blob: 8a3d054eb2243476dcbb901431eedde6e90a1ae7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permission_read_attachment_label" msgid="6641407731311699536">"Կարդալ էլփոստի կցորդները"</string>
<string name="permission_read_attachment_desc" msgid="6579059616090100181">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր էլփոստի կցորդները:"</string>
<string name="permission_access_provider_label" msgid="977700184037298723">"Մատչել էլփոստի մատուցողի տվյալները"</string>
<string name="permission_access_provider_desc" msgid="5338433949655493713">"Թույլ է տալիս հավելվածին մուտք գործել ձեր էլփոստի տվյալների շտեմարան, այդ թվում` ստացված և ուղարկված հաղորդագրություններ, օգտանուններ և գաղտնաբառեր:"</string>
<string name="app_name" msgid="2206468539066258195">"Էլփոստ"</string>
<string name="create_action" msgid="6575946089819721958">"Ստեղծել նորը"</string>
<string name="quick_responses_empty_view" msgid="3394094315357455290">"Արագ պատասխաններ չկան:"</string>
<string name="account_settings_action" msgid="589969653965674604">"Հաշվի կարգավորումներ"</string>
<string name="mailbox_name_display_inbox" msgid="5093068725739672126">"Մուտքի արկղ"</string>
<string name="mailbox_name_display_outbox" msgid="8735725798805339414">"Ելից"</string>
<string name="mailbox_name_display_drafts" msgid="3552043116466269581">"Սևագրեր"</string>
<string name="mailbox_name_display_trash" msgid="7020792045007681852">"Աղբարկղ"</string>
<string name="mailbox_name_display_sent" msgid="6705058612006729985">"Ուղարկվածներ"</string>
<string name="mailbox_name_display_junk" msgid="1634126984313831675">"Թափոն"</string>
<string name="mailbox_name_display_starred" msgid="8076384721309828453">"Աստղանշված"</string>
<string name="mailbox_name_display_unread" msgid="1453575937919310339">"Չկարդացված"</string>
<string name="debug_title" msgid="1337476992195531309">"Կարգաբերել"</string>
<string name="mailbox_list_account_selector_combined_view" msgid="4155918930481733669">"Համակցված տեսք"</string>
<string name="message_compose_fwd_header_fmt" msgid="6193988236722150221">\n\n"-------- Բնօրինակ հաղորդագրությունը --------\nՎերնագիրը` <xliff:g id="SUBJECT">%1$s</xliff:g>\nՈւմից` <xliff:g id="SENDER">%2$s</xliff:g>\nՈւմ` <xliff:g id="TO">%3$s</xliff:g>\nՊճ` <xliff:g id="CC_0">%4$s</xliff:g>\n\n"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_list_title" msgid="5836926808818821309">"Տեղադրեք արագ պատասխանը"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_menu_title" msgid="4393288554605333619">"Տեղադրել արագ պատասխանը"</string>
<string name="message_view_attachment_background_load" msgid="7571652141281187845">"Ձեր փոխանցած հաղորդագրության մեկ կամ ավելի կցորդներ կներբեռնվեն նախքան ուղարկելը:"</string>
<string name="message_decode_error" msgid="91396461771444300">"Սխալ հաղորդագրությունը ապակոդավորելիս տեղի է ունեցել սխալ:"</string>
<string name="forward_download_failed_ticker" msgid="2900585518884851062">"Չհաջողվեց փոխանցել մեկ կամ ավելի կցորդներ:"</string>
<string name="forward_download_failed_title" msgid="2043036709913723298">"Կցորդը չի փոխանցվել"</string>
<string name="login_failed_ticker" msgid="4620839194581484497">"<xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%s</xliff:g>-ի մուտք գործումը խափանվել է:"</string>
<string name="login_failed_title" msgid="1737884069957090004">"Չհաջողվեց մուտք գործել"</string>
<string name="account_setup_basics_title" msgid="5050895656741229172">"Հաշվի ստեղծում"</string>
<string name="oauth_authentication_title" msgid="3771260531636603518">"Կատարվում է թույլտվության հարցում"</string>
<string name="sign_in_title" msgid="5051852806423550830">"Մուտք գործել"</string>
<string name="oauth_error_description" msgid="8466102021844409849">"Հնարավոր չէ նույնականացնել"</string>
<string name="password_warning_label" msgid="1887439537224212124">"Էլփոստի հասցեն կամ գաղտնաբառը սխալ է"</string>
<string name="email_confirmation_label" msgid="64258748053106017">"Էլփոստի հասցեն՝"</string>
<string name="account_setup_basics_headline" msgid="8468280216822264643">"Էլփոստի հաշիվ"</string>
