blob: df668dacf78a9b0a020281ef12f88e3e06208fd1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="6674495003718166674">"Ժամացույց"</string>
<string name="label" msgid="162189613902857319">"Պիտակ"</string>
<string name="default_label" msgid="5590025289805630372">"Զարթուցիչ"</string>
<string name="alarm_vibrate" msgid="3476686921490362230">"Թրթռոց"</string>
<string name="alarm_repeat" msgid="7242985466344233206">"Կրկնել"</string>
<string name="delete" msgid="5732434972457000541">"Ջնջել"</string>
<string name="default_alarm_ringtone_title" msgid="2916376768509623643">"Զարթուցիչի կանխադրված ձայնը"</string>
<string name="alarm_sound" msgid="8754499591391638405">"Զարթուցիչի ազդանշան"</string>
<string name="timer_sound" msgid="896163086604894735">"Ժամաչափի ձայնը"</string>
<string name="add_new_sound" msgid="2546936797351540244">"Ավելացնել նորը"</string>
<string name="remove_sound" msgid="2064643204455734239">"Հեռացնել"</string>
<string name="confirm_remove_custom_ringtone" msgid="1724111242265208553">"Այս զանգերանգն օգտագործող զարթուցիչները և ժամաչափերը փոխարենը կնվագարկեն կանխադրված զանգերանգը:"</string>
<string name="your_sounds" msgid="1672779351352629681">"Ձեր ազդանշանները"</string>
<string name="device_sounds" msgid="1584894148222639823">"Սարքի ազդանշանները"</string>
<string name="custom_ringtone_lost_permissions" msgid="3406310054255354331">"Ձայնային ազդանշանները հասանելի չեն հավելվածին"</string>
<string name="default_timer_ringtone_title" msgid="1370799536406862317">"Ժամաչափի ժամանակը սպառվել է"</string>
<string name="alarm_tomorrow" msgid="131356848787643420">"Վաղը"</string>
<string name="alarm_today" msgid="7873594221106531654">"Այսօր"</string>
<string name="alarm_alert_dismiss_text" msgid="4942914605480888820">"Անջատել"</string>
<string name="alarm_missed_title" msgid="3828345099754063392">"Բաց թողնված ազդանշան"</string>
<string name="alarm_missed_text" msgid="6585658367289194023">"<xliff:g id="ALARM_TIME">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="ALARM_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_alert_snoozed_text" msgid="7064642998528766113">"Հետաձգված է"</string>
<plurals name="alarm_alert_snooze_duration" formatted="false" msgid="7844300009062867865">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> րոպե</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<string name="alarm_alert_off_text" msgid="4472073417593915002">"Անջատված է"</string>
<string name="alarm_alert_snooze_text" msgid="1774416052207651584">"Հետաձգել"</string>
<plurals name="alarm_alert_snooze_set" formatted="false" msgid="3212729193036041768">
<item quantity="one">Հետաձգվում է <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> րոպեով:</item>
<item quantity="other">Հետաձգվում է <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> րոպեով:</item>
</plurals>
<string name="alarm_alert_snooze_until" msgid="6958013659168344550">"Հետաձգվում է մինչև <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_alert_predismiss_title" msgid="5723945586913705445">"Սպասվող ազդանշան"</string>
<string name="missed_alarm_has_been_deleted" msgid="5295473204045979335">"Ձեր բաց թողած ազդանշանը հեռացված է"</string>
<string name="timer_notifications_less_min" msgid="5481375048976427255">"Մնացել է մեկ րոպեից քիչ:"</string>
<string name="timer_notifications_hours" msgid="1613266446037145138">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_minutes" msgid="8543138714519498893">"<xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_hours_minutes" msgid="4788475350933275505">"Մնացել է <xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g><xliff:g id="MINUTES"> %2$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_seconds" msgid="122102514929728907">"<xliff:g id="SECONDS">%4$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_minutes_seconds" msgid="7059651926379491350">"<xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g> <xliff:g