blob: facb6d645fa5535eccf0bbd09d7c3feb6604514e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Բ"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"ԿԲ"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"ՄԲ"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"ԳԲ"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"Տբ"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"Պբ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="9164292791500531949">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g><xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր"</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> օր <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ"</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> ր"</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> ժ <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> ր"</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> րոպե"</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> րոպե"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> ր <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> ր <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> վ"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Անանուն&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Հեռախոսահամար չկա)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Անհայտ"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Ձայնային փոստ"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Միացման խնդիր կամ անվավեր MMI ծածակագիր:"</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Գործողությունը սահմանափակված է միայն ամրակայված հեռախոսահամարների համար:"</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Ծառայությունը միացված է:"</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Ծառայությունը միացված է`"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Ծառայությունն անջատվել է:"</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Գրանցումը հաջողված է:"</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Ջնջումը հաջող էր:"</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Սխալ գաղտնաբառ:"</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI-ը ավարտված է:"</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Ձեր մուտքագրած հին PIN-ը ճիշտ չէ:"</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Ձեր մուտքագրած PUK-ը ճիշտ չէ:"</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Ձեր մուտքագրած PIN-երը չեն համընկնում:"</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Մուտքագրեք PIN, որը 4-ից 8 թիվ է:"</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Մուտքագրեք PUK, որն 8 կամ ավել թիվ ունի:"</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Ձեր SIM քարտը PUK-ով կողպված է: Մուտքագրեք PUK կոդը այն ապակողպելու համար:"</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Մուտքագրեք PUK2-ը` SIM քարտն արգելաբացելու համար:"</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Ձախողվեց: Միացրեք SIM/RUIM կողպումը:"</string>
<plurals name="pinpuk_attempts">
<item quantity="one" msgid="6596245285809790142">"Մնաց <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> փորձ՝ մինչև SIM-ի արգելափակումը:"</item>
<item quantity="other" msgid="7530597808358774740">"Մնաց <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> փորձ՝ մինչև SIM-ի արգելափակումը:"</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Մուտքային զանգողի ID"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Ելքային զանգողի ID"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Կապված տողի ID"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Կապված տողի ID-ի սահմանափակում"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Զանգի վերահասցեավորում"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Զանգի սպասում"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Զանգի արգելափակում"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Գաղտնաբառի փոփոխում"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN-ի փոփոխություն"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Զանգող համարը առկա է"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Զանգող հեռախոսահամարը սահմանափակված է"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Երեք կողմով զանգ"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Անցանկալի վրդովեցնող զանգերի մերժում"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Զանգող համարի առաքում"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Չխանգարել"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Զանգողի ID-ն լռելյայն սահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` սահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Զանգողի ID-ն լռելյայն սահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` չսահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Զանգողի ID-ն լռելյայն չսահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` Սահմանափակված"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Զանգողի ID-ն լռելյայն չսահմանափակված է: Հաջորդ զանգը` չսահմանափակված"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Ծառայությունը չի տրամադրվում:"</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Դուք չեք կարող փոխել զանգողի ID-ի կարգավորումները:"</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Սահմանափակված մուտքը փոխված է"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Տվյալների ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Արտակարգ իրավիճակի ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Ձայնային ծառայությունը արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Բոլոր ձայնային ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"SMS ծառայությունն արգելափակված է:"</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Ձայնային կամ տվյալների ծառայություններն արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Ձայնային/SMS ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Բոլոր ձայնային/տվյալների/SMS ծառայությունները արգելափակված են:"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի ԲՈԼՈՐԸ ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի HCO ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի VCO ռեժիմը"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Բաժանորդի սարքում ընտրված է հեռատիպի ԱՆՋԱՏ ռեժիմը"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Ձայնային"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Տվյալներ"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"Ֆաքս"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Չհամաժամեցված"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Համաժամել"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Փաթեթ"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"Հարթակ"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Ռոումինգի ցուցիչը միացված է"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Ռոումինգի ցուցիչը անջատված է"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Ռոումինգի ցուցիչը թարթում է"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Շրջակայքից դուրս"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Շենքից դուրս"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Ռոումինգ` նախընտրելի համակարգ"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Ռոումինգ` հասանելի համակարգ"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Ռոումինգ` դաշնային գործընկեր"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Ռոումինգ` առաջնակարգ գործընկեր"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Ռոումինգ` լիարժեք ծառայության գործառություն"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Ռոումինգ` Մասնակի ծառայության գործառություն"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Ռոումինգի ազդերիզը միացված է"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Ռոումինգի ազդերիզն անջատված է"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Ծառայության որոնում..."</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Զանգեր Wi-Fi-ի միջոցով"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Անջատված է"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wi-Fi, նախընտրելի"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Բջջային, նախընտրելի"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Միայն Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> վայրկյանից"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Չի վերահասցեավորվել"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Հատկության կոդը ամբողջական է:"</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Կապի խնդիր կամ անվավեր գործառույթի կոդ:"</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Լավ"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Ցանցային սխալ էր տեղի ունեցել:"</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL-ը չհաջողվեց գտնել:"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Կայքի նույնականացման սխեման չի աջակցվում:"</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Չհաջողվեց նույնականացնել:"</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Նույնականացումը պրոքսի սերվերի միջոցով անհաջող էր:"</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Չհաջողվեց միանալ սերվերին:"</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Կապը սերվերի հետ չհաջողվեց: Փորձեք կրկին ավելի ուշ:"</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Սերվերի հետ կապակցման ժամանակը սպառվել է:"</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Էջը պարունակում է չափազանց շատ սերվերի վերահղում:"</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Պրոտոկոլը չի աջակցվում:"</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Չհաջողվեց հաստատել ապահով կապ:"</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Չհաջողվեց բացել էջը, որովհետև URL-ը անվավեր է:"</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Չհաջողվեց մուտք գործել ֆայլ:"</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Չհաջողվեց գտնել հարցվող ֆայլը:"</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Չափից շատ հարցումներ են մշակվում: Փորձեք կրկին ավելի ուշ:"</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Մուտք գործելու սխալ` <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Համաժամեցնել"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Համաժամել"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Չափից շատ <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> հեռացումներ:"</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Գրասալիկի պահոցը լիքն է: Ջնջեք մի քանի ֆայլ` տարածք ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Ժամացույցի ֆայլերի պահեստը լիքն է: Ջնջեք որոշ ֆայլեր՝ տարածք ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Հեռուստացույցի պահեստը լիքն է: Ջնջեք որոշ ֆայլեր՝ տեղ ազատելու համար:"</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Հեռախոսի պահոցը լիքն է: Ջնջեք մի քանի ֆայլեր` տարածություն ազատելու համար:"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Ցանցը կարող է վերահսկվել"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Անհայտ երրորդ կողմի կողմից"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Ձեր աշխատանքային պրոֆիլի ադմինիստրատորի կողմից"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>-ի կողմից"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Աշխատանքային պրոֆիլը ջնջվել է"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Աշխատանքային պրոֆիլը ջնջվել է ադմինիստրատորի հավելվածի բացակայության պատճառով:"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Աշխատանքային պրոֆիլի ադմինիստրատորի հավելվածը բացակայում է կամ վնասված է: Արդյունքում ձեր աշխատանքային պրոֆիլը և առնչվող տվյալները ջնջվել են: Օգնության համար դիմեք ձեր ադմինիստրատորին:"</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Ձեր սարքը ջնջվելու է"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Ադմինիստրատորի հավելվածում բացակայում են բաղադրիչներ կամ այն վնասված է և չի կարող օգտագործվել: Ձեր սարքն այժմ ջնջվելու է: Օգնություն համար դիմեք ձեր ադմինիստրատորին:"</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Իմ"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Գրասալիկի ընտրանքները"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Հեռուստացույցի ընտրանքներ"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Հեռախոսի ընտրանքներ"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Անձայն ռեժիմ"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Միացնել անլար կապը"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Անլար կապը անջատել"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"էկրանի կողպեք"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Անջատել"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Զանգակն անջատված է"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Զանգակի թրթռոց"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Զանգակը միացված է"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Անջատվում է…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Ձեր գրասալիկը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Հեռուստացույցը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Ձեր ժամացույցը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Ձեր հեռախոսը կանջատվի:"</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Ցանկանու՞մ եք անջատել:"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Վերաբեռնել անվտանգ ռեժիմի"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Ցանկանու՞մ եք վերաբեռնել անվտանգ ռեժիմի: Սա կկասեցնի ձեր տեղադրած բոլոր կողմնակի ծրագրերը: Դրանք կվերականգնվեն, երբ դուք կրկին վերաբեռնեք:"</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Վերջին"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Նոր հավելվածեր չկան:"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Գրասալիկի ընտրանքները"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Հեռուստացույցի ընտրանքներ"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Հեռախոսի ընտրանքներ"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Էկրանի փական"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Անջատել"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Վրիպակի զեկույց"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Գրել սխալի զեկույց"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Սա տեղեկություններ կհավաքագրի ձեր սարքի առկա կարգավիճակի մասին և կուղարկի այն էլեկտրոնային նամակով: Որոշակի ժամանակ կպահանջվի վրիպակի մասին զեկուցելու պահից սկսած մինչ ուղարկելը: Խնդրում ենք փոքր-ինչ համբերատար լինել:"</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Անձայն ռեժիմ"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Ձայնը անջատված է"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Ձայնը միացված է"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Ինքնաթիռային ռեժիմ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Ինքնաթիռային ռեժիմը միացված է"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Ինքնաթիռային ռեժիմը անջատված է"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Կողպել հիմա"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Անվտանգ ռեժիմ"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android համակարգ"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="6465364741001216388">"Անձնական ​​ծրագրեր"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Աշխատանքային"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Ծառայություններ, որոնց համար կգանձվեք"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="3293301903409869495">"Կատարել գործողություններ, որի դիմաց ձեր հաշվից գումար կծախսվի:"</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Ձեր հաղորդագրությունները"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7821999071003699236">"Կարդալ և գրել ձեր SMS-ը, նամակը և այլ հաղորդագրություններ:"</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Ձեր անձնական տեղեկությունները"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" msgid="8426453129788861338">"Ուղղակի մուտք ձեր մասին տեղեկություններ` պահված ձեր կոնտակտային քարտում:"</string>
<string name="permgrouplab_socialInfo" msgid="5799096623412043791">"Ձեր սոցիալական տեղեկությունները"</string>
<string name="permgroupdesc_socialInfo" msgid="7129842457611643493">"Ուղղակի մուտք ձեր կոնտակտների մասին տեղեկություններ և սոցիալական կապեր:"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Ձեր տեղադրությունը"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="5704679763124170100">"Վերահսկել ձեր ֆիզիկական տեղադրությունը:"</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Ցանցային հաղորդակցություն"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="4478299413241861987">"Մուտք գործել ցանցի տարբեր գործառույթներ:"</string>
<string name="permgrouplab_bluetoothNetwork" msgid="1585403544162128109">"Bluetooth"</string>
<string name="permgroupdesc_bluetoothNetwork" msgid="5625288577164282391">"Մուտք գործել սարքեր և ցանցեր Bluetooth-ի միջոցով:"</string>
<string name="permgrouplab_audioSettings" msgid="8329261670151871235">"Ձայնանյութի կարգավորումներ"</string>
<string name="permgroupdesc_audioSettings" msgid="2641515403347568130">"Փոխել ձայնանյութի կարգավորումները:"</string>
<string name="permgrouplab_affectsBattery" msgid="6209246653424798033">"Ազդում է մարտկոցի վրա"</string>
<string name="permgroupdesc_affectsBattery" msgid="6441275320638916947">"Օգտագործել գործիքները, որոնք կարող են արագ սպառել մարտկոցը:"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Օրացույց"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="5777534316982184416">"Անմիջական մուտք օրացույց և իրադարձություններ:"</string>
<string name="permgrouplab_dictionary" msgid="4148597128843641379">"Կարդալ օգտվողի բառարանը"</string>