<string name="accounts_welcome" msgid="7230367425520242593">"Դուք կարող եք կարգավորել ձեր հաշիվը ընդամենը մի քանի քայլով:"</string>
<string name="account_setup_basics_email_label" msgid="8701406783555749929">"Էլփոստի հասցե"</string>
<string name="or_label" msgid="6408695162723653446">"ԿԱՄ"</string>
<string name="sign_in_with_google" msgid="1412668282326928102">"Մուտք գործել Google-ով"</string>
<string name="account_setup_basics_password_label" msgid="784962388753706730">"ԳԱՂՏՆԱԲԱՌ"</string>
<string name="password_hint" msgid="4226682910292828279">"Գաղտնաբառ"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for signed_in_with_service_label (4282359206358453634) -->
<skip />
<string name="authentication_label" msgid="914463525214987772">"ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ"</string>
<string name="add_authentication_label" msgid="382998197798081729">"Ավելացնել նույնականացում"</string>
<string name="clear_authentication_label" msgid="4750930803913225689">"Մաքրել նույնականացումը"</string>
<string name="account_setup_basics_manual_setup_action" msgid="7690861839383362085">"Ձեռքով կարգավորում"</string>
<string name="account_setup_username_password_toast" msgid="3659744829670065777">"Մուտքագրեք վավեր էլփոստի հասցե և գաղտնաբառ:"</string>
<string name="account_duplicate_dlg_title" msgid="3768813340753269695">"Կրկնօրինակել հաշիվը"</string>
<string name="account_duplicate_dlg_message_fmt" msgid="6747351773934787126">"Դուք արդեն օգտագործում եք այս օգտանունը «<xliff:g id="DUPLICATE">%s</xliff:g>» հաշվի համար:"</string>
<string name="account_setup_check_settings_retr_info_msg" msgid="9103280616618316032">"Առբերվում են հաշվի տեղեկությունները..."</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_incoming_msg" msgid="9196418179524308411">"Վավերացվում են սերվերի կարգավորումները..."</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_outgoing_msg" msgid="9062019904409225329">"Վավերացվում են smtp կարգավորումները..."</string>
<string name="account_setup_creating_account_msg" msgid="2898648422471181490">"Ստեղծվում է հաշիվ..."</string>
<string name="account_setup_ab_headline" msgid="1434091698882290052">"Հաստատեք հաշվի տեսակը"</string>
<string name="account_setup_ab_instructions_format" msgid="6223657094843768202">"Նշել եք, որ <xliff:g id="EMAIL">%1$s</xliff:g>-ն օգտագործում է <xliff:g id="USERPROTOCOL">%2$s</xliff:g>-ը. հնարավոր է` հաշիվն օգտագործում է <xliff:g id="PROVIDERPROTOCOL">%3$s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="account_setup_names_headline" msgid="2031978210683887370">"Ձեր հաշիվը ստեղծված է, և էլփոստը իր ճանապարհին է:"</string>
<string name="account_setup_names_account_name_label" msgid="3487538709712378441">"Տվեք այս հաշվին անուն (ըստ ցանկության)"</string>
<string name="account_setup_names_user_name_label" msgid="4298006111315033499">"Ձեր անունը (ցուցադրվում է ելքային հաղորդագրություններում)"</string>
<string name="account_setup_account_type_headline" msgid="3375795537675351389">"Հաշվի տեսակը"</string>
<string name="account_setup_account_type_instructions" msgid="968088954656738617">"Ի՞նչ տեսակի հաշիվ է սա"</string>
<string name="account_setup_incoming_headline" msgid="6232828824446177639">"Մուտքային սերվերի կարգավորումներ"</string>
<string name="account_setup_incoming_username_label" msgid="2609699829997945895">"ՕԳՏԱՆՈՒՆ"</string>
<string name="account_setup_incoming_password_label" msgid="4806105500058512876">"ԳԱՂՏՆԱԲԱՌ"</string>
<string name="account_setup_password_subheading" msgid="5930042642982830233">"Գաղտնաբառ"</string>
<string name="account_setup_incoming_server_label" msgid="5409694850973258387">"ՍԵՐՎԵՐ"</string>