id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_hours_seconds" msgid="8168090805113197804">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_notifications_hours_minutes_seconds" msgid="4666176878038730417">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g><xliff:g id="MINUTES"> %2$s</xliff:g><xliff:g id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_accessibility_one_minute_added" msgid="6096646178998456004">"Ժամաչափին ավելացվել է մեկ րոպե, <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_accessibility_stopped" msgid="2753501043114605474">"Ժամաչափը դադարեցված է, <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_accessibility_started" msgid="8503877052873671219">"Ժամաչափը գործարկված է, <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_remaining_single" msgid="6782851171906765864">"է մնացել"</string>
<string name="timer_remaining_multiple" msgid="6052775962092160851">"է մնացել"</string>
<string-array name="alarm_set">
<item msgid="6450913786084215050">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից 1 րոպեից պակաս:"</item>
<item msgid="6002066367368421848">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="DAYS">%1$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="8824719306247973774">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="HOURS">%2$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="8182406852935468862">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="DAYS">%1$s</xliff:g> և <xliff:g id="HOURS">%2$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="2532279224777213194">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="MINUTES">%3$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="5936557894247187717">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="DAYS">%1$s</xliff:g> և <xliff:g id="MINUTES">%3$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="9115697840826129603">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="HOURS">%2$s</xliff:g> և <xliff:g id="MINUTES">%3$s</xliff:g> անց:"</item>
<item msgid="2332583385137381060">"Զարթուցիչը դրված է այս պահից <xliff:g id="DAYS">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="HOURS">%2$s</xliff:g> և <xliff:g id="MINUTES">%3$s</xliff:g> անց:"</item>
</string-array>
<plurals name="days" formatted="false" msgid="3706846447285206235">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> օր</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> օր</item>
</plurals>
<plurals name="hours" formatted="false" msgid="3871283109767171655">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> ժամ</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> ժամ</item>
</plurals>
<plurals name="hours_short" formatted="false" msgid="3709250715691092925">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> hr</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> ժամ</item>
</plurals>
<plurals name="minutes" formatted="false" msgid="5484431721696058697">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> րոպե</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<plurals name="minutes_short" formatted="false" msgid="6397328304369080233">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> min</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<plurals name="seconds" formatted="false" msgid="670343577734266047">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> seconds</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> վայրկյան</item>
</plurals>
<string name="every_day" msgid="4100909974923444602">"Ամեն օր"</string>
<string name="day_concat" msgid="971998564991636532">", "</string>
<string name="loading_widget" msgid="5306242862476796500">"Բեռնում…"</string>
<string name="analog_gadget" msgid="1670505720837152766">"Անալոգային ժամացույց"</string>
<string name="digital_gadget" msgid="2326954556720571358">"Թվային ժամացույց"</string>
<string name="settings" msgid="5849739030579520686">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="snooze_duration_title" msgid="1097309861110780483">"Հետաձգման տևողությունը"</string>