<string name="permgroupdesc_dictionary" msgid="7921166355964764490">"Կարդալ բառերը օգտվողի բառարանում:"</string>
<string name="permgrouplab_writeDictionary" msgid="8090237702432576788">"Գրել օգտվողի բառարանում"</string>
<string name="permgroupdesc_writeDictionary" msgid="2711561994497361646">"Ավելացնել բառեր օգտվողի բառարանում:"</string>
<string name="permgrouplab_bookmarks" msgid="1949519673103968229">"Էջանիշեր և պատմություն"</string>
<string name="permgroupdesc_bookmarks" msgid="4169771606257963028">"Ուղղակի մուտք դեպի էջանիշեր և դիտարկիչի պատմություն:"</string>
<string name="permgrouplab_deviceAlarms" msgid="6117704629728824101">"Ազդանշան"</string>
<string name="permgroupdesc_deviceAlarms" msgid="4769356362251641175">"Կարգավորել զարթուցիչի ժամացույցը:"</string>
<string name="permgrouplab_voicemail" msgid="4162237145027592133">"Ձայնային փոստ"</string>
<string name="permgroupdesc_voicemail" msgid="2498403969862951393">"Ուղղակի մուտք դեպի ձայնային փոստ:"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Բարձրախոս"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="7106618286905738408">"Ուղղակի մուտք դեպի բարձրախոս` ձայնանյութ ձայնագրելու համար:"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Ֆոտոխցիկ"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="2933667372289567714">"Ուղղակի մուտք դեպի ֆոտոխցիկ` լուսանկարելու կամ տեսանկարելու համար:"</string>
<string name="permgrouplab_screenlock" msgid="8275500173330718168">"Կողպել էկրանը"</string>
<string name="permgroupdesc_screenlock" msgid="7067497128925499401">"Հնարավորություն ունի ազդելու ձեր սարքի կողպէկրանի ռեժիմի վրա:"</string>
<string name="permgrouplab_appInfo" msgid="8028789762634147725">"Ձեր հավելվածների տեղեկությունները"</string>
<string name="permgroupdesc_appInfo" msgid="3950378538049625907">"Հնարավորություն` ազդելու մյուս հավելվածների վարքագծի վրա ձեր սարքում:"</string>
<string name="permgrouplab_wallpaper" msgid="3850280158041175998">"Պաստառ"</string>
<string name="permgroupdesc_wallpaper" msgid="5630417854750540154">"Փոխել սարքի պաստառի կարգավորումները:"</string>
<string name="permgrouplab_systemClock" msgid="406535759236612992">"Ժամացույց"</string>
<string name="permgroupdesc_systemClock" msgid="3944359833624094992">"Փոխել սարքի ժամը կամ ժամային գոտին:"</string>
<string name="permgrouplab_statusBar" msgid="2095862568113945398">"Կարգավիճակի գոտի"</string>
<string name="permgroupdesc_statusBar" msgid="6242593432226807171">"Փոխել սարքի կարգավիճակի գոտու կարգավորումները:"</string>
<string name="permgrouplab_syncSettings" msgid="3341990986147826541">"Համաժամեցման կարգավորումներ"</string>
<string name="permgroupdesc_syncSettings" msgid="7603195265129031797">"Մուտք գործել համաժամեցման կարգավորումներ:"</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Ձեր հաշիվները"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Մուտքի հնարավորություն առկա հաշիվներ:"</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Սարքաշարի կարգավորումներ"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Անմիջական մուտք հեռախոսի սարքաշար:"</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Հեռախոսային զանգերը"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Վերահսկել, ձայնագրելել և կատարել հեռախոսազանգեր:"</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Համակարգի գործիքները"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Համակարգի ավելի ցածր մակարդակի մատչում և վերահսկողություն:"</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Ծրագրավորման գործիքներ"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="7058828032358142018">"Գործառույթներ, որ անհրաժեշտ են միայն հավելվածների ծրագրավորողներին:"</string>
<string name="permgrouplab_display" msgid="4279909676036402636">"Այլ հավելվածի UI"</string>
<string name="permgroupdesc_display" msgid="6051002031933013714">"Ազդել այլ հավելվածների UI-ներին:"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Պահոց"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Մուտք գործել USB պահոց:"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Մուտք գործել SD քարտ:"</string>
<string name="permgrouplab_accessibilityFeatures" msgid="7919025602283593907">"Մատչելիության գործիքներ"</string>
<string name="permgroupdesc_accessibilityFeatures" msgid="4205196881678144335">"Հատկություններ, որ օժանդակող տեխնոլոգիան կարող է հայցել:"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Առբերել պատուհանի բովանդակությունը"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Ստուգեք պատուհանի բովանդակությունը, որի հետ փոխգործակցում եք:"</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Միացնել Հպման միջոցով հետազոտումը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Տարրերը, որոնց հպեք, բարձրաձայն կխոսեն, և էկրանը հնարավոր կլինի ուսումնասիրել ժեստերով:"</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Միացնել ընդլայնված վեբ մատչելիությունը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Հնարավոր է սկրիպտներ տեղադրվեն` ծրագրի բովանդակությունն ավելի մատչելի դարձնելու համար:"</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Զննել ձեր մուտքագրած տեքստը"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Ներառում է անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են վարկային քարտերի համարները և գաղտնաբառերը:"</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"անջատել կամ փոփոխել կարգավիճակի գոտին"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Թույլ է տալիս հավելվածին անջատել կարգավիճակի գոտին կամ ավելացնել ու հեռացնել համակարգի պատկերակները:"</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"կարգավիճակի գոտի"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավիճակի գոտին լինել:"</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"ընդլայնել կամ ետ ծալել կարգավիճակի գոտին"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Թույլ է տալիս ծրագրին ընդլայնել կամ ետ ծալել կարգավիճակի գոտին:"</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"տեղադրել դյուրանցումներ"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Հավելվածին թույլ է տալիս ավելացնել գլխավոր էկրանի դյուրանցումներ՝ առանց օգտագործողի միջամտության:"</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"ապատեղադրել դյուրանցումները"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Հավելվածին թույլ է տալիս հեռացնել գլխավոր էկրանի դյուրանցումները՝ առանց օգտագործողի միջամտության:"</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"վերաուղղել ելքային զանգերը"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Թույլ է տալիս ծրագրին ելքային զանգի ընթացքում տեսնել արդեն հավաքած համարը՝ հնարավորություն տալով վերահղել կամ անջատել զանգը։"</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել SMS հաղորդագրությունները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ստուգել կամ ջնջել ձեր սարքին ուղարկված հաղորդագրությունները` առանց դրանք ձեզ ցուցադրելու:"</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել MMS հաղորդագրությունները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ստուգել կամ ջնջել ձեր սարքին ուղարկված հաղորդագրությունները` առանց դրանք ձեզ ցուցադրելու:"</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"ստանալ արտակարգ իրավիճակների հաղորդումներ"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="848524070262431974">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել ծանուցվող արտակարգ հաղորդակցությունները: Այս թույլտվությունը հասանելի է միայն համակարգային ծրագրերին:"</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"կարդալ բջջային զեկուցվող հաղորդագրությունները"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր սարքի կողմից ստացված բջջային հեռարձակվող հաղորդագրությունները: Բջջային հեռարձակվող զգուշացումները ուղարկվում են որոշ վայրերում` արտակարգ իրավիճակների մասին ձեզ զգուշացնելու համար: Վնասարար հավելվածները կարող են խանգարել ձեր սարքի արդյունավետությանը կամ շահագործմանը, երբ ստացվում է արտակարգ իրավիճակի մասին բջջային հաղորդում:"</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"ուղարկել SMS հաղորդագրություններ"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել SMS հաղորդագրություններ: Այն կարող է անսպասելի ծախսերի պատճառ դառնալ: Վնասարար հավելվածները կարող են ձեր հաշվից գումար ծախսել` ուղարկելով հաղորդագրություններ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_sendRespondViaMessageRequest" msgid="8713889105305943200">"պատասխանել հաղորդագրության միջոցով իրադարձություններ ուղարկել"</string>
<string name="permdesc_sendRespondViaMessageRequest" msgid="7107648548468778734">"Թույլ է տալիս հավելվածին հարցումներ ուղարկել այլ հաղորդագրությունների հավելվածներին` կառավարելու մուտքային զանգերին հաղորդագրության միջոցով պատասխանելու դեպքերը:"</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"կարդալ ձեր տեքստային հաղորդագրությունները (SMS կամ MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները` անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիությունից:"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցում կամ SIM քարտի վրա պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները՝ անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիության աստիճանից:"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրությունները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր SMS հաղորդագրությունները` անկախ բովանդակությունից կամ գաղտնիությունից:"</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="3216950472636214774">"խմբագրել ձեր տեքստային հաղորդագրությունները (SMS կամ MMS)"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5160413947794501538">"Թույլ է տալիս հավելվածին պատասխանել ձեր գրասալիկում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրություններին: Վնասարար հավելվածները կարող են ջնջել ձեր հաղորդագրությունները:"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tv" msgid="955871498983538187">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել ձեր հեռուստացույցում կամ SIM քարտի վրա պահված SMS հաղորդագրություններում: Վնասարար հավելվածները կարող են ջնջել ձեր հաղորդագրությունները:"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="7268668709052328567">"Թույլ է տալիս հավելվածին պատասխանել ձեր հեռախոսում կամ SIM քարտում պահված SMS հաղորդագրություններին: Վնասարար հավելվածները կարող են ջնջել ձեր հաղորդագրությունները:"</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"ստանալ տեքստային հաղորդագրություններ (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և գործարկել WAP հաղորդագրությունները: Այս թույլտվությունը ներառում է ձեզ ուղարկված հաղորդագրությունները հետևելու կամ ջնջելու կարողությունը` առանց ձեր տեսնելու:"</string>
<string name="permlab_receiveBluetoothMap" msgid="7593811487142360528">"ստանալ Bluetooth հաղորդագրությունները (MAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveBluetoothMap" msgid="8656755936919466345">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ և մշակել Bluetooth MAP հաղորդագրությունները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ստուգել կամ ջնջել ձեր սարքին ուղարկված հաղորդագրությունները` առանց դրանք ձեզ ցուցադրելու:"</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"առբերել աշխատող հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել մանրամասն տեղեկություններ առկա և վերջերս աշխատող առաջադրանքների մասին: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին հայտնաբերել անձնական տեղեկություններ այլ հավելվածների վերաբերյալ:"</string>
<string name="permlab_startTasksFromRecents" msgid="8990073877885690623">"սկսել գործողություն՝ նախորդների հիման վրա"</string>
<string name="permdesc_startTasksFromRecents" msgid="7382133554871222235">"Ծրագրին թույլ է տալիս օգտագործել ActivityManager.RecentTaskInfo օբյեկտը՝ վերսկսելու ավարտված գործողություն, որը վերադարձվել է ActivityManager.getRecentTaskList()-ից կողմից:"</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsers" msgid="7114255281944211682">"հաղորդակցվել օգտվողների միջև"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsers" msgid="364670963623385786">"Թույլ է տալիս հավելվածին իրականացնել գործողություններ սարքի տարբեր օգտվողների միջոցով: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` խախտելու օգտվողների միջև պաշտպանությունը:"</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsersFull" msgid="2567734285545074105">"ամբողջական հաղորդակցվելու արտոնություն օգտվողների միջև"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsersFull" msgid="376841368395502366">"Թույլ է տալիս բոլոր հնարավոր հաղորդակցության եղանակները օգտվողների միջև:"</string>
<string name="permlab_manageUsers" msgid="1676150911672282428">"կառավարել օգտվողներին"</string>
<string name="permdesc_manageUsers" msgid="8409306667645355638">"Թույլ է տալիս հավելվածներին կառավարել սարքի օգտագործողներին, այդ թվում` հարցումները, ստեղծումն ու ջնջումը:"</string>
<string name="permlab_getDetailedTasks" msgid="6229468674753529501">"առբերել աշխատող հավելվածների մանրամասները"</string>
<string name="permdesc_getDetailedTasks" msgid="153824741440717599">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել մանրամասն տեղեկություններ առկա և վերջերս աշխատող առաջադրանքների մասին: Վնասարար հավելվածները կարող են հայտնաբերել անձնական տեղեկություններ այլ հավելվածների վերաբերյալ:"</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"վերադասավորել աշխատող հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխանցել առաջադրանքները առջևք և հետնաշերտ: Հավելվածը կարող է սա անել առանց ձեր ներածման:"</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="6821513401870377403">"դադարեցնել հավելվածների աշխատանքը"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="1394714352062635493">"Թույլ է տալիս հավելվածին հեռացնել առաջադրաքները և վերացնել դրանց հավելվածները: Վնասարար հավելվածները կարող են խանգարել այլ հավելվածների գործունեությանը:"</string>
<string name="permlab_manageActivityStacks" msgid="7391191384027303065">"կառավարել գործունեության կույտերը"</string>
<string name="permdesc_manageActivityStacks" msgid="1615881933034084440">"Թույլ է տալիս ծրագրին ավելացնել, հեռացնել և փոփոխել գործունեության կույտերը, որոնցում աշխատում են այլ ծրագրեր: Վնասակար ծրագրերը կարող են խաթարել այլ ծրագրերի վարքագիծը:"</string>
<string name="permlab_startAnyActivity" msgid="2918768238045206456">"մեկնարկել ցանկացած գործունեություն"</string>
<string name="permdesc_startAnyActivity" msgid="997823695343584001">"Թույլ է տալիս հավելվածին մեկնարկել ցանկացած գործունեություն` անկախ թույլտվության պաշտպանվածությունից կամ արտահանման կարգավիճակից:"</string>
<string name="permlab_setScreenCompatibility" msgid="6975387118861842061">"կարգավորել էկրանի համատեղելիությունը"</string>
<string name="permdesc_setScreenCompatibility" msgid="692043618693917374">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերահսկել այլ հավելվածների էկրանի համատեղելիության ռեժիմը: Վնասարար հավելվածները կարող են խաթարել այլ հավելվածների վարքագիծը:"</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="3022107198686584052">"միացնել հավելվածի վրիպազերծումը"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="4474512416299013256">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել վրիպազերծումը այլ հավելվածի համար: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` մյուս հավելվածները վերացնելու համար:"</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="4162092185124234480">"փոխել համակարգի ցուցադրման կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="4372223873154296076">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել առկա կարգավորումը, ինչպես օրինակ տեղույթի կամ ընդհանուր տառաչափը:"</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"միացնել մեքենայի ռեժիմը"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել մեքենայի ռեժիմը:"</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"փակել այլ հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերջ տալ այլ հավելվածների հետնաշերտի գործընթացները: Սա կարող է պատճառ դառնալ, որ այլ հավելվածները դադարեն աշխատել:"</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="2329627428832067700">"ստիպել դադարեցնել այլ հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="5253157296183940812">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստիպողաբար դադարեցնել այլ հավելվածները:"</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="652935204072584616">"ստիպել, որ հավելվածը փակվի"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="3892295830419513623">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստիպել որևէ գործունեություն, որը գտնվում է առջևքում, փակել ու ետ գնալ: Սովորական հավելվածների համար երբևէ անհրաժեշտ չպետք է լինի:"</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"առբերել համակարգի ներքին կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="1778299088692290329">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել համակարգի ներքին կարգավիճակը: Վնասարար հավելվածները կարող են առբերել բազմաթիվ անձնական և ապահով տեղեկություններ, որոնք երբեք սովորաբար անհրաժեշտ չեն:"</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"առբերել էկրանի բովանդակությունը"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3193269069469700265">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել ակտիվ պատուհանի պարունակությունը: Վնասարար հավելվածները կարող են առբերել պատուհանի լրիվ պարունակությունը և հետազոտել դրա ամբողջ տեքստը` բացառությամբ գաղտնաբառերի:"</string>
<string name="permlab_temporary_enable_accessibility" msgid="2312612135127310254">"ժամանակավոր միացնել մուտքի հնարավորությունը"</string>