<string name="account_setup_incoming_port_label" msgid="402562424498833560">"ՄԻԱՑՔ"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_label" msgid="8360505617331971663">"ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_none_label" msgid="2461510827337484818">"Ոչ մեկը"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_trust_certificates_label" msgid="2834386066577239560">"SSL/TLS (Ընդունել բոլոր վկայականները)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_label" msgid="5169133414545009342">"SSL/TLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_trust_certificates_label" msgid="2281920902104029077">"STARTTLS (ընդունել բոլոր հավաստագրերը)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_label" msgid="3892291833944170882">"STARTTLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_label" msgid="2341742235654301690">"Ջնջել էլփստը սերվերից"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_never_label" msgid="5777530843489961009">"Երբեք"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_delete_label" msgid="8677018382715596606">"Երբ ես ջնջեմ մուտքի արկղից"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_label" msgid="3531290378620033218">"IMAP ուղու նախամասնիկ"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_hint" msgid="206747922689229932">"Ընտրովի"</string>
<string name="account_setup_outgoing_headline" msgid="6638171491109658047">"Ելքային սերվերի կարգավորումներ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_smtp_server_label" msgid="3460163861711242681">"SMTP ՍԵՐՎԵՐ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_port_label" msgid="3735952013505812378">"ՄԻԱՑՔ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_security_label" msgid="6473177134731615282">"ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_require_login_label" msgid="5405196721947884033">"Պահանջում է մուտք գործել"</string>
<string name="account_setup_outgoing_username_label" msgid="8844680398828891772">"ՕԳՏԱՆՈՒՆ"</string>
<string name="account_setup_exchange_certificate_title" msgid="8756785660598838350">"ՍՊԱՍԱՌՈՒԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ"</string>
<string name="account_setup_exchange_select_certificate" msgid="264748505181695915">"Ընտրել"</string>
<string name="account_setup_exchange_use_certificate" msgid="6513687497912094538">"Օգտագործել հաճախորդի վկայական"</string>
<string name="account_setup_exchange_remove_certificate" msgid="1222387802827919583">"Հեռացնել"</string>
<string name="account_setup_exchange_no_certificate" msgid="3569712401698909695">"Ոչ մեկը"</string>
<string name="account_setup_exchange_device_id_label" msgid="2306603503497194905">"ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԻ ID"</string>
<string name="account_setup_options_headline" msgid="4810292194395251968">"Հաշվի ընտրանքներ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_label" msgid="7253305392938373553">"Համաժամեցման հաճախականությունը`"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_never" msgid="2937664246354067829">"Երբեք"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_push" msgid="5511415696925307797">"Ավտոմատ (Սեղմել)"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_5min" msgid="8929785860545198867">"Ամեն 5 րոպեն"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_10min" msgid="8787901333816702849">"Ամեն 10 րոպեն"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_15min" msgid="7127640170766018765">"15 րոպեն մեկ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_30min" msgid="4223562871143897449">"Ամեն 30 րոպեն"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_1hour" msgid="107706566853925273">"Ամեն ժամ"</string>
<string name="account_setup_options_notify_label" msgid="3101529443722198112">"Ծանուցել ինձ էլփոստի ստացման մասին"</string>
<string name="account_setup_options_sync_contacts_label" msgid="5029046373980454714">"Համաժամեցնել այս հաշվի կոնտակտները"</string>
<string name="account_setup_options_sync_calendar_label" msgid="303441956432308807">"Համաժամեցնել այս հաշվի օրացույցը"</string>
<string name="account_setup_options_sync_email_label" msgid="468957966555663131">"Համաժամեցնել այս հաշվի էլփոստը"</string>