<string name="crescendo_duration_title" msgid="8606408542726189528">"Աստիճանաբար բարձրացնել ձայնը"</string>
<string name="auto_silence_title" msgid="2012754009554434544">"Որքան ժամանակից անջատվի"</string>
<plurals name="auto_silence_summary" formatted="false" msgid="6579258788774360396">
<item quantity="one"><xliff:g id="FORMATTED_NUMBER">%s</xliff:g> րոպե</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="FORMATTED_NUMBER">%s</xliff:g> րոպե</item>
</plurals>
<string name="auto_silence_never" msgid="4821982647348750809">"Երբեք"</string>
<string-array name="auto_silence_entries">
<item msgid="3024545954917711306">"1 րոպե"</item>
<item msgid="5431906692406316549">"5 րոպե"</item>
<item msgid="7742728812068919959">"10 րոպե"</item>
<item msgid="2855948657259647629">"15 րոպե"</item>
<item msgid="6330196381284475079">"20 րոպե"</item>
<item msgid="7809240121716151904">"25 րոպե"</item>
<item msgid="4278641338024561333">"Երբեք"</item>
</string-array>
<string-array name="crescendo_entries">
<item msgid="7435149932182641128">"Անջատված"</item>
<item msgid="7195451681426992018">"5 վայրկյան"</item>
<item msgid="592917601923801901">"10 վայրկյան"</item>
<item msgid="5050318776687582653">"15 վայրկյան"</item>
<item msgid="6997726466563948756">"20 վայրկյան"</item>
<item msgid="1237360231425097772">"25 վայրկյան"</item>
<item msgid="248014374051498284">"30 վայրկյան"</item>
<item msgid="6110450211551791852">"35 վայրկյան"</item>
<item msgid="8010211657612404516">"40 վայրկյան"</item>
<item msgid="3730631498119797451">"45 վայրկյան"</item>
<item msgid="623829984393124488">"50 վայրկյան"</item>
<item msgid="6390209981529164605">"55 վայրկյան"</item>
<item msgid="5261571706794132923">"60 վայրկյան"</item>
</string-array>
<string-array name="snooze_duration_entries">
<item msgid="7668553664977446797">"1 րոպե"</item>
<item msgid="4482596794620161030">"2 րոպե"</item>
<item msgid="8478276201849960314">"3 րոպե"</item>
<item msgid="4038456474851212478">"4 րոպե"</item>
<item msgid="6298175579152122770">"5 րոպե"</item>
<item msgid="9021860177999278496">"6 րոպե"</item>
<item msgid="7224689200902680256">"7 րոպե"</item>
<item msgid="4610012663985162123">"8 րոպե"</item>
<item msgid="1717028898015659426">"9 րոպե"</item>
<item msgid="8058492636464337699">"10 րոպե"</item>
<item msgid="577767219993868603">"11 րոպե"</item>
<item msgid="3710047869487864775">"12 րոպե"</item>
<item msgid="3794200935630619331">"13 րոպե"</item>
<item msgid="5462266433522229437">"14 րոպե"</item>
<item msgid="2192100038569306041">"15 րոպե"</item>
<item msgid="6636326047858437620">"16 րոպե"</item>
<item msgid="2481054808772108352">"17 րոպե"</item>
<item msgid="4080984064428458050">"18 րոպե"</item>
<item msgid="5844319398703041730">"19 րոպե"</item>
<item msgid="2334964289857921073">"20 րոպե"</item>
<item msgid="4755209855817904977">"21 րոպե"</item>
<item msgid="8414394445389367355">"22 րոպե"</item>
<item msgid="2604612428763230265">"23 րոպե"</item>
<item msgid="6871696471373403806">"24 րոպե"</item>
<item msgid="1573685398431466364">"25 րոպե"</item>
<item msgid="6999090368236684971">"26 րոպե"</item>
<item msgid="7125056720603734703">"27 րոպե"</item>
<item msgid="1695830988496463030">"28 րոպե"</item>
<item msgid="6706610539793025916">"29 րոպե"</item>
<item msgid="2898212818965905529">"30 րոպե"</item>
</string-array>
<string name="week_start_title" msgid="4268917518596832096">"Շաբաթվա առաջին օրը"</string>
<string-array name="week_start_entries">
<item msgid="9010198173394482639">"Շաբաթ"</item>
<item msgid="3993530639455360921">"Կիրակի"</item>
<item msgid="8594709368683324282">"Երկուշաբթի"</item>
</string-array>
<string name="alarm_volume_title" msgid="8506245173912428522">"Զարթուցիչի ձայնը"</string>
<string name="silent_ringtone_title" msgid="6177287302898634765">"Անձայն"</string>
<string name="unknown_ringtone_title" msgid="6637522029614550112">"Անհայտ"</string>
