blob: 69fb010769c2cd1c17ed3a2f82dcdd7604772524 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"ຕັ້ງຄ່າວຽ."</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"ອຸຍ!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"ຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກ"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"ອົງ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄວບ​ຄຸມໂປຣ​ໄຟລ໌​ນີ້​ ແລະ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ປອດ​ໄພ. ຢ່າງ​ອື່ນໆ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ທ່ານ​​ເປັນ​ຜູ່ຄວບ​ຄຸມ​."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"ອົງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້ ແລະ ຮັກ​ສາ​ໃຫ້​ມັນ​ປອດ​ໄພ."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"ແອັບຯ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະຕ້ອງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂປຣ​ໄຟລ໌​ນີ້:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"ແອັບຯ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະຄຸ້ມ​ຄອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"ຕໍ່ໄປ"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"ກຳລັງຕັ້ງໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກ..."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການການຕັ້ງຄ່າ, ການເຂົ້າເຖິງຂອງອົງກອນ, ແອັບ, ສິດອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບໂປຣໄຟລ໌ນີ້, ຮວມທັງການເຄື່ອນໄຫວໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນທ່ານ, ປະຫວັດການໂທ ແລະ ປະຫວັດການຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຮວມທັງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອົງການທ່ານ."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການການຕັ້ງຄ່າ, ການເຂົ້າເຖິງຂອງອົງກອນ, ແອັບ, ສິດອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອຸປະກອນນີ້, ຮວມທັງການເຄື່ອນໄຫວໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນທ່ານ, ປະຫວັດການໂທ ແລະ ປະຫວັດການຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຮວມທັງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອົງການທ່ານນຳ."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນໂຈນ, ທ່ານຕ້ອງເປີດໃຊ້ໜ້າຈໍລັອກແບບໃຊ້ລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນ."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຮວມໄປເຖິງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອົງການທ່ານ."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"ສຶກ​ສາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"​ຍົກ​ເລີກ"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"ຕົກລົງ"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"ຂ້ອຍ​ຍິນຍອມ"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"This link cannot be displayed."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"ຂໍ້ກຳນົດ"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກ"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"ຂໍ້ມູນອຸປະກອນທີ່ມີການຈັດການ"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"​ໂປຣ​ໄຟລ໌​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"ຜູ້​ໃຊ້​ຕົ້ນ​ຕໍ"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"ລຶບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອອກບໍ?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"ທ່ານມີໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. ມັນຖືກຈັດການໂດຍໃຊ້ແອັບຕໍ່ໄປນີ້:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"ກ່ອນດຳເນີນການ, "<a href="#read_this_link">"ໃຫ້ອ່ານ"</a>" ນີ້."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"ຫາກທ່ານດຳເນີນການຕໍ່, ແອັບ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນໂປຣໄຟລ໌ນີ້ຈະຖືກລຶບອອກໄປ."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"​ລຶບ"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"​ຍົກ​ເລີກ"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"ເພື່ອຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ້າລະຫັດກ່ອນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານໜຶ່ງ."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"ເພື່ອຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນນີ້, ມັນຈະຕ້ອງຖືກເຂົ້າລະຫັດກ່ອນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານໜຶ່ງ."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"ເຂົ້າລະຫັດອຸປະກອນນີ້ບໍ?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"ເຂົ້າລະຫັດ"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"ແຕະເພື່ອສືບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໂປຣ​ໄຟລ໌​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້. ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ພະ​ແນກ​ໄອ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື​ລອງ​ໃໝ່​ໃນ​ພາຍຫຼັງ."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"ບໍ່ສາມາດເພີ່ມໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"ບໍ່ສາມາດແທນທີ່ ຫຼື ລຶບໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"ບໍ່ສາມາດເພີ່ມໂປຣໄຟລ໌ວຽກໃສ່ອຸປະກອນນີ້ໄດ້. ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"ປ່ຽນຕົວເປີດອຸປະກອນ"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"ແອັບຕົວເປີດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"​ຍົກ​ເລີກ"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"ຕົກລົງ"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"ການ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ່​ສຳ​ເລັດ"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"​​ຜູ່​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"ກຳລັງຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນບ່ອນເຮັດວຽກ..."</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"ກຳ​ລັງ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ..."</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"ກຳ​ລັງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັ​ບ Wi-Fi..."</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"ກຳ​ລັງ​ດາວ​ໂຫລດ​ແອັບຯ​ຜູ້ຄວບ​ຄຸມ​ລະ​ບົບ..."</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແອັບຯ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ລະ​ບົບ..."