blob: d69852ff8421c3400819831b6c16b56ce3f8d0af [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by XMLSpy v4 (Altova) -->
<xsd:schema targetNamespace="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" elementFormDefault="qualified" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# xmldsig-core-schema.xsd">
<xsd:element name="Any" type="AnyType"/>
<xsd:complexType name="AnyType" mixed="true">
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any"/>
</xsd:sequence>
<xsd:anyAttribute namespace="##any"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ObjectIdentifier" type="ObjectIdentifierType"/>
<xsd:complexType name="ObjectIdentifierType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DocumentationReferences" type="DocumentationReferencesType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IdentifierType">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:anyURI">
<xsd:attribute name="Qualifier" type="QualifierType" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="QualifierType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="OIDAsURI"/>
<xsd:enumeration value="OIDAsURN"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DocumentationReferencesType">
<xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="DocumentationReference" type="xsd:anyURI"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="EncapsulatedPKIData" type="EncapsulatedPKIDataType"/>
<xsd:complexType name="EncapsulatedPKIDataType">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:base64Binary">
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="TimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:complexType name="TimeStampType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="HashDataInfo" type="HashDataInfoType" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="EncapsulatedTimeStamp" type="EncapsulatedPKIDataType"/>
<xsd:element name="XMLTimeStamp" type="AnyType"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="HashDataInfoType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Transforms" type="ds:TransformsType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="uri" type="xsd:anyURI" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="QualifyingProperties" type="QualifyingPropertiesType"/>
<xsd:complexType name="QualifyingPropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SignedProperties" type="SignedPropertiesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="UnsignedProperties" type="UnsignedPropertiesType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Target" type="xsd:anyURI" use="required"/>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignedProperties" type="SignedPropertiesType"/>
<xsd:complexType name="SignedPropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SignedSignatureProperties" type="SignedSignaturePropertiesType"/>
<xsd:element name="SignedDataObjectProperties" type="SignedDataObjectPropertiesType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="UnsignedProperties" type="UnsignedPropertiesType"/>
<xsd:complexType name="UnsignedPropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UnsignedSignatureProperties" type="UnsignedSignaturePropertiesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="UnsignedDataObjectProperties" type="UnsignedDataObjectPropertiesType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignedSignatureProperties" type="SignedSignaturePropertiesType"/>
<xsd:complexType name="SignedSignaturePropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SigningTime" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="SigningCertificate" type="CertIDListType"/>
<xsd:element name="SignaturePolicyIdentifier" type="SignaturePolicyIdentifierType"/>
<xsd:element name="SignatureProductionPlace" type="SignatureProductionPlaceType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="SignerRole" type="SignerRoleType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignedDataObjectProperties" type="SignedDataObjectPropertiesType"/>
<xsd:complexType name="SignedDataObjectPropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataObjectFormat" type="DataObjectFormatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="CommitmentTypeIndication" type="CommitmentTypeIndicationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="AllDataObjectsTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="IndividualDataObjectsTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="UnsignedSignatureProperties" type="UnsignedSignaturePropertiesType"/>
<xsd:complexType name="UnsignedSignaturePropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CounterSignature" type="CounterSignatureType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="SignatureTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="CompleteCertificateRefs" type="CompleteCertificateRefsType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CompleteRevocationRefs" type="CompleteRevocationRefsType" minOccurs="0"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="SigAndRefsTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="RefsOnlyTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:choice>
<xsd:element name="CertificateValues" type="CertificateValuesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="RevocationValues" type="RevocationValuesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ArchiveTimeStamp" type="TimeStampType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="UnsignedDataObjectProperties" type="UnsignedDataObjectPropertiesType"/>
<xsd:complexType name="UnsignedDataObjectPropertiesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UnsignedDataObjectProperty" type="AnyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="QualifyingPropertiesReference" type="QualifyingPropertiesReferenceType"/>
<xsd:complexType name="QualifyingPropertiesReferenceType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Transforms" type="ds:TransformsType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="URI" type="xsd:anyURI" use="required"/>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SigningTime" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="SigningCertificate" type="CertIDListType"/>
<xsd:complexType name="CertIDListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cert" type="CertIDType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CertIDType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CertDigest" type="DigestAlgAndValueType"/>
<xsd:element name="IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DigestAlgAndValueType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DigestMethod" type="ds:DigestMethodType"/>
<xsd:element name="DigestValue" type="ds:DigestValueType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignaturePolicyIdentifier" type="SignaturePolicyIdentifierType"/>
<xsd:complexType name="SignaturePolicyIdentifierType">
<xsd:choice>
<xsd:element name="SignaturePolicyId" type="SignaturePolicyIdType"/>
<xsd:element name="SignaturePolicyImplied"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SignaturePolicyIdType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SigPolicyId" type="ObjectIdentifierType"/>