<string name="permdesc_temporary_enable_accessibility" msgid="8079456293182975464">"Թույլ է տալիս հավելվածին ժամանակավորապես մուտքի հնարավորություն տալ սարքին: Վնասարար հավելվածները կարող են մուտքի հնարավորություն ընձեռել առանց օգտվողի համաձայնության:"</string>
<string name="permlab_retrieveWindowToken" msgid="7154762602367758602">"առբերել պատուհանի այլանիշը"</string>
<string name="permdesc_retrieveWindowToken" msgid="668173747687795074">"Ծրագրին թույլ է տալիս առբերել պատուհանի այլանիշը: Վնասակար ծրագրերը կարող են չթույլատրված ազդեցություն ունենալ ծրագրի պատուհանին՝ նմանակելով համակարգը:"</string>
<string name="permlab_frameStats" msgid="7056374987314361639">"առբերել շրջանակի վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_frameStats" msgid="4758001089491284919">"Ծրագրին թույլ է տալիս հավաքել շրջանակի վիճակագրությունը: Վնասակար ծրագրերը կարող են այլ ծրագրերից հետևել շրջանակի վիճակագրությանը պատուհանների համար:"</string>
<string name="permlab_filter_events" msgid="8675535648807427389">"զտել իրադարձությունները"</string>
<string name="permdesc_filter_events" msgid="8006236315888347680">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրանցել մուտքագրման զտիչ, որը զտում է օգտվողի իրադարձությունների ամբողջ հոսքը` նախքան դրանք կուղարկվեն: Վնասարար հավելվածը կարող է կառավարել համակարգի UI-ը` առանց ձեր միջամտության:"</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"մասնակի անջատում"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Դնում է գործունեության կառավարչին անջատման կարգավիճակի մեջ: Չի իրականացնում ամբողջական անջատում:"</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"կանխել ծրագրի փոխարկումները"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="8262195802582255021">"Կանխում է օգտվողի անցումը այլ հավելվածի:"</string>
<string name="permlab_getTopActivityInfo" msgid="2537922311411546016">"ստանալ ընթացիկ հավելվածի մասին տեղեկություններ"</string>
<string name="permdesc_getTopActivityInfo" msgid="2512448855496067131">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը առբերել գաղտնի տեղեկություններ ընթացիկ հավելվածի մասին էկրանի առաջին պլանում:"</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="892239094867182656">"վերահսկել և կառավարել բոլոր հավելվածների թողարկումը"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="6003603162578577406">"Թույլ է տալիս հավելվածին հետևել և վերահսկել, թե ինչպես է համակարգը գործարկում գործողությունները: Վնասարար հավելվածները կարող են ամբողջությամբ վնասել համակարգը: Այս թույլտվությունը անհրաժեշտ է միայն ծրագրավորման համար և ոչ երբեք սովորական օգտագործման համար:"</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"ուղարկել հեռացված փաթեթի մասին հաղորդում"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="6621901216207931089">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդել ծանուցում, որ հեռացվել է հավելվածի փաթեթ: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա ցանկացած այլ աշխատող հավելված սպանելու համար:"</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"ուղարկել ստացված SMS-ի հաղորդում"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="4152037720034365492">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդել ծանուցում, որ ստացվել է SMS հաղորդագրություն: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` կեղծելու մուտքային SMS հաղորդագրությունները:"</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"ուղարկել ստացված WAP-PUSH-ի հաղորդում"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="4783402525039442729">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդել ծանուցում, որ ստացվել է WAP PUSH հաղորդագրություն: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` կեղծելու MMS հաղորդագրության ստացումը կամ աննկատ փոխարինելու ցանկացած կայքի բովանդակությունը վնասարար տարբերակներով:"</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"սահմանափակել աշխատող գործընթացների թիվը"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7318061314040879542">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերահսկել գործընթացների առավելագույն թիվը, որ աշխատելու են: Երբևէ անհրաժեշտ չէ սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="550958507798796965">"ստիպել, որ առաջին պլանի հավելվածները փակվեն"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="7471310652868841499">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերահսկել արդյոք գործողությունները միշտ ավարտված են, երբ գնում են հետին պլան: Երբևէ անհրաժեշտ չէ սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="2789610673514103364">"կարդալ մարտկոցի կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5897346582882915114">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ընթացիկ ցածր մակարդակի մարտկոցի օգտագործման տվյալները: Կարող է թույլ տալ հավելվածին պարզել մանրամասն տեղեկություններ, թե որ հավելվածներն եք օգտագործում:"</string>
<string name="permlab_updateBatteryStats" msgid="3719689764536379557">"փոփոխել մարտկոցի վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_updateBatteryStats" msgid="6862817857178025002">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել մարտկոցի հավաքագրված վիճակագրությունը: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_getAppOpsStats" msgid="1508779687436585744">"առբերել ծրագրի ops վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_getAppOpsStats" msgid="6243887041577912877">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել հավելվածի հավաքագրված գործողության կարգավիճակը: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_updateAppOpsStats" msgid="8829097373851521505">"փոփոխել ծրագրի գործողությունների վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_updateAppOpsStats" msgid="50784596594403483">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել գործողությունների հավաքագրված վիճակագրությունը: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"հսկել համակարգի պահուստավորումը և վերականգնումը"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="6912230525140589891">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերահսկել համակարգի պահուստավորման և վերականգնման մեխանիզմը: Սովորական հավելվածների կողմից օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"հաստատել ամբողջական պահուստավորման կամ վերականգնման գործողությունը"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="1748762171637699562">"Թույլ է տալիս հավելվածին գործարկել ամբողջական պահուստավորման հաստատման UI-ը: Որևէ հավելվածի կողմից օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"ցուցադրել չարտոնված պատուհանները"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="7458387759461466397">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստեղծել պատուհաններ, որոնք նախատեսված են ներքին համակարգի օգտվողի ինտերֆեյսի օգտագործման համար: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"անցնել այլ ծրագրերի վրայով"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Թույլ է տալիս հավելվածին երևալ այլ հավելվածների վերևում կամ օգտվողի ինտերֆեյսի մասերում: Դրանք կարող են խոչընդոտել ձեր ինտերֆեյսի օգտագործմանը ցանկացած հավելվածում կամ փոխել այն, ինչը կարծում եք, որ տեսնում եք այլ հավելվածներում:"</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"փոփոխել համաշխարհային անիմացիոն արագությունը"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7690063428924343571">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել համաշխարհային անիմացիոն արագությունը (ավելի արագ կամ դանդաղ անիմացիաներ) ցանկացած ժամանակ:"</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="1286505717050121370">"կառավարել ծրագրի այլանիշերը"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="8043431713014395671">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստեղծել և կառավարել իրենց սեփական նշանները` շրջանցելով իրենց սովորական Z հերթականությունը: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_freezeScreen" msgid="4708181184441880175">"սառեցնել էկրանը"</string>
<string name="permdesc_freezeScreen" msgid="8558923789222670064">"Թույլ է տալիս հավելվածին ժամանակավորապես սառեցնել էկրանը` լրիվ էկրանին անցնելու համար:"</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"սեղմել ստեղները և կառավարման կոճակները"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="206352565599968632">"Թույլ է տալիս հավելվածին տրամադրել իր սեփական մուտքագրված իրադարձություններն (ստեղների սեղմումներ և այլն) այլ հավելվածներին: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել գրասալիկի աշխատանքին միջամտելու համար:"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tv" msgid="4681361983270791611">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել իր սեփական ներածումները (ստեղների սեղմումները և այլն.) այլ հավելվածներին: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա՝ հեռուստացույցը կառավարելու համար:"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="653128057572326253">"Թույլ է տալիս հավելվածին առաքել իր սեփական ներածման իրադարձությունները (ստեղնի սեղմումներ և այլն) այլ հավելվածներին: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել գրասալիկը վնասելու համար:"</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"գրառել ձեր մուտքագրումները և գործողությունները"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="8387754901688728043">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել ձեր սեղմած ստեղները, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ փոխգործակցում եք այլ հավելվածի հետ (օրինակ` գաղտնաբառի մուտքագրումը): Երբեք անհրաժեշտ չպետք է լինի սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"միանալ մուտքագրման եղանակին"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3250440322807286331">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ մուտքագրման եղանակի վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindAccessibilityService" msgid="5357733942556031593">"կապվել մատչելիության ծառայության հետ"</string>
<string name="permdesc_bindAccessibilityService" msgid="7034615928609331368">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ հասանելիության ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindPrintService" msgid="8462815179572748761">"միանալ տպման ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindPrintService" msgid="7960067623209111135">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ տպման ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindPrintSpoolerService" msgid="6807762783744125954">"միանալ տպման կարգավարի ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindPrintSpoolerService" msgid="3680552285933318372">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ տպման կարգավարի ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ անհրաժեշտ չպետք է լինի:"</string>
<string name="permlab_bindNfcService" msgid="2752731300419410724">"կապվել NFC ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindNfcService" msgid="6120647629174066862">"Թույլ է տալիս տիրոջը կապվել ծրագրերին, որոնք օգտագործում են NFC քարտեր: Սովորական ծրագրերի համար երբեք անհրաժեշտ չէ:"</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"միանալ տեքստային ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="8151968910973998670">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը կապվել տեքստային ծառայության բարձր մակարդակի ինտերֆեյսին (օրինակ` Ուղղագրության ստուգման ծառայությանը): Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"կապվել VPN ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="2067845564581693905">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ Vpn ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"միանալ պաստառին"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="7108428692595491668">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ պաստառի վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindVoiceInteraction" msgid="5334852580713715068">"կապվել ձայնային փոխազդիչին"</string>
<string name="permdesc_bindVoiceInteraction" msgid="2345721766501778101">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ ձայնային փոխազդիչի բազային միջերեսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_manageVoiceKeyphrases" msgid="1252285102392793548">"կառավարել ձայնային բանալի բառակապակցությունները"</string>
<string name="permdesc_manageVoiceKeyphrases" msgid="8476560722907530008">"Սեփականատիրոջը թույլ է տալիս կառավարել բանալի բառակապակցությունները՝ ձայնային թեժ բառերի հայտնաբերման համար: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindRemoteDisplay" msgid="1782923938029941960">"միանալ հեռակա էկրանին"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteDisplay" msgid="1261242718727295981">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ հեռակա էկրանի վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"միանալ վիջեթ ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="4717987810137692572">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ վիջեթ ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"փոխգործակցել սարքի կառավարչի հետ"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="569715419543907930">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը ուղարկել մտադրություններ սարքի կառավարչին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindTvInput" msgid="5601264742478168987">"միանալ հեռուստացույցի մուտքին"</string>
<string name="permdesc_bindTvInput" msgid="2371008331852001924">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ հեռուստացույցի մուտքի վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_modifyParentalControls" msgid="4611318225997592242">"փոփոխել ծնողական վերահսկումը"</string>
<string name="permdesc_modifyParentalControls" msgid="7438482894162282039">"Սեփականատիրոջը թույլ է տալիս փոփոխել համակարգի Ծնողական վերահսկման տվյալները: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_manageDeviceAdmins" msgid="4248828900045808722">"ավելացնել կամ հեռացնել սարքի արդմինիստրատոր"</string>
<string name="permdesc_manageDeviceAdmins" msgid="5025608167709942485">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը ավելացնել կամ հեռացնել սարքի ակտիվ ադմինիստրատորներ: Երբեք չպետք է անհրաժեշտ լինի սովորական ծրագրերին:"</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"փոխել էկրանի դիրքավորումը"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="3046126619316671476">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել էկրանի պտտումը ցանկացած ժամանակ: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"փոխել ցուցչի արագությունը"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="6866563234274104233">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել մկնիկի կամ հպահարթակի սլաքի արագությունը ցանկացած ժամանակ: Երբևէ անհրաժեշտ չպետք է լինի սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="permlab_setKeyboardLayout" msgid="4778731703600909340">"փոխել ստեղնաշարի դիրքը"</string>
<string name="permdesc_setKeyboardLayout" msgid="8480016771134175879">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել ստեղնաշարի դիրքը: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4539002991947376659">"ուղարկել Linux ազդանշաններ հավելվածներին"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="4896992079182649141">"Թույլ է տալիս հավելվածին հայցել, որ տրամադրված ազդանշանը ուղարկվի բոլոր մշտական գործընթացներին:"</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"միշտ աշխատեցնել հավելվածը"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Թույլ է տալիս հավելվածին մնայուն դարձնել իր մասերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածներին հասանելի հիշողությունը` դանդաղեցնելով գրասալիկի աշխատանքը:"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Թույլ է տալիս հավելվածին պահել իր տարրերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածների համար հատկացված հիշողությունը և դանդաղեցնել հեռուստացույցի աշխատանքը:"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Թույլ է տալիս հավելվածին մնայուն դարձնել իր մասերը հիշողության մեջ: Սա կարող է սահմանափակել այլ հավելվածներին հասանելի հիշողությունը` դանդաղեցնելով հեռախոսի աշխատանքը:"</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="184385129537705938">"ջնջել հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="7411480275167205081">"Թույլ է տալիս հավելվածին ջնջել Android փաթեթները: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` կարևոր հավելվածները ջնջելու համար:"</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="274109191845842756">"ջնջել այլ հավելվածների տվյալները"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="4625323684125459488">"Թույլ է տալիս հավելվածին մաքրել օգտվողի տվյալները:"</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="3128665571837408675">"ջնջել այլ հավելվածների քեշերը"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="3812998599006730196">"Թույլ է տալիս հավելվածին ջնջել քեշ ֆայլերը:"</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"չափել հավելվածի պահոցի տարածքը"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել իր կոդը, տվյալները և քեշի չափերը"</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="2199128482820306924">"ուղղակիորեն տեղադրել հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="5628530972548071284">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղադրել նոր կամ թարմացված Android փաթեթներ: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` ավելացնելու նոր հավելվածներ` կամայականորեն հզոր թույլտվություններով:"</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="7487279391723526815">"ջնջել հավելվածի քեշի բոլոր տվյալները"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="8974640871945434565">"Թույլ է տալիս հավելվածին ազատել գրասալիկի պահոցը` ջնջելով ֆայլերը այլ հավելվածների քեշ գրացուցակներում: Սա կարող է պատճառ դառնալ, որ այլ հավելվածները ավելի դանդաղ մեկնարկեն, քանի որ դրանք պետք է նորից առբերեն իրենց տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tv" msgid="244647416303997022">"Թույլ է տալիս հավելվածին ազատել հեռուստացույցի պահեստային տարածքը՝ ջնջելով ֆայլերը այլ հավելվածների քեշի գրացուցակներում: Սա կարող է դանդաղեցնել մյուս հավելվածների մեկնարկումը, քանի որ նրանք պետք է նորից առբերեն իրենց տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Թույլ է տալիս հավելվածին ազատել հեռախոսի պահուստը` ջնջելով ֆայլերը այլ հավելվածների քեշ գրացուցակներում: Սա կարող է պատճառ դառնալ, որ այլ հավելվածները ավելի դանդաղ մեկնարկեն, քանի որ նրանք պետք է նորից առբերեն իրենց տվյալները:"</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"Տեղափոխել հավելվածի ռեսուրսները"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղափոխել ծրագրային ռեսուրսները ներքին մեդիաներից արտաքինին և հակառակը:"</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"կարդալ հոսքի զգայուն տվյալները"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ համակարգի տարբեր գրանցամատյանային ֆայլերից: Սա թույլ է տալիս ստանալ ընդհանուր տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ եք անում գրասալիկով, այդ թվում` անձնական կամ գաղտնի տեղեկություններ:"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tv" msgid="9023899974809538988">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ համակարգի տարբեր մատյան-ֆայլերը: Սա թույլ է տալիս ստանալ ընդհանուր տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ եք անում հեռուստացույցով, այդ թվում նաև հնարավոր անձնական կամ գաղտնի տեղեկություններ:"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ համակարգի տարբեր գրանցամատյանային ֆայլերից: Սա թույլ է տալիս ստանալ ընդհանուր տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ եք անում հեռախոսով, այդ թվում` անձնական կամ գաղտնի տեղեկություններ:"</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"օգտագործել ցանկացած մեդիա վերծանիչ նվագարկման համար"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="8283912488433189010">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել ցանկացած տեղադրված մեդիա վերծանիչ` նվագարկումը ապակոդավորելու համար:"</string>
