blob: 3572726f2e0bd9c00a752f4a6eb4a8de8ce59994 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
/*
* erofs-utils/include/erofs/list.h
*
* Copyright (C) 2018 HUAWEI, Inc.
* http://www.huawei.com/
* Created by Li Guifu <bluce.liguifu@huawei.com>
*/
#ifndef __EROFS_LIST_HEAD_H
#define __EROFS_LIST_HEAD_H
#include "defs.h"
struct list_head {
struct list_head *prev;
struct list_head *next;
};
#define LIST_HEAD_INIT(name) \
{ \
&(name), &(name) \
}
#define LIST_HEAD(name) struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)
static inline void init_list_head(struct list_head *list)
{
list->prev = list;
list->next = list;
}
static inline void __list_add(struct list_head *entry,
struct list_head *prev,
struct list_head *next)
{
entry->prev = prev;
entry->next = next;
prev->next = entry;
next->prev = entry;
}
static inline void list_add(struct list_head *entry, struct list_head *head)
{
__list_add(entry, head, head->next);
}
static inline void list_add_tail(struct list_head *entry,
struct list_head *head)
{
__list_add(entry, head->prev, head);
}
static inline void __list_del(struct list_head *prev, struct list_head *next)
{
prev->next = next;
next->prev = prev;
}
static inline void list_del(struct list_head *entry)
{
__list_del(entry->prev, entry->next);
entry->prev = entry->next = NULL;
}
static inline int list_empty(struct list_head *head)
{
return head->next == head;
}
#define list_entry(ptr, type, member) container_of(ptr, type, member)
#define list_first_entry(ptr, type, member) \
list_entry((ptr)->next, type, member)
#define list_last_entry(ptr, type, member) \
list_entry((ptr)->prev, type, member)
#define list_next_entry(pos, member) \
list_entry((pos)->member.next, typeof(*(pos)), member)
#define list_prev_entry(pos, member) \
list_entry((pos)->member.prev, typeof(*(pos)), member)
#define list_for_each(pos, head) \
for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next)
#define list_for_each_safe(pos, n, head) \
for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \
pos = n, n = pos->next)
#define list_for_each_entry(pos, head, member) \
for (pos = list_first_entry(head, typeof(*pos), member); \
&pos->member != (head); \
pos = list_next_entry(pos, member))
#define list_for_each_entry_reverse(pos, head, member) \
for (pos = list_last_entry(head, typeof(*pos), member); \
&pos->member != (head); \
pos = list_prev_entry(pos, member))
#define list_for_each_entry_from(pos, head, member) \
for (; &pos->member != (head); pos = list_next_entry(pos, member))
#define list_for_each_entry_safe(pos, n, head, member) \
for (pos = list_first_entry(head, typeof(*pos), member), \
n = list_next_entry(pos, member); \
&pos->member != (head); \
pos = n, n = list_next_entry(n, member))
#endif