blob: 72c7c5ad1bca7f54b16ed9dbba4518d031ffa4d8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;बिना शीर्षक&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(कुनै फोन नम्बर छैन)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"अज्ञात"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"भ्वाइस मेल"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN१"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"जडान समस्या वा अमान्य MMI कोड।"</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"अपरेशन निश्चित डायल नम्बरहरूको लागि मात्र प्रतिबन्धित छ।"</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"तपाईं रोमिङमा हुनुहुँदा तपाईंको फोनबाट कल फर्वार्ड गर्ने सम्बन्धी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"सेवा सक्षम पारियो।"</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"निम्न उल्लेखितको लागि सेवा सक्षम पारियो:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"सेवा असक्षम पारिएको छ।"</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"दर्ता सफल भयो।"</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"मेटाइ सफल थियो।"</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"गलत पासवर्ड।"</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI पुरा भयो।"</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"तपाईंले टाइप गर्नुभएको पुरानो PIN सही छैन।"</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"तपाईंले टाइप गर्नुभएको PUK सही छैन।"</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"तपाईंले टाइप गर्नुभएको PIN मेल खाँदैन।"</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"४ देखि ८ वटा नम्बर भएको एउटा PIN टाइप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"८ वटा नम्बरहरू वा सो भन्दा लामो एउटा PUK टाइप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"तपाईंको SIM कार्ड PUK-लक छ। यसलाई अनलक गर्न PUK कोड टाइप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"SIM कार्ड अनलक गर्न PUK2 टाइप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"असफल, SIM/RUIM बन्द छ।"</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">तपाईंसँग SIM बन्द हुनु अघि <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> बाँकी प्रयासहरू छन्।</item>
<item quantity="one">तपाईंसँग SIM बन्द हुनु अघि <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> प्रयास बाँकी छ।</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"आगमन कलर ID"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"बाहिरिने कलर ID"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"लाइन ID जोडियो"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"जोडिएको लाइन ID प्रतिबन्ध"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"कल अगाडि बढाउँदै"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"कल प्रतिक्षा"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"कल ब्यारिङ"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"पासवर्ड परिवर्तन"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN परिवर्तन"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"प्रस्तुत नम्बरमा कल गर्दै"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"कल गर्ने अंक रोकेको छ।"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"कल गर्ने तिन तरिका"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"नचाहिएका रिसउठ्दा कलहरूको अस्वीकार"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"कलिङ नम्बर प्रदान गर्ने"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"बाधा नगर्नुहोस्"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"सीमति गर्न पूर्वनिर्धारित कलर ID, अर्को कल: सीमति गरिएको"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"कलर ID पूर्वनिर्धारितको लागि रोकावट छ। अर्को कल: रोकावट छैन"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"कलर ID पूर्वनिर्धारितदेखि प्रतिबन्धित छैन। अर्को कल: प्रतिबन्धित छ"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"कलर ID पूर्वनिर्धारितको लागि रोकावट छैन। अर्को कल: रोकावट छैन"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"सेवाको व्यवस्था छैन।"</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"तपाईं कलर ID सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।"</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"कुनै पनि डेटा सेवा छैन"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"कुनै पनि आपतकालीन कल सेवा उपलब्ध छैन"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"कुनै पनि भ्वाइस सेवा उपलब्ध छैन"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"कुनै पनि भ्वाइस/आपतकालीन सेवा उपलब्ध छैन"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"तपाईंको स्थानमा सञ्चालन भइरहेको मोबाइल नेटवर्कले अस्थायी रूपमा यो सुविधा प्रदान गर्दैन"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"नेटवर्कमाथि पहुँच राख्न सकिँदैन"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"रिसेप्सनमा सुधार गर्न प्रणालीहरू &gt; नेटवर्क तथा इन्टरनेट &gt; मोबाइल नेटवर्कहरू &gt; रुचाइएको नेटवर्कको प्रकारमा गई चयन गरिएको प्रकार परिवर्तन गरी हेर्नुहोस्।"</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Wi‑Fi कलिङ सक्रिय छ"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"आपतकालीन कलहरू गर्न मोबाइल नेटवर्क अनिवार्य छ।"</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"अलर्टहरू"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"कल फर्वार्ड गर्ने सेवा"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"आपतकालीन कलब्याक मोड"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"मोबाइल डेटाको स्थिति"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"SMS सन्देशहरू"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"भ्वाइस मेल सन्देशहरू"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Wi-Fi कल"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"सहकर्मी अनुरोध गरियो। TTY मोड पूर्ण"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"सहकर्मी अनुरोध गरियो। TTY मोड HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"सहकर्मी अनुरोध गरियो। TTY मोड VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"सहकर्मी अनुरोध गरियो। TTY मोड निस्कृय"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"आवाज"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"डेटा"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"फ्याक्स"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Async"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"सिंक गर्नुहोस्"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"प्याकेट"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"रोमिङ सूचक खुला"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"रोमिङ सूचक बन्द"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"रोमिङ सूचक फ्ल्यास गर्दै"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"छिमेकबाट बाहिर"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"बिल्डिङको बाहिर"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"रोमिङ - उपयुक्त प्रणाली"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"रोमिङ - उपलब्ध प्रणाली"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"रोमिङ - एलियन्सर पार्टनर"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"रोमिङ - प्रिमियम पार्टनर"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"रोमिङ - पूर्ण सेवा कार्यक्षमता अवस्था"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"रोमिङ - आङ्शिक सेवा प्रकार्यता"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"रोमिङ ध्वजा चालु छ"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"रोमिङ ब्यानर बन्द छ"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"सेवाको खोजी गर्दै…"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi कलिङ"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Wi-Fi मार्फत कलहरू गर्न र सन्देशहरू पठाउन सबभन्दा पहिला आफ्नो सेवा प्रदायकलाई यो सेवा सेट गर्न भन्नुहोस्। त्यसपछि सेटिङहरूबाट Wi-Fi कलिङलाई सक्रिय पार्नुहोस्। (त्रुटिसम्बन्धी कोड: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"आफ्नो सेवा प्रदायकमा दर्ता गर्नुहोस् (त्रुटिसम्बन्धी कोड: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"%s Wi-Fi कलिङ"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"निष्क्रिय"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wi-Fi मनपराइयो"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"रूचाइएको मोबाइल"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Wi-Fi मात्र"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: अगाडि पठाइएको छैन"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> पछि <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> सेकेन्ड"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: अगाडि बढाइएको छैन"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: अगाडि बढाइएको छैन"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"विशेषता कोड पुरा भयो।"</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"जडान समस्या वा अमान्य सुविधा कोड।"</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"ठीक छ"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"एउटा नेटवर्क त्रुटि थियो।"</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL भेटाउन सकेन।"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"साइटको आधिकारिकता योजना समर्थित छैन।"</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"प्रमाणीकरण गर्न सकेन।"</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"प्रोक्सी सर्भरको माध्यमद्वारा प्रमाणीकरण असफल भएको छ।"</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"सर्भरसँग जोड्न सकेन।"</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"सर्भरसँग संचार गर्न सकेन। फेरि पछि कोसिस गर्नुहोस्।"</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"सर्भर संगको सम्पर्क प्रक्रिया समय सकियो।"</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"पृष्टमा धेरै सर्भरहरूतिर पुनः निर्देशनहरू छन्।"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"प्रोटोकल समर्थित छैन।"</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"एउटा सुरक्षित जडान स्थापना गर्न सकेन।"</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"पृष्ठ खोल्न सकिँदैन किनभने URL अमान्य छ।"</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"फाइल भेटाउन सकेन।"</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"अनुरोध गरिएको फाइल भेटाउन सकेन।"</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"धेरै नै अनुरोधहरू प्रक्रियामा छन्। पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>को लागि साइन इन त्रुटि"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"सिङक गर्नुहोस्"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"सिंक गर्नुहोस्"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"अति धेरै <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"ट्याब्लेट भण्डारण खाली छैन! ठाउँ खाली गर्नको लागि केही फाइलहरू मेटाउनुहोस्।"</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"भण्डारण भरिएको छ हेर्नुहोस्। ठाउँ खाली गर्न केही फाइलहरू मेटाउनुहोस्।"</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"TV भण्डारण पूर्ण छ। ठाउँ खाली गर्नको लागि केही फाइलहरू मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"फोन भण्डारण भरिएको छ! ठाउँ खाली गर्नको लागि केही फाइलहरू मेटाउनुहोस्।"</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">प्रमाणपत्रका अख्तियारीहरूलाई स्थापना गरियो</item>
<item quantity="one">प्रमाणपत्रको अख्तियारीलाई स्थापना गरियो</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"अज्ञात तेस्रो पक्ष द्वारा"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"तपाईंको कार्य प्रोफाइलका प्रशासकद्वारा"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g> द्वारा"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"कार्य प्रोफाइल मेटियो"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"प्रशासकीय अनुप्रयोग नभएकाले कार्य प्रोफाइल मेटाइयो"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"उक्त कार्य प्रोफाइलको प्रशासकीय अनुप्रयोग छैन वा बिग्रेको छ। त्यसले गर्दा, तपाईंको कार्य प्रोफाइल र सम्बन्धित डेटालाई मेटिएको छ। सहायताका लागि आफ्ना प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।"</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"तपाईंको कार्य प्रोफाइल अब उप्रान्त यस यन्त्रमा उपलब्ध छैन"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"यन्त्र व्यवस्थित गरिएको छ"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"तपाईंको संगठनले यस यन्त्रको व्यवस्थापन गर्दछ र नेटवर्क ट्राफिकको अनुगमन गर्न सक्छ। विवरणहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"तपाईंको यन्त्र मेटिनेछ"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"प्रशासकको अनुप्रयोग प्रयोग गर्न मिल्दैन। तपाईंको यन्त्रको डेटा अब मेटाइने छ। \n\nतपाईंका कुनै प्रश्न भएमा, आफ्नो संगठनका प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।"</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"मलाई"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"ट्याब्लेट विकल्पहरू"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"TV विकल्पहरू"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"फोन विकल्पहरू"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"मौन मोड"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"वायरलेस अन गर्नुहोस्"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"ताररहित बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"स्क्रिन लक गर्नुहोस्"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"बन्द गर्ने"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"घन्टी बन्द भयो"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"घन्टी कम्पन गर्छ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"घन्टि चालु छ"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android प्रणाली अद्यावधिक"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"अद्यावधिक गर्न तयार गर्दै ..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"अद्यावधिक प्याकेज प्रशोधन गर्दै ..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"पुनःसुरु हुँदै ..."</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"कारखाना डेटा रिसेट"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"पुनःसुरु हुँदै ..."</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"बन्द गर्दै..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"तपाईँको ट्याब्लेट बन्द हुने छ।"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"तपाईंको TV बन्द हुनेछ।"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"तपाईँको घडी बन्द गरिने छ।"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"तपाईँको फोन बन्द हुने छ।"