<string name="permlab_manageCaCertificates" msgid="1678391896786882014">"կառավարել վստահելի հավաստագրերը"</string>
<string name="permdesc_manageCaCertificates" msgid="4015644047196937014">"Թույլատրում է հավելվածին տեղադրել և ապատեղադրել CA վկայագրերը՝ որպես վստահելի հավաստագրեր:"</string>
<string name="permlab_bindJobService" msgid="3637568367978271086">"աշխատեցնել ծրագրի ֆոնային ռեժիմում պլանավորված աշխատանքը"</string>
<string name="permdesc_bindJobService" msgid="3473288460524119838">"Այս թույլտվության շնորհիվ Android համակարգն անհրաժեշտության դեպքում կարող է աշխատեցնել ծրագիրը ֆոնային ռեժիմում:"</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"կարդալ կամ գրել ախտորոշիչին պատկանող ռեսուրսները"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="6608295692002452283">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ և գրել ախտորոշիչ խմբին պատկանող ցանկացած ռեսուրսում, ինչպես օրինակ ֆայլերը /dev-ում: Դա կարող է ազդել համակարգի կայունության և անվտանգության վրա: Սա պետք է օգտագործել միայն արտադրողի կամ օպերատորի կողմից սարքին հատուկ ախտորոշման համար:"</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="6335576775711095931">"միացնել կամ անջատել հավելվածի բաղադրիչները"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="8887435740982237294">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել, արդյոք այլ հավելվածի բաղադրիչը լինի միացված թե անջատված: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` անջատելու գրասալիկի կարևոր հնարավորությունները: Այս թույլտվությունը պետք է օգտագործել զգուշությամբ, քանի որ հնարավոր է հավելվածի բաղադրիչները հայտնվեն անպիտան, անհամապատասխան կամ անկայուն կարգավիճակում:"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tv" msgid="9151634188264231389">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել կամ անջատել մեկ այլ հավելվածի բաղադրիչը: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա՝ հեռուստացույցի կարևոր գործառույթներն անջատելու համար: Զգույշ վարվեք այս թույլտվության հետ, քանի որ այն կարող է դադարեցնել հավելվածի բաղադրիչների գործունեությունը, դարձնել դրանք անհետևողական կամ անկայուն:"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="1827232484416505615">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել, արդյոք այլ հավելվածի բաղադրիչը լինի միացված թե անջատված: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` անջատելու հեռախոսի կարևոր հնարավորությունները: Այս թույլտվությունը պետք է օգտագործել զգուշությամբ, քանի որ հնարավոր է հավելվածի բաղադրիչները հայտնվեն անպիտան, անհամապատասխան կամ անկայուն կարգավիճակում:"</string>
<string name="permlab_grantRevokePermissions" msgid="4627315351093508795">"շնորհել կամ չեղարկել թույլտվություններ"</string>
<string name="permdesc_grantRevokePermissions" msgid="4088642654085850662">"Թույլ է տալիս հավելվածին հատուկ թույլտվություն շնորհել կամ չեղարկել այդ կամ այլ հավելվածների համար: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` մուտք գործելու ձեր կողմից չթույլատրված գործիքներ:"</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="8463181628695396391">"սահմանել նախընտրած հավելվածները"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="4973986762241783712">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր նախընտրած հավելվածները: Վնասարար հավելվածները կարող են աննկատ փոխել հավելվածները, որոնք կեղծում են ձեր առկա հավելվածների աշխատանքը` ձեզանից անձնական տվյալներ հավաքագրելու համար:"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"փոփոխել համակարգի կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել համակարգի կարգավորումների տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են վնասել ձեր համակարգի կարգավորումները:"</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"փոփոխել անվտանգ համակարգի կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="8159535613020137391">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել համակարգի անվտանգ կարգավորումների տվյալները: Նախատեսված չէ սովորական հավելվածների կողմից օգտագործման համար:"</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"փոփոխել Google ծառայությունների քարտեզը"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="1287309437638380229">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել Google-ի ծառայությունների քարտեզը: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"աշխատել մեկնարկային ռեժիմով"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքնաշխատ մեկնարկել համակարգի բեռնման ավարտից հետո: Սա կարող է երկարացնել գրասալիկի մեկնարկը և թույլ տալ հավելավածին դանդաղեցնել ամբողջ գրասալիկի աշխատանքը` միշտ աշխատելով:"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքնամեկնարկել համակարգի սկզբնաբեռնումից հետո: Սա կարող է երկարացնել հեռուստացույցի մեկնարկը և թույլ է տալիս հավելվածին դանդաղեցնել ողջ գրասալիկի աշխատանքը՝ իր մշտական աշխատանքով:"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Թույլ է տալիս հավելվածին ինքն իրեն սկսել` համակարգի բեռնումն ավարտվելուն պես: Սա կարող է հեռախոսի մեկնարկը դարձնել ավելի երկար և թույլ տալ, որ հավելվածը դանդաղեցնի ընդհանուր հեռախոսի աշխատանքը` միշտ աշխատելով:"</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"ուղարկել կպչուն հաղորդում"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել կպչուն հաղորդումներ, որոնք մնում են հաղորդման ավարտից հետո: Չափազանց շատ օգտագործումը կարող է գրասալիկի աշխատանքը դանդաղեցնել կամ դարձնել անկայուն` պատճառ դառնալով չափազանց մեծ հիշողության օգտագործման:"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Թույլ է տալիս հավելվածին կատարել անընդմեջ հեռարձակումներ, որոնցից հետո տվյալները հասանելի են մնում: Չափից դուրս օգտագործումը կարող է դանդաղեցնել հեռուստացույցի աշխատանքը կամ դարձնել այն անկայուն՝ ավելացնելով հիշողության ծախսը:"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Թույլ է տալիս հավելվածին ուղարկել կպչուն հաղորդումներ, որոնք մնում են հաղորդման ավարտից հետո: Չափազանց շատ օգտագործումը կարող է հեռախոսի աշխատանքը դանդաղեցնել կամ դարձնել անկայուն` պատճառ դառնալով չափազանց մեծ հիշողության օգտագործման:"</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"կարդալ ձեր կոնտակտները"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին պահել ձեր կոնտակտային տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են տարածել կոնտակտային տվյալները` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցում պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում նաև՝ թե ինչ հաճախականությամբ եք զանգեր կատարել, օգտվել էլփոստից կամ այլ կերպ հաղորդակցվել որոշակի մարդկանց հետ: Այս թույլտվության միջոցով հավելվածները կարող են պահել ձեր կոնտակտների տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են համօգտագործել դրանք առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին պահել ձեր կոնտակտային տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են տարածել կոնտակտային տվյալները` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"փոփոխել ձեր կոնտակտները"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների մասին տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել հեռուստացույցի մեջ պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում նաև՝ թե ինչ հաճախականությամբ եք զանգեր կատարել, օգտվել էլփոստից կամ այլ կերպ հաղորդակցվել որոշակի մարդկանց հետ: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկում պահված կոնտակտների տվյալները, այդ թվում` ձեր կատարած զանգերի, գրած նամակների կամ որոշակի անհատների հետ այլ եղանակով շփման հաճախականությունը: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածներին ջնջել կոնտակտային տվյալները:"</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"կարդալ զանգերի մատյանը"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկի զանգերի գրանցամատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Սա թույլ է տալիս հավելվածին պահել ձեր զանգերի գրանցամատյանի տվյալները, և վնասարար հավելվածները կարող են տարածել դրանք` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցի զանգերի մատյանը, այդ թվում նաև մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Այս թույլտվության միջոցով հավելվածները կարող են պահել ձեր զանգերի մատյանի տվյալները, իսկ վնասարար հավելվածները կարող են համօգտագործել այդ տվյալները առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսի զանգերի գրանցամատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի տվյալները: Թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին պահպանել ձեր զանգերի գրանցամատյանի տվյալները, և վնասարար հավելվածները կարող են տարածել գրանցամատյանի տվյալներն առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"տեսնել զանգերի գրանցամատյանը"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր գրասալիկի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել հեռուստացույցի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր հեռախոսի զանգերի մատյանը, այդ թվում` մուտքային և ելքային զանգերի մասին տվյալները: Վնասարար հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր զանգերի մատյանը ջնջելու կամ փոփոխելու համար:"</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="4701889852612716678">"կարդալ ձեր սեփական կոնտակտային քարտը"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="5462475151849888848">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր սարքում պահված անհատական ​​պրոֆիլի տվյալները, ինչպիսիք են ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ձեզ ճանաչել և ուղարկել ձեր պրոֆիլի տվյալները ուրիշներին:"</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="907793628777397643">"փոփոխել ձեր սեփական կոնտակտային քարտը"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="5552084294598465899">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել կամ ավելացնել ձեր սարքում պահված անհատական ​​պրոֆիլի տվյալները, ինչպիսիք են ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները: Սա նշանակում է, որ հավելվածը կարող է ձեզ ճանաչել և ուղարկել ձեր պրոֆիլի տվյալները ուրիշներին:"</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"մարմնի սենսորներ (օր.` սրտի)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Հավելվածին թույլ է տալիս մուտք ունենալ սենսորների տվյալներին, որոնք վերահսկում են ձեր ֆիզիկական վիճակը, օրինակ՝ ձեր սրտի զարկերը:"</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"կարդալ ձեր սոցիալական հոսքը"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="4255706027172050872">"Թույլ է տալիս հավելվածին մուտք գործել և համաժամեցնել ձեր և ձեր ընկերների սոցիալական թարմացումները: Զգույշ եղեք տեղեկություններ տարածելիս. այն թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր և ձեր ընկերների միջև անձնական հաղորդագրությունները սոցիալական ցանցերում` անկախ գաղտնիությունից: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել բոլոր սոցիալական ցանցերում:"</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"գրել ձեր սոցիալական հոսքում"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="3086557552204114849">"Թույլ է տալիս հավելվածին ցուցադրել ձեր ընկերների սոցիալական թարմացումները: Զգույշ եղեք տեղեկություններ տարածելիս. այն թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդագություններ ստեղծել, որոնք իբրև ստացվում են ընկերոջից: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել բոլոր սոցիալական ցանցերում:"</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"կարդալ օրացուցային իրադարձությունները և գաղտնի տեղեկությունները"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր գրասալիկում պահված բոլոր օրացուցային իրադարձությունները, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին տարածել կամ պահել ձեր օրացուցային տվյալները` անկախ գաղտնիությունից կամ զգայունությունից:"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հեռուստացույցի օրացույցում պահված բոլոր իրադարձությունները, այդ թվում նաև ընկերների կամ գործընկերների հետ կապված իրադարձությունները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին համօգտագործել կամ պահել ձեր օրացույցի տվյալները՝ անկախ նրանց գաղտնիության կամ կարևորության աստիճանից:"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ ձեր հեռախոսում պահված բոլոր օրացուցային իրադարձությունները, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին տարածել կամ պահել ձեր օրացուցային տվյալները` անկախ գաղտնիությունից կամ զգայունությունից:"</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"ավելացնել կամ փոփոխել օրացուցային իրադարձությունները և ուղարկել նամակ հյուրերին` առանց սեփականատերերի իմացության"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոխել իրադարձություններ, որոնք դուք կարող եք փոփոխել ձեր գրասալիկում, այդ թվում ընկերների կամ աշխատակիցների իրադարձությունները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք երևում են որպես օրացույցի սեփականատերերից ուղարկված, կամ փոփոխել իրադարձություններն առանց սեփականատերերի իմացության:"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոփոխել իրադարձությունները, որոնք կարող եք փոփոխել ձեր հեռուստացույցի մեջ, այդ թվում` ընկերների կամ աշխատակիցների հետ կապված իրադարձությունները: Սա կարող է թույլատրել հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք հայտնվում են օրացույցի սեփականատերերից կամ փոփոխել իրադարձություններն` առանց սեփականատերերի իմացության:"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել, հեռացնել, փոխել այն իրադարձությունները, որոնք կարող եք փոփոխել ձեր հեռախոսից, այդ թվում` ընկերների կամ գործընկերների: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք իբրև գալիս են օրացույցի սեփականատիրոջից, կամ փոփոխել իրադարձությունները` առանց սեփականատիրոջ իմացության:"</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"կեղծ տեղանքի աղբյուրներ փորձարկման համար"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="5808711039482051824">"Ստեղծել կեղծ տեղանքի աղբյուրներ` փորձարկման կամ տեղադրության նոր ծառայություն մատուցողի տեղադրման համար: Սա հնարավորություն է տալիս, որ ծրագիրը անտեսի տեղադրությունը և/կամ կարգավիճակը` տրամադրված տեղանքի այլ աղբյուրների կողմից, ինչպիսիք են GPS-ը կամ տեղադրության ծառայություն մատուցողները:"</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"օգտագործել տեղադրություն տրամադրող հավելվյալ հրամաններ"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Ծրագրին թույլ է տալիս օգտագործել տեղադրության մասին տվյալների աղբյուրների կառավարման լրացուցիչ հրահանգներ: Սա կարող է ծրագրին թույլ տալ միջամտել GPS-ի կամ տեղադրության մասին տվյալների այլ աղբյուրների գործառույթներին:"</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"տեղադրության ծառայություն մատուցողի տեղադրման թույլտվություն"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="9066146120470591509">"Ստեղծել կեղծ տեղանքի աղբյուրներ` փորձարկման կամ տեղադրության նոր ծառայություն մատուցողի տեղադրման համար: Սա հնարավորություն է տալիս, որ հավելվածն անտեսի տեղադրությունը և/կամ կարգավիճակը` տրամադրված տեղանքի այլ աղբյուրների կողմից, ինչպիսիք են GPS-ը կամ տեղադրության ծառայություն մատուցողները:"</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"ճշգրիտ վայրը (ըստ GPS-ի և ցանցի)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ ձեր ճշգրիտ տեղադրությունը` օգտագործելով Գլոբալ Դիրքավորման Համակարգը (GPS) կամ ցանցային տեղանքի աղբյուրները, ինչպես օրինակ` բջջային աշտարակները և Wi-Fi-ը: Այս տեղադրության ծառայությունները պետք է միացվեն և հասանելի լինեն ձեր սարքի համար, որպեսզի հավելվածն օգտագործի դրանք: Հավելվածները կարող են սա օգտագործել` որոշելու համար ձեր գտնվելու վայրը և կարող են սպառել մարտկոցի լրացուցիչ լիցք:"</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"մոտավոր տեղադրությունը (ցանցային)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ ձեր մոտավոր տեղադրությունը: Այս տեղադրությունը ստացվում է տեղանքի ծառայությունների կողմից, ինչպես օրինակ` բջջային աշտարակներից և Wi-Fi-ից: Այս տեղանքի ծառայությունները պետք է միացված և հասանելի լինեն ձեր սարքին, որպեսզի հավելվածն օգտագործի դրանք: Հավելվածները կարող են սա օգտագործել` ձեր մոտավոր գտնվելու վայրը որոշելու համար:"</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"մուտք SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="1041619516733293551">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել SurfaceFlinger ցածր մակարդակի գործառույթները:"</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"կարդալ շրջանակի պահնակը"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="4937405521809454680">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ շրջանակի պահնակի բովանդակությունը:"</string>
