blob: a7f644a5a6616e55369cd7bb28282b4c3d115934 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Օգտվել ներբեռնման կառավարչից:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Թույլ է տալիս, որ ծրագիրը մատչի BluetoothShare կառավարչին և այն օգտագործի ֆայլեր փոխանցելու համար:"</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Մուտք bluetooth սարքի ցուցակին:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Թույլ է տալիս, որ ծրագիրը ժամանակավորապես մաքրի Bluetooth սարքի ցուցակը, ինչը թույլ է տալիս, որ այդ սարքը կարողանա ֆայլեր ուղարկել տվյալ սարքին առանց օգտատիրոջ հաստատման:"</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Անհայտ սարք"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Անհայտ"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Ինքնաթիռի ռեժիմ"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Դուք չեք կարող օգտվել Bluetooth-ից Ինքնաթիռի ռեժիմում:"</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Bluetooth ծառայություններից օգտվելու համար նախ պետք է միացնեք Bluetooth-ը:"</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Միացնե՞լ Bluetooth-ը հիմա:"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Չեղարկել"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Միացնել"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Ֆայլերի փոխանցում"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Ընդունե՞լ մուտքային ֆայլը:"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Մերժել"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Ընդունել"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"Լավ"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981"><xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»-ից մուտքային ֆայլի ընդունման ժամանակը սպառվեց"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Մուտքային ֆայլ"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>-ը պատրաստ է ուղարկելու <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g> ֆայլը"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth համօգտագործում՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>-ը ստացվում է"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth համօգտագործում՝ ստացվեց <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth համօգտագործում՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> ֆայլը չի ստացվել"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth համօգտագործում՝ ուղարկվում է <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>-ը"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth համօգտագործում՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>-ն ուղարկված է"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100% ավարտուն"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth համօգտագործում՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> ֆայլը չի ուղարկվել"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Ֆայլերի փոխանցում"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Ումից՝ «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Ֆայլ՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Ֆայլի չափը՝ <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Ֆայլի ստացում..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Դադարեցնել"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Թաքցնել"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Ումից"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Ֆայլի անունը"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Չափը"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Ֆայլը չհաջողվեց ստանալ"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Ֆայլ՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Պատճառը՝ <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"Լավ"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Ֆայլը ստացվել է"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Բացել"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Ում՝ «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Ֆայլի տեսակը՝ <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Ֆայլն ուղարկվում է..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Ֆայլն ուղարկված է"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"Լավ"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Ֆայլը չի ուղարկվել «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»-ին:"</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Ֆայլ՝ <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Կրկին փորձել"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Փակել"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"Լավ"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Անհայտ ֆայլ"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Ֆայլի այս տեսակի համար գործող ծրագիր չկա: \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Ֆայլեր չկան"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Ֆայլը գոյություն չունի: \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Խնդրում ենք սպասել..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Bluetooth-ը միանում է..."</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Դուք կստանաք ֆայլը: Առաջընթացի մասին տեղեկացեք Ծանուցումների վահանակից:"</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Հնարավոր չէ ստանալ ֆայլը:"</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Դադարեցվեց «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»-ից ֆայլի ստացումը"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Ֆայլն ուղարկվում է «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»-ին"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> ֆայլեր ուղարկվում են «<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>»-ին"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Դադարեցվեց ֆայլի ուղարկումը «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»-ին"</string>
<string name="bt_sm_2_1" product="nosdcard" msgid="352165168004521000">"USB կրիչի վրա բավարար տեղ չկա «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»-ի ֆայլի պահպանման համար"</string>
<string name="bt_sm_2_1" product="default" msgid="1989018443456803630">"SD քարտի վրա բավարար տեղ չկա «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»-ի ֆայլի պահպանման համար"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Անհրաժեշտ տեղը՝ <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Չափից շատ հարցումներ են մշակվում: Կրկին փորձեք ավելի ուշ:"</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Ֆայլի փոխանցումը դեռ չի մեկնարկել:"</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Ֆայլի փոխանցումն ընթացքի մեջ է:"</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Ֆայլերի փոխանցումը հաջողությամբ ավարտվել է:"</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Բովանդակությունը չի աջակցվում:"</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Փոխանցումն արգելված է նպատակային սարքի կողմից:"</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Փոխանցումը չեղարկվել է օգտատիրոջ կողմից:"</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Կրիչի խնդիր:"</string>
<string name="status_no_sd_card" product="nosdcard" msgid="1112125377088421469">"USB կրիչ չկա:"</string>
<string name="status_no_sd_card" product="default" msgid="5760944071743325592">"SD քարտ չկա: Տեղադրեք SD քարտ` փոխանցված ֆայլերը պահպանելու համար:"</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Միացումը անհաջող էր:"</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Հարցումը հնարավոր չէ ճշգրտորեն մշակել:"</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Անհայտ սխալ:"</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Bluetooth-ը ստացված է"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> ստացումն ավարտված է:"</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> ուղարկումն ավարտված է:"</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Մուտքային փոխանցումներ"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Ելքային փոխանցումներ"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Փոխանցումների պատմությունը դատարկ է:"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Ցուցակի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth համօգտագործում՝ ֆայլերն ուղարկված են"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth համօգտագործում՝ ֆայլերը ստացված են"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> չհաջողված:</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> չհաջողված:</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> հաջողված, %2$s</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> հաջողված, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Ջնջել ցուցակը"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Բաց"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Ջնջել ցուցակից"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Ջնջել"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Պահել"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Չեղարկել"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Ընտրեք հաշիվները, որոնք ցանկանում եք հասանելի դարձնել Bluetooth-ի միջոցով: Ամեն դեպքում, կապակցվելիս պետք է ընդունեք հաշիվներն օգտագործելու թույլտվությունը:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Մնացած տողերի քանակը՝"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Հավելվածի պատկերակը"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Հաղորդագրությունների համօգտագործման Bluetooth-ի կարգավորումներ"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Հնարավոր չէ ընտրել հաշիվը: Տող չի մնացել"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth աուդիոն կապակցված է"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth աուդիոն անջատված է"</string>
</resources>