blob: 49e9c2e3f4abc0321c6be09053445f5cb372cee9 [file] [log] [blame]
[submodule "roms/vgabios"]
path = roms/vgabios
url = git://git.qemu-project.org/vgabios.git/
[submodule "roms/seabios"]
path = roms/seabios
url = git://git.qemu-project.org/seabios.git/
[submodule "roms/SLOF"]
path = roms/SLOF
url = git://git.qemu-project.org/SLOF.git
[submodule "roms/ipxe"]
path = roms/ipxe
url = git://git.qemu-project.org/ipxe.git
[submodule "roms/openbios"]
path = roms/openbios
url = git://git.qemu-project.org/openbios.git
[submodule "roms/openhackware"]
path = roms/openhackware
url = git://git.qemu-project.org/openhackware.git
[submodule "roms/qemu-palcode"]
path = roms/qemu-palcode
url = git://git.qemu.org/qemu-palcode.git
[submodule "roms/sgabios"]
path = roms/sgabios
url = git://git.qemu-project.org/sgabios.git
[submodule "dtc"]
path = dtc
url = git://git.qemu-project.org/dtc.git
[submodule "roms/u-boot"]
path = roms/u-boot
url = git://git.qemu-project.org/u-boot.git
[submodule "roms/skiboot"]
path = roms/skiboot
url = git://git.qemu.org/skiboot.git
[submodule "roms/QemuMacDrivers"]
path = roms/QemuMacDrivers
url = git://git.qemu.org/QemuMacDrivers.git
[submodule "ui/keycodemapdb"]
path = ui/keycodemapdb
url = git://git.qemu.org/keycodemapdb.git
[submodule "capstone"]
path = capstone
url = git://git.qemu.org/capstone.git
[submodule "roms/seabios-hppa"]
path = roms/seabios-hppa
url = git://github.com/hdeller/seabios-hppa.git
[submodule "roms/u-boot-sam460ex"]
path = roms/u-boot-sam460ex
url = git://git.qemu.org/u-boot-sam460ex.git