blob: 48f7fae69d0bb00aa1ca3a78abfb16eef59bdc62 [file] [log] [blame]
##########################
# property service keys
#
#
net.rmnet u:object_r:net_radio_prop:s0
net.gprs u:object_r:net_radio_prop:s0
net.ppp u:object_r:net_radio_prop:s0
net.qmi u:object_r:net_radio_prop:s0
net.lte u:object_r:net_radio_prop:s0
net.cdma u:object_r:net_radio_prop:s0
net.dns u:object_r:net_radio_prop:s0
sys.usb.config u:object_r:system_radio_prop:s0
ril. u:object_r:radio_prop:s0
gsm. u:object_r:radio_prop:s0
persist.radio u:object_r:radio_prop:s0
net. u:object_r:system_prop:s0
dev. u:object_r:system_prop:s0
runtime. u:object_r:system_prop:s0
hw. u:object_r:system_prop:s0
sys. u:object_r:system_prop:s0
sys.powerctl u:object_r:powerctl_prop:s0
service. u:object_r:system_prop:s0
wlan. u:object_r:system_prop:s0
dhcp. u:object_r:dhcp_prop:s0
dhcp.bt-pan.result u:object_r:pan_result_prop:s0
bluetooth. u:object_r:bluetooth_prop:s0
debug. u:object_r:debug_prop:s0
debug.db. u:object_r:debuggerd_prop:s0
log. u:object_r:shell_prop:s0
service.adb.root u:object_r:shell_prop:s0
service.adb.tcp.port u:object_r:shell_prop:s0
persist.audio. u:object_r:audio_prop:s0
persist.logd. u:object_r:logd_prop:s0
persist.sys. u:object_r:system_prop:s0
persist.service. u:object_r:system_prop:s0
persist.service.bdroid. u:object_r:bluetooth_prop:s0
persist.security. u:object_r:system_prop:s0
# selinux non-persistent properties
selinux. u:object_r:security_prop:s0
# default property context
* u:object_r:default_prop:s0
# data partition encryption properties
vold. u:object_r:vold_prop:s0
crypto. u:object_r:vold_prop:s0
# ctl properties
ctl.bootanim u:object_r:ctl_bootanim_prop:s0
ctl.dumpstate u:object_r:ctl_dumpstate_prop:s0
ctl.fuse_ u:object_r:ctl_fuse_prop:s0
ctl.mdnsd u:object_r:ctl_mdnsd_prop:s0
ctl.ril-daemon u:object_r:ctl_rildaemon_prop:s0
ctl.bugreport u:object_r:ctl_bugreport_prop:s0
ctl.dhcpcd_bt-pan u:object_r:ctl_dhcp_pan_prop:s0
ctl. u:object_r:ctl_default_prop:s0