<string name="account_setup_options_background_attachments_label" msgid="4085327585082867216">"Ավտոմատ ներբեռնել կցորդները, երբ Wi-Fi-ը միացված է"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_title" msgid="7923577224474005464">"Չհաջողվեց ավարտել"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_label" msgid="4737241149297585368">"Համաժամեցված նամակներ հետևյալից`"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_auto" msgid="7407981634952005775">"Ավտոմատ"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1day" msgid="7930883294844418428">"Վերջին օրը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_3days" msgid="3435093562391555730">"Վերջին երեք օրը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1week" msgid="5230695719358085318">"Վերջին շաբաթը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_2weeks" msgid="1144271277694832921">"Վերջին երկու շաբաթը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1month" msgid="3228265299330513816">"Վերջին ամիսը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_all" msgid="4794683936065721438">"Բոլորը"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_default" msgid="5518038139722596598">"Օգտագործել լռելյայնը"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message" msgid="5608549872868036352">"Օգտանունը կամ գաղտնաբառը սխալ է:"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_title" msgid="7551559109838593189">"Հաշիվը կարգավորելիս խնդիր առաջացավ"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_message" msgid="4075075565221436715">"Հաստատեք, որ օգտանունը, գաղտաբառը և հաշվի կարգավորումները ճիշտ են:"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message" msgid="4725950885859654809">"Հնարավոր չէ ապահով կապ հաստատել սերվերի հետ:"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt" msgid="3451681985727559303">"Հնարավոր չէ ապահով կապ հաստատել սերվերի հետ:\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_required" msgid="4607859382193244795">"Պահանջվում է սպասառուի վկայական: Ցանկանու՞մ եք սերվերին միանալ սպասառուի վկայականով:"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_inaccessible" msgid="4574461885959029072">"Վկայականը անվավեր է կամ անմատչելի:"</string>
<string name="account_setup_failed_check_credentials_message" msgid="430054384233036305">"Սերվերը սխալով է պատասխանել: Ստուգեք ձեր օգտանունը և գաղտնաբառը, ապա փորձեք կրկին:"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message" msgid="1180197172141077524">"Հնարավոր չէ կապ հաստատել սերվերի հետ:"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt" msgid="3889441611138037320">"Հնարավոր չէ միանալ սերվերին:\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_tls_required" msgid="1902309158359287958">"Պահանջվում է TLS, որը սակայն չի աջակցվում սերվերի կողմից:"</string>
<string name="account_setup_failed_auth_required" msgid="2684010997018901707">"Նույնականացման մեթոդները չեն աջակցվում սերվերի կողմից:"</string>
<string name="account_setup_failed_security" msgid="1627240499907011040">"Չհաջողվեց կապ հաստատել սերվերի հետ անվտանգության սխալի պատճառով:"</string>
<string name="account_setup_failed_ioerror" msgid="3862689923436539909">"Հնարավոր չէ բացել սերվերի հետ միացումը:"</string>
<string name="account_setup_failed_protocol_unsupported" msgid="4973054582044010375">"Դուք մուտքագրել եք սխալ սերվերի հասցե, կամ սերվերը պահանջում է պրոտոկոլային տարբերակ, որը Էլփոստը չի աջակցում:"</string>
<string name="account_setup_failed_access_denied" msgid="2051742796367919026">"Դուք այս սերվերի հետ համաժամեցման թույլտվություն չունեք: Կապվեք ձեր սերվերի կառավարչի հետ` լրացուցիչ տեղեկությունների համար:"</string>
<string name="account_setup_security_required_title" msgid="667943309546419435">"Անվտանգության հեռակա կառավարում"</string>
<string name="account_setup_security_policies_required_fmt" msgid="9029471168291631932">"<xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> սերվերը պահանջում է, որ դուք թույլատրեք ձեր Android սարքի որոշ անվտանգության առանձնահատկություննեի հեռակա կառավարումը: Ցանկանու՞մ եք ավարտել այս հաշվի կարգավորումը:"</string>