</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"के तपाईं बन्द गर्न चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"सुरक्षित मोडमा पुनःबुट गर्नुहोस्"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"सुरक्षित मोडमा तपाईं पुनःबुट गर्न चाहनु हुन्छ? तपाईंले स्थापना गरेका सबै तेस्रो पक्षका अनुप्रयोगहरूलाई असक्षम गराउने छ।"</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"नयाँ"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"कुनै नयाँ अनुप्रयोगहरू छैनन्।"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"ट्याब्लेट विकल्पहरू"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"TV विकल्प"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"फोन विकल्पहरू"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"स्क्रिन बन्द"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"आपतकालीन"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"बग रिपोर्ट"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"बग रिपोर्ट लिनुहोस्"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"एउटा इमेल सन्देशको रूपमा पठाउनलाई यसले तपाईँको हालैको उपकरणको अवस्थाको बारेमा सूचना जम्मा गर्ने छ। बग रिपोर्ट सुरु गरेदेखि पठाउन तयार नभएसम्म यसले केही समय लिन्छ; कृपया धैर्य गर्नुहोस्।"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"अन्तरक्रियामूलक रिपोर्ट"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"बढी भन्दा बढी परिस्थितिहरूमा यसको प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई रिपोर्टको प्रगति ट्र्याक गर्न, समस्याका बारे थप विवरणहरू प्रविष्ट गर्न र स्क्रिनसटहरू लिन अनुमति दिन्छ। यसले रिपोर्ट गर्न लामो समय लिने केही कम प्रयोग हुने खण्डहरूलाई समावेश नगर्न सक्छ।"</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"पूर्ण रिपोर्ट"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"तपाईँको यन्त्रले प्रतिक्रिया नदिँदा वा धेरै सुस्त चल्दा वा तपाईँलाई सबै रिपोर्ट सम्बन्धी खण्डहरूको आवश्यकता पर्दा प्रणालीमा न्यूनतम हस्तक्षेपका लागि यस विकल्पको प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई थप विवरणहरू प्रविष्ट गर्न वा स्क्रिनसटहरू लिन अनुमति दिँदैन।"</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other"> बग रिपोर्टको लागि <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> सेकेन्डमा स्क्रिनशट लिँदै।</item>
<item quantity="one"> बग रिपोर्टको लागि <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> सेकेन्डमा स्क्रिनशट लिँदै।</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"मौन मोड"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"आवाज बन्द छ"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"ध्वनि खुल्ला छ"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"हवाइजहाज मोड"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"हवाइजहाज मोड खुला छ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"हवाइजहाज मोड बन्द छ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"सेटिङ्हरू"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"सहायता दिनुहोस्"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"आवाज सहायता"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"अब बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"९९९+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"नयाँ सूचना"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"भर्चुअल किबोर्ड"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"वास्तविक किबोर्ड"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"सुरक्षा"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"कार मोड"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"खाताको स्थिति"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"विकासकर्ताका सन्देशहरू"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"अद्यावधिकहरू"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"नेटवर्कको स्थिति"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"नेटवर्कका अलर्टहरू"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"नेटवर्क उपलब्ध छ"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"VPN को स्थिति"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"यन्त्रको प्रशासन"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"अलर्टहरू"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"खुद्रा बिक्री सम्बन्धी डेमो"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"USB जडान"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"अनुप्रयोगहरूले ब्याट्री खपत गर्दै छन्"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ले ब्याट्री प्रयोग गर्दै छ"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> अनुप्रयोगहरूले ब्याट्री प्रयोग गर्दै छन्"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"ब्याट्री र डेटाका प्रयोग सम्बन्धी विवरणहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"सुरक्षित मोड"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"एन्ड्रोइड प्रणाली"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"व्यक्तिगत प्रोफाइलमा स्विच गर्नुहोस्"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"कार्य प्रोफाइलमा स्विच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"सम्पर्कहरू"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"तपाईँको सम्पर्कमाथि पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"स्थान"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"यस यन्त्रको स्थानमाथि पहुँच"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"पात्रो"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"तपाईंको पात्रोमाथि पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"SMS सन्देशहरू पठाउनुहोस् र हेर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"भण्डारण"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"तपाईंको यन्त्रमा तस्बिर, मिडिया, र फाइलहरूमाथि पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"माइक्रोफोन"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"क्यामेरा"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"तस्बिर खिच्नुका साथै भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"फोन"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"फोन कलहरू गर्नुहोस् र व्यवस्थापन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"शारीरिक सेन्सर"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"तपाईंको महत्त्वपूर्ण संकेत बारे सेन्सर डेटा पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"विन्डो सामग्रीको पुनःबहाली गर्नुहोस्।"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"तपाईँको अन्तरक्रिया भइरहेको विन्डोको सामग्रीको निरीक्षण गर्नुहोस्।"</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"छोएर गरिने खोजलाई सुचारु गर्नुहोस्"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"ट्याप गरिएका वस्तुहरू चर्को स्वरमा बोलिने छन् र इसाराहरूको प्रयोग गरेर स्क्रिनमा अन्वेषण गर्न सकिन्छ।"</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"आफुले टाइप गरेको पाठको निरीक्षण गर्नुहोस्"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"व्यक्तिगत डेटा जस्तै क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू र पासवर्डहरू समावेश गर्दछ।"</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"प्रदर्शन आवर्धन नियन्त्रण गर्नुहोस्"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"प्रदर्शनको जुम स्तर र स्थिति नियन्त्रण गर्नुहोस्।"</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"इसाराहरू सम्बन्धी कार्य गर्नुहोस्"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"ट्याप, स्वाइप गर्न, थिच्न र अन्य इसाराहरू सम्बन्धी कार्य गर्न सक्छ"</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"फिंगरप्रिन्टका इसाराहरू"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"यन्त्रहरूक‍ो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरमा गरिएका इसाराहरू कैद गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"स्थिति पट्टिलाई अक्षम वा संशोधित गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"स्थिति पट्टि असक्षम पार्न वा प्रणाली आइकनहरू थप्न र हटाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"वस्तुस्थिति पट्टी हुन दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"अनुप्रयोगलाई स्थिति पट्टि हुन अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"स्थिति पट्टिलाई विस्तृत/सङ्कुचित गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"अनुप्रयोगलाई स्थिति पट्टि विस्तार वा संकुचन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"सर्टकट स्थापना गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना एउटा अनुप्रयोगलाई सर्टकटमा थप्नको लागि अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"सर्टकटहरूको स्थापन रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना एउटा अनुप्रयोगलाई सर्टकटमा हटाउनको लागि अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"बहिर्गमन कलहरूलाई अर्को मार्ग दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"अनुप्रयोगलाई अन्य नम्बरमा कल पुर्ननिर्देश वा समग्र कल परित्याग विकल्प सहित बहिर्गमन कल समयमा डायल गर्दाको नम्बर हेर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"फोन कलहरूको जवाफ दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"अनुप्रयोगलाई आगमन फोन कलको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"पाठ सन्देशहरू (SMS) प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"अनुप्रयोगलाई SMS सन्देशहरू प्राप्त गर्न र प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। यसको मतलब अनुप्रयोगले तपाईंको उपकरणमा पठाइएको सन्देशहरू तपाईंलाई नदेखाईनै मोनिटर गर्न वा मेटाउन सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"पाठ सन्देश (MMS) प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"अनुप्रयोगलाई MMS सन्देशहरू प्राप्त गर्न र प्रकृया गर्न अनुमति दिन्छ। यसको मतलब अनुप्रयोगले तपाईंको उपकरणमा पठाइएको सन्देशहरू तपाईंलाई नदेखाईनै मोनिटर गर्न वा मेटाउन सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"सेल प्रसारित सन्देशहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"तपाईंको उपकरणद्वारा प्राप्त सेल प्रसारण सन्देशहरू अनुप्रयोगलाई पढ्न अनुमति दिन्छ। सेल प्रसारण चेतावनीहरू केही स्थानहरूमा तपाईंलाई आपतकालीन गतिविधिहरूको बारेमा सचेत गराउन गरिएका छन्। खराब अनुप्रयोगहरूले एउटा आपतकालीन सेल प्रसारण प्राप्त गर्दछ जब तपाईंको उपकरणको प्रदर्शन वा अपरेशनको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्।"</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"सदस्य बनाइका फिडहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"अनुप्रयोगलाई अहिलेको समीकरण गरिएका सूचकहरू बारे विवरणहरू लिने अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"SMS सन्देशहरू पठाउनुहोस् र हेर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"अनुप्रयोगलाई SMS सन्देशहरू पठाउन अनुमति दिन्छ। यसले अप्रत्यासित चार्जहरूको परिणाम दिन सक्दछ। खराब अनुप्रयोगहरूले तपाईंको पुष्टि बिना सन्देशहरू पठाएर तपाईंको पैसा खर्च गराउन सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"तपाईंका पाठ सन्देशहरू (SMS वा MMS) पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको ट्याब्लेटमा भण्डारण गरिएका सबै SMS (पाठ) सन्देशहरू पढ्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको TV मा भण्डारण गरिएका सबै SMS (पाठ) सन्देशहरू पढ्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको फोनमा भण्डारण गरिएका सबै SMS (पाठ) सन्देशहरू पढ्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"पाठ सन्देशहरू (WAP) प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"WAP सन्देशहरू प्राप्त गर्न र प्रशोधन गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यो अनुमतिमा मोनिटर गर्ने वा तपाईँलाई पठाइएका सन्देशहरू तपाईँलाई नदेखाई मेट्ने क्षमता समावेश हुन्छ।"</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"चलिरहेका अनुप्रयोगहरू पुनःबहाली गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"वर्तमानमा र भरखरै चलिरहेका कार्यहरू बारेको सूचना पुनःबहाली गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमित दिन्छ। यसले उपकरणमा प्रयोग भएका अनुप्रयोगहरूको बारेमा सूचना पत्ता लगाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"प्रोफाइल र यन्त्र मालिकहरूको व्यवस्थापन गराउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"अनुप्रयोगहरूलाई प्रोफाइल र यन्त्र मालिकहरू सेट गर्न अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"चलिरहेका अनुप्रयोगहरूलाई पुनःक्रम गराउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"कामहरूलाई अग्रभाग र पृष्ठभूमिमा सार्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगले यो तपाईँको इनपुट बिना नै गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"कार मोड सक्षम गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"कार मोडलाई सक्षम पार्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"अनुप्रयोगलाई अन्य अनुप्रयोगहरूको पृष्ठभूमि प्रक्रियाहरू बन्द गर्न अनुमति दिन्छ। यसले अन्य अनुप्रयोगहरूलाई चल्नबाट रोक्न सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"यो अनुप्रयोग अन्य अनुप्रयोगहरूमाथि देखा पर्न सक्छ"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"यो अनुप्रयोग अन्य अनुप्रयोगहरूमाथि वा स्क्रिनका अन्य भागहरूमा देखा पर्न सक्छ। यसले अनुप्रयोगको सामान्य प्रयोगमा अवरोध पुर्याउन सक्छ र अन्य अनुप्रयोगहरू देखा पर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"पृष्ठभूमिमा चलाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"यो अनुप्रयोग पृष्ठभूमिमा चल्न सक्छ। यसले गर्दा छिट्टै ब्याट्रीको खपत हुनसक्छ।"</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"पृष्ठभूमिमा डेटा प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"यो अनुप्रयोगले पृष्ठभूमिमा डेटा प्रयोग गर्नसक्छ। यसले गर्दा धेरै डेटा प्रयोग हुनसक्छ।"</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"अनुप्रयोगहरू जहिले पनि चल्ने बनाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"यसको आफ्नै मेमोरीमा दृढ भएकोको अंश बनाउनको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। ट्याब्लेटलाई ढिलो गराउँदै गरेका अन्य अनुप्रयोगहरूलाई सीमित मात्रामा यसले मेमोरी उपलब्ध गराउन सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ मेमोरीमा आफैंलाई स्थायी भागका रूपमा प्रस्तुत गर्न। यसले अन्य अनुप्रयोगलाई उपलब्ध मेमोरीलाई सीमित गरी TV लाई ढिलो बनाउन सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"अनुप्रयोगलाई मेमोरीमा आफैंको निरन्तरको अंश बनाउन अनुमति दिन्छ। यसले फोनलाई ढिला बनाएर अन्य अनुप्रयोगहरूमा मेमोरी SIMित गर्न सक्दछन्।"</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"अनुप्रयोग भण्डारण ठाउँको मापन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"अनुप्रयोगलाई यसको कोड, डेटा, र क्यास आकारहरू पुनःप्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"प्रणाली सेटिङहरू परिमार्जन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"प्रणालीका सेटिङ डेटालाई परिवर्तन गर्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। खराब अनुप्रयोगहरूले सायद तपाईँको प्रणालीको कन्फिगरेसनलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।"