Import translations. DO NOT MERGE

Change-Id: If7c4ccf382e85f88a4fac586ca870068d8219974
Auto-generated-cl: translation import
diff --git a/packages/SystemUI/res/values-fr/strings.xml b/packages/SystemUI/res/values-fr/strings.xml
index c7e5491..b62ea67 100644
--- a/packages/SystemUI/res/values-fr/strings.xml
+++ b/packages/SystemUI/res/values-fr/strings.xml
@@ -327,8 +327,8 @@
   <string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Priorité\nuniquement"</string>
   <string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Alarmes\nuniquement"</string>
   <string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Charge en cours… (chargé à 100 %% dans <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="keyguard_indication_charging_time_fast" msgid="9018981952053914986">"Charge rapide… (chargé à 100 %% dans <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="keyguard_indication_charging_time_slowly" msgid="955252797961724952">"Charge lente… (chargé à 100 %% dans <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
+  <string name="keyguard_indication_charging_time_fast" msgid="9018981952053914986">"Charge rapide… (chargé à 100 %% dans <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
+  <string name="keyguard_indication_charging_time_slowly" msgid="955252797961724952">"Charge lente… (chargé à 100 % dans <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
   <string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Changer d\'utilisateur"</string>
   <string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Changer d\'utilisateur (utilisateur actuel : <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
   <string name="accessibility_multi_user_switch_inactive" msgid="1424081831468083402">"Utilisateur actuel : <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
diff --git a/packages/SystemUI/res/values-ne-rNP/strings.xml b/packages/SystemUI/res/values-ne-rNP/strings.xml
index 8c42896..05a9205 100644
--- a/packages/SystemUI/res/values-ne-rNP/strings.xml
+++ b/packages/SystemUI/res/values-ne-rNP/strings.xml
@@ -428,7 +428,7 @@
   <string name="tuner_toast" msgid="603429811084428439">"बधाईँ छ! सेटिङहरूमा प्रणाली UI ट्युनर थप गरिएको छ"</string>
   <string name="remove_from_settings" msgid="8389591916603406378">"सेटिङहरूबाट हटाउनुहोस्"</string>
   <string name="remove_from_settings_prompt" msgid="6069085993355887748">"प्रणाली UI ट्युनर सेटिङहरूबाट हटाउने र यसका सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न रोक्ने हो?"</string>
-  <string name="enable_bluetooth_title" msgid="5027037706500635269">"ब्लुटुथ सक्रिय पार्नुहुन्छ?"</string>
+  <string name="enable_bluetooth_title" msgid="5027037706500635269">"ब्लुटुथ सक्रिय पार्ने हो?"</string>
   <string name="enable_bluetooth_message" msgid="9106595990708985385">"आफ्नो ट्याब्लेटसँग किबोर्ड जोड्न, पहिले तपाईँले ब्लुटुथ सक्रिय गर्नुपर्छ।"</string>
   <string name="enable_bluetooth_confirmation_ok" msgid="6258074250948309715">"सक्रिय पार्नुहोस्"</string>
 </resources>
diff --git a/packages/SystemUI/res/values-ro/strings.xml b/packages/SystemUI/res/values-ro/strings.xml
index c2f4295..d68188d 100644
--- a/packages/SystemUI/res/values-ro/strings.xml
+++ b/packages/SystemUI/res/values-ro/strings.xml
@@ -255,7 +255,7 @@
   <string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Localizarea este dezactivată"</string>
   <string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Dispozitiv media"</string>
   <string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
-  <string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Numai apeluri de urgenţă"</string>
+  <string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Numai apeluri de urgență"</string>
   <string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Setări"</string>
   <string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Ora"</string>
   <string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Eu"</string>