blob: c01e126db7a30ace6b51f476323a13b590e7d10c [file] [log] [blame]
# AUTOGENERATED FILE
ASHMEM_GET_NAME = 2164291330
ASHMEM_GET_PIN_STATUS = 30473
ASHMEM_GET_PROT_MASK = 30470
ASHMEM_GET_SIZE = 30468
ASHMEM_PURGE_ALL_CACHES = 30474
ASHMEM_SET_NAME = 1090549505
ASHMEM_SET_PROT_MASK = 1074034437
ASHMEM_SET_SIZE = 1074034435
AT_FDCWD = 18446744073709551516
__NR_ioctl = 54
__NR_openat = 322