<string name="account_setup_failed_security_policies_unsupported" msgid="4619685657253094627">"Այս սերվերը պահանջում է անվտանգության առանձնահատկություններ, որոնք ձեր Android սարքը չի ապահովում, այդ թվում` <xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="disable_admin_warning" msgid="6001542250505146252">"Զգուշացում. էլփոստի հավելվածի` ձեր սարքը կառավարելու լիազորության ապակտիվացումը կարող է ջնջել էլփոստի բոլոր հաշիվները, որոնք այն պահանջում են` իրենց էլփոստի, կոնտակտների, օրացուցային իրադարձությունների և այլ տվյալների հետ միասին:"</string>
<string name="account_security_dialog_title" msgid="7003032393805438164">"Անվտանգության թարմացում"</string>
<string name="account_security_dialog_content_fmt" msgid="4107093049191103780">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>-ը պահանջում է, որ դուք նորացնեք ձեր անվտանգության կարգավորումները:"</string>
<string name="security_unsupported_ticker_fmt" msgid="3249185558872836884"><xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>» հաշիվը չի կարող համաժամեցվել անվտանգության պահանջների պատճառով:"</string>
<string name="security_needed_ticker_fmt" msgid="7099561996532829229"><xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>» հաշիվը պահանջում է անվտանգության կարգավորումների թարմացում:"</string>
<string name="security_changed_ticker_fmt" msgid="3823930420292838192"><xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>» հաշիվը փոխել է իր անվտանգության կարգավորումները, օգտվողի գործողություն չի պահանջվում:"</string>
<string name="security_notification_content_update_title" msgid="6321099538307807621">"Պահանջվում է անվտանգության թարմացում"</string>
<string name="security_notification_content_change_title" msgid="615639963487448183">"Անվտանգության քաղաքականությունը փոխվել է"</string>
<string name="security_notification_content_unsupported_title" msgid="6494791400431198228">"Անվտանգության քաղաքականության չի կարող հանդիպել"</string>
<string name="account_security_title" msgid="6072273231606918870">"Սարքի անվտանգությունը"</string>
<string name="account_security_policy_explanation_fmt" msgid="2527501853520160827">"<xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> սերվերը պահանջում է, որ դուք թույլատրեք իրեն հեռակա կերպով կառավարել ձեր Android սարքի.անվտանգության որոշ գործառույթներ:"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action" msgid="8155332642922842729">"Խմբագրել մանրամասները"</string>
<string name="password_expire_warning_ticker_fmt" msgid="5543005790538884060"><xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>»-ը պահանջում է, որ փոխեք ձեր էկրանի կողպման PIN-ը կամ գաղտնաբառը:"</string>
<string name="password_expire_warning_content_title" msgid="4360288708739366810">"Էկրանի կողպման գաղտնաբառի ժամկետը լրանում է"</string>
<string name="password_expired_ticker" msgid="3098703963402347483">"Ձեր էկրանի կողպման PIN-ի կամ գաղտնաբառի ժամկետը լրացել է:"</string>
<string name="password_expired_content_title" msgid="7379094218699681984">"Էկրանի կողպման գաղտնաբառի ժամկետը լրացել է"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_title" msgid="4901499545146045672">"Էկրանի կողպման գաղտնաբառի ժամկետը լրացել է"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_content_fmt" msgid="1093389293050776319">"Հարկավոր է, որ շուտով փոխեք ձեր էկրանի կողպման PIN-ը կամ գաղտնաբառը, այլապես <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>-ի տվյալները կջնջվեն: Ցանկանու՞մ եք այն փոխել հիմա:"</string>
<string name="password_expired_dialog_title" msgid="7275534155170185252">"Էկրանի կողպման գաղտնաբառի ժամկետը լրացել է"</string>
<string name="password_expired_dialog_content_fmt" msgid="8322213184626443346">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>-ի տվյալները ջնջվում են ձեր սարքից: Դուք կարող եք այն վերականգնել` փոխելով ձեր էկրանի կողպման PIN-ը կամ գաղտնաբառը: Ցանկանու՞մ եք այն փոխել հիմա:"</string>
<string name="account_settings_exit_server_settings" msgid="4232590695889111419">"Մերժե՞լ չպահված փոփոխությունները"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_label" msgid="3552681465680701047">"Ներբեռնել կցորդները"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_summary" msgid="8801504001229061032">"Ինքնաբեռնել վերջին հաղորդագրությունների կցորդները Wi-Fi-ի միջոցով"</string>