</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"स्टार्टअपमा चलाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"आनुप्रयोगलाई प्रणाली बुट प्रक्रिया पूर्ण हुने बितिकै आफैलाई सुरु गर्ने अनुमति दिन्छ। यसले ट्याब्लेट सुरु गर्नमा ढिला गर्न सक्दछ र अनुप्रयोगलाई समग्रमा ट्याब्लेट सधैँ चालु गरेर ढिला बनाउँदछ।"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ प्रणालीले बुटिङ सकेपछि आफै सुरुवात हुन। यसले TV सुरु गर्न लामो समय लिन सक्छ र अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन सक्छ सँधै सञ्चालन भई समग्र रूपमा ट्याब्लेटलाई ढिलो गराएर।"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"अनुप्रयोगलाई प्रणाली बुट गरी सकेपछि जति सक्दो चाँडो आफैंमा सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। यसले फोन सुरु गर्नमा ढिला गर्न सक्दछ र अनप्रयोगलाई समग्रमा फोन सधैँ चालु गरेर ढिला बनाउँदछ।"</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"स्टिकि प्रसारण पठाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"औपचारिक प्रसारणलाई पठाउनको लागि एउटा अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ, जुन प्रसारण समाप्त भएपछि बाँकी रहन्छ। अत्यधिक प्रयोगले धेरै मेमोरी प्रयोग गरेको कारणले ट्याब्लेटलाई ढिलो र अस्थिर बनाउन सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"अनुप्रयोगलाई टाँसिने प्रसारणहरू पठाउन अनुमति दिन्छ, जुन प्रसारण पछि पनि रहन्छ। अत्यन्य धेरै मेमोरी प्रयोग गर्ने बनाएर अत्यधिक प्रयोगले TV लाई ढिलो वा अस्थिर बनाउन सक्छ ।"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"औपचारिक प्रसारणलाई पठाउनको लागि एक अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ, जुन प्रसारण समाप्त भएपछि बाँकी रहन्छ। अत्यधिक प्रयोगले धेरै मेमोरी प्रयोग गरेको कारणले फोनलाई ढिलो र अस्थिर बनाउन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"तपाईँका सम्पर्कहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"अनुप्रयोगलाई निर्दिष्ट व्यक्तिगतसँग अन्य तरिकाहरूबाट कल गर्नु भएका, इमेल गर्नु भएका वा अन्तर्क्रिया गर्नुभएका आवृतिसहितको तपाईंको ट्याब्लेटमा भण्डारण गरिएका सम्पर्कहरूको डेटा पढ्न अनुमति दिन्छ। यो अनुमतिले तपाईंको सम्पर्क डेटा बचत गर्न अनुमति दिन्छ, र खराब अनुप्रयोगहरूले तपाईंको जानकारी बिना सम्पर्क डेटा साझेदारी गर्न सक्दछन्।"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ तपाईँको TV मा भण्डारण गरिएका तपाईँका सम्पर्कका डेटा, तपाईँको कल, इमेलको बारम्बारता, वा अन्य तरीकाले खास व्यक्तिहरूसँग गरिएको सञ्चार लगायत, पढ्न।यस अनुमतिले अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ तपाईँको सम्पर्क डेटा सुरक्षित गर्न र दुस्प्रभावी अनुप्रयोगहरूले तपाईँको ज्ञान बिना सम्पर्क डेटा साझेदारी गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"तपाईँले विशेष व्यक्तिहरूसँग अर्को तरिकाबाट कल गर्नुभएका, इमेल गर्नुभएका वा संचार गर्नुभएका आवृतिसहित तपाईँको फोनमा भण्डारण भएका डेटाको बारेमा पढ्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यो अनुमतिले अनुप्रयोगलाई तपाईँको सम्पर्क डेटा बचत गर्नको लागि अनुमति दिन्छ, र तपाईँको ज्ञान बिना नै खराब अनुप्रयोगहरूले सायद सम्पर्क डेटा साझेदारी गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"तपाईँका सम्पर्कहरू परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"अन्य तरिकाका आवृतिहरूसँग जुन तपाईँले कल, इमेल, वा विशेष सम्पर्क गर्नुभएकासहित तपाईँको ट्याब्लेटमा भण्डारण भएका सम्पर्कहरूको बारेको डेटालाई परिवर्तन गर्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यस अनुमतिले सम्पर्क डेटालाई मेटाउनको लागि अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ तपाईँको TV मा भण्डारण गरिएका सम्पर्क डेटा, तपाईँका कल, इमेल बाराम्बारता, वा खास सम्पर्कहरूसँग अन्य तरिकाबाट सञ्चारमा हुनु भएका कुरा लगायत,परिमार्जन गर्न। यस अनुमतिले अनुप्रयोगलाई सम्पर्क डेटा मेट्न अनुमति दिन्छ ।"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"तपाईँले बारम्बार कल गरेका, इमेल गरेका, वा विशेष सम्पर्कहरूसँग सञ्चार गरेका सहित तपाईँको फोनमा भण्डारण गरेका तपाईँका सम्पर्कहरू परिमार्जन गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यो अनुमतिले अनुप्रयोगलाई सम्पर्क डेटा मेटाउन दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"कल लग पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको फोन सम्पर्कको इतिहास पढ्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"कल लग लेख्‍नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"आगमन तथा बहर्गमन डेटासहित तपाईँको ट्याब्लेटको कल लगको परिमार्जन गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। खराब अनुप्रयोगहरूले यसलाई तपाईँको कल लग परिमार्जन गर्न वा मेटाउन प्रयोग गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन्छ तपाईँको TV को कल लग, आगमन र बहिर्गमन कलका डेटा लगायत, परिमार्जन गर्न। दुस्प्रभावी अनुप्रयोगहरूले यसलाई तपाईँको कल लग मेट्न वा परिमार्जन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"अनुप्रयोगलाई तपाईंको फोनको आउने र बाहिर जाने कलहरूको बारेको डेटा सहित कल लग परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। खराब अनुप्रयोगहरूले यसलाई तपाईंको कल लग मेटाउन वा परिमार्जन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"शरीरका सेन्सरहरूमा पहुँच गराउनुहोस् (जस्तै हृदय धड्कन निगरानीहरू)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"तपाईँको हृदय गति जस्तो सेंसर बाट डेटा पहुँचको लागि अनुप्रयोग अनुमति दिन्छ जसले तपाईँको भौतिक अवस्था अनुगमन गर्छ।"</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"पात्रोका कार्यक्रम र विवरणहरू पढ्ने"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको ट्याब्लेटमा भण्डारण गरिएका पात्रो सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू पढ्न र तपाईंको पात्रोको डेटा आदान-प्रदान वा सुरक्षित गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको TV मा भण्डारण गरिएका पात्रो सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू पढ्न र तपाईंको पात्रोको डेटा आदान-प्रदान वा सुरक्षित गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको फोनमा भण्डारण गरिएका पात्रो सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू पढ्न र तपाईंको पात्रोको डेटा आदान-प्रदान वा सुरक्षित गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"पात्रो घटनाहरू थप्नुहोस् वा परिमार्जन गर्नुहोस् र मालिकको ज्ञान बिना नै पाहुनाहरूलाई इमेल पठाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको ट्याब्लेटमा पात्रोका कार्यक्रमहरू थप्न, हटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ। यस अनुप्रयोगले पात्रोका मालिकहरू मार्फत आएको जस्तो लाग्ने सन्देशहरू पठाउन वा तिनीहरूका मालिकहरूलाई सूचित नगरिकन कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको TV मा पात्रोका कार्यक्रमहरू थप्न, हटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ। यस अनुप्रयोगले पात्रोका मालिकहरू मार्फत आएको जस्तो लाग्ने सन्देशहरू पठाउन वा तिनीहरूका मालिकहरूलाई सूचित नगरिकन कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"यस अनुप्रयोगले तपाईंको फोनमा पात्रोका कार्यक्रमहरू थप्न, हटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ। यस अनुप्रयोगले पात्रोका मालिकहरू मार्फत आएको जस्तो लाग्ने सन्देशहरू पठाउन वा तिनीहरूका मालिकहरूलाई सूचित नगरिकन कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"अधिक स्थान प्रदायक आदेशहरू पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"अनुप्रयोगलाई अतिरिक्त स्थान प्रदायक आदेशहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। यो अनुप्रयोगलाई GPS वा अन्य स्थान स्रोतहरूको संचालन साथै हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"सटीक स्थान पहुँच गराउनुहोस् (GPS तथा नेटवर्कमा आधारित)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"यस अनुप्रयोगले सेलका टावर र Wi-Fi नेटवर्कहरू जस्ता GPS वा नेटवर्कको स्थानका स्रोतहरूको आधारमा तपाईंको स्थान बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यो अनुप्रयोग ती स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्षम होस् भन्नका खातिर यी स्थान सम्बन्धी सेवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सक्रिय पार्नुपर्छ र यी तपाईंको फोनमा उपलब्ध हुनुपर्छ। यसले ब्याट्रीको खपत बढाउन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"अनुमानित स्थान पहुँच गराउनुहोस् (नेटवर्कमा आधारित)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"यस अनुप्रयोगले सेलका टावर र Wi-Fi नेटवर्कहरू जस्ता नेटवर्कका स्रोतहरूको आधारमा तपाईंको स्थान बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यो अनुप्रयोग ती स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्षम होस् भन्नका खातिर यी स्थान सम्बन्धी सेवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सक्रिय पार्नुपर्छ र यी तपाईंको ट्याब्लेटमा उपलब्ध हुनुपर्छ।"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"यस अनुप्रयोगले सेलका टावर र Wi-Fi नेटवर्कहरू जस्ता नेटवर्कका स्रोतहरूको आधारमा तपाईंको स्थान बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यो अनुप्रयोग ती स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्षम होस् भन्नका खातिर यी स्थान सम्बन्धी सेवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सक्रिय पार्नुपर्छ र यी तपाईंको TV मा उपलब्ध हुनुपर्छ।"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"यस अनुप्रयोगले सेलका टावर र Wi-Fi नेटवर्कहरू जस्ता नेटवर्कका स्रोतहरूको आधारमा तपाईंको स्थान बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। यो अनुप्रयोग ती स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सक्षम होस् भन्नका खातिर यी स्थान सम्बन्धी सेवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सक्रिय पार्नुपर्छ र यी तपाईंको फोनमा उपलब्ध हुनुपर्छ।"</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"तपाईँका अडियो सेटिङहरू परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"अनुप्रयोगलाई ग्लोबल अडियो सेटिङ्हरू परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै आवाजको मात्रा र आउटपुटको लागि कुन स्पिकर प्रयोग गर्ने।"</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"यस अनुप्रयोगले जुनसुकै समय माइक्रोफोनको प्रयोग गरी अडियो रेकर्ड गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"SIM मा आदेशहरू पठाउन दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"SIM लाई आदेश पठाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यो निकै खतरनाक हुन्छ।"</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"तस्बिरहरू र भिडियोहरू लिनुहोस्।"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"यस अनुप्रयोगले जुनसुकै समय क्यामेराको प्रयोग गरी तस्बिर खिच्न र भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"कम्पन नियन्त्रण गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"अनुप्रयोगलाई भाइब्रेटर नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"फोन नम्बरहरूमा सिधै कल गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"तपाईँको हस्तक्षेप बेगरै फोन नम्बर कल गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यसले अनपेक्षित शुल्क वा कलहरू गराउन सक्छ। यसले अनुप्रयोगलाई आपतकालीन नम्बरहरू कल गर्न अनुमति दिँदैन विचार गर्नुहोस्। खराब अनुप्रयोगहरूले तपाईँको स्वीकार बिना कलहरू गरेर तपाईँलाई बढी पैसा तिराउन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"IMS कल सेवा पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"तपाईँको हस्तक्षेप बिना नै कल गर्न IMS सेवा प्रयोग गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"फोन स्थिति र पहिचान पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"उपकरणको फोन विशेषताहरूको पहुँच गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यस अनुमतिले फोन नम्बर र उपकरणको IDs, कल सक्षम छ कि छैन र कलद्वारा जोडिएको टाढाको नम्बर निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"प्रणाली मार्फत कल गर्न दिनुहोस्‌"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"कल गर्दाको अनुभवलाई सुधार्न यस अनुप्रयोगलाई प्रणाली मार्फत कलहरू गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"फोन नम्बरहरू पढ्ने"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"उक्त अनुप्रयोगलाई यस यन्त्रको फोन नम्बरहरूमाथि पहुँच राख्न दिनुहोस्।"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"ट्याब्लेटलाई निन्द्रामा जानबाट रोक्नुहोस्"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"TV निभ्नबाट जोगाउनुहोस्"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"फोनलाई निदाउनबाट रोक्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"ट्याब्लेटलाई निस्क्रिय हुनबाट रोक्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ TV लाई निभ्नबाट जोगाउन।"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"फोनलाई निस्क्रिय हुनबाट रोक्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"infrared ट्रान्समिट गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"ट्याबलेटको infrared transmitter प्रयोगको लागि अनुप्रयोग अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"अनुप्रयोगलाई TV को इन्फ्रारेड ट्रान्समिटर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"फोनको infrared transmitter प्रयोगको लागि अनुप्रयोग अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"वालपेपर सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"अनुप्रयोगलाई प्रणाली वालपेपर सेट गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"तपाईंको वालपेपर आकार समायोजन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"प्रणाली वालपेपरको आकार सङ्केतहरू मिलाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"समय क्षेत्र सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"अनुप्रयोगलाई ट्याब्लेटको समय क्षेत्र परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"अनुप्रयोगलाई फोनको समय क्षेत्र परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"अनुप्रयोगलाई फोनको समय क्षेत्र परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"उपकरणमा खाताहरू भेट्टाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"अनुप्रयोगलाई ट्याब्लेटद्वारा ज्ञात खाताहरूको सूची पाउन अनुमति दिन्छ। यसले अनुप्रयोगद्वारा तपाईंले स्थापित गर्नुभएको कुनै पनि खाताहरू समावेश गर्न सक्दछ।"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ TV लाई थाहा भएका खाताहरूका सूची प्राप्त गर्न। यसमा तपाईँले स्थापना गर्नु भएका अनुप्रयोगहरू द्वारा सिर्जना गरिएका खाताहरू समावेश हुन सक्छन्।"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"फोनलाई थाहा भएका खाताहरूको सूची प्राप्त गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यसले तपाईँले स्थापना गर्नु भएका अनुप्रयोगहरूबाट सृजित कुनै खाताहरू समावेश हुन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"नेटवर्क जडानहरू हेर्नहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"अनुप्रयोगलाई नेटवर्क जडानहरू जस्तै कुन नेटवर्कहरू अवस्थित हुन्छन् र जडित छन् जसले हेर्नलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"पूर्ण नेटवर्क पहुँच प्राप्त छ"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"नेटवर्क सकेटहरू सिर्जना गर्न र कस्टम नेटवर्क प्रोटोकल प्रयोग गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। ब्राउजर र अन्य अनुप्रयोगहरूले इन्टरनेटमा डेटा पठाउने माध्यम प्रदान गर्छन्, त्यसैले इन्टरनेटमा डेटा पठाउन यो अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"नेटवर्क जडान परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"अनुप्रयोगलाई नेटवर्क जडानको स्थिति परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"टेथर्ड नेटवर्क जडान परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"टेदर गरेको नेटवर्क जडानको स्थिति बदल्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"Wi-Fi जडानहरू हेर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"अनुप्रयोगलाई Wi-Fi नेटवर्कको बारेमा जानकारी हेर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै कि Wi-Fi सक्षम छ कि छैन र जडान गरिएको Wi-Fi उपकरणहरूको नाम।"