<string name="alarm_volume_muted" msgid="6658289289695673569">"Զարթուցիչի ձայնն անջատված է"</string>
<string name="unmute_alarm_volume" msgid="2655009276035357497">"Միացնել ձայնը"</string>
<string name="silent_default_alarm_ringtone" msgid="6012855475009670997">"Զարթուցիչի զանգերանգը ըստ կանխադրման լուռ է"</string>
<string name="change_setting_action" msgid="1224356633832430160">"Փոխել"</string>
<string name="app_notifications_blocked" msgid="7249150789023936889">"Ժամացույցի ծանուցումներն արգելափակված են"</string>
<string name="alarms_blocked_by_dnd" msgid="6089433757505898969">"Սարքը ընդհանուր լուռ ռեժիմում է"</string>
<string name="volume_button_setting_title" msgid="6937131248843413357">"Ձայնի կոճակներ"</string>
<string-array name="volume_button_setting_entries">
<item msgid="7972756698723318690">"Հետաձգել"</item>
<item msgid="3450979320164769576">"Անջատել"</item>
<item msgid="7085774139907653538">"Կառավարել ձայնի ուժգնությունը"</item>
</string-array>
<string name="label_description" msgid="8736179296142915727">"Պիտակ"</string>
<string name="ringtone_description" msgid="7580922112921069925">"Զանգերանգ"</string>
<string name="menu_alarm" msgid="4772010125376647519">"Զարթուցիչ"</string>
<string name="menu_timer" msgid="6459070074762877114">"Ժամաչափ"</string>
<string name="menu_clock" msgid="5612760670606829805">"Ժամացույց"</string>
<string name="menu_stopwatch" msgid="3396117705293574701">"Վայրկենաչափ"</string>
<string name="button_alarms" msgid="3907838219512538763">"Ավելացնել զարթուցիչ"</string>
<string name="button_cities" msgid="4555761857494501363">"Քաղաքներ"</string>
<string name="menu_item_settings" msgid="1413723516369078665">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="menu_item_help" msgid="4570953476186849841">"Օգնություն"</string>
<string name="menu_item_night_mode" msgid="2930695838866189483">"Էկրանապահ"</string>
<string name="menu_item_sort_by_gmt_offset" msgid="3120860422682721706">"Դասակարգել ըստ ժամանակի"</string>
<string name="menu_item_sort_by_name" msgid="1762931290495104106">"Դասակարգել ըստ անունների"</string>
<string name="selected_cities_label" msgid="3607479399424246605">"Ընտրված քաղաքներ"</string>
<string name="sw_resume_button" msgid="2569360966002022248">"Շարունակել"</string>
<string name="sw_reset_button" msgid="6616804728322906117">"Վերակայել"</string>
<string name="sw_start_button" msgid="8373422516681242270">"Մեկնարկել"</string>
<string name="sw_pause_button" msgid="2422084453454138042">"Դադարեցնել"</string>
<string name="sw_lap_button" msgid="6992264696039004233">"Շրջան"</string>
<string name="sw_share_button" msgid="4478648110382859382">"Կիսվել"</string>
<string name="hours_label" msgid="3393478155635368097">"ժ"</string>
<string name="minutes_label" msgid="3568098128251438588">"ր"</string>
<string name="seconds_label" msgid="124655952824003246">"վ"</string>
<string name="timer_setup_description" msgid="2488277921227564704">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="lap_number_single_digit" msgid="1051159504304610877">"# <xliff:g id="LAPNUMBER">%d</xliff:g>"</string>
<string name="lap_number_double_digit" msgid="2138536756534362037">"# <xliff:g id="LAPNUMBER">%02d</xliff:g>"</string>
<string name="sw_share_main" msgid="7703563468204234405">"Իմ ժամանակն է <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="sw_share_laps" msgid="614390674795945007">"Շրջանի ժամանակը՝"</string>
<string name="sw_notification_lap_number" msgid="3535420316052647126">"Շրջան <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</string>
<string name="timer_add_timer" msgid="862733633862574752">"Ավելացնել ժամաչափ"</string>
<string name="timer_start" msgid="6158486445614356442">"Մեկնարկել"</string>
<string name="timer_delete" msgid="8699122001991909302">"Ջնջել"</string>
<string name="timer_descriptive_delete" msgid="8794915342760383536">"Ջնջել <xliff:g id="NUMBER_STRING">%s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="timer_plus_one" msgid="6631211310420106116">"Ավելացնել 1 րոպե"</string>
