blob: ad1bf5ed8d1da3308749b7657ebfe2d1786f2e50 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (c) 2012 The Chromium Authors. All rights reserved.
Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
found in the LICENSE file.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="webviewchromium_actionbar_share" msgid="8265707764014979342">"Chia sẻ"</string>
<string name="webviewchromium_actionbar_web_search" msgid="539283440381511128">"Tìm kiếm trên web"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_content_view" msgid="4892710761369744296">"Chế độ xem web"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_set" msgid="1106446820088863527">"Đặt"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_clear" msgid="6439296286509386196">"Xóa"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_title" msgid="2526916586861043590">"Đặt ngày"</string>
<string name="webviewchromium_date_time_picker_dialog_title" msgid="1993749766330125085">"Đặt ngày giờ"</string>
<string name="webviewchromium_month_picker_dialog_title" msgid="4740794532390369330">"Đặt tháng"</string>
<string name="webviewchromium_week_picker_dialog_title" msgid="7510337683315786995">"Đặt tuần"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_datetime_picker_date" msgid="3048311035284429477">"Ngày"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_datetime_picker_time" msgid="7658727779659492209">"Thời gian"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_month" msgid="3073851955733780910">"Tháng"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_week" msgid="3705851794085779778">"Tuần"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_year" msgid="1016706432863812811">"Năm"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_title" msgid="1520808434237404056">"Không thể phát video"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="7520069921018550187">"Rất tiếc, video này không hợp lệ để phát trực tuyến đến thiết bị này."</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_text_unknown" msgid="7167964728541888883">"Rất tiếc, không thể phát video này."</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_button" msgid="3693971589377075815">"OK"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_loading_video" msgid="2617709614462333117">"Đang tải video"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_more" msgid="4501948174158855274">"Thêm"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_hue" msgid="3167662698702871296">"Màu sắc"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_saturation" msgid="4190681539297946213">"Bão hòa"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_value" msgid="2922652345694917211">"Giá trị"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_set" msgid="6981883782092158499">"Đặt"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_cancel" msgid="11751988208172211">"Hủy"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_dialog_title" msgid="709749370892752246">"Chọn màu"</string>
<string name="webviewchromium_low_memory_error" msgid="1191433008801322695">"Không thể hoàn tất thao tác trước do sắp hết bộ nhớ"</string>
<string name="webviewchromium_opening_file_error" msgid="1717251611908883964">"Không mở được tệp đã chọn"</string>
<string name="webviewchromium_private_browsing_warning" msgid="5444325116504635857">"Chức năng này không được hỗ trợ trong phiên bản này của Android."</string>
</resources>