blob: e13203a0a96a54a55162a7b453aac8d9649de5e5 [file] [log] [blame]
Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
(SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
From: Father Time <father.time@xcar.wooster.local>
To: timbo@jeeves.wooster.local
Subject: IMAP file test
Message-ID: <6df65d354b.father.time@rpc.wooster.local>
X-Organization: Home
User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
Status: R
X-UIDL: 319998302
This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
You either require a newer version of your software which supports MIME, or
a separate MIME decoding utility. Alternatively, ask the sender of this
message to resend it in a different format.
--1618492860--2051301190--113853680
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Simple email with attachment.
--1618492860--2051301190--113853680
Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
Content-Transfer-Encoding: base64
Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
8DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
--1618492860--2051301190--113853680--