<string name="timer_add_minute" msgid="207816824783281446">"+ 1:00"</string>
<string name="timer_plus_1_min" msgid="8645224089494875062">"Ավելացնել 1 րոպե"</string>
<string name="timer_stop" msgid="3361154678667736722">"Դադարեցնել"</string>
<string name="timer_stop_all" msgid="9080780442843034376">"Կանգնեցնել ժամանակաչափերը"</string>
<string name="timer_reset" msgid="7848424809190171640">"Վերակայել"</string>
<string name="timer_cancel" msgid="3572868404230815644">"Չեղարկել"</string>
<string name="timer_canceled" msgid="7327923392567128060">"Ժամաչափը չեղարկվել է"</string>
<string name="timer_times_up" msgid="9190440395938519009">"Ժամանակը սպառվել է"</string>
<string name="timer_multi_times_up" msgid="1239104626836080409">"<xliff:g id="NUM_TIMERS">%d</xliff:g> ժամանակաչափ սպառվել է"</string>
<string name="timer_multi_missed" msgid="9085073572920385362">"Բաց է թողնվել <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ժամաչափ"</string>
<string name="timer_notification_label" msgid="4933184831583137249">"Ժամաչափ"</string>
<string name="missed_timer_notification_label" msgid="6661928727623284334">"Բաց թողնված ժամաչափ"</string>
<string name="missed_named_timer_notification_label" msgid="665604640028289175">"Բաց թողնված ժամաչափ՝ <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="timer_pause" msgid="3748323712728398743">"Դադարեցնել"</string>
<string name="timer_reset_all" msgid="7530633132757866087">"Վերակայել բոլոր ժամաչափերը"</string>
<string name="hours_minutes_seconds" msgid="5680088738059791288">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="minutes_seconds" msgid="6189446107009577914">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<!-- no translation found for seconds (6550091082396571898) -->
<skip />
<string-array name="sw_share_strings">
<item msgid="842841032273927988">"Դուք լրիվ արագության խենթ եք:"</item>
<item msgid="6332879039890727169">"Վայելեք ձեր աշխատանքի պտուղները:"</item>
<item msgid="815382761274660130">"Ռոբոտները հայտնի են արագությամբ, բայց ոչ այնքան, որքան դու՛ք:"</item>
<item msgid="7916250650982813737">"Է՜հ:"</item>
<item msgid="6836603904515182333">"Բարձրակարգ արդյունք:"</item>
<item msgid="7508085100680861631">"Այսպիսի գերազանց արագություն:"</item>
<item msgid="5961245252909589573">"Եկեք նորից ժամանակ սպանենք:"</item>
<item msgid="5211891900854545940">"Պարզապես թռիչք դեպի ձախ:"</item>
<item msgid="9071353477103826053">"Դուք շտապելու կարիք ունեք:"</item>
<item msgid="3785193933691117181">"Լույսի արագություն:"</item>
</string-array>
<string name="home_label" msgid="4436139365695453870">"Տեղական"</string>
<string name="cities_activity_title" msgid="8552462751129256730">"Քաղաքներ"</string>
<string name="clock_settings" msgid="8317286807280600391">"Ժամացույց"</string>
<string name="clock_style" msgid="2265011060429742344">"Տեսակը"</string>
<string name="display_clock_seconds_pref" msgid="691506643469501643">"Ժամը ցուցադրել վայրկյաններով"</string>
<string name="open_date_settings" msgid="7712226973337806152">"Ամսաթվի և ժամի փոփոխում"</string>
<string-array name="clock_style_entries">
<item msgid="917900462224167608">"Սլաքներով"</item>
<item msgid="8483930821046925592">"Թվային"</item>
</string-array>
<string name="automatic_home_clock" msgid="6274174710735449252">"Ավտոմատ տեղական ժամանակ"</string>
<string name="automatic_home_clock_summary" msgid="6020476321040807273">"Ճամփորդության ժամանակ, երբ ժամային գոտիները տարբեր են, ցուցադրել տեղական ժամանակը"</string>
<string name="home_time_zone" msgid="9199730676287974501">"Տեղական ժամային գոտի"</string>
<string name="home_time_zone_title" msgid="807894493443834624">"Տեղական ժամային գոտի"</string>
<string name="city_checked" msgid="616847871968019">"Նշված է <xliff:g id="CITY_NAME">%s</xliff:g> քաղաքը"</string>
<string name="city_unchecked" msgid="710212932781145918">"<xliff:g id="CITY_NAME">%s</xliff:g> քաղաքը նշված չէ"</string>
