blob: 95e65427f115127005e98b57a3cdccf9e5564ac2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
~ Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
~
~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
~ you may not use this file except in compliance with the License.
~ You may obtain a copy of the License at
~
~ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
~
~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
~ See the License for the specific language governing permissions and
~ limitations under the License
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="phoneAppLabel" product="default" msgid="906161039445636857">"Հեռախոս"</string>
<string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Սպասում"</string>
<string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Անհայտ"</string>
<string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Գաղտնի համար"</string>
<string name="payphone" msgid="4793877574636445118">"Բջջային տերմինալ"</string>
<string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Կոնֆերանս զանգ"</string>
<string name="call_lost" msgid="6183862117003999578">"Զանգը դադարեցվեց"</string>
<string name="audio_mode_speaker" msgid="27649582100085266">"Բարձրախոս"</string>
<string name="audio_mode_earpiece" msgid="4156527186373869107">"Հեռախոսի ականջակալ"</string>
<string name="audio_mode_wired_headset" msgid="1465350758489175975">"Լարային ականջակալ"</string>
<string name="audio_mode_bluetooth" msgid="3047641300848211128">"Bluetooth"</string>
<string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Ուղարկե՞լ հետևյալ ձայներանգները:\n"</string>
<string name="pause_prompt_str" msgid="1789964702154314806">"Ձայներանգների առաքում\n"</string>
<string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Ուղարկել"</string>
<string name="pause_prompt_yes" msgid="3564467212025151797">"Այո"</string>
<string name="pause_prompt_no" msgid="6686238803236884877">"Ոչ"</string>
<string name="wild_prompt_str" msgid="5543521676355533577">"Փոխարինել կոպիտ գրանշանը"</string>
<string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Կոնֆերանս զանգ <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Ձայնային փոստի համարը"</string>
<string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Համարարկվում է"</string>
<string name="card_title_redialing" msgid="8253487008234167266">"Վերահամարարկում"</string>
<string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Կոնֆերանս զանգ"</string>
<string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Մուտքային զանգ"</string>
<string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Զանգն ավարտվեց"</string>
<string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Սպասում է"</string>
<string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Կապվում է"</string>
<string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Զանգը միացված է"</string>
<string name="card_title_my_phone_number" msgid="112428362494434191">"Իմ համարը՝ <xliff:g id="MY_PHONE_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="card_title_video_call_connecting" msgid="297586766381973954">"Տեսակապը միանում է"</string>
<string name="card_title_video_call" msgid="5898636679563320218">"Տեսազանգել"</string>
<string name="card_title_video_call_requesting" msgid="4587504939739340937">"Տեսակապի հայցում"</string>
<string name="card_title_video_call_error" msgid="9000555878389539225">"Հնարավոր չէ կապակցել տեսազանգը"</string>
<string name="card_title_video_call_rejected" msgid="462358296694719787">"Տեսազանգի հարցումը մերժվել է"</string>
<string name="card_title_callback_number" msgid="7307938207564217293">"Ձեր հետադարձ զանգի համարը՝\n <xliff:g id="DARK_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="card_title_callback_number_emergency" msgid="8634765419223426754">"Արտակարգ իրավիճակների հետադարձ զանգի համարը՝\n <xliff:g id="DARK_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_dialing" msgid="2107666444937350731">"Համարարկում է"</string>
<string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Բաց թողնված զանգ"</string>
<string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Բաց թողնված զանգեր"</string>
<string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> բաց թողնված զանգ"</string>
<string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Բաց թողնված զանգ <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>-ից"</string>
<string name="notification_ongoing_call" msgid="7068688957273482989">"Ընթացիկ զանգը"</string>
<string name="notification_ongoing_call_wifi" msgid="8521553590606569379">"Ընթացիկ զանգ Wi-Fi-ի միջոցով"</string>
<string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Սպասում"</string>
<string name="notification_incoming_call" msgid="2820429205043529642">"Մուտքային զանգ"</string>
<string name="notification_incoming_call_wifi" msgid="9210706506594546627">"Մուտքային զանգ Wi-Fi-ի միջոցով"</string>
<string name="notification_incoming_video_call" msgid="7356836933934464805">"Մուտքային տեսազանգ"</string>
<string name="notification_requesting_video_call" msgid="1405576812892369451">"Մուտքային տեսազանգի հայցում"</string>
<string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Նոր ձայնային հաղորդագրություն"</string>
