blob: e0653c0968d7342a2aeeb86908ccbf4b6a2a235c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Truy cập trình quản lý tải xuống."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Cho phép ứng dụng truy cập trình quản lý BluetoothShare và sử dụng trình quản lý đó để chuyển tệp."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Truy cập thiết bị bluetooth nằm trong danh sách trắng."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Cho phép ứng dụng tạm thời đưa thiết bị Bluetooth vào danh sách trắng, cho phép thiết bị đó gửi các tệp tới thiết bị này mà không cần xác nhận của người dùng."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Thiết bị không xác định"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Không xác định"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Chế độ trên máy bay"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Bạn không thể sử dụng Bluetooth trong chế độ trên máy bay."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Để sử dụng dịch vụ Bluetooth, trước tiên, bạn phải bật Bluetooth."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Bật Bluetooth ngay bây giờ?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Hủy"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Bật"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Chuyển tệp"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Chấp nhận tệp đến?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Từ chối"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Chấp nhận"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Có thời gian chờ trong khi chấp nhận tệp tới từ \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Tệp đến"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> đã sẵn sàng gửi <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Chia sẻ qua Bluetooth: Đang nhận <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Chia sẻ qua Bluetooth: Đã nhận <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Chia sẻ qua Bluetooth: Chưa nhận được tệp <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Chia sẻ qua Bluetooth: Đang gửi <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Chia sẻ qua Bluetooth: Đã gửi <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"Hoàn tất 100%"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Chia sẻ qua Bluetooth: Chưa gửi được tệp <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Chuyển tệp"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Từ: \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Tệp: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Kích thước tệp: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Đang nhận tệp…"</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Dừng"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Ẩn"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Từ"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Tên tệp"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Kích thước"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Tệp chưa nhận được"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Tệp: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Lý do: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Đã nhận tệp"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Mở"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Tới: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Loại tệp: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Đang gửi tệp…"</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Đã gửi tệp"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Tệp chưa được gửi tới \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\"."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Tệp: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Thử lại"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Đóng"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Tệp không xác định"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Không có ứng dụng nào để xử lý loại tệp này. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Không có tệp"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Tệp không tồn tại! \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Vui lòng đợi..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Đang bật Bluetooth…"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Tệp sẽ được nhận. Hãy kiểm tra tiến trình trong bảng điều khiển Thông báo."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Không thể nhận được tệp."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Đã dừng nhận tệp từ \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Đang gửi tệp tới \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Đang gửi <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> tệp tới \"<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Đã dừng gửi tệp tới \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Không đủ dung lượng trong bộ nhớ USB để lưu tệp từ \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Không đủ dung lượng trên thẻ SD để lưu tệp từ \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Dung lượng cần: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Quá nhiều yêu cầu đang được xử lý. Hãy thử lại sau."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Chuyển tệp chưa bắt đầu."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Đang tiến hành chuyển tệp."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Chuyển tệp đã hoàn tất thành công."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Nội dung không được hỗ trợ."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Quá trình chuyển tệp bị thiết bị đích chặn."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Chuyển tệp đã bị người dùng hủy."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Sự cố về lưu trữ."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Không có bộ nhớ USB."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Không có thẻ SD nào. Hãy lắp thẻ SD để lưu tệp được chuyển."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Kết nối không thành công."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Không thể xử lý yêu cầu đúng cách."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Lỗi không xác định."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Đã nhận qua bluetooth"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Chia sẻ qua Bluetooth"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"Hoàn tất nhận <xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"Hoàn tất gửi <xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Nội dung chuyển đến"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Nội dung chuyển đi"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Không có nội dung trong lịch sử truyền."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Tất cả các mục sẽ bị xóa khỏi danh sách."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Chia sẻ qua Bluetooth: Tệp đã gửi"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Chia sẻ qua Bluetooth: Tệp đã nhận"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> không thành công.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> không thành công.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> thành công, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> thành công, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Xóa danh sách"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Mở"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Xóa khỏi danh sách"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Xóa"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Phát hiện nhạc"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Lưu"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Hủy"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Chọn tài khoản mà bạn muốn chia sẻ qua Bluetooth. Bạn vẫn phải chấp nhận mọi quyền truy cập vào tài khoản khi kết nối."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Số khe cắm còn lại:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Biểu tượng ứng dụng"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Cài đặt cách chia sẻ thư qua Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Không chọn được tài khoản. Còn lại 0 khe cắm"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Đã kết nối âm thanh Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Đã ngắt kết nối âm thanh Bluetooth"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Âm thanh Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Không thể chuyển những tệp lớn hơn 4 GB"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Kết nối với Bluetooth"</string>
</resources>