<string-array name="timezone_labels">
<item msgid="5495601234086197399">"Մարշալյան Կղզիներ"</item>
<item msgid="4196408495909011020">"Միդուեյ Կղզիներ"</item>
<item msgid="1414384194857730006">"Հավայի"</item>
<item msgid="2687091371581931926">"Ալյասկա"</item>
<item msgid="1922100269679049660">"Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ"</item>
<item msgid="7156402158716866161">"Տիժուանա"</item>
<item msgid="1144117502254612241">"Արիզոնա"</item>
<item msgid="101284182011722637">"Չիհուահուա"</item>
<item msgid="689121094232986897">"Լեռնային ժամանակ"</item>
<item msgid="5445331923942302756">"Կենտրոնական Ամերիկա"</item>
<item msgid="2749806434052452351">"Կենտրոնական ժամանակ"</item>
<item msgid="3997138870229703753">"Մեխիկո Սիթի"</item>
<item msgid="5425567073027744888">"Սասկաչևան"</item>
<item msgid="2877342865396629368">"Բոգոտա"</item>
<item msgid="568682398893899670">"Արևելյան ժամանակ"</item>
<item msgid="668135984541863866">"Վենեսուելա"</item>
<item msgid="3737474220861486223">"Ատլանտյան ժամանակ (Բարբադոս)"</item>
<item msgid="6279116051273436870">"Ատլանտյան ժամանակ (Կանադա)"</item>
<item msgid="8513382867172014244">"Մանաուս"</item>
<item msgid="7776299003105932407">"Սանտյագո"</item>
<item msgid="8636989494746218677">"Նյուֆաունդլենդ"</item>
<item msgid="4402541016410147505">"Բրազիլիա"</item>
<item msgid="2251184440733164084">"Բուենոս Այրես"</item>
<item msgid="6202926618569004969">"Գրենլանդիա"</item>
<item msgid="2355275037115290628">"Մոնտեվիդեո"</item>
<item msgid="1377549694711708945">"Միջին Ատլանտյան"</item>
<item msgid="3457671272126347981">"Ազորյան կղզիներ"</item>
<item msgid="3659315141063710840">"Կապե Վերդե կղզիներ"</item>
<item msgid="1260941741802367635">"Կասաբլանկա"</item>
<item msgid="8275203689687954762">"Լոնդոն, Դուբլին"</item>
<item msgid="5970179539479320905">"Ամստերդամ, Բեռլին"</item>
<item msgid="5396319478750517962">"Բելգրադ"</item>
<item msgid="8688787475056663004">"Բրյուսել"</item>
<item msgid="3415827874921681622">"Սարաևո"</item>
<item msgid="402008965928320066">"Վինդհուկ"</item>
<item msgid="6436942724959275569">"Արևմտյան Աֆրիկյան ժամանակ"</item>
<item msgid="954536568417204026">"Ամման, Հորդանան"</item>
<item msgid="8932745482008902551">"Աթենք, Ստամբուլ"</item>
<item msgid="320025725949024510">"Բեյրութ, Լիբանան"</item>
<item msgid="7242083112551905970">"Կահիրե"</item>
<item msgid="7241520146011450419">"Հելսինկի"</item>
<item msgid="2717065017510546526">"Երուսաղեմ"</item>
<item msgid="8698556287741466553">"Մինսկ"</item>
<item msgid="1797598357342084506">"Հարարե"</item>
<item msgid="5169119919905066998">"Բաղդադ"</item>
<item msgid="2615788116201065182">"Մոսկվա"</item>
<item msgid="9084354867885584646">"Քուվեյթ"</item>
<item msgid="1351570519986178268">"Նայրոբի"</item>
<item msgid="7094569580635877460">"Թեհրան"</item>
<item msgid="3953138772617909704">"Բաքու"</item>
<item msgid="2868893113598800752">"Թբիլիսի"</item>
<item msgid="7088581865802476373">"Երևան"</item>
<item msgid="1941122257623887992">"Դուբայ"</item>
<item msgid="9194797225058249720">"Քաբուլ"</item>
<item msgid="6486569254364577332">"Իսլամաբադ, Կարաչի"</item>
<item msgid="5487724896895412089">"Ուրալսկ"</item>
<item msgid="364906869710826982">"Եկատերինբուրգ"</item>
<item msgid="2106505051751383358">"Կոլկաթա"</item>
<item msgid="6851586621581501447">"Շրի Լանկա"</item>
<item msgid="800438544128213134">"Կատմանդու"</item>
<item msgid="6173621471007643021">"Աստանա"</item>
<item msgid="8645125891971581128">"Յանգոն"</item>
<item msgid="2886407505119737794">"Կրասնոյարսկ"</item>
<item msgid="3408222398188107090">"Բանգկոկ"</item>
<item msgid="4441612937172851228">"Պեկին"</item>
<item msgid="4936715789028996930">"Հոնկոնգ"</item>
<item msgid="4261031143777385525">"Իրկուտսկ"</item>
<item msgid="3538060959338191835">"Կուալա Լումպուր"</item>
<item msgid="1438847562643099201">"Պերթ"</item>
<item msgid="3063913827688244383">"Թայպեյ"</item>