<string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Նոր ձայնային նամակ (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
<string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Զանգել <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Ձայնային փոստի համարն անհայտ է"</string>
<string name="notification_network_selection_title" msgid="4224455487793492772">"Ծառայություններ չկան"</string>
<string name="notification_network_selection_text" msgid="2607085729661923269">"Ընտրված ցանցը (<xliff:g id="OPERATOR_NAME">%s</xliff:g>) անհասանելի է"</string>
<string name="notification_action_answer" msgid="6700362365135365143">"Պատասխանել"</string>
<string name="notification_action_end_call" msgid="6069460915123531620">"Վայր դնել"</string>
<string name="notification_action_answer_video" msgid="7809271910870211729">"Տեսազանգ"</string>
<string name="notification_action_answer_voice" msgid="1770796916369437773">"Ձայնային"</string>
<string name="notification_action_accept" msgid="2898609801209468429">"Ընդունել"</string>
<string name="notification_action_dismiss" msgid="2679969397930852858">"Անտեսել"</string>
<string name="notification_missedCall_call_back" msgid="2684890353590890187">"Հետ զանգել"</string>
<string name="notification_missedCall_message" msgid="3049928912736917988">"Ուղարկել հաղորդագրություն"</string>
<string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Զանգի կատարման համար նախ անջատեք թռիչքային ռեժիմը:"</string>
<string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Ցանցում գրանցված չէ:"</string>
<string name="incall_error_out_of_service" msgid="4100065333878929223">"Բջջային ցանցն անհասանելի է:"</string>
<string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="1150414018684246528">"Զանգ կատարելու համար մուտքագրեք ճիշտ համար:"</string>
<string name="incall_error_call_failed" msgid="6302746943230078197">"Հնարավոր չէ զանգել:"</string>
<string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Մեկնարկում է MMI հաջորդականությունը..."</string>
<string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="323435289607131929">"Ծառայությունը չի աջակցվում:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="5237002176899962862">"Հնարավոր չէ փոխանջատել զանգը:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="7224393405134545246">"Հնարավոր չէ առանձնացնել զանգը:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="7235952238189391438">"Հնարավոր չէ փոխանցել:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="7010354362202271726">"Հնարավոր չէ խմբային զանգ կատարել:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="8998568661508655638">"Հնարավոր չէ մերժել զանգը:"</string>
<string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7434513517153834426">"Հնարավոր չէ անջատել զանգ(եր)ը:"</string>
<string name="incall_call_type_label_sip" msgid="4931428719494190371">"SIP զանգ"</string>
<string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Արտակարգ իրավիճակների զանգ"</string>
<string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Ռադիոն միացվում է..."</string>
<string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="5960061579996526883">"Ծառայությունը մատչելի չէ: Նորից փորձեք…"</string>
<string name="dial_emergency_error" msgid="1509085166367420355">"Հնարավոր չէ զանգել: <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> համարը արտակարգ իրավիճակի համար չէ:"</string>
<string name="dial_emergency_empty_error" msgid="9130194953830414638">"Հնարավոր չէ զանգել: Հավաքեք արտակարգ իրավիճակի որևէ համար:"</string>
<string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Օգտագործեք ստեղնաշարը՝ համարհավաքման համար"</string>
<string name="onscreenHoldText_unselected" msgid="7092499303393171276">"Հետաձգել զանգը"</string>
<string name="onscreenHoldText_selected" msgid="7127901498507384249">"Վերսկսել զանգը"</string>
<string name="onscreenEndCallText" msgid="9039601192595655846">"Ավարտել զանգը"</string>
<string name="onscreenShowDialpadText" msgid="8561805492659639893">"Թվաշար"</string>
<string name="onscreenMuteText" msgid="5011369181754261374">"Խլացնել"</string>
<string name="onscreenAddCallText" msgid="5140385634712287403">"Ավելացնել զանգ"</string>
<string name="onscreenMergeCallsText" msgid="6640195098064538950">"Միավորել զանգերը"</string>
<string name="onscreenSwapCallsText" msgid="1602990689244030047">"Փոխանակել"</string>
<string name="onscreenManageCallsText" msgid="5473231160123254154">"Կառավարել զանգերը"</string>
<string name="onscreenManageConferenceText" msgid="6801708317570467407">"Կառավարել կոնֆերանս զանգը"</string>
<string name="onscreenAudioText" msgid="1710087112800041743">"Ձայնանյութ"</string>
<string name="onscreenVideoCallText" msgid="4800924186056115442">"Տեսազանգել"</string>
<string name="onscreenChangeToVoiceText" msgid="5311407863653867937">"Փոխարկել ձայնային կանչի"</string>
<string name="onscreenSwitchCameraText" msgid="5324543493442787798">"Փոխարկել խցիկը"</string>
<string name="onscreenPauseVideoText" msgid="5663965924921429203">"Դադարեցնել տեսանյութի դիտումը"</string>
<string name="onscreenOverflowText" msgid="2702376562345723132">"Այլ ընտրանքներ"</string>
<string name="player_started" msgid="6046262510243983589">"Նվագարկիչը մեկնարկել է"</string>
