blob: 2a27a9366df0275daab1262b1751e585e397c458 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="prompt" msgid="3183836924226407828">"Միացման հայց"</string>
<string name="warning" msgid="809658604548412033"><xliff:g id="APP">%s</xliff:g>» հավելվածը ցանկանում է VPN կապ հաստատել՝ ցանցային երթևեկը հսկելու համար: Թույլատրեք, միայն եթե վստահում եք աղբյուրին: Երբ VPN-ն ակտիվ լինի, ձեր էկրանի վերին հատվածում կհայտնվի &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=vpn_icon /&gt; պատկերը:"</string>
<string name="legacy_title" msgid="192936250066580964">"VPN-ը կապակցված է"</string>
<string name="configure" msgid="4905518375574791375">"Կարգավորել"</string>
<string name="disconnect" msgid="971412338304200056">"Անջատել"</string>
<string name="session" msgid="6470628549473641030">"Աշխատաշրջան`"</string>
<string name="duration" msgid="3584782459928719435">"Տևողությունը՝"</string>
<string name="data_transmitted" msgid="7988167672982199061">"Ուղարկվել է՝"</string>
<string name="data_received" msgid="4062776929376067820">"Ստացվել է՝"</string>
<string name="data_value_format" msgid="2192466557826897580">"<xliff:g id="NUMBER_0">%1$s</xliff:g> բայթ / <xliff:g id="NUMBER_1">%2$s</xliff:g> փաթեթ"</string>
</resources>