<item msgid="3502757135046564209">"Սեուլ"</item>
<item msgid="6107588684519111669">"Տոկիո, Օսակա"</item>
<item msgid="4350769099755608471">"Յակուտսկ"</item>
<item msgid="2422707004533526462">"Ադելաիդա"</item>
<item msgid="1292192084554134339">"Դարվին"</item>
<item msgid="1320883699470001716">"Բրիսբեն"</item>
<item msgid="5137198806146386527">"Հոբարտ"</item>
<item msgid="5920063686933941174">"Սիդնեյ, Կանբերա"</item>
<item msgid="615906039696009425">"Վլադիվոստոկ"</item>
<item msgid="7738680449356275374">"Գուամ"</item>
<item msgid="2882915026380778227">"Մագադան"</item>
<item msgid="8255615641810148152">"Օքլենդ"</item>
<item msgid="3027153773466391728">"Ֆիջի"</item>
<item msgid="5911600083231840181">"Տոնգա"</item>
<item msgid="5176858645450908751">"Ջակարտա"</item>
</string-array>
<string name="shortcut_new_alarm_short" msgid="3490418929139725538">"Նոր զարթուցիչ"</string>
<string name="shortcut_new_alarm_long" msgid="4778064830147981089">"Ստեղծել նոր զարթուցիչ"</string>
<string name="shortcut_new_timer_short" msgid="3793414543219297884">"Նոր ժամաչափ"</string>
<string name="shortcut_new_timer_long" msgid="5194092459678096067">"Ստեղծել նոր ժամաչափ"</string>
<string name="shortcut_start_stopwatch_short" msgid="5469715764277476796">"Գործարկել"</string>
<string name="shortcut_start_stopwatch_long" msgid="9183061797046030376">"Գործարկել վարկենաչափը"</string>
<string name="shortcut_pause_stopwatch_short" msgid="4022667323693785830">"Դադարեցնել"</string>
<string name="shortcut_pause_stopwatch_long" msgid="435026905074898334">"Դադարեցնել վայրկենաչափը"</string>
<string name="shortcut_start_screensaver_short" msgid="3414762073311954753">"Էկրանապահ"</string>
<string name="shortcut_start_screensaver_long" msgid="6134275671119484907">"Միացնել էկրանապահը"</string>
<string name="alarm_settings" msgid="2947147071388290814">"Զարթուցիչներ"</string>
<string name="timer_service_desc" msgid="2256002649882602433">"Մշակում է ժամաչափի ծանուցումներից ծագող գործողությունները:"</string>
<string name="stopwatch_service_desc" msgid="9220132827343760767">"Մշակում է վայրկենաչափի ծանուցումներից ծագող գործողությունները:"</string>
<string name="swn_paused" msgid="6364358842808263589">"Կանգնեցված է"</string>
<string name="description_direction_right" msgid="5709209043267548985">"Անջատելու համար սահեցրեք աջ"</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7448141043674998679">"Հետաձգելու համար սահեցրեք ձախ"</string>
<string name="description_direction_both" msgid="1841309486023845685">"Սահեցրեք ձախ՝ հետաձգելու համար։ Աջ՝ անջատելու համար։"</string>
<string name="timer_settings" msgid="7955522143086154795">"Ժամաչափներ"</string>
<string name="timer_vibrate_title" msgid="7788920024785587518">"Ժամաչափի թրթռոց"</string>
<string name="timer_paused" msgid="5941160896040771462">"Ժամաչափը դադարեցված է"</string>
<string name="timers_stopped" msgid="3186191253226005149">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ժամաչափ դադարեցված է"</string>
<string name="all_timers_stopped_notif" msgid="883027111895833440">"Հպեք՝ ձեր ժամաչափերը տեսնելու համար"</string>
<string name="timers_in_use" msgid="5570729467344408506">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ժամաչափ"</string>
<string name="next_timer_notif" msgid="6136454740115613653">"Հաջորդ ժամաչափը՝ <xliff:g id="TIME_REMAINING">%s</xliff:g>"</string>
<string name="screensaver_settings" msgid="1780742944194267226">"Էկրանապահի կարգավորում"</string>
<string name="night_mode_title" msgid="5983813889469616299">"Գիշերային ռեժիմ"</string>
<string name="night_mode_summary" msgid="1017350187324162631">"Շատ մուգ էկրան (մութ սենյակների համար)"</string>
<string name="expand_alarm" msgid="7392616528943305020">"Ընդարձակել զարթուցիչը"</string>
<string name="collapse_alarm" msgid="3561772046433483980">"Թաքցնել զարթուցիչը"</string>
<string name="alarm_undo" msgid="5710042601177655254">"հետարկել"</string>
<string name="alarm_deleted" msgid="6131529309389084785">"Զարթուցիչը ջնջված է"</string>
