blob: 5f1e33301e038836d7dc16f2554902ff7b9284fc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
~ Copyright (C) 2015 The Android Open Source Project
~
~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
~ you may not use this file except in compliance with the License.
~ You may obtain a copy of the License at
~
~ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
~
~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
~ See the License for the specific language governing permissions and
~ limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="bt_app_name" msgid="5515382901862469770">"TV ट्युनर"</string>
<string name="ut_app_name" msgid="8557698013780762454">"USB TV ट्युनर"</string>
<string name="nt_app_name" msgid="4627006858832620833">"नेटवर्कको TV ट्युनर (बिटा)"</string>
<string name="ut_setup_cancel" msgid="5318292052302751909">"कृपया प्रक्रिया सम्पन्न हुने प्रतीक्षा गर्नुहोस्"</string>
<string name="ut_rescan_needed" msgid="2273655435759849436">"ट्युनरको सफ्टवेयरलाई हालसालै अद्यावधिक गरिएको छ। कृपया च्यानलहरू पुन:स्क्यान गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ut_surround_sound_disabled" msgid="6465044734143962900">"अडियोलाई सक्षम पार्न प्रणालीको ध्वनि सम्बन्धी सेटिङहरूमा गई सराउन्ड साउन्डलाई सक्षम पार्नुहोस्"</string>
<string name="audio_passthrough_not_supported" msgid="8766302073295760976">"अडियो बजाउन सकिँदैन। कृपया अर्को TV को प्रयोग गरी हेर्नुहोस्"</string>
<string name="ut_setup_breadcrumb" msgid="2810318605327367247">"च्यानल ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="bt_setup_new_title" msgid="8447554965697762891">"TV ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="ut_setup_new_title" msgid="2118880835101453405">"USB च्यानल ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="nt_setup_new_title" msgid="2996573474450060002">"नेटवर्क ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="bt_setup_new_description" msgid="256690722062003128">"तपाईँको TV कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईँले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string name="ut_setup_new_description" msgid="2610122936163002137">"USB ट्युनर प्लगइन रहेको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईँले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string name="nt_setup_new_description" msgid="8315318180352515751">"नेटवर्क ट्युनर सक्रिय रहेको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईंले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string-array name="ut_setup_new_choices">
<item msgid="8728069574888601683">"जारी राख्नुहोस्"</item>
<item msgid="727245208787621142">"अहिले होइन"</item>
</string-array>
<string name="bt_setup_again_title" msgid="884713873101099572">"च्यानलको सेटअप पुनःसञ्चालन गर्ने हो?"</string>
<string name="bt_setup_again_description" msgid="1247792492948741337">"यसले USB ट्युनरबाट भेट्टिएका च्यानलहरूलाई हटाउनेछ र नयाँ च्यानलहरू भेट्टाउन फेरि स्क्यान गर्नेछ।\n\nतपाईँको TV कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईँले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string name="ut_setup_again_description" msgid="7837706010887799255">"यसले USB ट्युनरबाट भेट्टिएका च्यानलहरूलाई हटाउनेछ र नयाँ च्यानलहरू भेट्टाउन फेरि स्क्यान गर्नेछ।\n\nUSB ट्युनर प्लगइन गरिएको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईँले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string name="nt_setup_again_description" msgid="681642895365018072">"यसले नेटवर्क ट्युनर मार्फत भेट्टिएका च्यानलहरूलाई हटाउनेछ र नयाँ च्यानलहरू भेट्टाउन फेरि स्क्यान गर्नेछ।\n\nनेटवर्क ट्युनरलाई सक्रिय गरिएको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने धेरै च्यानलहरू प्राप्त गर्न तपाईंले त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राख्नुहोस्।"</string>
<string-array name="ut_setup_again_choices">
<item msgid="2557527790311851317">"जारी राख्नुहोस्"</item>
<item msgid="235450158666155406">"रद्द गर्नुहोस्"</item>
</string-array>
<string name="ut_connection_title" msgid="8435949189164677545">"जडानको प्रकार चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="ut_connection_description" msgid="7234582943233286192">"यदि उक्त ट्युनरमा कुनै बाह्य एन्टेना जडान गरिएको छ भने एन्टेना छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईंका च्यानलहरू केबल सेवा प्रदायक मार्फत आउँछन् भने केबल छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने दुवै प्रकारहरू स्क्यान गरिने छन् तर यसमा लामो समय लाग्न सक्छ।"</string>
