Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: 71af64658b

Change-Id: I1ea94586e9043e890652a68fe105f6c09ccb849a