Import revised translations

Change-Id: I91821b2aff7b4985fc05bff4e39439cfef3503a1
diff --git a/res/values-ko/strings.xml b/res/values-ko/strings.xml
index 1dda01f..4b2ecfd 100644
--- a/res/values-ko/strings.xml
+++ b/res/values-ko/strings.xml
@@ -83,7 +83,7 @@
   <string name="silent_alarm_summary" msgid="8605302849408279221">"무음"</string>
   <string name="alarm_notify_text" msgid="4146350965933990093">"알람을 일시 중지하거나 해제하려면 선택하세요."</string>
   <string name="alarm_notify_snooze_label" msgid="5404083762646377829">"<xliff:g id="LABEL">%s</xliff:g>(알람 일시 중지됨)"</string>
-  <string name="alarm_notify_snooze_text" msgid="8004830999152609519">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g> 후로 알람이 설정되었습니다. 취소하려면 선택하세요."</string>
+  <string name="alarm_notify_snooze_text" msgid="8004830999152609519">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>으로 알람이 설정되었습니다. 취소하려면 선택하세요."</string>
   <string name="volume_button_setting_title" msgid="1892885285888644234">"사이드 버튼 동작"</string>
   <string name="volume_button_setting_summary" msgid="1594641247799573198">"알람이 울리는 동안 사이드 버튼을 눌렀을 때의 동작 설정"</string>
   <string name="default_ringtone_setting_title" msgid="4549726190682964245">"기본 벨소리 설정"</string>