</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"वाइ-फाइसँग जोड्नुहोस् वा छुटाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"अनुप्रयोगलाई Wi-Fi पहुँच बिन्दुबाट जडान गर्न र विच्छेदन गर्न र Wi-Fi नेटवर्कहरूको लागि उपकरण कन्फिगरेसनमा परिवर्तनहरू गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"Wi-Fi Multicast स्विकृतिलाई अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"अनुप्रयोगलाई मल्टिकाष्ट ठेगानाहरू प्रयोग गरेर Wi-Fi नेटवर्कमा पठाइएको प्याकेटहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, केवल तपाईंको ट्याब्लेट मात्र होइन। यसले गैर-मल्टिकाष्ट मोड भन्दा बढी उर्जा प्रयोग गर्दछ।"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ प्याकेटहरू प्राप्त गर्न एक Wi-Fi सञ्जालमा अवस्थित सम्पूर्ण यन्त्रहरूमा बहुकास्ट ठेगानाहरू प्रयोग गरेर, तपाईँको TVमा मात्र नभई।यसले गैर-मल्टिकास्ट मोडभन्दा बढि बिधुतीय शक्ति प्रयोग गर्दछ।"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"तपाईँको फोन मात्र होइन, मल्टिकास्ट ठेगानाहरूको प्रयोग गरे Wi-Fi नेटवर्कका सबै उपकरणहरूमा पठाइएका प्याकेटहरू प्राप्त गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यसले गैर-मल्टिकास्ट मोडभन्दा बढी उर्जा प्रयोग गर्छ।"</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"ब्लुटुथ सेटिङहरूमा पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"स्थानीय ब्लुटुथ ट्याब्लेटलाई कन्फिगर गर्नको लागि र टाढाका उपकरणहरूलाई पत्ता लगाउन र जोड्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"अनुप्रयोगलाई स्थानीय ब्लुटूथ TV कन्फिगर गर्न र पत्ता लगाउन र टाढाका यन्त्रहरूसँग जोडी बनाउन अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"अनुप्रयोगलाई स्थानीय ब्लुटुथ फोन कन्फिगर गर्न र टाढाका उपकरणहरूसँग खोज गर्न र जोडी गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"WiMAXसँग जोड्नुहोस् वा छुटाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"अनुप्रयोगलाई वाइम्याक्स सक्षम छ कि छैन र जडान भएको कुनै पनि वाइम्याक्स नेटवर्कहरूको बारेमा जानकारी निर्धारिण गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"वाइम्याक्स अवस्था परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"अनुप्रयोगलाई वाइम्याक्स नेटवर्कहरूबाट ट्याब्लेट जडान गर्न र ट्याब्लेट विच्छेदन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ TV लाई जडान गर्न र WiMAX सञ्जालबाट TV को जडान टुटाउन"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"वाइम्याक्स नेटवर्कहरूसँग फोन जोड्न र छुटाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"ब्लुटुथ उपकरणहरूसँग जोडी मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"ट्याब्लेटमा ब्लुटुथको कन्फिगुरेसनलाई हेर्न र बनाउन र जोडी उपकरणहरूसँग जडानहरूलाई स्वीकार गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"अनुप्रयोगलाई TVमा ब्लुटूथको कन्फिगुरेसन हेर्न र जोडी यन्त्रहरूसँगको जडान स्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"अनुप्रयोगलाई फोनमा ब्लुटुथको कन्फिगरेसन हेर्न र जोडी भएका उपकरणहरूसँग जडानहरू बनाउन र स्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"नजिक क्षेत्र संचार नियन्त्रणहरू"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"अनुप्रयोगलाई नयाँ क्षेत्र संचार (NFC) ट्यागहरू, कार्डहरू र पाठकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"स्क्रिन लक असक्षम पार्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"कुनै सम्बन्धित पासवर्ड सुरक्षा र किलकलाई असक्षम पार्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, अन्तर्गमन फोन कल प्राप्त गर्दा फोनले किलकलाई असक्षम पार्छ, त्यसपछि कल सकिएको बेला किलक पुनःसक्षम पार्छ।"</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"औठाछाप हार्डवेयर व्यवस्थापन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"अनुप्रयोगलाई प्रयोगको लागि औठाछाप टेम्प्लेट थप्न र मेटाउने तरिका आह्वान गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"औठाछाप हार्डवेयर प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"अनुप्रयोगलाई प्रमाणीकरणको लागि औठाछाप हार्डवेयर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"आंशिक औठाछाप पत्ता लाग्यो। कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"औठाछाप प्रशोधन गर्न सकिएन। कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"औँठाछाप सेन्सर फोहोर छ। कृपया सफा गरेर फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"औंला धेरै छिटो चलाइयो। पुन: प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"औंला निकै सुस्त सारियो। कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"औँठाछाप हार्डवेयर उपलब्ध छैन।"</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"औँठाछाप भण्डारण गर्न सकिँदैन। कृपया अवस्थित औठाछाप हटाउनुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"औँठाछापको समय सकिएको छ। फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"औँठाछाप सञ्चालन रद्द गरियो।"</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"धेरै प्रयासहरू। केहि समय पछि पुन: प्रयास गर्नुहोला"</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"अत्यन्त धेरै प्रयासहरू। फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलाई असक्षम पारियो।"</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"पुन: प्रयास गर्नुहोला।"</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"औंला <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"फिंगरप्रिन्ट आइकन"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"समीकरण सेटिङहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"अनुप्रयोगलाई खाताको लागि सिंक सेटिङहरू पढ्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि यसले व्यक्तिहरको अनुप्रयोग खातासँग सिंक भएको नभएको निर्धारण गर्न सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"टगल सिंक खुला र बन्द"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"अनुप्रयोगहरूलाई खाताको लागि सिंक सेटिङहरू परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, यो खातासँग व्यक्ति अनुप्रयोगको सिंक सक्षम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"सिंक तथ्याङ्कहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"अनुप्रयोगलाई खाताको लागि समीकरणको आँकडा समीकरण घटनाहरूको इतिहास र समीकरण गरिएको डेटाको मापन समेत, पढ्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"आफ्नो USB भण्डारणको सामग्रीहरूहरु पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"आफ्नो SD कार्डको सामग्रीहरूहरु पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"अनुप्रयोगलाई तपाईंको USB भण्डारणको सामग्री पढ्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"अनुप्रयोगलाई तपाईंको SD कार्डको सामग्री पढ्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"तपाईँको USB भण्डारणको विषयवस्तुहरूलाई परिमार्जन गर्ने वा मेटाउने"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"तपाईँको SD कार्डको विषयसूची परिमार्जन गर्ने मेट्ने"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"USB भण्डारणमा लेख्‍नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"अनुप्रयोगलाई SD कार्डमा लेख्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"SIP कलहरू प्राप्त/बनाउन"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"SIP कलहरू बनाउन र प्राप्त गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"नयाँ दूरसंचार सिम जडानहरू दर्ता गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"अनुप्रयोगलाई नयाँ दूरसंचार SIM जडानहरू दर्ता गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"नयाँ दूरसंचार जडानहरू दर्ता गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"अनुप्रयोगलाई नयाँ दूरसंचार सम्पर्क दर्ता गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"दूरसंचार जडान व्यवस्थापन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"अनुप्रयोगलाई टेलिकम जडान व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"आगमन कल स्क्रिन संग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"कहिले र कसरी प्रयोगकर्ताले आगमन कल स्क्रीन हेर्न सक्दछ भनेर नियन्त्रण गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"टेलिफोनी सेवा अन्तरक्रिया"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"अनुप्रयोगलाई कल बनाउन/प्राप्त गर्न टेलीफोनी सेवा साथ अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"आउने-कल प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"अनुप्रयोगलाई आउने-कल प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"नेटवर्क उपयोगको इतिहास पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"निश्चित नेटवर्कहरू र अनुप्रयोगहरूको लागि ऐतिहासिक नेटवर्क उपयोग पढ्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"नेटवर्क नीति प्रबन्ध गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"नेटवर्क नीतिहरू व्यवस्थापन गर्न र अनुप्रयोग-विशेष नियमहरू परिभाषित गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"नेटवर्क उपयोग लेखालाई परिमार्जन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"अनुप्रयोगलाई कसरी अनुप्रयोगहरूको विरूद्धमा कसरी नेटवर्क उपयोगी अकाउन्टेड छ भनेर परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूद्वारा प्रयोगको लागि होइन।"</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"सूचनाहरू पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"अन्य अनुप्रयोगहरूबाट पोस्ट गरिएकासहित पुनःप्राप्त गर्न, परीक्षण गर्न र सूचनाहरू हटाउन अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"जानकारी श्रोता सेवामा बाँध्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"होल्डरलाई सूचना श्रोता सेवाको शीर्ष-स्तरको इन्टरफेस बाँध्न अनुमति दिन्छ। सामान्य अनुप्रयोगहरूलाई कहिले पनि आवश्यक नपर्न सक्दछ।"</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"सर्त प्रदायक सेवामा जोड्न"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"सर्त प्रदायक सेवाको माथिल्लो स्तरको इन्टरफेसमा जोड्न बाहकलाई अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूको लागि कहिल्यै पनि आवश्यक पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"सपना सेवामा बाँध्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"होल्डरलाई सपना सेवाको माथिल्लो स्तरको इन्टरफेसमा बाँध्न अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूको लागि कहिल्यै पनि आवश्यक पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"वाहक-प्रदान विन्यास अनुप्रयोग सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"प्रयोगकर्तालाई वाहक-प्रदान विन्यास अनुप्रयोग सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूलाई कहिल्यै आवश्यक पर्ने छैन।"</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"सञ्जाल अवस्थाका पर्यवेक्षणका लागि सुन्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"सञ्जाल अवस्थाका पर्यवेक्षण सुन्नका लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।सामान्य अनुप्रयोगलाई चाँहिदै नचाँहिन सक्छ।"</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"इनपुट उपकरण क्यालिब्रेसन परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"अनुप्रयोगलाई टच स्क्रीनको प्यारामिटरहरू क्यालिब्रेसन परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूको लागि कहिल्यै आवश्यक पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM प्रमाणपत्रको पहुँच"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"DRM प्रमाणपत्रहरू प्रावधान र प्रयोग गर्ने निवेदनको अनुमति दिन्छ। साधारण अनुप्रयोगहरूको लागि कहिल्यै पनि आवश्यक पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"Android Beam स्थानान्तरण अवस्था प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"यस आवेदनले वर्तमान Android Beam स्थानान्तरण बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"DRM प्रमाणपत्रहरू हटाउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"DRM प्रमाणपत्रहरू हटाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। सामान्य अनुप्रयोगहरूको लागि कहिल्यै आवश्यकता पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"वाहक मेसेजिङ सेवामा आबद्ध हुनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"धारकलाई वाहक मेसेजिङ सेवाको उच्च-स्तरको इन्टरफेसमा आबद्ध हुन अनुमति दिनुहोस्। सामान्य एपहरूको लागि कहिल्यै आवश्यकता पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"वाहक सेवाहरु बाँध्न"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"होल्डरलाई वाहक सेवाहरु बाँध्न अनुमति दिनुहोस्। सामान्य अनुप्रयोगहरूको लागि यो कहिल्यै आवश्यक पर्दैन।"</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"बाधा नपुर्याउँनुहोस् पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"बाधा नपुर्याउँनुहोस् कन्फिगरेसन पढ्न र लेख्‍नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"पासवर्ड नियमहरू मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"स्क्रिन लक पासवर्ड र PIN हरूमा अनुमति दिइएको लम्बाइ र वर्णहरूको नियन्त्रण गर्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"मनिटरको स्क्रिन अनलक गर्ने प्रयासहरू"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"स्क्रिन अनलक गर्दा गलत पासवर्ड टाइप भएको संख्या निरीक्षण गर्नुहोस् र यदि निकै धेरै गलत पासवर्डहरू टाइप भएका छन भने ट्याब्लेट लक गर्नुहोस् वा ट्याब्लेटका सबै डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"स्क्रिन अनलक गर्दा गलत पासवर्डका संख्या अनुगमन गर्नुहोस् र TV लक गर्नुहोस् वा TV को सबै डेटा मेट्नुहोस् यदि ज्यादै धेरै गलत पासवर्ड टाइप गरिएका छन् भने।"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"स्क्रिनअनलक गर्दा गलत पासवर्ड टाइप भएको संख्या निरीक्षण गर्नुहोस् र यदि निकै धेरै गलत पासवर्डहरू टाइप भएका छन भने फोन लक गर्नुहोस् वा फोनका सबै डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"स्क्रिन अनलक गर्दा गलत पासवर्ड टाइप संख्या अनुगमन गर्नुहोस्, र यदि निकै धेरै गलत पासवर्डहरू टाइप गरिएमा ट्याब्लेट लक गर्नुहोस् वा प्रयोगकर्ताको डेटा मेटाउनुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"स्क्रिन अनलक गर्दा गलत पासवर्ड टाइप संख्या अनुगमन गर्नुहोस्, र यदि निकै धेरै गलत पासवर्डहरू टाइप गरिएमा TV लक गर्नुहोस् वा प्रयोगकर्ताको डेटा मेटाउनुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"स्क्रिन अनलक गर्दा गलत पासवर्ड टाइप संख्या अनुगमन गर्नुहोस्, र यदि निकै धेरै गलत पासवर्डहरू टाइप गरिएमा फोन लक गर्नुहोस् वा प्रयोगकर्ताको डेटा मेटाउनुहोस्।"</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"स्क्रिन लक परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"स्क्रिन लक परिवर्तन गर्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"स्क्रिन लक गर्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"कसरी र कहिले स्क्रिन लक गर्ने नियन्त्रण गर्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"सबै डेटा मेट्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"एउटा फ्याक्ट्रि डेटा पुनःसेट गरेर चेतावनी नआउँदै ट्याबल्टको डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"कारखाना डेटा रिसेट गरेर बिना चेतावनी TV को डेटा मेट्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"एउटा फ्याक्ट्रि डेटा पुनःसेट गरेर चेतावनी नआउँदै फोनको डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"प्रयोगकर्ता डेटा मेट्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"चेतावनी बिना यो ट्याब्लेटमा यस प्रयोगकर्ताको डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"चेतावनी बिना यो TV मा यो प्रयोगकर्ताको डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"चेतावनी बिना यो फोनमा यस प्रयोगकर्ताको डेटा मेट्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"उपकरण विश्वव्यापी प्रोक्सी मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"नीति सक्षम हुँदा प्रयोग गरिनको लागि यन्त्र ग्लोवल प्रोक्सी सेट गर्नुहोस्। केवल यन्त्र मालिकले ग्लोवल प्रोक्सी सेट गर्न सक्नुहुन्छ।"</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"स्क्रिन लक पासवर्ड म्याद समाप्ति सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"स्क्रिन लक पासवर्ड, PIN, वा ढाँचा परिवर्तन कसरी बारम्बार परिवर्तन हुनुपर्छ परिवर्तन गर्नुहोस्।"</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"भण्डारण इन्क्रिप्सन मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"भण्डार गरिएको डेटा इन्क्रिप्ट हुनु आवश्यक छ।"</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"क्यामेरालाई असक्षम गराउनुहोस्"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"सबै उपकरण क्यामराहरूको प्रयोग रोक्नुहोस्"</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"केही स्क्रिन लकका सुविधाहरू अक्षम गर्नुहोस्"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"केही स्क्रिन लक सुविधाहरूको प्रयोगमा रोक लगाउनुहोस्।"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"गृह"</item>
