blob: de6bdb08e07bb95784b50c628f6759e4948bd66a [file] [log] [blame]
libfoo.oem2.so
libbar.oem2.so