակարգ"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Bluetooth-ի ձայնանյութ"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Անլար էկրան"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Հեռարձակում"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Միանալ սարքին"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Հեռարձակել էկրանը սարքի վրա"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Որոնվում են սարքեր..."</string>
<string name="media_route_chooser_extended_settings" msgid="87015534236701604">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="media_route_controller_disconnect" msgid="8966120286374158649">"Անջատել"</string>
<string name="media_route_status_scanning" msgid="7279908761758293783">"Սկանավորում..."</string>
<string name="media_route_status_connecting" msgid="6422571716007825440">"Միանում է..."</string>
<string name="media_route_status_available" msgid="6983258067194649391">"Հասանելի է"</string>
<string name="media_route_status_not_available" msgid="6739899962681886401">"Հասանելի չէ"</string>
<string name="media_route_status_in_use" msgid="4533786031090198063">"Զբաղեցված է"</string>
<string name="display_manager_built_in_display_name" msgid="2583134294292563941">"Ներկառուցված էկրան"</string>
<string name="display_manager_hdmi_display_name" msgid="1555264559227470109">"HDMI էկրան"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_name" msgid="5142365982271620716">"Վերածածկ #<xliff:g id="ID">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_title" msgid="652124517672257172">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="WIDTH">%2$d</xliff:g>x<xliff:g id="HEIGHT">%3$d</xliff:g>, <xliff:g id="DPI">%4$d</xliff:g> կմվ"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_secure_suffix" msgid="6022119702628572080">", անվտանգ"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Մոռացել եմ սխեման"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Սխալ սխեմա"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Սխալ գաղտնաբառ"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Սխալ PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Հավաքեք ձեր սխեման"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Մուտքագրեք SIM-քարտի PIN-կոդը"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Մուտքագրեք PIN-ը"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Մուտքագրեք գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM-ը այս պահին անջատված է: Մուտքագրեք PUK կոդը շարունակելու համար: Մանրամասների համար կապվեք օպերատորի հետ:"</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Մուտքագրեք ցանկալի PIN ծածկագիրը"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Հաստատեք ցանկալի PIN ծածկագիրը"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Ապակողպում է SIM քարտը ..."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code" msgid="1139324887413846912">"Սխալ PIN ծածկագիր:"</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Մուտքագրեք PIN, որը 4-ից 8 թիվ է:"</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="6025069204539532000">"PUK կոդը պետք է լինի 8 թիվ:"</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Վերամուտքագրեք ճիշտ PUK ծածկագիրը: Կրկնվող փորձերը ընդմիշտ կկասեցնեն SIM քարտը:"</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN ծածկագրերը չեն համընկնում"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Չափից շատ սխեմայի փորձեր"</string>
<string name="kg_login_instructions" msgid="1100551261265506448">"Ապակողպելու համար` մուտք գործեք ձեր Google հաշվով:"</string>
<string name="kg_login_username_hint" msgid="5718534272070920364">"Օգտանուն (էլփոստ)"</string>
<string name="kg_login_password_hint" msgid="9057289103827298549">"Գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_login_submit_button" msgid="5355904582674054702">"Մուտք գործել"</string>
<string name="kg_login_invalid_input" msgid="5754664119319872197">"Սխալ օգտանուն կամ գաղտնաբառ:"</string>
<string name="kg_login_account_recovery_hint" msgid="5690709132841752974">"Մոռացե՞լ եք ձեր օգտանունը կամ գաղտնաբառը:\nԱյցելեք "<b>"google.com /accounts/recovery"</b>":"</string>
<string name="kg_login_checking_password" msgid="1052685197710252395">"Հաշիվը ստուգվում է..."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք մուտքագրել ձեր PIN-ը: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Դուք սխալ եք մուտքագրել ձեր գաղտնաբառը <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="1575557200627128949">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել գրասալիկն ապակողպելու համար: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո գրասալիկը կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="5621231220154419413">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները կվերականգնվեն և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="4051015943038199910">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել հեռախոսն ապակողպելու համար: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո հեռախոսը կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="2072996269148483637">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել գրասալիկն ապակողպելու համար: Գրասալիկն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="4987878286750741463">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Այժմ կվերականգնվեն հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="4817627474419471518">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել հեռախոսն ապակողպելու համար: Հեռախոսն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Դուք սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո ձեզանից կպահանջվի ապակողպել ձեր գրասալիկը` օգտագործելով էլփոստի հաշիվ:\n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tv" msgid="4224651132862313471">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք գծել ապակողպման նախշը: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցը կկարողանաք ապակողպել միայն էլփոստի հաշվի միջոցով:\n\n Նորից փորձեք <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման նմուշը: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր հեռախոսը` օգտագործելով էլփոստի հաշիվ:\n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_text_message_separator" product="default" msgid="4160700433287233771">" — "</string>
<string name="kg_reordering_delete_drop_target_text" msgid="7899202978204438708">"Հեռացնել"</string>
<string name="safe_media_volume_warning" product="default" msgid="2276318909314492312">"Ձայնը բարձրացնե՞լ խորհուրդ տրվող մակարդակից ավել:\n\nԵրկարատև բարձրաձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը:"</string>
<string