Merge "Pass the targetSdkVersion through to the zygote-forked dalvik."