<string name="permlab_accessInputFlinger" msgid="5348635270689553857">"մուտք գործել InputFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessInputFlinger" msgid="2104864941201226616">"Թույլ է տալիս ծրագրին օգտագործել InputFlinger ցածր մակարդակի գործառույթները:"</string>
<string name="permlab_configureWifiDisplay" msgid="5595661694746742168">"կարգավորել WiFi-ի ցուցադրումը"</string>
<string name="permdesc_configureWifiDisplay" msgid="7916815158690218065">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավորել և միանալ WiFi ցուցադրիչներին:"</string>
<string name="permlab_controlWifiDisplay" msgid="393641276723695496">"կառավարել Wifi-ի ցուցադրումը"</string>
<string name="permdesc_controlWifiDisplay" msgid="4543912292681826986">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել WiFi ցուցադրիչների ցածր մակարդակի գործառույթները:"</string>
<string name="permlab_controlVpn" msgid="2618442789397588200">"վերահսկել վիրտուալ մասնավոր ցանցերը"</string>
<string name="permdesc_controlVpn" msgid="762852603315861214">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերահսկել վիրտուալ մասնավոր ցանցերի ցածր մակարդակի գործառույթները:"</string>
<string name="permlab_captureAudioOutput" msgid="6857134498402346708">"պահել աուդիո արտածումը"</string>
<string name="permdesc_captureAudioOutput" msgid="6210597754212208853">"Թույլ է տալիս ծրագրին պահել և վերահղել աուդիո արտածումը:"</string>
<string name="permlab_captureAudioHotword" msgid="1890553935650349808">"Թեժ բառի հայտնաբերում"</string>
<string name="permdesc_captureAudioHotword" msgid="9151807958153056810">"Հավելվածին թույլ է տալիս որսալ ձայնանյութը՝ թեժ բառի հայտնաբերման համար: Դա կարող է տեղի ունենալ հետնաշերտում, սակայն չի խանգարի այլ աուդիո ձայնագրություններին (օր.՝ Տեսախցիկից):"</string>
<string name="permlab_modifyAudioRouting" msgid="7738060354490807723">"Աուդիո երթուղայնացում"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioRouting" msgid="7205731074267199735">"Ծրագրին թույլ է տալիս անմիջականորեն վերահսկել աուդիո երթուղայնացումը և վերասահմանել աուդիո քաղաքականության որոշումները:"</string>
<string name="permlab_captureVideoOutput" msgid="2246828773589094023">"պահել վիդեո արտածումը"</string>
<string name="permdesc_captureVideoOutput" msgid="359481658034149860">"Թույլ է տալիս ծրագրին պահել և վերահղել վիդեո արտածումը:"</string>
<string name="permlab_captureSecureVideoOutput" msgid="7815398969303382016">"պահել անվտանգ վիդեո արտածումը"</string>
<string name="permdesc_captureSecureVideoOutput" msgid="2779793064709350289">"Թույլ է տալիս ծրագրին պահել և վերահղել անվտանգ վիդեո արտածումը:"</string>
<string name="permlab_mediaContentControl" msgid="8749790560720562511">"վերահսկել մեդիայի նվագարկումն ու մեթատվյալների մատչումը"</string>
<string name="permdesc_mediaContentControl" msgid="1637478200272062">"Թույլ է տալիս ծրագրին վերահսկել մեդիայի նվագարկումը և մատչել դրա տեղեկությունները (վերնագիրը, հեղինակը...):"</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"փոխել ձեր աուդիո կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձայնանյութի գլոբալ կարգավորումները, ինչպես օրինակ` ձայնը և թե որ խոսափողն է օգտագործված արտածման համար:"</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"ձայնագրել ձայնանյութ"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Թույլ է տալիս հավելվածին բարձրախոսով ձայնագրել ձայնանյութ: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին ձայնանյութ ձայնագրել ցանկացած ժամանակ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"SIM հաղորդակցում"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Թույլ է տալիս հավելվածին հրամաններ ուղարկել SIM-ին: Սա շատ վտանգավոր է:"</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"լուսանկարել և տեսանկարել"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Թույլ է տալիս հավելվածին ֆոտոխցիկով լուսանկարել և տեսանկարել: Այս թույլտվությունը հնարավորություն է տալիս հավելվածին օգտագործել ֆոտոխցիկը ցանկացած ժամանակ` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_cameraDisableTransmitLed" msgid="2651072630501126222">"անջատել փոխանցող LED ցուցիչը, երբ ֆոտոխցիկը օգտագործվում է"</string>
<string name="permdesc_cameraDisableTransmitLed" msgid="4764585465480295341">"Թույլ է տալիս նախապես տեղադրված համակարգային ծրագրին անջատել ֆոտոխցիկի օգտագործման LED ցուցիչը:"</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"մշտապես անջատել գրասալիկը"</string>
<string name="permlab_brick" product="tv" msgid="4912674222121249410">"մշտապես անջատել հեռուստացույցը"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"ընդմիշտ կասեցնել հեռախոսը"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="4334818808001699530">"Թույլ է տալիս հավելվածին ընդմիշտ անջատել ամբողջ գրասալիկը: Սա շատ վտանգավոր է:"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tv" msgid="7070924544316356349">"Թույլ է տալիս հավելվածին մշտապես անջատել հեռուստացույցը: Սա շատ վտանգավոր է:"</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5788903297627283099">"Թույլ է տալիս հավելվածին ընդմիշտ անջատել ամբողջ հեռախոսը: Սա շատ վտանգավոր է:"</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"ստիպել, որ գրասալիկը վերաբեռնվի"</string>
<string name="permlab_reboot" product="tv" msgid="2112102119558886236">"հարկադրաբար վերաբեռնել հեռուստացույցը"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"ստիպել, որ հեռախոսը վերաբեռնվի"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="8172056180063700741">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստիպել, որ գրասալիկը վերաբեռնվի:"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tv" msgid="7116222694344401650">"Թույլ է տալիս հավելվածին հարկադրաբար վերաբեռնել հեռուստացույցը:"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="5326008124289989969">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստիպել, որ հեռախոսը վերաբեռնվի:"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="nosdcard" msgid="2927361537942591841">"մուտք ունենալ USB կրիչի ֆայլային համակարգ"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="default" msgid="4402305049890953810">"մուտք ունենալ SD քարտի ֆայլային համակարգ"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="1829290701658992347">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել և անջատել շարժական կրիչների ֆայլային համակարգերը:"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="nosdcard" msgid="6227819582624904972">"ջնջել USB կրիչը"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="default" msgid="262582698639274056">"ջնջել SD քարտը"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="8784268246779198627">"Թույլ է տալիս հավելվածին ֆորմատավորել շարժական կրիչը:"</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"տեղեկություններ ստանալ ներքին պահոցի վերաբերյալ"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="3094563844593878548">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ տեղեկություններ ներքին պահոցի վերաբերյալ:"</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"ստեղծել ներքին պահոց"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="4558869273585856876">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստեղծել ներքին պահոց:"</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"ոչնչացնել ներքին պահոցը"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="7218749286145526537">"Թույլ է տալիս հավելվածին ոչնչացնել ներքին պահոցը:"</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="8877998101944999386">"միացնել կամ անջատել ներքին պահոցը"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="3451360114902490929">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել/անջատել ներքին պահոցը:"</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"վերանվանել ներքին պահոցը"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերանվանել ներքին պահոցը:"</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"կառավարել թրթռումը"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել թրթռոցը:"</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"կառավարել լապտերը"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել լապտերը:"</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"կառավարել նախապատվությունները և թույլտվությունները USB սարքերի համար"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="7776155430218239833">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել նախասիրություններն ու թույլտվությունները USB սարքերի համար:"</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"կիրառել MTP պրոտոկոլը"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Մուտքի հնարավորություն է տալիս միջուկի MTP սարքավարին MTP USB պրոտոկոլը կիրառելու համար:"</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"փորձարկել սարքը"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="6597964191208016605">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել տարբեր արտաքին սարքավորումեր` սարքաշարի փորձարկման նպատակով:"</string>
<string name="permlab_fm" msgid="8749504526866832">"մուտք FM ռադիո"</string>
<string name="permdesc_fm" msgid="4145699441237962818">"Ծրագրին թույլ է տալիս մուտք գործել FM ռադիո և լսել հաղորդումները:"</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"ուղղակիորեն զանգել հեռախոսահամարներին"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Թույլ է տալիս հավելվածին զանգել հեռախոսահամարներին առանց ձեր միջամտության: Սա կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի գանձումների կամ զանգերի: Նկատի ունեցեք, որ սա թույլ չի տալիս հավելվածին զանգել արտակարգ իրավիճակների համարներին: Վնասարար հավելվածները կարող են ձեր հաշվից զանգեր կատարել` առանց ձեր հաստատման:"</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"ուղղակիորեն զանգահարել որևէ հեռախոսահամարի"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="1689024901509996810">"Թույլ է տալիս հավելվածին զանգել ցանկացած հեռախոսահամարի, այդ թվում` արտակարգ իրավիճակների համարներին` առանց ձեր միջամտության: Վնասարար հավելվածները կարող են կատարել անցանկալի և անօրինական զանգեր արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին:"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"ուղղակիորեն սկսել CDMA գրասալիկի կագավորումը"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tv" msgid="3485391974208100809">"ուղղակիորեն մեկնարկել CDMA-ի կարգավորումը հեռուստացույցի վրա"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"ուղղակիորեն սկսել CDMA հեռախոսի կարգավորումը"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="1994193538802314186">"Թույլ է տալիս հավելվածին մեկնարկել CDMA-ի տրամադրումը: Վնասարար հավելվածները կարող են անտեղի սկսել CDMA-ի տրամադրում:"</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"վերահսկել տեղանքի թարմացման ծանուցումները"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="1120741557891438876">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել կամ անջատել տեղանքի թարմացման ծանուցումները ռադիոյից: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"մուտք գործել գրանցանշման կարգավորումներ"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="4024526968630194128">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ/գրել գրանցանշման ծառայության կողմից վերբեռնված հատկությունների մուտքը: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"ընտրել վիջեթներ"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="8261326938599049290">"Թույլ է տալիս հավելվածին թելադրել համակարգին, թե որ վիջեթները որ հավելվածի միջոցով է հնարավոր օգտագործել: Այս թույլտվությամբ հավելվածը կարող է այլ հավելվածներին մուտք տալ դեպի անձնական տվյալներ: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"փոփոխել հեռախոսի կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="1029877529007686732">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել սարքի հեռախոսային գործիքները: Այս թույլտվությամբ հավելվածը կարող է փոխարկել ցանցերը, միացնելև անջատել հեռախոսի ռադիոն և նման այլ բաներ` առանց ձեզ երբևէ տեղեկացնելու:"</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"կարդալ հեռախոսի կարգավիճակը և ինքնությունը"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել սարքի հեռախոսային գործիքները: Այս թույլտվությունը հավելվածին հնարավորություն է տալիս որոշել հեռախոսահամարը և սարքի ID-ները, արդյոք զանգը ակտիվ է և միացված զանգի հեռակա հեռախոսահամարը:"</string>
<string name="permlab_readPrecisePhoneState" msgid="5476483020282007597">"դիտել հեռախոսի ճշգրիտ կարգավիճակները"</string>
<string name="permdesc_readPrecisePhoneState" msgid="6648009074263855418">"Թույլ է տալիս ծրագրին մուտք ունենալ հեռախոսի ճշգրիտ կարգավիճակներին: Այս թույլատվության շնորհիվ ծրագիրը կարող է որոշել զանգի իրական կարգավիճակը, արդյոք զանգը ակտիվ է, թե հետին պլանում է, զանգերի ժամանակ տեղի ունեցած սխալները, տվյալների միացման ճշգրիտ կարգավիճակը և տվյալների միացման ժամանակ տեղի ունեցած սխալները:"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"զերծ պահել գրասալիկը քնելուց"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"թույլ չտալ հեռուստացույցին մտնել քնի ռեժիմ"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"կանխել հեռախոսի քնի ռեժիմին անցնելը"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել գրասալիկի` քնի ռեժիմին անցնելը:"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել, որ հեռուստացույցը մտնի քնի ռեժիմ:"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Թույլ է տալիս հավելվածին կանխել հեռախոսի` քնի ռեժիմին անցնելը:"</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"փոխանցել ինֆրակարմիր հաղորդիչով"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Հավելվածին թույլ է տալիս օգտագործել գրասալիկի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել հեռուստացույցի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Հավելվածին թույլ է տալիս օգտագործել հեռախոսի ինֆրակարմիր հաղորդիչը:"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"գրասալիկը միացնել կամ անջատել"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tv" msgid="7579718349658943416">"միացնել կամ անջատել հեռուստացույցը"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"հեռախոսը միացնել կամ անջատել"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="6689862878984631831">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել կամ անջատել գրասալիկը:"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tv" msgid="1334908641773273512">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել կամ անջատել հեռուստացույցը:"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="6037057348463131032">"Թույլ է տալիս հավելվածին միացնել կամ անջատել հեռախոսը:"</string>
<string name="permlab_userActivity" msgid="1677844893921729548">"վերակայել էկրանի ակտիվության ժամանակը"</string>