<string name="player_stopped" msgid="8856926759436364963">"Նվագարկիչը դադարեցվել է"</string>
<string name="camera_not_ready" msgid="4955261496193316240">"Տեսախցիկը պատրաստ չէ"</string>
<string name="camera_ready" msgid="1903335385405807324">"Տեսախցիկը պատրաստ է"</string>
<string name="unknown_call_session_event" msgid="2431061946920253582">"Զանգի աշխատաշրջանի անհայտ իրադարձություն"</string>
<string name="voicemail_provider" msgid="5135942703327136909">"Ծառայություն"</string>
<string name="voicemail_settings" msgid="72448049107749316">"Կարգավորում"</string>
<string name="voicemail_number_not_set" msgid="6724904736891087856">"&lt;Նշված չէ&gt;"</string>
<string name="other_settings" msgid="3672912580359716394">"Այլ զանգերի կարգավորումներ"</string>
<string name="calling_via_template" msgid="4839419581866928142">"Զանգ <xliff:g id="PROVIDER_NAME">%s</xliff:g>-ի միջոցով"</string>
<string name="incoming_via_template" msgid="1696993226115570960">"Մուտքային զանգ <xliff:g id="PROVIDER_NAME">%s</xliff:g>-ի ցանցից"</string>
<string name="contactPhoto" msgid="4713193418046639466">"կոնտակտի լուսանկարը"</string>
<string name="goPrivate" msgid="865837794424530980">"Անցնել անձնականի"</string>
<string name="selectContact" msgid="781975788478987237">"ընտրել կոնտակտ"</string>
<string name="respond_via_sms_custom_message" msgid="6158880869935281078">"Գրեք ձեր սեփականը..."</string>
<string name="custom_message_cancel" msgid="7516406059429609296">"Չեղարկել"</string>
<string name="custom_message_send" msgid="5795754217085747742">"Ուղարկել"</string>
<string name="description_target_answer" msgid="7205604197797472471">"Պատասխանել"</string>
<string name="description_target_send_sms" msgid="2098326025587950144">"Ուղարկել SMS"</string>
<string name="description_target_decline" msgid="4789834364389731957">"Մերժել"</string>
<string name="description_target_answer_video_call" msgid="3495965588512395026">"Պատասխանել տեսազանգով"</string>
<string name="description_target_answer_audio_call" msgid="8396296303320994450">"Պատասխանել ձայնային զանգով"</string>
<string name="description_target_accept_upgrade_to_video_request" msgid="2894072808324604062">"Ընդունել տեսանյութի հարցումը"</string>
<string name="description_target_decline_upgrade_to_video_request" msgid="4093888612888538776">"Մերժել տեսանյութի հարցումը"</string>
<string name="description_target_accept_upgrade_to_video_transmit_request" msgid="5311037889642077468">"Ընդունել տեսափոխանցման հարցումը"</string>
<string name="description_target_decline_upgrade_to_video_transmit_request" msgid="3636108065510415975">"Մերժել տեսափոխանցման հարցումը"</string>
<string name="description_target_accept_upgrade_to_video_receive_request" msgid="8668058323593087912">"Ընդունել տեսազանգ ստանալու հարցումը"</string>
<string name="description_target_decline_upgrade_to_video_receive_request" msgid="2355776509656298367">"Մերժել տեսազանգ ստանալու հարցումը"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="4441409581444516690">"Սահեցրեք վերև` <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>-ի համար:"</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7129873384376533287">"Սահեցրեք ձախ` <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>-ի համար:"</string>
<string name="description_direction_right" msgid="2122584234531957308">"Սահեցրեք աջ` <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>-ի համար:"</string>
<string name="description_direction_down" msgid="4317245625565166742">"Սահեցրեք ցած <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>-ի համար:"</string>
<string name="voicemail_notification_vibrate_when_title" msgid="8361970092063604886">"Թրթռալ"</string>
<string name="voicemail_notification_vibarte_when_dialog_title" msgid="5739583146522136440">"Թրթռալ"</string>
<string name="voicemail_notification_ringtone_title" msgid="2609519527849101590">"Ձայն"</string>
<string name="default_notification_description" msgid="78174796906240970">"Լռելյայն ձայներանգը (<xliff:g id="DEFAULT_SOUND_TITLE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Հեռախոսի զանգերանգ"</string>
<string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Թրթռալ զանգի ժամանակ"</string>
<string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ձայներանգ &amp; Թրթռոց"</string>
<string name="manageConferenceLabel" msgid="4691922394301969053">"Կառավարեք կոնֆերանս զանգը"</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="8373041754188879871">"Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամար"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="59971978269163609">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="1103289948818175408">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="7560637459014865969">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ</item>
</plurals>
<string name="profile_photo_description" msgid="5609894336203315400">"Պրոֆիլի լուսանկար"</string>
<string name="camera_off_description" msgid="5689494614359429889">"Խցիկն անջատված է"</string>
<string name="child_number" msgid="7437330400723805538">"<xliff:g id="CHILD_NUMBER">%s</xliff:g>-ի միջոցով"</string>
<string name="note_sent" msgid="3548700178238244595">"Գրառումը ուղարկված է"</string>
</resources>