<string-array name="ut_connection_choices">
<item msgid="1499878461856892555">"एन्टेना"</item>
<item msgid="2670079958754180142">"केबल"</item>
<item msgid="36774059871728525">"निश्चित छैन"</item>
<item msgid="6881204453182153978">"विकासका लागि मात्र"</item>
</string-array>
<string name="bt_channel_scan" msgid="3291924771702347469">"TV ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="ut_channel_scan" msgid="6100090671500464604">"USB च्यानल ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="nt_channel_scan" msgid="30206992732534178">"नेटवर्कको च्यानल ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="ut_channel_scan_time" msgid="1844845425359642393">"यसमा धेरै मिनेट लाग्न सक्छ"</string>
<string name="ut_channel_scan_tuner_unavailable" msgid="3135723754380409658">"ट्युनर अस्थायी रूपले अनुपलब्ध छ वा रेकर्डिङद्वारा पहिले नै प्रयोग गरिएको छ।"</string>
<plurals name="ut_channel_scan_message" formatted="false" msgid="3131606783282632056">
<item quantity="other">%1$d च्यानलहरू भेट्टिए</item>
<item quantity="one">%1$d च्यानल भेट्टियो</item>
</plurals>
<string name="ut_stop_channel_scan" msgid="566811986747774193">"च्यानल स्क्यान गर्न रोक्नुहोस्"</string>
<plurals name="ut_result_found_title" formatted="false" msgid="1448908152026339099">
<item quantity="other">%1$d च्यानलहरू भेट्टिए</item>
<item quantity="one">%1$d च्यानल भेट्टियो</item>
</plurals>
<plurals name="ut_result_found_description" formatted="false" msgid="4132691388395648565">
<item quantity="other">राम्रो खबर छ! च्यानल स्क्यान गर्दा %1$d च्यानलहरू भेट्टिए। यदि यो सही हो जस्तो लाग्दैन भने एन्टेनाको स्थिति समायोजन गरी हेर्नुहोस् र फेरि स्क्यान गर्नुहोस्।</item>
<item quantity="one">राम्रो खबर छ! च्यानल स्क्यान गर्दा %1$d च्यानल भेट्टियो। यदि यो सही हो जस्तो लाग्दैन भने एन्टेनाको स्थिति समायोजन गरी हेर्नुहोस् र फेरि स्क्यान गर्नुहोस्।</item>
</plurals>
<string-array name="ut_result_found_choices">
<item msgid="3220617441427115421">"सम्पन्न भयो"</item>
<item msgid="2480490326672924828">"फेरि स्क्यान गर्नुहोस्"</item>
</string-array>
<string name="ut_result_not_found_title" msgid="4649533929056795595">"कुनै च्यानल भेट्टिएन"</string>
<string name="bt_result_not_found_description" msgid="7378208337325024042">"उक्त स्क्यानले कुनै पनि च्यानल भेट्टाएन। तपाईँको TV कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुहोस्। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राखी फेरि स्क्यान गर्नुहोस्।"</string>
<string name="ut_result_not_found_description" msgid="1080746285957681414">"उक्त स्क्यानले कुनै पनि च्यानल भेट्टाएन। USB ट्युनर प्लगइन गरिएको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुहोस्। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राखी फेरि स्क्यान गर्नुहोस्।"</string>
<string name="nt_result_not_found_description" msgid="2177919867285510855">"उक्त स्क्यानले कुनै पनि च्यानल भेट्टाएन। नेटवर्क ट्युनरलाई सक्रिय गरिएको र कुनै TV सिग्नलको स्रोतमा जडान गरिएको छ भनी पुष्टि गर्नुहोस्।\n\nयदि कुनै ओभर-दि-एयर एन्टेनाको प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसको स्थान वा दिशा समायोजन गर्नुहोस्। उत्कृष्ट परिणामहरूका लागि त्यसलाई उच्च स्थानमा र कुनै झ्यालको नजिक राखी फेरि स्क्यान गर्नुहोस्।"</string>
<string-array name="ut_result_not_found_choices">
<item msgid="5436884968471542030">"फेरि स्क्यान गर्नुहोस्"</item>
<item msgid="2092797862490235174">"सम्पन्न भयो"</item>
</string-array>
<string name="ut_setup_notification_content_title" msgid="3439301313253273422">"TV च्यानलहरू भेट्टाउन स्क्यान गर्नुहोस्"</string>
<string name="bt_setup_notification_content_text" msgid="7578820978070596694">"TV ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="ut_setup_notification_content_text" msgid="1656697878628557384">"USB TV ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="nt_setup_notification_content_text" msgid="1186152789699583895">"नेटवर्कको TV ट्युनरको सेटअप"</string>
<string name="msg_usb_tuner_disconnected" msgid="1206606328815245830">"USB TV ट्युनरलाई विच्छेद गरियो।"</string>
<string name="msg_network_tuner_disconnected" msgid="7103193099674978964">"नेटवर्क ट्युनरलाई विच्छेद गरियो।"</string>
</resources>