blob: a6672835259938935266c030703d47c52579bcfe [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"Sử dụng mạng này"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"Không sử dụng mạng này"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="917235635415966620">"Đăng nhập vào mạng"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="6653188881418638872">"Mạng mà bạn đang cố gắng tham gia có vấn đề về bảo mật."</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="647898534624078900">"Ví dụ, trang đăng nhập có thể không thuộc về tổ chức được hiển thị."</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="6492718244923937110">"Vẫn tiếp tục qua trình duyệt"</string>
</resources>