add lost RAM info to compact meminfo dump

Bug: 25756675

Change-Id: Ibfa37dac99268de8b482188eca9924c999e2b484
1 file changed