<item msgid="869923650527136615">"मोबाइल"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"काम गर्नुहोस्"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"कार्य फ्याक्स"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"घरको फ्याक्स"</item>
<item msgid="603878674477207394">"पेजर"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"अन्य"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"आफू अनुकूल"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"गृह"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"काम"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"अन्य"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"आफू अनुकूल"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"गृह"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"काम"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"अन्य"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"आफू अनुकूल"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"गृह"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"काम"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"अन्य"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"आफू अनुकूल"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"काम गर्नुहोस्"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"अन्य"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"आफू अनुकूल"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"स्काइप"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"गृह"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"मोबाइल"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"काम"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"कार्य फ्याक्स"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"घरको फ्याक्स"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"पेजर"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"अन्य"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"कलब्याक"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"कार"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"मुख्य कम्पनी"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"मुख्य"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"अन्य फ्याक्स"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"रेडियो"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"टेलेक्स"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"कार्य मोबाइल"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"कार्य पेजर"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"सहायक"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"जन्मदिन"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"वार्षिक समारोह"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"अन्य"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"गृह"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"काम"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"अन्य"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"मोबाइल"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"गृह"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"काम"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"अन्य"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"गृह"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"काम"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"अन्य"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"स्काइप"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"काम"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"अन्य"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"सहायक"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"भाइ"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"सन्तान"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"आन्तरिक साझेदार"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"बुबा"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"मित्र"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"ब्यवस्थापक"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"आमा"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"अभिभावक"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"पार्टनर"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"द्वारा उल्लिखित"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"आफन्त"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"बहिनी"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"पति-पत्नी"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"आफू अनुकूल"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"गृह"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"काम गर्नुहोस्"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"अन्य"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"यो सम्पर्क हेर्न कुनै पनि अनुप्रयोग फेला परेन।"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"PIN कोड टाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"PUK र नयाँ PIN कोड टाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK कोड"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"नयाँ PIN कोड"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"पासवर्ड टाइप गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"अनलक गर्न पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"अनलक गर्न PIN कोड टाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"गलत PIN कोड।"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"अनलक गर्न मेनु थिच्नुहोस् र त्यसपछि ० थिच्नुहोस्।"</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"आपतकालीन नम्बर"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"कुनै सेवा छैन"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"स्क्रिन लक गरिएको।"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"अनलक वा आपतकालीन कल गर्न मेनु थिच्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"अनलक गर्न मेनु थिच्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"अनलक गर्नु ढाँचा खिच्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"आपतकालीन"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"कलमा फर्किनुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"सही!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"फेरि प्रयास गर्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"फेरि प्रयास गर्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"सबै सुविधाहरू र डेटाका लागि अनलक गर्नुहोस्"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"अत्यधिक मोहडा खोल्ने प्रयासहरू बढी भए।"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM कार्ड छैन"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"ट्याब्लेटमा SIM कार्ड छैन।"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"TV मा कुनै SIM कार्ड छैन।"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"फोनमा SIM कार्ड छैन।"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"SIM कार्ड घुसाउनुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM कार्ड छैन वा पढ्न मिल्दैन। SIM कार्ड हाल्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"प्रयोग गर्न अयोग्य SIM कार्ड"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"तपाईंको SIM कार्ड स्थायी रूपमा अक्षम भयो।\n अर्को SIM कार्डको लागि आफनो ताररहित सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"अघिल्लो ट्रयाक"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"अर्को ट्रयाक"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"रोक्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"चलाउनुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"रोक्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"दोहोर्याउनुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"फास्ट फर्वार्ड"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"आपतकालीन कलहरू मात्र"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"नेटवर्क लक छ"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM कार्ड PUK-लक गरिएको छ।"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"प्रयोगकर्ता निर्देशक वा ग्राहक सेवा सम्पर्क हर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM कार्ड लक गरिएको छ।"</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM कार्ड अनलक गरिँदै..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"तपाईँले तपाईँको अनलक ढाँचा गलत तरिकाले <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक खिच्नु भएको छ। \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> सेकेन्डमा फेरि कोसिस गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"तपाईंले गलत तरिकाले आफ्नो पासवर्ड <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक टाइप गर्नुभयो। \n\n<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> सेकेन्डमा फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"तपाईँले गलत तरिकाले तपाईँको PIN <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक टाइप गर्नु भएको छ। \n\n<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> सेकेन्डमा फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"तपाईँले तपाईँको अनलक ढाँचा गलत तरिकाले <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक खिच्नु भएको छ। पछि <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> थप असफल कोसिसहरू, तपाईँको Google साइन इन प्रयोग गरी तपाईँको ट्याब्लेट अनलक गर्न भनिने छ।\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> सेकेन्डमा फरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"तपाईंले गलत तरिकाले आफ्नो अनलक ढाँचा झिक्नु भएकोछ <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक। <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> थप असफल प्रयासहरू पछि तपाईँलाई आफ्नो TV तपाईँको Google साइन इन प्रयोग गरी अनलक गर्न आग्रह गरिनेछ। \n\n फेरि प्रयास गर्नुहोस् <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> सेकेन्डमा।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"तपाईँले <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक गलत तरिकाले तपाईँको अनलक ढाँचालाई कोर्नु भएको छ। पछि <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> अरू धेरै असफल कोसिसहरूपछि, तपाईँलाई तपाईँको फोन Google साइन इन प्रयोग गरेर अनलक गर्नको लागि सोधिने छ। \n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> सेकेन्डमा पुनः प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"तपाईँले <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक ट्याब्लेटलाई अनलक गर्नको लागि गलत तरिकाले कोशिस गर्नुभएको छ। <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> अरू धेरै असफल कोसिसहरूपछि, ट्याब्लेट फ्याट्रि पूर्वनिर्धारितमा पुनःसेट हुने छ र सबै प्रयोगकर्ता डेटा हराउने छन्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"तपाईंले गलत तरिकाले TV अनलक गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक। <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> थप असफल प्रयासहरू पछि TV कारखानाको पूर्वनिर्धारित सेटिङमा रिसेट हुनेछ र सबै प्रयोगकर्ता डेटा नष्ट हुनेछन्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"तपाईंले गलत तरिकाले <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> पटक फोन अनलक गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> बढी असफल प्रयत्नहरू पछि, फोन फ्याक्ट्रि पूर्वनिर्धारितमा पुनःसेट हुने छ र सबै प्रयोगकर्ता डेटा हराउने छन्।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"तपाईँले ट्यब्लेटलाई अनलक गर्न गलत तरिकाले <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> पटक प्रयास गर्नु भएको छ। अब ट्याब्लेटलाई पूर्वनिर्धारित कार्यशालामा पुनःसेट गरिने छ।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"तपाईंले गलत तरिकाले TV अनलक गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> पटक। TV अब कारखानाको पूर्वनिर्धारित सेटिङमा रिसेट गरिनेछ।"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"तपाईंले गलत तरिकाले फोन <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> पटक अनलक गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अब फोन फ्याक्ट्रि पूर्वनिर्धारितमा पुनःसेट हुने छ।"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> सेकेन्डमा फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"ढाँचा बिर्सनु भयो?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"खाता अनलक"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"निकै धेरै कोसिसहरू"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"अनलक गर्नको लागि, तपाईँको Google खातासँग साइन इन गर्नुहोस्।"