blob: 575476a6725d882a205d15d89aaca17da7ae5bb5 [file] [log] [blame]
DIST krusader-2.4.0-beta3.tar.bz2 4305463 SHA256 ca43ddeef91e2821142b723d13c0be4bf0d138a9718cccd914cecb675cc97dae SHA512 a0288b0a5d37ade197120f6d96054b5eb9da9bae746969b041f6692a1377e6732a46cf3a672d2a24a5b1eb514ec74ba98695255af39057c4dabe1d935a6f720a WHIRLPOOL 08184cb69dd66ab6738bded5d2c7b470d2659110cb406a9779b61a0dbc28d41b334f86525e6d1a5570c82e751b9bfe3a135d0c35943837a814a3e6746464a4dd