<string name="permdesc_userActivity" msgid="651746160252248024">"Թույլ է տալիս հավելվածին վերակայել էկրանի ակտիվության ժամանակը:"</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"աշխատել գործարանային փորձնական ռեժիմում"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Աշխատեցնել որպես արտադրողի ցածր մակարդակի փորձարկում` թույլատրելով գրասալիկի սարքին լիարժեք մուտք: Հասանելի է միայն այն ժամանակ, երբ գրասալիկը աշխատում է արտադրողի փորձնական ռեժիմում:"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tv" msgid="2105643629211155695">"Գործարկվում է որպես ցածր մակարդակի գործարանային փորձարկում՝ թույլատրելով լիարժեք մուտքը հեռուստացույցի սարքակազմ: Մատչելի է միայն, երբ հեռուստացույցն աշխատում է գործարանային փորձարկման ռեժիմում:"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Աշխատեցնել որպես արտադրողի ցածր մակարդակի փորձարկում` թույլատրելով լիարժեք մուտք հեռախոսի սարքաշարին: Հասանելի է միայն այն ժամանակ, երբ հեռախոսն աշխատում է արտադրողի փորձնական ռեժիմում:"</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"դնել պաստառ"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղադրել համակարգի պաստառը:"</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"կարգաբերել ձեր պաստառի չափերը"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեղադրել համակարգի պաստառի չափի հուշումները:"</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"վերակայել համակարգը գործարանային լռելյայնի"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="3665380492633910226">"Թույլ է տալիս հավելվածին ամբողջությամբ վերակայել համակարգը իր գործարանային կարգավորումներին` ջնջելով բոլոր տվյալները, կարգավորումները և տեղադրված հավելվածները:"</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"կարգավորել ժամը"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="1896341438151152881">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել գրասալիկի ժամացույցի ժամանակը:"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tv" msgid="1826398919861882682">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռուստացույցի ժամանակը:"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="1855702730738020">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռախոսի ժամացույցի ժամանակը:"</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"կարգավորել ժամային գոտին"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել գրասալիկի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռուստացույցի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել հեռախոսի ժամային գոտին:"</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"գործել որպես Հաշվի կառավարիչ ծառայություն"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="1948455552333615954">"Թույլ է տալիս հավելվածին զանգել Հաշվի իսկորոշիչներին:"</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"գտնել հաշիվներ սարքում"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ գրասալիկի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Սա կարող է ներառել ցանկացած հաշիվ, որ ստեղծվել է ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ հեռուստացույցի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Այս ցանկի մեջ կարող են լինել նաև ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից ստեղծված հաշիվները:"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ հեռախոսի կողմից ճանաչված հաշիվների ցանկը: Սա կարող է ներառել ցանկացած հաշիվ, որ ստեղծվել է ձեր տեղադրած հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="5265908481172736933">"ստեղծել հաշիվներ և դնել գաղտնաբառեր"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="5472124296908977260">"Թույլ է տալիս հավելվածին օգտագործել հաշվի կառավարչի նույնականացնող հնարավորությունները, ինչպես նաև ստեղծել հաշիվներ, ստանալ և կարգավորել դրանց գաղտնաբառերը:"</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4983126304757177305">"ավելացնել կամ հեռացնել հաշիվներ"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8698295625488292506">"Թույլ է տալիս հավելվածին իրականացնել գործողություններ, ինչպիսիք են` ավելացնել և հեռացնել հաշիվներ և ջնջել դրանց գաղտնաբառերը:"</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="235481396163877642">"օգտագործել սարքի հաշիվները"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7984227147403346422">"Թույլ է տալիս հավելվածին հայցել նույնականացման նշաններ:"</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"դիտել ցանցային միացումները"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել ցանցային կապերի մասին տեղեկություններ, ինչպես օրինակ, թե ինչ կապեր կան և որոնք են միացված:"</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"լրիվ ցանցային մուտք"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստեղծել ցանցային բնիկներ և օգտագործել հատուկ ցանցային պրոտոկոլներ: Զննարկիչը և այլ հավելվածները միջոցներ են տրամադրում ինտերնետին տվյալներ ուղարկելու համար, ուստի այս թույլտվությունը չի պահանջվում ինտերնետին տվյալներ ուղարկելու համար:"</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"փոխել/կասեցնել ցանցային կարգավորումները և շարժը"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="5333798886412714193">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել ցանցային կարգավորումները և կասեցնել ու ստուգել ամբողջ ցանցային շարժը, օրինակ` փոխել ցանկացած APN-ի պրոքսին և միացքը: Վնասարար հավելվածները կարող են հետևել, վերահասցեավորել կամ փոփոխել ցանցային փաթեթները` առանց ձեր իմացության:"</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"փոխել ցանցի կապը"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել ցանցի միացման կարգավիճակը:"</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"փոխել միացված կապը"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել կապված ցանցի միացման կարգավիճակը:"</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"փոխել ֆոնային տվյալների օգտագործման կարգավորումը"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="5347729578468744379">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոխել ֆոնային տվյալների օգտագործման կարգավորումները:"</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"դիտել Wi-Fi կապերը"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Wi-Fi ցանցի տեղեկություններ, ինչպես օրինակ` արդյոք Wi-Fi-ը միացված է, թե` ոչ, և միացված Wi-Fi սարքի անունը:"</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"միանալ Wi-Fi-ին և անջատվել դրանից"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Թույլ է տալիս հավելվածին միանալ Wi-Fi մուտքի կետերին և անջատվել այդ կետերից, ինչպես նաև կատարել սարքի կարգավորման փոփոխություններ Wi-Fi ցանցերի համար:"</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"թույլատրել Բազմասփյուռ Wi-Fi-ի ընդունումը"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին ուղարկված փաթեթները` օգտագործելով ոչ միայն ձեր գրասալիկը, այլ նաև բազմասփյուռ հասցեները: Այն օգտագործում է ավելի շատ լիցք, քան ոչ բազմասփյուռ ռեժիմը:"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Թույլ է տալիս հավելվածին փաթեթներ ուղարկել Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին, այլ ոչ միայն հեռուստացույցին: Ավելի շատ հոսանք է ծախսում, քան սովորական ռեժիմում:"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Թույլ է տալիս հավելվածին ստանալ Wi-Fi ցանցի բոլոր սարքերին ուղարկված փաթեթները` օգտագործելով ոչ միայն ձեր հեռախոսը, այլ նաև բազմասփյուռ հասցեները: Այն օգտագործում է ավելի շատ լիցք, քան ոչ բազմասփյուռ ռեժիմը:"</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"մուտք գործել Bluetooth-ի կարգավորումներ"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավորել տեղային Bluetooth գրասալիկը և հայտնաբերել ու զուգակցվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Թույլ է տալիս հավելվածին կազմաձևել տեղային Bluetooth-ը հեռուստացույցի վրա և հայտնաբերել ու զուգավորվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարգավորել տեղային Bluetooth հեռախոսը և հայտնաբերել ու զուգակցվել հեռակա սարքերի հետ:"</string>
<string name="permlab_bluetoothPriv" msgid="4009494246009513828">"թույլ տալ Bluetooth զուգավորումը՝ հավելվածի միջոցով"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tablet" msgid="8045735193417468857">"Թույլ է տալիս, որ հավելվածը զուգավորվի հեռավոր սարքերի հետ՝ առանց օգտվողի փոխազդեցության:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tv" msgid="8045735193417468857">"Թույլ է տալիս, որ հավելվածը զուգավորվի հեռավոր սարքերի հետ՝ առանց օգտվողի փոխազդեցության:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="default" msgid="8045735193417468857">"Թույլ է տալիս, որ հավելվածը զուգավորվի հեռավոր սարքերի հետ՝ առանց օգտվողի փոխազդեցության:"</string>
<string name="permlab_bluetoothMap" msgid="6372198338939197349">"մուտք դեպի Bluetooth MAP տվյալներ"</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tablet" msgid="5784090105926959958">"Ծրագրին թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի Bluetooth MAP տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tv" msgid="5784090105926959958">"Ծրագրին թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի Bluetooth MAP տվյալները:"</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="default" msgid="5784090105926959958">"Ծրագրին թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի Bluetooth MAP տվյալները:"</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"միանալ WiMAX-ին և անջատվել դրանից"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Թույլ է տալիս հավելվածին պարզել, արդյոք WiMAX-ը միացված է և ցանկացած միացված WiMAX ցանցի մասին տեղեկություններ:"</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Փոխել WiMAX-ի կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրասալիկը միացնել WiMAX ցանցին և անջատվել այդ ցանցից:"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Թույլ է տալիս հավելվածին կապակցել հեռուստացույցը և ապակապակցել այն WiMAX ցանցերից:"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Թույլ է տալիս հավելվածին հեռախոսը միացնել WiMAX ցանցին և անջատել այդ ցանցից:"</string>
<string name="permlab_scoreNetworks" msgid="6445777779383587181">"ցանցերի գնահատական"</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tablet" msgid="1304304745850215556">"Ծրագրին թույլ է տալիս դասակարգել ցանցերը և ազդել գրասալիկի նախընտրելի ցանցի ընտրության գործընթացի վրա:"</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tv" msgid="5444434643862417649">"Թույլ է տալիս հավելվածին դասակարգել ցանցերը և ազդել հեռուստացույցի նախընտրելի ցանցի ընտրության գործընթացի վրա:"</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="default" msgid="1831501848178651379">"Ծրագրին թույլ է տալիս դասակարգել ցանցերը և ազդել հեռախոսի նախընտրելի ցանցի ընտրության գործընթացի վրա:"</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"զուգակցվել Bluetooth սարքերի հետ"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կարգավորումը գրասալիկի վրա և կապվել ու կապեր ընդունել զուգակցված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կազմաձևումը հեռուստացույցի վրա և կապակցվել ու թույլ տալ կապակցումները զուգավորված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Թույլ է տալիս հավելվածին տեսնել Bluetooth-ի կարգավորումը հեռախոսի վրա և կապվել ու կապեր ընդունել զուգակցված սարքերի հետ:"</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"վերահսկել Մոտ Տարածությամբ Հաղորդակցումը"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաղորդակցվել Մոտ տարածությամբ հաղորդակցման (NFC) պիտակների, քարտերի և ընթերցիչների հետ:"</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"անջատել ձեր էկրանի կողպեքը"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Թույլ է տալիս հավելվածին անջատել ստեղնաշարի կողպումը և ցանկացած համակցված գաղտնաբառի պաշտպանվածությունը: Սրա ճիշտ օրինակն է, երբ հեռախոսը անջատում է ստեղնաշարի կողպումը մուտքային զանգ ստանալիս, հետո այն կրկին միացնում է, երբ զանգը ավարտվում է:"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"կարդալ համաժամեցման կարգավորումները"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ համաժամեցման կարգավորումները հաշվի համար: Օրինակ` այն կարող է որոշել, արդյոք Մարդիկ հավելվածը համաժամեցված է հաշվի հետ:"</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"համաժամեցումը փոխարկել միացվածի և անջատվածի"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել համաժամեցման կարգավորումները հաշվի համար: Օրինակ, այն կարող է օգտագործվել` միացնելու Մարդիկ հավելվածի համաժամեցումը հաշվի հետ:"</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"կարդալ համաժամեցման վիճակագրությունը"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հաշվի համաժամեցման վիճակագրությունը, այդ թվում` համաժամեցման իրադարձությունների պատմությունը և թե որքան տվյալ է համաժամեցված:"</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"կարդալ բաժանորդագրված հոսքերը"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Թույլ է տալիս հավելվածին մանրամասներ ստանալ ընթացիկ համաժամեցված հոսքերի մասին:"</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"գրել բաժանորդագրված հոսքերը"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="6928930188826089413">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ձեր ներկայումս համաժամեցված հոսքերը: Վնասարար հավելվածները կարող են փոխել ձեր համաժամեցված հոսքերը:"</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="4107101525746035718">"կարդալ պայմանները, որ ավելացրել եք բառարանում"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="659614600338904243">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ բոլոր բառերը, անունները և արտահայտությունները, որոնք օգտագործողը հնարավոր է պահել է օգտվողի բառարանում:"</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="2183110402314441106">"ավելացնել բառեր օգտվողի համար սահմանված բառարանում"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="8185385716255065291">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել նոր բառեր օգտվողի բառարանում:"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"կարդալ ձեր USB կրիչի պարունակությունը"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"կարդալ ձեր SD քարտի պարունակությունը"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Հավելվածին թույլ է տալիս կարդալ ձեր USB կրիչի պարունակությունը:"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Հավելվածին թույլ է տալիս կարդալ ձեր SD քարտի պարունակությունը:"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"փոփոխել կամ ջնջել ձեր USB կրիչի բովանդակությունը"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"փոփոխել կամ ջնջել ձեր SD քարտի բովանդակությունը"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել USB կրիչի վրա:"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել SD քարտի վրա:"</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"փոփոխել/ջնջել ներքին մեդիա կրիչի բովանդակությունը"</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8189160597698529185">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել ներքին մեդիա պահոցի բովանդակությունը:"</string>
<string name="permlab_manageDocs" product="default" msgid="5778318598448849829">"կառավարել փաստաթղթերի պահոցը"</string>
<string name="permdesc_manageDocs" product="default" msgid="8704323176914121484">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել փաստաթղթի պահոցը:"</string>
<string name="permlab_sdcardAccessAll" msgid="8150613823900460576">"մուտք ունենալ բոլոր օգտվողների արտաքին պահոց"</string>
<string name="permdesc_sdcardAccessAll" msgid="3215208357415891320">"Թույլ է տալիս հավելվածին մուտք գործել արտաքին պահոց բոլոր օգտվողների համար:"</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"մուտք քեշի ֆայլերի համակարգ"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="5578967642265550955">"Թույլ է տալիս հավելվածին գրել և կարդալ քեշ ֆայլային համակարգը:"</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"կատարել կամ ստանալ SIP զանգեր"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Ծրագրին թույլ է տալիս կատարել և ստանալ SIP զանգեր:"</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"գրանցել նոր հեռահաղորդակցության SIM կապեր"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Հավելվածին թույլ է տալիս գրանցել հեռահաղորդակցության նոր SIM կապեր:"</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"գրանցել նոր հեռահաղորդակցության կապեր"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Հավելվածին թույլ է տալիս գրանցել հեռահաղորդակցության նոր կապեր:"</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"կառավարել հեռահաղորդակցության կապերը"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Հավելվածին թույլ է տալիս կառավարել հեռահաղորդակցության կապերը:"</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"փոխազդել մուտքային զանգի էկրանին"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Թույլ է տալիս ծրագրին վերահսկել՝ երբ և ինչպես է օգտվողը տեսնում մուտքային զանգը էկրանին:"</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"համագործակցել հեռախոսակապի ծառայությունների հետ"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Թույլատրում է ծրագրին համագործակցել հեռախոսակապի ծառայությունների հետ՝ զանգեր կատարելու/ստանալու համար:"</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"Մատակարարել ներզանգային հնարավորություն:"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Թույլ է տալիս ծրագրին մատակարարել ներզանգային հնարավորություն:"</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"կարդալ պատմական ցանցի օգտագործումը"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ հատուկ ցանցերի և հավելվածների համար ցանցի օգտագործման պատմությունը:"</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"կառավարել ցանցի քաղաքականությունը"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Թույլ է տալիս հավելվածին կառավարել ցանցային քաղաքականությունը և սահմանել հավելվածի հատուկ կանոնները:"</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"փոփոխել ցանցի օգտագործման հաշվառումը"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել, թե ինչպես է ցանցի օգտագործումը հաշվարկվում հավելվածների համար: Սովորական հավելվածների օգտագործման համար չէ:"</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"մուտք գործել ծանուցումներ"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Թույլ է տալիս հավելվածին առբերել, ուսումնասիրել և մաքրել ծանուցումներն, այդ թվում նաև այլ հավելվածների կողմից գրառվածները:"</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"միանալ ծանուցումների ունկնդրիչ ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ ծանուցումները ունկնդրող ծառայության վերին մակարդակի ինտերֆեյսին: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"կապվել պայմանների մատակարարի ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ պայմանների մատակարարների բազային միջերեսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"Միացում էկրանապահների ծառայությանը"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը միանալ էկրանապահների ծառայության վերին մակարդակի միջերեսին: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"գործարկել օպերատորի կողմից տրամադրված կազմաձևման ծրագիրը"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը գործարկել օպերատորի կողմից տրամադրված կազմաձևման ծրագիրը: Սովորական ծրագրերի համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"լսել դիտարկումներ ցանցային պայմանների վերաբերյալ"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Հավելվածին թույլ է տալիս լսել դիտարկումներ ցանցային պայմանների վերաբերյալ: Սովորական հավելվածների համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"փոփոխել մուտքի սարքի չափաբերումը"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Թույլ է տալիս ծրագրին փոփոխել հպէկրանի չափաբերման կարգավորումները: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալու:"</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM