blob: 1d3caeab3e112f616f8a827294807bc08f9f71c0 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (c) 2012 The Chromium Authors. All rights reserved.
Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
found in the LICENSE file.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="webviewchromium_actionbar_share" msgid="8265707764014979342">"Համօգտագործել"</string>
<string name="webviewchromium_actionbar_web_search" msgid="539283440381511128">"Վեբ որոնում"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_content_view" msgid="4892710761369744296">"Վեբ տեսք"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_set" msgid="1106446820088863527">"Սահմանել"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_clear" msgid="6439296286509386196">"Մաքրել"</string>
<string name="webviewchromium_date_picker_dialog_title" msgid="2526916586861043590">"Սահմանել ամսաթիվը"</string>
<string name="webviewchromium_date_time_picker_dialog_title" msgid="1993749766330125085">"Սահմանել ամսաթիվն ու ժամը"</string>
<string name="webviewchromium_month_picker_dialog_title" msgid="4740794532390369330">"Սահմանել ամիսը"</string>
<string name="webviewchromium_week_picker_dialog_title" msgid="7510337683315786995">"Սահմանել շաբաթը"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_datetime_picker_date" msgid="3048311035284429477">"Ամսաթիվը"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_datetime_picker_time" msgid="7658727779659492209">"Ժամը"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_month" msgid="3073851955733780910">"Ամիս"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_week" msgid="3705851794085779778">"Շաբաթ"</string>
<string name="webviewchromium_accessibility_date_picker_year" msgid="1016706432863812811">"Տարի"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_title" msgid="1520808434237404056">"Տեսանյութը հնարավոր չէ նվագարկել"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="7520069921018550187">"Ներողություն, այս տեսանյութը վավեր չէ այս սարքի հոսքի համար:"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_text_unknown" msgid="7167964728541888883">"Ներողություն, այս տեսանյութը հնարավոր չէ նվագարկել:"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_error_button" msgid="3693971589377075815">"Լավ"</string>
<string name="webviewchromium_media_player_loading_video" msgid="2617709614462333117">"Տեսանյութի բեռնում"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_more" msgid="4501948174158855274">"Ավելին"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_hue" msgid="3167662698702871296">"Գուներանգ"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_saturation" msgid="4190681539297946213">"Հագեցում"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_value" msgid="2922652345694917211">"Արժեք"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_set" msgid="6981883782092158499">"Սահմանել"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_button_cancel" msgid="11751988208172211">"Չեղարկել"</string>
<string name="webviewchromium_color_picker_dialog_title" msgid="709749370892752246">"Ընտրել գույնը"</string>
<string name="webviewchromium_low_memory_error" msgid="1191433008801322695">"Չստացվեց ավարտել նախորդ գործողությունը՝ անբավարար հիշողության պատճառով"</string>
<string name="webviewchromium_opening_file_error" msgid="1717251611908883964">"Ընտրված ֆայլը չհաջողվեց բացել"</string>
<string name="webviewchromium_private_browsing_warning" msgid="5444325116504635857">"Այս գործառույթը Android-ի այս տարբերակում չի աջակցվում:"</string>
</resources>