blob: 5d0d9fd8302867f9491ce1fa751996e5bb423fee [file] [log] [blame]
CONFIG_HYPERV=$(CONFIG_KVM)
CONFIG_HYPERV_TESTDEV=y