</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"प्रयोगकर्तानाम (इमेल)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"पासवर्ड:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"अमान्य प्रयोगकर्तानाम वा पासवर्ड"</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"तपाईँको एक-पटके पाठ सन्देश वा पासवर्ड बिर्सनुभयो?\n भ्रमण गर्नुहोस"<b>"google.com/accounts/recovery"</b></string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"जाँच गर्दै..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"खोल्नुहोस्"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"आवाज चालु छ।"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"ध्वनि बन्द"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"ढाँचा सुरु भयो"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"ढाँचा हटाइएको"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"सेल थप गरियो"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"कक्ष <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> थपियो"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"ढाँचा पुरा भयो"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"ढाँचा क्षेत्र।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. विजेट %2$d of %3$d।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"विजेट थप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"खाली"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"अनलक क्षेत्र विस्तार भयो।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"अनलक क्षेत्र भत्कियो।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> विजेट।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"प्रयोगकर्ता छनौटकर्ता"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"स्थिति"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"क्यामेरा"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"मिडिया नियन्त्रणहरू"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"विजेट पुनःक्रम गर्ने सुरु भयो।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"विजेट पुनःक्रम समाप्त भएको छ।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"विजेट <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> मेटाइयो।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"अनलक क्षेत्र बढाउनुहोस्।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"स्लाइड अनलक।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"ढाँचा अनलक।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"फेस अनलक"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin अनलक"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"पासवर्ड अनलक।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"ढाँचा क्षेत्र।"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"स्लाइड क्षेत्र।"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?१२३"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"अक्षर"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"शब्द"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"लिङ्क"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"लाइन"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"कार्यशाला परीक्षण असफल भयो।"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"FACTORY_TEST कार्रवाइले /system/app मा स्थापित प्याकेजहरूको लागि मात्र समर्थन गर्छ।"</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"कुनै प्याकेज फेला पार्न सकिएन जसले FACTORY_TEST कार्य प्रदान गर्दछ।"</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"पुनःबुट गर्नुहोस्"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"यस \"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" मा भएको पृष्ठले बताउँछ:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"जाभास्क्रिप्ट"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"मार्गनिर्देशन पक्का गर्नुहोस्"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"यस पृष्ठलाई छोड्नुहोस्"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"यही पृष्ठमा रहनुहोस्"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nके तपाईं यो पेजबाट नेभिगेट गर्न चाहनु हुन्छ भन्ने निश्चत छ?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"निश्चित गर्नुहोस्"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"जुक्ति: जुमलाई ठूलो र सानो पार्न दुई पटक हान्नुहोस्।"</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"स्वतः भर्ने"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"अटोफिल सेटअप गर्नुहोस्"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$१$२$३"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"प्रान्त"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"हुलाकी कोड"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"राज्य"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"ZIP कोड"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"काउन्टी"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"टापु"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"जिल्ला"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"विभाग"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"प्रशासकीय क्षेत्र"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"पेरिस"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"क्षेत्र"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"इमिरेट"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"तपाईँका बुकमार्कहरू र इतिहास पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"ब्राउजरले भ्रमण गरेको सबै URL हरूको इतिहास र ब्राउजरका सबै बुकमार्कहरू पढ्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। नोट: यो अनुमतिलाई तेस्रो पक्ष ब्राउजरहरूद्वारा वा वेब ब्राउज गर्ने क्षमताद्वारा बलपूर्वक गराउन सकिँदैन।"</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"वेब बुकमार्कहरू र इतिहास लेख्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"अनुप्रयोगलाई तपाईंको ट्याब्लेटमा भण्डार गरिएको ब्राउजरको इतिहास वा बुकमार्कहरू परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। यसले अनुप्रयोगलाई ब्राजर डेटा मेटाउन वा परिमार्जन गर्न अनुमति दिन सक्दछ। टिप्पणी: यो अनुमति वेब ब्राउज गर्ने क्षमताहरूको साथ तेस्रो-पार्टी ब्राउजर वा अन्य अनुप्रयोगहरूद्वारा लागू गरिएको होइन।"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ तपाईँको TV मा भण्डार गरिएको ब्राउजर इतिहास वा पुस्तकचिनोलाई परिमार्जन गर्न। यसले अनुप्रयोगलाई ब्राउजर डेटा मेट्न वा परिमार्जन गर्न अनुमति दिन सक्छ। नोट: यस अनुमतिलाई तेस्रो पक्ष ब्राउजर वा वेब ब्राउजिङ सामर्थ्यता राख्ने अन्य अनुप्रयोगले लागु गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"तपाईँको फोनमा भण्डारण भएको ब्राउजरको इतिहास वा बुकमार्कहरू परिवर्तन गर्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। यसले सायद ब्राउजर डेटालाई मेट्न वा परिवर्तन गर्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। नोट: वेब ब्राउज गर्ने क्षमतासहितका अन्य अनुप्रयोगहरू वा तेस्रो- पक्ष ब्राउजरद्वारा सायद यस अनुमतिलाई लागु गर्न सकिंदैन।"</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"एउटा आलर्म सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"स्थापना गरिएको सङ्केत घडी अनुप्रयोगमा सङ्केत समय मिलाउन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। केही सङ्केत घडी अनुप्रयोगहरूले यो सुविधा कार्यान्वयन नगर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"भ्वाइसमेल थप गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"तपाईँको भ्वाइसमेल इनबक्समा सन्देश थप्नको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"भूस्थान अनुमतिहरू ब्राउजर परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"ब्राउजरको भू-स्थान अनुमतिहरू परिमार्जन गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। खराब अनुप्रयोगहरूले स्थान सूचना मनपरी वेब साइटहरूमा पठाउने अनुमतिको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"के तपाईं ब्राउजरले यो पासवर्ड सम्झेको चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"अहिले होइन"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"सम्झनुहोस्"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"कहिल्यै पनि होइन"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"यो पृष्ठ खोल्न तपाईँलाई अनुमति छैन।"</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"क्लिपबोर्डमा प्रतिलिप गरिएको पाठ।"</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"बढी"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"मेनु+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"ठाउँ"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"प्रविष्टि गर्नुहोस्"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"मेटाउनुहोस्"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"खोज्नुहोस्"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"खोज्नुहोस्..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"खोज्नुहोस्"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"जिज्ञासा खोज गर्नुहोस्"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"प्रश्‍न हटाउनुहोस्"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"जिज्ञासा पेस गर्नुहोस्"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"भ्वाइस खोजी"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"छोएर अन्वेषण गर्ने सक्षम पार्न चाहनु हुन्छ?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>ले स्पर्षद्वारा अन्वेषण सक्षम गर्न चाहन्छ। स्पर्षद्वारा अन्वेषण सक्षम भएको बेला, तपाईं आफ्नो औँलाको मुनि भएका विषयवस्तुहरू बारे सुन्न वा विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ वा ट्याब्लेटसँग अन्तर्क्रिया गर्न इशारा गर्नुहोस्।"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>ले स्पर्षद्वारा अन्वेषण सक्षम गर्न चाहन्छ। स्पर्षद्वारा अन्वेषण सक्षम भएको बेला तपाईं आफ्नो औँलाको मुनि भएका विषयवस्तुहरू बारे सुन्न वा विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ वा फोनसँग अन्तर्क्रिया गर्न इशारा गर्नुहोस्।"</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"१ महिना अघि"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"१ महिना अघि"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other"> अन्तिम <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> दिन</item>
<item quantity="one"> अन्तिम <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> दिन</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"अन्तिम महिना"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"पुरानो"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g> मा"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g> मा"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> मा"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"दिन"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"दिन"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"घन्टा"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"घन्टा"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"मिनेट"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"मिनेट"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"सेकेन्ड"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"सेकेन्ड"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"हप्ता"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"हप्ताहरू"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"वर्ष"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"वर्षहरू"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"अहिले"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>मिनेट</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> मिनेट</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>घन्टा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> घन्टा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>दिन</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> दिन</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>वर्ष</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> वर्ष</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>मिनेटमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>मिनेटमा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> घन्टामा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>घन्टामा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>दिनमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>दिनमा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>वर्षमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>वर्षमा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> मिनेट अघि</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> मिनेट अघि</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> घन्टा अघि</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> घन्टा अघि</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> दिन अघि</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> दिन अघि</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> वर्ष अघि</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> वर्ष अघि</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> मिनेटमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> मिनेटमा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> घन्टामा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> घन्टामा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> दिनमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> दिनमा</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> वर्षमा</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> वर्षमा</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"भिडियो समस्या"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"यो भिडियो यस उपकरणको लागि स्ट्रिमिङ गर्न मान्य छैन।"</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"यो भिडियो चलाउन सक्दैन।"</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"ठीक छ"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"मध्यान्न"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"मध्यान्ह"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"मध्यरात"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"मध्यरात"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"सबैलाई चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"काट्नुहोस्"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"प्रतिलिपि बनाउनुहोस्"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"टाँस्नुहोस्"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"सामान्य पाठको रूपमा टाँस्नुहोस्"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"विस्थापन गर्नुहोस्…"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"मेट्नुहोस्"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"URL को प्रतिलिप गर्नुहोस्"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"पाठ चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"अनडू गर्नुहोस्"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"रिडू गर्नुहोस्"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"स्वतः भरण"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"पाठ चयनता"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"शब्दकोशमा थप्नुहोस्"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"मेट्नुहोस्"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"निवेश विधि"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"पाठ कार्यहरू"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"इमेल"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"फोन गर्नुहोस्"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"नक्सा"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"ब्राउजर"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"भण्डारण ठाउँ सकिँदै छ"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"सायद केही प्रणाली कार्यक्रमहरूले काम गर्दैनन्"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"प्रणालीको लागि पर्याप्त भण्डारण छैन। तपाईँसँग २५० मेगा बाइट ठाउँ खाली भएको निश्चित गर्नुहोस् र फेरि सुरु गर्नुहोस्।"</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> चलिरहेको छ"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"थप जानकारीका लागि वा अनुप्रयोगलाई बन्द गर्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"ठीक छ"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"ठीक छ"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="close" msgid="2318214661230355730">"बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"सावधानी"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"लोड हुँदै..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"चालु"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"बन्द"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"प्रयोग गरेर कारबाही पुरा गर्नुहोस्"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for whichApplicationNamed (8260158865936942783) -->
