blob: 682e09276b2ae4c5580186a3633a4e41dacc018a [file] [log] [blame]
#ifndef _QEMU_FILE_H
#define _QEMU_FILE_H
#include "hw/hw.h"
typedef enum {
Q_FIELD_END, /* mark end of field list */
Q_FIELD_BYTE, /* for 1-byte fields */
Q_FIELD_INT16, /* for 2-byte fields */
Q_FIELD_INT32, /* for 4-byte fields */
Q_FIELD_INT64, /* for 8-byte fields */
Q_FIELD_BUFFER, /* for buffer fields */
Q_FIELD_BUFFER_SIZE, /* to specify the size of buffers */
#if TARGET_LONG_BITS == 64
Q_FIELD_TL = Q_FIELD_INT64, /* target long, either 4 or 8 bytes */
#else
Q_FIELD_TL = Q_FIELD_INT32
#endif
} QFieldType;
typedef struct {
QFieldType type : 16; /* field type */
uint16_t offset; /* offset of field in structure */
} QField;
#define QFIELD_BEGIN(name) \
static const QField name[] = {
#define _QFIELD_(t, f) { t, offsetof(QFIELD_STRUCT,f) }
#define QFIELD_BYTE(f) _QFIELD_(Q_FIELD_BYTE, f)
#define QFIELD_INT16(f) _QFIELD_(Q_FIELD_INT16, f)
#define QFIELD_INT32(f) _QFIELD_(Q_FIELD_INT32, f)
#define QFIELD_INT64(f) _QFIELD_(Q_FIELD_INT64, f)
#define QFIELD_TL(f) _QFIELD_(Q_FIELD_TL, f)
#define _QFIELD_SIZEOF(f) sizeof(((QFIELD_STRUCT*)0)->f)
#define QFIELD_BUFFER(f) \
_QFIELD_(Q_FIELD_BUFFER, f), \
{ Q_FIELD_BUFFER_SIZE, (uint16_t)(_QFIELD_SIZEOF(f) >> 16) }, \
{ Q_FIELD_BUFFER_SIZE, (uint16_t) _QFIELD_SIZEOF(f) }
#define QFIELD_END \
{ Q_FIELD_END, 0 }, \
};
extern void qemu_put_struct(QEMUFile* f, const QField* fields, const void* s);
extern int qemu_get_struct(QEMUFile* f, const QField* fields, void* s);
#endif /* _QEMU_FILE_H */