<string name="account_settings_notify_label" msgid="8621226576645167987">"Էլփոստի ծանուցումներ"</string>
<string name="account_settings_summary" msgid="4733776978291376161">"Համաժամեցնել հաճախականությունը, ծանուցումները և այլն:"</string>
<string name="account_settings_notify_summary" msgid="88560545461159120">"Ուղարկել ծանուցում, երբ ստացվում է նամակ"</string>
<string name="account_settings_mail_check_frequency_label" msgid="4107847714594035131">"Համաժամեցման հաճախականությունը"</string>
<string name="account_settings_incoming_label" msgid="3793314460723296874">"Մուտքային կարգավորումներ"</string>
<string name="account_settings_incoming_summary" msgid="7521181981008371492">"Օգտանվան, գաղտնաբառի և այլ մուտքային սերվերի կարգավորումներ"</string>
<string name="account_settings_outgoing_label" msgid="4997504719643828381">"Ելքային կարգավորումներ"</string>
<string name="account_settings_outgoing_summary" msgid="1884202151340479161">"Օգտանվան, գաղտնաբառի և այլ ելքային սերվերի կարգավորումներ"</string>
<string name="account_settings_enforced_label" msgid="7005050362066086119">"Քաղաքականությունը ուժի մեջ է"</string>
<string name="account_settings_enforced_summary" msgid="1668581504445370253">"Ոչ մեկը"</string>
<string name="account_settings_unsupported_label" msgid="7286722617178322465">"Չաջակցվող քաղաքականություն"</string>
<string name="account_settings_unsupported_summary" msgid="1980825746966562221">"Ոչ մեկը"</string>
<string name="account_settings_retry_label" msgid="8605492340808650923">"Փորձել համաժամեցնել"</string>
<string name="account_settings_retry_summary" msgid="2598065993718592906">"Հպեք այստեղ` այս հաշիվը համաժամեցնելու համար"</string>
<string name="account_settings_description_label" msgid="2073736045984411004">"Հաշվի անունը"</string>
<string name="account_settings_name_label" msgid="8230436030850457988">"Ձեր անունը"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_label" msgid="6105791335935883199">"Արագ պատասխաններ"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_summary" msgid="5406599402930290682">"Խմբագրել տեքստը, որը հաճախ զետեղում եք նամակ գրելիս"</string>
<string name="account_settings_notifications" msgid="2842952349214972116">"Ծանուցման կարգավորումներ"</string>
<string name="account_settings_data_usage" msgid="6400715160238559711">"Տվյալների օգտագործումը"</string>
<string name="account_settings_policies" msgid="5972183883466873359">"Անվտանգության քաղաքականություն"</string>
<string name="system_folders_title" msgid="7161311881709109736">"Համակարգային պանակներ"</string>
<string name="system_folders_trash_title" msgid="3190927115504713123">"Աղբարկղի պանակ"</string>
<string name="system_folders_trash_summary" msgid="2583143581531897068">"Ընտրեք ձեր սերվերի թափոնի պանակը"</string>
<string name="system_folders_trash_dlg" msgid="353701568340939392">"Ընտրեք ձեր սերվերի աղբարկղի պանակը"</string>
<string name="system_folders_sent_title" msgid="8792934374188279309">"Ուղարկված նյութերի պանակ"</string>
<string name="system_folders_sent_summary" msgid="4252740721870748375">"Ընտրեք ձեր սերվերի ուղարկած նյութերի պանակը"</string>
<string name="system_folders_sent_dlg" msgid="818944260541160146">"Ընտրեք ձեր սերվերի կողմից ուղարկված նյութերի պանակը"</string>
<string name="edit_quick_response_dialog" msgid="3048014284772648575">"Արագ պատասխան"</string>
<string name="save_action" msgid="5740359453077441466">"Պահել"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_enable" msgid="2642448079273767521">"Համաժամեցնել կոնտակտները"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_summary" msgid="1716022682035150630">"Համաժամեցնել այս հաշվի կոնտակտները"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_enable" msgid="3172491863244160828">"Համաժամեցնել օրացույցը"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_summary" msgid="411960248618953311">"Համաժամեցնել օրացուցային իրադարձությունը այս հաշվում"</string>