<skip />
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"पूर्ण कारबाही"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"साथमा खोल्नुहोस्"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for whichViewApplicationNamed (2286418824011249620) -->
<skip />
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"खोल्नुहोस्"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"सँग सम्पादन गर्नुहोस्"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for whichEditApplicationNamed (1775815530156447790) -->
<skip />
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"सम्पादन गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"साझेदारी गर्नुहोस्..."</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"%1$s सँग साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"यसको प्रयोग गरी पठाउनुहोस्"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"%1$s को प्रयोग गरी पठाउनुहोस्"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"पठाउनुहोस्"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"गृह अनुप्रयोग चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"%1$s लाई गृहको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"छविलाई कैंद गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"यस मार्फत छविलाई कैंद गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"%1$s मार्फत छविलाई कैंद गर्नुहोस्"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"छविलाई कैंद गर्नुहोस्"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"यस कार्यको लागि पूर्वनिर्धारितबाट प्रयोग गर्नुहोस्।"</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"फरक अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"प्रणाली सेटिङहरूमा पूर्वनिर्धारितलाई हटाउनुहोस् &gt; अनुप्रयोगहरू &gt; डाउनलोड।"</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"एउटा कार्यको चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"USB उपकरणको लागि एउटा अनुप्रयोग छान्नुहोस्"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"कुनै पनि अनुप्रयोगहरूले यो कार्य गर्न सक्दैनन्।"</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> रोकिएको छ"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> रोकिएको छ"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> रोकिरहन्छ"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> रोकिरहन्छ"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"अनुप्रयोगलाई फेरि खोल्नुहोस्"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"यन्त्र पुनः सुरु नभएसम्म म्यूट गर्नुहोस्"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"पर्खनुहोस्"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"अनुप्रयोग बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> ले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> ले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> ले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"प्रक्रिया <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"ठीक छ"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"रिपोर्ट गर्नुहोस्"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"प्रतीक्षा गर्नुहोस्"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"पृष्ठ गैर जिम्मेवारी भएको छ।\n\nके तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"अनुप्रयोग पुनः निर्देशीत"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> अहिले चलिरहेको छ।"</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> वास्तविक सुरुवात भएको थियो।"</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"स्केल"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"सधैँ देखाउनुहोस्"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"प्रणाली सेटिङहरूमा यसलाई पुनःसक्षम गराउनुहोस् &gt; अनुप्रयोगहरू &gt; डाउनलोड गरेको।"</string>
<string name="top_app_killed_title" msgid="6814231368167994497">"अनुप्रयोग चलिरहेको छैन"</string>
<string name="top_app_killed_message" msgid="3487519022191609844">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ले अत्यधिक मेमोरी प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ।"</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ले हालको प्रदर्शनको आकार सम्बन्धी सेटिङलाई समर्थन गर्दैन र अप्रत्याशित तरिकाले व्यवहार गर्न सक्छ।"</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"सधैँ देखाउनुहोस्"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"अनुप्रयोग <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (प्रक्रिया <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) ले यसको स्वयं-लागु गरिएको स्ट्रिटमोड नीति उलङ्घन गरेको छ।"</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"प्रक्रिया <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> यसको आफ्नै कडामोड नीतिका कारण उल्लङ्घन गरिएको छ।"</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"एन्ड्रोइड अपग्रेड हुँदैछ…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android शुरू हुँदैछ..."</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"भण्डारण आफू अनुकूल गर्दै।"</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Android को अद्यावधिकलाई सम्पन्न गर्दै…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"स्तरवृद्धि सम्पन्न नभएसम्म केही अनुप्रयोगहरू राम्ररी काम नगर्न सक्छन्"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> को स्तरवृद्धि हुँदैछ…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"अनुप्रयोग अनुकुल हुँदै <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> को <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>।"</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> तयारी गर्दै।"</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"सुरुवात अनुप्रयोगहरू।"</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"बुट पुरा हुँदै।"</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> चलिरहेको छ"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"अनुप्रयोगमा स्विच गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"अनुप्रयोगहरू स्विच गर्ने हो?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"अर्को अनुप्रयोग पहिले नै चालु छ जुन तपाईंले एउटा नयाँ सुरु गर्नु अघि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।"</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> मा फर्कनुहोस्"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"नयाँ अनुप्रयोग सुरु नगर्नुहोस्।"</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"बचत नगरी पुरानो अनुप्रयोग रोक्नुहोस्।"</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> ले मेमोरी सीमा नाघ्यो"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"हिप डम्पलाई संग्रह गरिएको छ, साझेदारी गर्न छुनुहोस्"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"हिप डम्प साझेदारी गर्नुहुन्छ?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"प्रक्रिया <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g>ले यसको प्रक्रिया मेमोरी सीमा <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> नाघेको छ। तपाईँको लागि विकासकर्तासँग साझेदारी गर्न एउटा हिप डम्प उपलब्ध छ। होसियार हुनुहोस्: यो हिप डम्पमा अनुप्रयोगको पहुँच भएको तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी हुन सक्छ।"</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"पाठको लागि एउटा प्रकार्य छान्नुहोस्"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"बजाउने मात्रा"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"मिडियाको मात्रा"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"ब्लुटुथको माध्यमद्वारा बजाइदै छ।"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"शान्त रिङ्गटोन सेट"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"इन-कल भोल्युम"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"ब्लुटुथ भित्री-कल मात्रा"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"आलर्म मात्रा"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"सूचना मात्रा"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"मात्रा"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"ब्लुटुथ भोल्युम"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"घन्टिको आवाज मात्रा"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"कला मात्रा"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"मिडियाको मात्रा"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"सूचना भोल्युम"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"पूर्वनिर्धारित रिङटोन"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"पूर्वनिर्धारित (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"कुनै पनि होइन"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"रिङटोनहरू"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"अलार्मका आवाजहरू"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"सूचना सम्बन्धी आवाजहरू"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"अज्ञात"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Wi-Fi सञ्जालहरू उपलब्ध छन्</item>
<item quantity="one">Wi-Fi सञ्जाल उपलब्ध छ</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other"> खुल्ला Wi-Fi सञ्जालहरू उपलब्ध छन्</item>
<item quantity="one">खुल्ला Wi-Fi सञ्जाल उपलब्ध छ</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"खुला Wi‑Fi नेटवर्कमा जडान गर्नुहोस्"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"खुला Wi‑Fi नेटवर्कमा जडान गर्दै"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Wi‑Fi नेटवर्कमा जडान गरियो"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Wi‑Fi नेटवर्कमा जडान गर्न सकिएन"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"सबै नेटवर्कहरू हेर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"जडान गर्नुहोस्"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"सबै नेटवर्कहरू"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Wi-Fi नेटवर्कमा साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"सञ्जालमा साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi मा इन्टरनेट पहुँच छैन"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"विकल्पहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"<xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g> मा बदल्नुहोस्"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"<xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> मा इन्टरनेट माथिको पहुँच नहुँदा यन्त्रले <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> को प्रयोग गर्दछ। शुल्कहरू लागू हुन सक्छन्।"</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"<xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> बाट <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g> मा परिवर्तन गरियो"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"मोबाइल डेटा"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"ब्लुटुथ"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"इथरनेट"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"नेटवर्कको कुनै अज्ञात प्रकार"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"वाइ-फाइसँग जडान गर्न सकेन"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" कमजोर इन्टरनेट जडान छ।"</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"जडान अनुमति दिने हो?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"अनुप्रयोग %1$s Wifi सञ्जाल %2$s मा जडान गर्न चाहन्छ"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"एउटा अनुप्रयोग"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi प्रत्यक्ष"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Wi-Fi सीधा सुरु गर्नुहोस्। यसले Wi-Fi ग्राहक/हट्स्पटलाई बन्द गराउने छ।"</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi सीधा सुरु हुन सकेन।"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi प्रत्यक्ष खुल्ला छ"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"सेटिङहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"स्वीकार्नुहोस्"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"निमन्त्रणा पठाइएको"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"जडानमा निमन्त्रणा"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"बाट:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"प्रापक:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"आवश्यक PIN टाइप गर्नुहोस्:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"यो <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>सँग जोडिएको बेला ट्याब्लेट अस्थायी रूपमा वाइ-फाइबाट विच्छेद गरिने छ।"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"TV अस्थायी रूपमा Wi-Fi जडान बाट टुट्नेछ जब यो <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>मा जडित हुन्छ"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"जब यो <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> सँग जडित हुन्छ, फोन अस्थायी रूपमा वाइ-फाइबाट विच्छेद हुने छ"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"अक्षरहरू प्रवेश गराउनुहोस्"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"SMS सन्देशहरू पठाइँदै"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; ले धरै संख्यामा SMS सन्देशहरू पठाउँदैछ। के तपाईं यस अनुप्रयोगलाई सन्देशहरू पठाउन सुचारु गर्न अनुमति दिन चाहनु हुन्छ?