հավաստագրերի մատչում"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Ծրագրին թույլ է տալիս տրամադրել և օգտագործել DRM վկայագրեր: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Ստանալ Android Beam-ով փոխանցման կարգավիճակը"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Ծրագրին թույլ է տալիս ստանալ Android Beam-ով ընթացիկ փոխանցումների մասին տեղեկատվություն:"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"հեռացնել DRM վկայագրեր"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Ծրագրին թույլ է տալիս հեռացնել DRM վկայագրեր: Սովորական ծրագրերի համար երբեք պետք չի գալիս:"</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"Կապակցում օպերատորի հաղորդագրությունների ծառայության հետ"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Թույլ է տալիս տիրոջը կապվել օպերատորի հաղորդագրությունների ծառայության վերին մակարդակի միջերեսի հետ: Սա երբեք չի պահանջվում սովորական հավելվածների համար:"</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Սահմանել գաղտնաբառի կանոնները"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="3252114203919510394">"Վերահսկել էկրանի ապակողպման գաղտնաբառերի թույլատրելի երկարությունն ու գրանշանները:"</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Վերահսկել էկրանի ապակողպման փորձերը"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանն ապակողպելիս, և կողպել գրասալիկը կամ ջնջել գրասալիկի բոլոր տվյալները, եթե մուտքագրվել են չափից շատ սխալ գաղտնաբառեր:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանը ապակողպելիս, և կողպել հեռուստացույցը կամ ջնջել բոլոր տվյալները, եթե չափից ավելի սխալ գաղտնաբառեր են մուտքագրվել:"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Վերահսկել սխալ գաղտնաբառերի թիվը, որոնք մուտքագրվել են էկրանն ապակողպելիս, և կողպել հեռախոսը կամ ջնջել հեռախոսի բոլոր տվյալները, եթե մուտքագրվել են չափից շատ սխալ գաղտնաբառեր:"</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Փոխել էկրանի ապակողպման գաղտնաբառը"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="605963962301904458">"Փոխել էկրանի ապակողպման գաղտնաբառը:"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Կողպել էկրանը"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Վերահսկել` ինչպես և երբ է էկրանը կողպվում:"</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Ջնջել բոլոր տվյալները"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Ջնջել գրասալիկի տվյալներն առանց նախազգուշացման` կատարելով գործարանային տվյալների վերակայում:"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Ջնջել հեռուստացույցի տվյալները առանց զգուշացման՝ վերականգնելով գործարանային կարգավորումները:"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Ջնջել հեռախոսի տվյալներն առանց նախազգուշացման` կատարելով գործարանային տվյալների վերակայում:"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Կարգավորել սարքի համաշխարհային պրոքսին"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Սարքը կարգավորել, որ համաշխարհային պրոքսին օգտագործվի, երբ քաղաքականությունը միացված է: Միայն առաջին սարքի կառավարիչն է կարգավորում գործող համաշխարհային պրոքսին:"</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Սահմանել էկրանի կողպման գաղտնաբառի սպառման ժամկետը"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="1729725226314691591">"Վերահսկել` ինչ հաճախականությամբ պետք է էկրանի կողպման գաղտնաբառը փոխվի:"</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Կարգավորել պահոցի կոդավորումը"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Պահանջել, որ պահվող հավելվածների տվյալները լինեն կոդավորված:"</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Կասեցնել տեսախցիկները"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Կանխել բոլոր սարքերի ֆոտոխցիկների օգտագործումը:"</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="266329104542638802">"Անջատել ստեղնակողպեքի գործառույթները"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="3467082272186534614">"Կանխել ստեղնակողպեքի որոշ գործառույթների օգտագործումը:"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Տնային"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Բջջային"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Աշխատանքային ֆաքս"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Տնային ֆաքս"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Փեյջեր"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Այլ"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Տուն"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Այլ"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Տնային"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Այլ"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Տնային"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Այլ"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Աշխատանքային"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Այլ"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Հատուկ"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Հատուկ"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Տնային"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Բջջային"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Աշխատանքային"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Աշխատանքային ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Տնային ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Փեյջեր"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Այլ"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Ետզանգ"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Մեքենա"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Ընկերության գլխավոր"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Հիմնական"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Այլ ֆաքս"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Ռադիո"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Տելեքս"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Աշխատանքային բջջային համար"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Աշխատանքային փեյջեր"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Օգնական"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Հատուկ"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Ծննդյան օր"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Տարեդարձ"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Այլ"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Հատուկ"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Տնային"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Աշխատանքային"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Այլ"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Բջջային"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Հատուկ"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Տնային"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Աշխատանքային"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Այլ"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Հատուկ"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Տուն"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Աշխատանքային"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Այլ"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Հատուկ"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Աշխատանքային"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Այլ"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Հատուկ"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Հատուկ"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Օգնական"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Եղբայր"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Երեխա"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Տեղական գործընկեր"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Հայր"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Ընկեր"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Կառավարիչ"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Մայր"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Ծնող"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Գործընկեր"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Հղված է"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Բարեկամ"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Քույր"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Ամուսին"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Հատուկ"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Տնային"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Աշխատանքային"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Այլ"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Այս կոնտակտը դիտելու համար համապատասխան ծրագիր չկա:"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Մուտքագրեք PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Մուտքագրեք PUK-ը և նոր PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK կոդ"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Նոր PIN ծածկագիր"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Հպեք` գաղտնաբառը մուտքագրելու համար"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Մուտքագրեք գաղտնաբառը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Մուտքագրեք PIN-ը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Սխալ PIN ծածկագիր:"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Ապակողպման համար սեղմեք Ցանկ, ապա 0:"</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամար"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Ծառայություն չկա:"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Էկրանը կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Սեղմեք Ցանկ` ապակողպելու համար, կամ կատարեք արտակարգ իրավիճակների զանգ:"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Ապակողպելու համար սեղմեք Ցանկը:"</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Հավաքեք սխեման` ապակողպելու համար"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգ"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Վերադառնալ զանգին"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Ճիշտ է:"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Կրկին փորձեք"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Կրկին փորձեք"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Առավելագույն Դեմքով ապակողպման փորձերը գերազանցված են"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM քարտ չկա"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Գրասալիկում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Հեռուստացույցում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Հեռախոսում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Մտցրեք SIM քարտը:"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM քարտը բացակայում է կամ չի կարող կարդացվել: Մտցրեք SIM քարտ:"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Անպիտան SIM քարտ:"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Ձեր SIM քարտը ընդմիշտ կասեցված է:\n Կապվեք ձեր անլար ծառայությունների մատակարարի հետ մեկ այլ SIM քարտի համար:"</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Նախորդը"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Հաջորդը"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Դադարեցնել"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Նվագարկել"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Դադարեցնել"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Հետ փաթաթել"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Արագ առաջ անցնել"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Միայն արտակարգ իրավիճակների զանգեր"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Ցանցը կողպված է"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM քարտը PUK-ով կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Տեսեք Օգտվողի ուղեցույցը կամ դիմեք Բաժանորդների սպասարկման կենտրոն:"</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM քարտը կողպված է:"</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM քարտը ապակողպվում է…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Դուք սխալ եք մուտքագրել ձեր գաղտնաբառը <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ: \n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք մուտքագրել ձեր PIN-ը: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր գրասալիկը` օգտագործելով ձեր Google-ի մուտքի օգտանունը:\n \n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք գծել ապակողպման նախշը: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցը կկարողանաք ապակողպել միայն մուտք գործելով ձեր Google հաշիվ:\n\n Նորից փորձեք <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր հեռախոսը` օգտագործելով Google-ի ձեր մուտքը:\n \n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ գրասալիկն ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո գրասալիկը կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները կվերականգնվեն և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> անգամ հեռախոսը ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո հեռախոսը կվերակարգավորվի գործարանային սկզբնադիր ռեժիմի, և օգտվողի բոլոր տվյալները կկորեն:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ սխալ փորձ եք արել գրասալիկն ապակողպելու համար: Գրասալիկն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային լռելյայնի:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Դուք հեռուստացույցն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> սխալ փորձ եք կատարել: Այժմ կվերականգնվեն հեռուստացույցի գործարանային կարգավորումները:"</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Դուք <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անգամ հեռախոսը ապակողպելու սխալ փորձ եք արել: Հեռախոսն այժմ կվերակարգավորվի գործարանային սկզբնադիր ռեժիմի:"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Մոռացե՞լ եք սխեման:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Հաշվի ապակողպում"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Չափից շատ սխեմայի փորձեր"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ապակողպելու համար` մուտք գործեք ձեր Google հաշվով:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Օգտանուն (էլփոստ)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Գաղտնաբառ"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Մուտք գործել"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Անվավեր օգտանուն կամ գաղտնաբառ:"</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Մոռացե՞լ եք ձեր օգտանունը կամ գաղտնաբառը:\nԱյցելեք "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>":"</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Ստուգվում է..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Ապակողպել"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Ձայնը միացնել"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Անձայն"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Սխեմայի հավաքումը սկսված է"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Սխեման մաքրված է"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Ավելացվել է վանդակ"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Սխեմայի հավաքումն ավարտված է"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Վիջեթ %2$d of %3$d:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Ավելացնել վիջեթ:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Դատարկ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Ապակողպման տարածքն ընդլայնված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Ապակողպման տարածքը ետ է ծալված:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> վիջեթ:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Օգտվողի ընտրիչ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Կարգավիճակ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Ֆոտոխցիկ"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Մեդիա կարգավորումներ"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Վիջեթների վերադասավորումը մեկնարկել է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Վիջեթի վերադասավորումն ավարտվեց:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Վիջեթ <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>-ը ջնջված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Ընդլայնել ապակողպման տարածությունը:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Էջի ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Սխեմայով ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Դեմքով ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin-ն ապակողպված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Գաղտնաբառի ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Սխեմայի տարածք:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Սահեցման տարածք:"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"բնույթը"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"բառ"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"հղում"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"գիծ"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Գործարանային թեստը ձախողվեց"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"FACTORY_TEST գործողությունը միայն աջակցվում է /համակարգում/ծրագրում տեղադրված փաթեթների համար:"</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Չի գտնվել ոչ մի փաթեթ, որը ապահովում է FACTORY_TEST գործողությունը:"</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Վերաբեռնել"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872"><xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>»-ի էջում ասվում է`"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Գործողության հաստատում"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Լքել այս էջը"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Մնալ այս էջում"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nՎստա՞հ եք, որ ցանկանում եք հեռանալ այս էջից:"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Հաստատել"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Հուշակ` կրկնակի հպեք` մեծացնելու և փոքրացնելու համար:"</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Ինքնալրացում"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Դնել ինքնալրացում"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Գավառ"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Փոստային ինդեքս"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Նահանգ"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Փոստային կոդ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Մարզ"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Կղզի"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Շրջան"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Դեպարտամենտ"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Պրեֆեկտուրա"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Ծուխ"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Տարածք"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Էմիրություն"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"կարդալ ձեր վեբ էջանիշերը և պատմությունը"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Թույլ է տալիս հավելվածին կարդալ դիտարկիչի այցելած բոլոր URL-ների պատմությունը և դիտարկիչի բոլոր էջանիշերը: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"գրել վեբ էջանիշերը և պատմությունը"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ ձեր գրասալիկում պահված էջանիշերը: Այն կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ հեռուստացույցում պահված էջանիշները: Սա կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Ուշադրություն. այս թույլտվությունը չի կարող հարկադրվել երրորդ կողմի դիտարկիչների կամ այլ հավելվածների կողմից, որոնք նույնպես կարողանում են վեբ էջեր բացել:"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի պատմությունը կամ ձեր հեռախոսում պահված էջանիշերը: Այն կարող է թույլ տալ հավելվածին ջնջել կամ փոփոխել դիտարկիչի տվյալները: Նշում. այս թույլտվությունը չի կարող գործածվել կողմնակի դիտարկիչների կամ վեբ զննարկման հնարավորություններով այլ հավելվածների կողմից:"</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"դնել ազդանշան"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Թույլ է տալիս հավելվածին սահմանել զարթուցիչի ծրագրում տեղադրված ազդանշանը: Զարթուցիչի որոշ հավելվածներ չեն կարող կիրառել այս հատկությունը:"</string>