<xsd:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="SigPolicyHash" type="DigestAlgAndValueType"/>
<xsd:element name="SigPolicyQualifiers" type="SigPolicyQualifiersListType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SigPolicyQualifiersListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SigPolicyQualifier" type="AnyType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SPURI" type="xsd:anyURI"/>
<xsd:element name="SPUserNotice" type="SPUserNoticeType"/>
<xsd:complexType name="SPUserNoticeType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NoticeRef" type="NoticeReferenceType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ExplicitText" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NoticeReferenceType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Organization" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NoticeNumbers" type="IntegerListType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IntegerListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="int" type="xsd:integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="CounterSignature" type="CounterSignatureType"/>
<xsd:complexType name="CounterSignatureType">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="DataObjectFormat" type="DataObjectFormatType"/>
<xsd:complexType name="DataObjectFormatType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ObjectIdentifier" type="ObjectIdentifierType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MimeType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Encoding" type="xsd:anyURI" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ObjectReference" type="xsd:anyURI" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="CommitmentTypeIndication" type="CommitmentTypeIndicationType"/>
<xsd:complexType name="CommitmentTypeIndicationType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CommitmentTypeId" type="ObjectIdentifierType"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="ObjectReference" type="xsd:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="AllSignedDataObjects"/>
</xsd:choice>
<xsd:element name="CommitmentTypeQualifiers" type="CommitmentTypeQualifiersListType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CommitmentTypeQualifiersListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CommitmentTypeQualifier" type="AnyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignatureProductionPlace" type="SignatureProductionPlaceType"/>
<xsd:complexType name="SignatureProductionPlaceType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="City" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="StateOrProvince" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PostalCode" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CountryName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SignerRole" type="SignerRoleType"/>
<xsd:complexType name="SignerRoleType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClaimedRoles" type="ClaimedRolesListType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CertifiedRoles" type="CertifiedRolesListType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClaimedRolesListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClaimedRole" type="AnyType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CertifiedRolesListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CertifiedRole" type="EncapsulatedPKIDataType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AllDataObjectsTimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:element name="IndividualDataObjectsTimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:element name="SignatureTimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:element name="CompleteCertificateRefs" type="CompleteCertificateRefsType"/>
<xsd:complexType name="CompleteCertificateRefsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CertRefs" type="CertIDListType"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="CompleteRevocationRefs" type="CompleteRevocationRefsType"/>
<xsd:complexType name="CompleteRevocationRefsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CRLRefs" type="CRLRefsType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OCSPRefs" type="OCSPRefsType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OtherRefs" type="OtherCertStatusRefsType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CRLRefsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CRLRef" type="CRLRefType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CRLRefType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DigestAlgAndValue" type="DigestAlgAndValueType"/>
<xsd:element name="CRLIdentifier" type="CRLIdentifierType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CRLIdentifierType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Issuer" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="IssueTime" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="Number" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="URI" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OCSPRefsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OCSPRef" type="OCSPRefType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OCSPRefType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OCSPIdentifier" type="OCSPIdentifierType"/>
<xsd:element name="DigestAlgAndValue" type="DigestAlgAndValueType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OCSPIdentifierType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ResponderID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ProducedAt" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="URI" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherCertStatusRefsType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OtherRef" type="AnyType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SigAndRefsTimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:element name="RefsOnlyTimeStamp" type="TimeStampType"/>
<xsd:element name="CertificateValues" type="CertificateValuesType"/>
<xsd:complexType name="CertificateValuesType">
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="EncapsulatedX509Certificate" type="EncapsulatedPKIDataType"/>
<xsd:element name="OtherCertificate" type="AnyType"/>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="RevocationValues" type="RevocationValuesType"/>
<xsd:complexType name="RevocationValuesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CRLValues" type="CRLValuesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OCSPValues" type="OCSPValuesType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OtherValues" type="OtherCertStatusValuesType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CRLValuesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EncapsulatedCRLValue" type="EncapsulatedPKIDataType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OCSPValuesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EncapsulatedOCSPValue" type="EncapsulatedPKIDataType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherCertStatusValuesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OtherValue" type="AnyType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ArchiveTimeStamp" type="TimeStampType"/>
</xsd:schema>