<string name="account_settings_sync_email_enable" msgid="7135765408226471860">"Համաժամեցնել էլփոստը"</string>
<string name="account_settings_sync_email_summary" msgid="71710510041953351">"Համաժամեցնել Էլփոստը այս հաշվում"</string>
<string name="label_notification_vibrate_title" msgid="140881511322826320">"Թրթռալ"</string>
<string name="account_settings_ringtone" msgid="2238523918221865167">"Ընտրեք զանգերանգը"</string>
<string name="account_settings_servers" msgid="3386185135392642067">"Սերվերի կարգավորումներ"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title" msgid="2196614373847675314">"Համաժամեցման ընտրանքներ"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title_with_mailbox" msgid="5547676392298186906">"Համաժամեցնել ընտրանքները (<xliff:g id="MAILBOXX_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_label" msgid="7723413381707277856">"Համաժամել այս պանակը"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_summary" msgid="742233465207750578">"Հաղորդագրությունները կներբեռնվեն միանալուն պես"</string>
<string name="mailbox_settings_mailbox_sync_window_label" msgid="7027516982341382326">"Փոստի համաժամեցման օրեր"</string>
<string name="provider_note_t_online" msgid="1596701148051980218">"Նախքան այս էլփոստի հաշիվը ստեղծելը խնդրում ենք այցելել T-Online կայքէջը և ստեղծել գաղտնաբառ` POP3 էլփոստի մուտքի համար:"</string>
<string name="exchange_name_alternate" msgid="293118547772095111">"Microsoft Exchange ActiveSync"</string>
<string name="system_account_create_failed" msgid="2248313263003927725">"Չհաջողվեց ստեղծել հաշիվը: Փորձեք կրկին:"</string>
<string name="device_admin_label" msgid="3335272972461391415">"Էլփոստ"</string>
<string name="device_admin_description" msgid="4299378570982520839">"Միացնում է սերվերին հատուկ անվտանգության քաղաքականությունները"</string>
<string name="policy_dont_allow_camera" msgid="8821533827628900689">"Արգելել սարքի տեսախցիկի օգտագործումը"</string>
<string name="policy_require_password" msgid="3556860917024612396">"Պահանջում է սարքի գաղտնաբառը"</string>
<string name="policy_password_history" msgid="9001177390979112746">"Սահմանափակել վերջին գաղտնաբառերի վերօգտագործումը"</string>
<string name="policy_password_expiration" msgid="1287225242918742275">"Պահանջում է, որ գաղտնաբառերի ժամկետները լրանան"</string>
<string name="policy_screen_timeout" msgid="3499201409239287702">"Պահանջում է, որ անգործուն սարքը կողպի իր էկրանը"</string>
<string name="policy_calendar_age" msgid="6469328498345236120">"Սահմանափակել համաժամեցված օրացուցային իրադարձությունների թիվը"</string>
<string name="policy_email_age" msgid="3521941976575225050">"Սահմանափակել համաժամեցված էլփոստերի թիվը"</string>
<string name="quick_1" msgid="9130521670178673190">"Շնորհակալություն"</string>
<string name="quick_2" msgid="8611591278119481491">"Լավ է հնչում:"</string>
<string name="quick_3" msgid="8070999183033184986">"Ես սա ավելի ուշ կընթերցեմ և կվերադառնամ ձեզ:"</string>
<string name="quick_4" msgid="216066940197616025">"Եկեք հանդիպում նշանակենք` սա քննարկելու համար:"</string>
<string name="confirm_response" msgid="6764021931370809514">"Ուղարկվում է պատասխանը..."</string>
<string name="imap_name" msgid="8285222985908214985">"Անհատական (IMAP)"</string>
<string name="pop3_name" msgid="6653484706414263493">"Անհատական (POP3)"</string>
<string name="trash_folder_selection_title" msgid="686039558899469073">"Ընտրեք սերվերի թափոնի պանակը <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="sent_folder_selection_title" msgid="9207482909822072856">"Ընտրեք սերվերի ուղարկած նյութերի պանակը <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="account_waiting_for_folders_msg" msgid="8848194305692897677">"Բեռնվում է պանակի ցանկը..."</string>
<string name="no_quick_responses" msgid="8716297053803961304">"Ոչ մեկը հասանելի չէ"</string>
<string name="gmail_name" msgid="2099786953868369991">"Gmail"</string>
<string name="folder_sync_settings_pref_title" msgid="349478353401667107">"Պանակի համաժամեցման կարգավորումները"</string>
</resources>