<string name="permlab_writeVoicemail" msgid="7309899891683938100">"գրել ձայնային փոստ"</string>
<string name="permdesc_writeVoicemail" msgid="6592572839715924830">"Ծրագրին թույլ է տալիս մուտքի արկղից փոփոխել և հեռացնել ձեր ձայնային փոստը:"</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"ավելացնել ձայնային փոստ"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Թույլ է տալիս հավելվածին ավելացնել հաղորդագրություններ ձեր ձայնային փոստի արկղում:"</string>
<string name="permlab_readVoicemail" msgid="8415201752589140137">"կարդալ ձայնային փոստը"</string>
<string name="permdesc_readVoicemail" msgid="8926534735321616550">"Ծրագրին թույլ է տալիս կարդալ ձեր ձայնային փոստը"</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"փոփոխել դիտարկիչի աշխարհագրական տեղանքի թույլտվությունները"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Թույլ է տալիս հավելվածին փոփոխել դիտարկիչի աշխարհագրական դիրքի թույլտվությունները: Վնասարար հավելվածները կարող են օգտագործել սա` թույլատրելու ուղարկել տեղադրության վերաբերյալ տեղեկությունները կամայական վեբ կայքերին:"</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"հաստատել փաթեթները"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="8437590190990843381">"Թույլ է տալիս հավելվածին հաստատել, որ փաթեթը տեղադրելի է:"</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"միանալ փաթեթի ստուգիչին"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="3180741773233862126">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը փաթեթի ստուգիչների հարցում կատարել: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_serialPort" msgid="546083327654631076">"մուտք գործել հաջորդական միացքներ"</string>
<string name="permdesc_serialPort" msgid="2991639985224598193">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը մուտք գործել հաջորդական միացքներ` օգտագործելով SerialManager API-ը:"</string>
<string name="permlab_accessContentProvidersExternally" msgid="5077774297943409285">"դրսից մատչել բովանդակություն տրամադրողներին"</string>
<string name="permdesc_accessContentProvidersExternally" msgid="4544346486697853685">"Սեփականատիրոջը հնարավորություն է տալիս կապվել ծառայության մատակարարների հետ վահանակից: Սովորական հավելվածների համար երբևէ չպետք է անհրաժեշտ լինի:"</string>
<string name="permlab_updateLock" msgid="3527558366616680889">"կասեցնել սարքի ավտոմատ թարմացումները"</string>
<string name="permdesc_updateLock" msgid="1655625832166778492">"Թույլ է տալիս սեփականատիրոջը համակարգին տեղեկացնել հարմար ժամանակի մասին` սարքը նորացնելու նպատակով ոչ փոխազդական վերաբեռնման համար:"</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Ցանկանու՞մ եք, որ դիտարկիչը հիշի այս գաղտնաբառը:"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ոչ հիմա"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Հիշել"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Երբեք"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Դուք չունեք այս էջը բացելու թույլտվություն:"</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Տեքստը պատճենված է սեղմատախտակին:"</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Ավելին"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Ցանկ+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"բացակ"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"մուտք"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"ջնջել"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Որոնել"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Որոնում..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Որոնել"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Որոնել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Մաքրել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Ուղարկել հարցումը"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Ձայնային որոնում"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Միացնե՞լ Հպման միջոցով հետազոտումը:"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ցանկանում է միացնել «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը: Երբ միացված է «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը, դուք կարող եք լսել կամ տեսնել նկարագրությունը, թե ինչ է ձեր մատի տակ, կամ կատարել ժեստեր` գրասալիկի հետ փոխգործակցելու համար:"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ցանկանում է միացնել «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը: Երբ միացված է «Հետազոտում հպման միջոցով» ռեժիմը, դուք կարող եք լսել կամ տեսնել նկարագրությունը, թե ինչ է ձեր մատի տակ, կամ կատարել ժեստեր` հեռախոսի հետ փոխգործակցելու համար:"</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 ամիս առաջ"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Ավելի շուտ քան 1 ամիս"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"1 վայրկյան առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"1 րոպե առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"1 ժամ առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Վերջին <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> օրերին"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Անցյալ ամիս"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Ավելի հին"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"երեկ"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> օր առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"1 վայրկյանից"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյանից"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"1 րոպեից"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպեից"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"1 ժամից"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամից"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"վաղը"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> օրից"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"1 վրկ առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վրկ. առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"1 րոպե առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"1 ժամ առաջ"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"երեկ"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> օր առաջ"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"1 վրկ-ից"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վրկ-ից"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"1 րոպեից"</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպեից"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"1 ժամից"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամից"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"վաղը"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> օրից"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"ժամը <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>-ին"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> թվականին"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"օր"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"օր"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"ժամ"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"ժամ"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"րոպե"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"րոպե"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"վրկ"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"վրկ"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"շաբաթ"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"շաբաթ"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"տարի"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"տարի"</string>
<plurals name="duration_seconds">
<item quantity="one" msgid="6962015528372969481">"1 վայրկյան"</item>
<item quantity="other" msgid="1886107766577166786">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> վայրկյան"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes">
<item quantity="one" msgid="4915414002546085617">"1 րոպե"</item>
<item quantity="other" msgid="3165187169224908775">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> րոպե"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours">
<item quantity="one" msgid="8917467491248809972">"1 ժամ"</item>
<item quantity="other" msgid="3863962854246773930">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ժամ"</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Տեսանյութի խնդիր"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Այս տեսանյութը հեռարձակման ենթակա չէ այս սարքով:"</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Այս տեսանյութը հնարավոր չէ նվագարկել:"</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Լավ"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"կեսօր"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Կեսօր"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"կեսգիշեր"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Կեսգիշեր"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Ընտրել բոլորը"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Կտրել"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Պատճենել"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Տեղադրել"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Փոխարինել..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Ջնջել"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Պատճենել URL-ը"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Ընտրել տեքստ"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Տեքստի ընտրություն"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Ավելացնել բառարանում"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Ջնջել"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Մուտքագրման եղանակը"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Տեքստի գործողությունները"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Պահոցային տարածքը սպառվում է"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Համակարգի որոշ գործառույթներ հնարավոր է չաշխատեն"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Համակարգի համար բավարար հիշողություն չկա: Համոզվեք, որ ունեք 250ՄԲ ազատ տարածություն և վերագործարկեք:"</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ն աշխատեցվում է"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Հպեք` լրացուցիչ տեղեկությունները կամ ծրագիրը դադարեցնելու համար:"</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Լավ"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Չեղարկել"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Լավ"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Չեղարկել"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Ուշադրություն"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Բեռնում..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Ավարտել գործողությունը` օգտագործելով"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Եզրափակել գործողությունը՝ օգտագործելով %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Բացել հետևյալ ծրագրով՝"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Բացել հետևյալով՝ %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Խմբագրել հետևյալ ծրագրով՝"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Խմբագրել հետևյալով՝ %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Տարածել"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Տարածել ըստ %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Ընտրեք Հիմնական հավելվածը"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Օգտագործել %1$s-ը՝ որպես Հիմնական"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Օգտագործել լռելյայն այս գործողության համար:"</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Օգտագործել այլ հավելված"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Մաքրել լռելյայնը Համակարգի կարգավորումներ &gt; Ծրագրեր &gt;Ներբեռնված էջից:"</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Ընտրել գործողություն"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Ընտրեք հավելված USB սարքի համար"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Ոչ մի հավելված չի կարող կատարել այս գործողությունը:"</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Ցավոք, <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-ը ընդհատվել է:"</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Ցավոք, <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը դադարել է:"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>-ը չի արձագանքում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> գործողությունը չի պատասխանում:\n\nՑանկանու՞մ եք այն փակել:"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-ը չի արձագանքում: Ցանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը չի արձագանքում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Լավ"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Զեկույց"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Սպասեք"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Էջը չի պատասխանում:\n\nՑանկանու՞մ եք փակել այն:"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Հավելվածը վերահղվել է"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ն այժմ աշխատում է:"</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ը ի սկզբանե թողարկվել է:"</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Աստիճանակարգել"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Միշտ ցույց տալ"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Կրկին ակտիվացնել սա Համակարգի կարգավորումներում &amp;gt Ծրագրեր &gt; Ներբեռնումներ:"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> ծրագիրը (գործընթաց <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) խախտել է իր ինքնահարկադրված Խիստ ռեժիմ քաղաքականությունը:"</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> գործընթացը խախտել է իր ինքնահարկադրված Խիստ ռեժիմ քաղաքականությունը:"</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android-ը նորացվում է..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android-ը մեկնարկում է…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Պահեստի օպտիմալացում:"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Օպտիմալացվում է հավելված <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g><xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-ից:"</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Հավելվածները մեկնարկում են:"</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Բեռնումն ավարտվում է:"</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>-ն աշխատում է"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Հպեք` հավելվածին անցնելու համար"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Փոխարկե՞լ հավելվածները:"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Մեկ այլ ծրագիր արդեն աշխատում է, որը պետք է դադարեցնել, նախքան դուք կկարողանաք սկսել նորը:"</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Վերադառնալ <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Չսկսել նոր հավելված:"</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Սկիզբ <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Դադարեցնել նախկին ծրագիրն առանց պահպանման:"</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Ընտրեք գործողություն տեքստի համար"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="688542140684573465