<string name="world_day_of_week_label" msgid="5911196322328341288">"/ <xliff:g id="LABEL">%s</xliff:g>"</string>
<string name="world_time_ahead" msgid="625559988238637652">"<xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g> առաջ է"</string>
<string name="world_time_behind" msgid="5395771290726167865">"<xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g> հետ է"</string>
<string name="world_hours_minutes_ahead" msgid="5132012793021696377">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g> առաջ է"</string>
<string name="world_hours_minutes_behind" msgid="8978567362140923698">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g> հետ է"</string>
<string name="world_hours_tomorrow" msgid="2504465609269004794">"Վաղը, <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="world_hours_yesterday" msgid="4425086322610882745">"Երեկ, <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="world_tomorrow" msgid="7633067935455580920">"Վաղը"</string>
<string name="world_yesterday" msgid="5430990920477833164">"Երեկ"</string>
<string name="next_alarm_description" msgid="2650244835760747046">"Հաջորդ զարթուցիչը՝ <xliff:g id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="no_alarms" msgid="6429431324842022917">"Զարթուցիչներ չկան"</string>
<string name="invalid_time" msgid="2782334750243998633">"Անվավեր ժամանակ՝ <xliff:g id="INVALID_HOUR">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="INVALID_MINUTES">%2$d</xliff:g> <xliff:g id="INVALID_AMPM">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="no_alarm_at" msgid="8140632482969193119">"<xliff:g id="ALARM_TIME_HOUR">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="ALARM_TIME_MINUTES">%2$d</xliff:g>-ի համար նշանակված զարթուցիչ չկա"</string>
<string name="no_scheduled_alarms" msgid="2115420148192753534">"Հերթագրված զարթուցիչներ չկան"</string>
<string name="no_label_specified" msgid="2008482054428460626">"Նշված պիտակ չկա"</string>
<string name="no_alarms_with_label" msgid="6250998794542941665">"Ոչ մի զարթուցիչ պիտակ չունի"</string>
<string name="no_alarm_scheduled_for_this_time" msgid="4463069177414482818">"Այս ժամանակի համար նշանակված զարթուցիչ չկա"</string>
<string name="alarm_is_dismissed" msgid="5509897230565826642">"Ժ. <xliff:g id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>-ի զարթուցիչը անտեսված է"</string>
<string name="alarm_is_set" msgid="5503226382620011088">"Զարթուցիչը դրված է <xliff:g id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="timer_created" msgid="4381027137335885547">"Ժամաչափը ստեղծված է"</string>
<plurals name="expired_timers_dismissed" formatted="false" msgid="1294953410988488149">
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ժամաչափ անջատվեց</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ժամաչափ անջատվեցին</item>
</plurals>
<string name="timer_deleted" msgid="9110322362460029392">"Ժամաչափը ջնջված է"</string>
<string name="invalid_timer_length" msgid="3104567893212932487">"Ժամաչափի տևողությունը սխալ է"</string>
<string name="invalid_timer" msgid="900957020728335675">"Ընտրված է անվավեր ժամաչափ"</string>
<string name="no_expired_timers" msgid="4624192298397846876">"Ժամկետանց ժամաչափեր չկան"</string>
<string name="alarm_cant_be_dismissed_still_more_than_24_hours_away" msgid="8810520940995307437">"Չեք կարող անտեսել ժ. <xliff:g id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>-ի զարթուցիչը, քանի որ դեռ 24 ժամ կա դրան"</string>
<string name="dismiss_alarm" msgid="7204593078688533541">"Փակել զարթուցիչը"</string>
<string name="pick_alarm_to_dismiss" msgid="5408769235866082896">"Ընտրեք՝ որ զարթուցիչը փակել"</string>
<string name="no_firing_alarms" msgid="4986161963178722289">"Զանգող զարթուցիչներ չկան այս պահին"</string>
<string name="alarm_is_snoozed" msgid="7044644119744928846">"Ժ. <xliff:g id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>-ի զարթուցիչը նիրհեցված է 10 րոպեով"</string>
</resources>