</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"ກຳລັງລຶບແອັບລະບົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອອກ…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"ກຳລັງດຳເນີນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"ກຳ​ລັງ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ..."</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"ກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນ…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"ອຸປະກອນນີ້ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າລະຫັດ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າ. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"ຢຸດການຕັ້ງຄ່າ ແລ້ວຣີເຊັດອຸປະກອນບໍ?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"ນີ້ຈະເປັນການຣີເຊັດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ພາທ່ານໄປໜ້າຈໍຫຼັກ"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"ຢຸດການຕັ້ງ ແລະລຶບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"​ຍົກ​ເລີກ"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"ຕົກລົງ"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"ຣີເຊັດ"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"ບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ໄດ້"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"ບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນໄດ້"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"ບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນໄດ້. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"ອຸປະກອນຖືກຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນແລ້ວ."</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ໄດ້"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີການເປີດໃຊ້ການປ້ອງກັນການຣີເຊັດ. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"ກຳລັງລຶບ"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"ກະລຸນາລໍຖ້າ..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແອັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບໄດ້ເນື່ອງຈາກ checksum ຜິດພາດ. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດແອັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບໄດ້"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແອັບຜູ້ເບິ່ງແຍງໄດ້ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ມີອົງປະກອບບາງຢ່າງ ຫຼື ອົງປະກອບເສຍຫາຍ. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງແອັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບໄດ້"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"ຢຸດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫຼື​ບໍ່?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"ບໍ່"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"​ແມ່ນ​ແລ້ວ"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"ກຳລັງຍົກເລີກ..."</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"ຢຸດ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໂປ​ຣ​ໄຟ​ລ໌​ບໍ?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານໄດ້ໃນພາຍຫຼັງໃນແອັບການຈັດການອຸປະກອນຂອງອົງກອນທ່ານ"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"ດຳເນີນການຕໍ່"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"ຢຸດ"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"ປິດໄວ້"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"ທ່ານກຳລັງຈະສ້າງໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຖືກຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ. ມີຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"ທ່ານກຳລັງຈະສ້າງໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຖືກຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ. ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຈາກ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"ລະບົບຈະສ້າງໂປຣໄຟລ໌ສຳລັບແອັບບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງອຸປະກອນທ່ານຈະຖືກຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ. ມີຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"ລະບົບຈະສ້າງໂປຣໄຟລ໌ສຳລັບແອັບບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງອຸປະກອນທ່ານຈະຖືກຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ. ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຈາກ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"ອຸປະກອນນີ້ຈະຖືກຈັດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພໂດຍ <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. ມີຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"ອຸປະກອນນີ້ຈະຖືກຈັດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພໂດຍ <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. ມີຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຈາກ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g> ຈະຖືກນຳໃຊ້. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"ລິ້ງນີ້ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ຈົນກວ່າຈະຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນແລ້ວໆ: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g> ຂອງທ່ານ."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບໄອທີຂອງທ່ານ"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"ຕັ້ງຄ່າຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ. ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີ"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> ຈະຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມອຸປະກອນນີ້ໂດຍໃຊ້ແອັບຕໍ່ໄປນີ້:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"ອົງກອນຂອງທ່ານ"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"ອົງກອນຂອງທ່ານ"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"ເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດ"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"ຍອມຮັບ ແລະ ດຳເນີນການຕໍ່"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"ກັບຄືນ"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Change the way you work"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Separate work from personal"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"ບ່ອນດຽວສຳລັບແອັບເຮັດວຽກ"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"ປິດວຽກເມື່ອທ່ານເຮັດແລ້ວໆ"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ການ"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"ການ​ຕັ້ງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ CA"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"ຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານຈະສາມາດແຍກຂໍ້ມູນບ່ອນເຮັດວຽກອອກຈາກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານຈະສາມາດເກັບແອັບບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານໄວ້ບ່ອນດຽວໄດ້"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"ຕັ້ງ​​ຄ່າໂປ​ຣ​ໄຟ​ລ໌ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ໂປ​ຣ​ໄຟ​ລ໌​ຂອງ​ທ່ານ. ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"ຕັ້ງ​ຄ່າ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"ຕັ້ງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ. ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"ປຸ່ມຮຽນຮູ້ເພີ່ມ​ເຕີມ"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"ໄອ​ຄອນ <xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> ສ່ວນຫົວພາກສ່ວນ."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> ເນື້ອຫາພາກສ່ວນ: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"ຂະຫຍາຍ"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"ຫຍໍ້ເຂົ້າ"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"ເຂົ້າເຖິງລາຍຊື່ຂອງລິ້ງ"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"ເຂົ້າເຖິງລິ້ງ"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ກຳນົດ"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"ອ່ານຂໍ້ກໍານົດ"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"ປິດລາຍຊື່"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"ສິ້ນສຸດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານບໍ?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"ການສິ້ນສຸດການຕັ້ງຄ່ານີ້ຈະຣີເຊັດອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຄ່າຈາກໂຮງງານ ແລະ ຈະພາທ່ານໄປສູ່ໜ້າຈໍທຳອິດ."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"ຍົກເລີກ"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"ຣີເຊັດອຸປະກອນ"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> ແລະ <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> ແລະ <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"ຂັ້ນຕອນນີ້ອາດໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີ"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"ແອັບວຽກຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໂປຣໄຟລ໌ນີ້ ແລະ ຈັດການໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"ອຸປະກອນນີ້ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຖືກຈັດການໂດຍອົງກອນຂອງທ່ານ"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"ກຳລັງກະກຽມຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນບ່ອນເຮັດວຽກ…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"ກຳລັງຕັ້ງຄ່າແອັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"ຕັ້ງຄ່າທຸກຢ່າງທີ່ເຫຼືອ"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="2905102208584231894">"ຕອນນີ້, ມາຕັ້ງຄ່າທຸກຢ່າງນຳກັນ"</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"ອຸປະກອນນີ້ເປັນຂອງອົງການທ່ານ"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"ແອັບຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມໂທລະສັບໜ່ວຍນີ້"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"ກຳລັງກຽມພ້ອມສຳລັບການຕັ້ງຄ່າວຽກ…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header" msgid="462916780311392444">"ທຳອິດ, ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານກ່ອນ"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"ມາຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັນ"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"ແອັບວຽກແມ່ນຖືກເກັບໄວ້ໃນໂປຣໄຟລ໌ວຽກຂອງທ່ານ"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"ຢຸດແອັບວຽກໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນເວລາທີ່ທ່ານເຊົາເຮັດວຽກແລ້ວ"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="7495564624887776704">"ມີພຽງຂໍ້ມູນໃນໂປຣໄຟລ໌ວຽກຂອງທ່ານທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານເຫັນໄດ້"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"ກຳລັງຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3917907344897144246">"ແອັບວຽກແມ່ນຖືກເກັບໄວ້ໃນໂປຣໄຟລ໌ວຽກຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຢຸດແອັບວຽກຂອງທ່ານໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດແລ້ວໆໄດ້. ມີພຽງຂໍ້ມູນໃນໂປຣໄຟລ໌ວຽກຂອງທ່ານທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານເຫັນໄດ້."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"ມາຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັນ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"ເກັບຮັກສາແອັບວຽກຂອງທ່ານໄວ້ປາຍນິ້ວຂອງທ່ານ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"ອຸປະກອນນີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສ່ວນຕົວ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານຢູ່ອຸປະກອນນີ້ໄດ້."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"ການຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"ໃຊ້ອຸປະກອນນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແອັບວຽກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ອຸປະກອນນີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສ່ວນຕົວ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານໄດ້. ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານ."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"ການເຕືອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"ມີພຽງຜູ້ເບິ່ງແຍງໄອທີຂອງທ່ານທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານຢູ່ອຸປະກອນນີ້ໄດ້"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"ອຸປະກອນຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວ!"</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"ແລ້ວໆ"</string>
</resources>