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; के तपाईं सन्देश पठाउन चाहुनु हुन्छ &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"यसको "<b>" कारणले तपाईँको मोबाइल खातामा शुल्क"</b>" लाग्नेछ।"</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"यसको कारणले तपाईँको मोबाइल खातामा शुल्क लाग्नेछ।"</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"पठाउनुहोस्"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"मेरो छनौट याद राख्नुहोस्"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"तपाईं यसलाई पछि सेटिङहरूमा बदल्न सक्नु हुन्छ &gt; अनुप्रयोगहरू"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"सधैँ अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"कहिल्यै अनुमति नदिनुहोस्"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM कार्ड हटाइयो"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"एउटा मान्य SIM कार्ड राखेर पुनःस्टार्ट नगरेसम्म मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हुने छैन।"</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"भयो"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM कार्ड थप गरियो"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"मोबाइल नेटवर्क पहुँच गर्न तपाईँको उपकरण पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।"</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"पुनः सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"तपाईंको नयाँ SIM ले राम्रोसँग काम गर्न, तपाईंले आफ्नो वाहक मार्फत अनुप्रयोग स्थापना र खोल्न आवश्यक हुनेछ।"</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"अहिले होइन"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"नयाँ SIM घुसाइयो"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"यसलाई सेटअप गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"समय मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"मिति मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"भयो"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"नयाँ: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>द्वारा प्रदान गरिएको।"</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"कुनै अनुमति आवश्यक छैन"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"सायद तपाईँलाई पैसा पर्न सक्छ।"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"ठीक छ"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"यस यन्त्रलाई USB मार्फत चार्ज गर्दै"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"संलग्न गरिएको यन्त्रमा USB मार्फत पावर आपूर्ति गरिँदै"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"फाइल स्थानान्तरणको लागि USB"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"तस्बिर स्थानान्तरणको लागि USB"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"MIDI को लागि USB"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"USB सहायकमा जोडिएको छ"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"थप विकल्पहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"एनालग अडियोको सहायक उपकरण पत्ता लाग्यो"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"संलग्न गरिएको यन्त्र यो फोनसँग कम्प्याटिबल छैन। थप जान्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB डिबग गर्ने जडित छ"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"USB डिबगिङलाई असक्षम गर्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"USB डिबगिङलाई असक्षम पार्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"बग रिपोर्ट लिँदै..."</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"बग रिपोर्टलाई साझेदारी गर्ने हो?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"बग रिपोर्टलाई साझेदारी गर्दै ..."</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"तपाईंका प्रशासकले यस यन्त्रको समस्या निवारण गर्नमा मद्दत गर्नका लागि एउटा बग रिपोर्टको अनुरोध गर्नुभएको छ। अनुप्रयोगहरू र डेटा आदान-प्रदान गर्न पनि सकिन्छ।"</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"कुञ्जीपाटी परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"वास्तविक किबोर्ड सक्रिय हुँदा यसलाई स्क्रिनमा राख्नुहोस्"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"भर्चुअल किबोर्ड देखाउनुहोस्"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"फिजिकल किबोर्डलाई कन्फिगर गर्नुहोस्"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"भाषा र लेआउट चयन गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"अन्य अनुप्रयोगहरूको माथिपट्टि देखाउनुहोस्"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> अन्य अनुप्रयोगहरूमा देखिँदैछ"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> अन्य अनुप्रयोगहरूमा देखिँदैछ"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"तपाईं <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> ले यो विशेषता प्रयोग नगरेको चाहनुहुन्न भने सेटिङहरू खोली यसलाई निष्क्रिय पार्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"निष्क्रिय पार्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"तयारी गर्दै <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"त्रुटिहरूको लागि जाँच गर्दै"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"नयाँ <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> भेटियो"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"तस्बिरहरू र मिडिया स्थानान्तरणका लागि"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"बिग्रेको <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> त्रुटिपूर्ण छ। समाधान गर्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> बिग्रेको छ। समाधान गर्न चयन गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"असमर्थित <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"यस यन्त्रले यस <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> लाई समर्थन गर्दैन। एक समर्थित ढाँचामा सेट अप गर्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"यो यन्त्रले यस <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> लाई समर्थन गर्दैन। एक समर्थित ढाँचामा सेट अप गर्न चयन गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> अप्रत्याशित रूपमा निकालियो"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"डेटा हराउनबाट जोगाउन निकाल्नु अघि <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> अनमाउन्ट गर्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"निकालियो <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> निकालियो; नयाँ हाल्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"अझै निकाल्दै <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>..."</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"नहटाउनुहोस्"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"सेटअप गर्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"निकाल्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"अन्वेषण गर्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> हराइरहेको"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"यो यन्त्र पुनःसम्मिलित गर्नुहोस्"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> सार्दै"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"डेटा सार्दै..."</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"सार्ने कार्य सकियो"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"डेटा <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> मा सारियो"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"डेटा सार्न सकिएन"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"डेटा मूल स्थानबाट छाडियो"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"हटाइयो"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"निकालिएको"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"जाँच गर्दै..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"तयार"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"पढ्नका लागि मात्र"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"असुरक्षित रुपले हटाइयो"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"बिग्रेको"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"असमर्थित"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"निकाल्दै..."</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"फरम्याट गर्दै…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"सम्मिलित छैन"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"कुनै मिल्ने गतिविधि पाइएन।"</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"मिडिया निकास दिशानिर्देश गराउनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"मिडिया परिणामलाई अन्य बाहिरी उपकरणहरूसँग लैजानको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"स्थापना सत्रहरू पढ्नु दिनुहोस्"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"स्थापित सत्र पढ्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिनुहोस्। यसले सक्रिय प्याकेज प्रतिष्ठानहरू बारेमा विवरण हेर्ने अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"स्थापना प्याकेजहरू अनुरोध गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"प्याकेजहरूको स्थापना अनुरोध गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"प्याकेजहरू मेटाउने अनुरोध गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"अनुप्रयोगलाई प्याकेजहरू मेटाउने अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"ब्याट्री सम्बन्धी अनुकूलनहरूलाई बेवास्ता गर्न सोध्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"कुनै अनुप्रयोगलाई त्यसका ब्याट्री सम्बन्धी अनुकूलनहरूलाई बेवास्ता गर्नका लागि अनुमति माग्न दिन्छ।"</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"जुम नियन्त्रणको लागि दुई चोटि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"विजेट थप गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"जानुहोस्"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"खोज्नुहोस्"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"पठाउनुहोस्"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"अर्को"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"भयो"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"अघिल्लो"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"चलाउनुहोस्"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">\n"नम्बर डायल गर्नुहोस् <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> प्रयोग गरेर"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"सम्पर्क सिर्जना गर्नुहोस्\nयो <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> प्रयोग गरेर"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"निम्न एउटा वा धेरै अनुप्रयोगहरूले तपाईँको खातामा पहुँचको लागि अनुमति अहिले र भविष्यमा अनुरोध गर्छन्।"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"के तपाईं यस अनुरोधलाई अनुमति दिन चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"अनुरोध पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"अनुरोध गरिएको अनुमति"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">\n"खाता <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>को लागि अनुरोध गरिएको अनुमति।"</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"तपाईं तपाईंको कार्य प्रोफाइल बाहिर यो अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहनु भएको छ"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"तपाईं आफ्नो कार्य प्रोफाइलमा यो अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहनु भएको छ"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"इनपुट विधि"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"सिंक गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"उपलब्धता"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"वालपेपर"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"वालपेपर परिवर्तन गर्नुहोस्"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"सूचना सुन्नेवाला"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"VR श्रोता"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"सर्त प्रदायक"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"सूचनालाई श्रेणी प्रदान गर्ने सेवा"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN सक्रिय भयो"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>द्वारा सक्रिय गरिएको हो"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"नेटवर्क प्रबन्ध गर्न हान्नुहोस्।"</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"<xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>सँग जोडिएको। नेटवर्क प्रबन्ध गर्न हान्नुहोस्।"</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"VPN जडान सधै जोड्दै…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"सधैँ खुल्ला हुने VPN जोडिएको"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"सधैँ-सक्रिय VPN लाई विच्छेद गरियो"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"सधैँ भरि VPN त्रुटिमा"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"सेट अप गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"फाइल छान्नुहोस्"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"कुनै फाइल छानिएको छैन"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"रिसेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"पेस गर्नुहोस्"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"कार मोड सक्षम पारियो।"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"कार मोडबाट बाहिर निस्कन ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"टेथर गर्ने वा हटस्पट सक्रिय"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"सेट अप गर्न ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"पछाडि"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"अर्को"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"छोड्नुहोस्"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"कुनै मिलेन"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"पृष्ठमा फेला पार्नुहोस्"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> को<xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 मेल</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"भयो"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"USB भण्डारण मेटाउँदै…"</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"SD कार्ड मेटाउँदै…"</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"पत्ता लगाउनुहोस्"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"वेब खोजी"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"अर्को भेटाउनुहोस्"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"अघिल्लो फेला पार्नुहोस्"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> बाट स्थान अनुरोध"</string>
<