blob: 7f4becbda4f03053b99bf9ea24dbc329a430ee1c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="719438068451601849">"Mbrojtësi i tasteve"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Shkruaj kodin PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="3035856550289724338">"Shkruaj PUK-un dhe PIN-in e ri"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1801941051094974609">"Kodi PUK i kartës SIM"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="3201151840570492538">"PIN-i i ri i kartës SIM"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Prek për të shkruar fjalëkalimin"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Shkruaj fjalëkalimin për të shkyçur"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Shkruaj PIN-in për ta shkyçur"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Kodi PIN është i pasaktë."</string>
<string name="keyguard_charged" msgid="3272223906073492454">"I ngarkuar"</string>
<string name="keyguard_plugged_in" msgid="9087497435553252863">"Po ngarkohet"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_fast" msgid="6671162730167305479">"Po ngarkon me shpejtësi"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_slowly" msgid="1964714661071163229">"Po ngarkon me ngadalë"</string>
<string name="keyguard_low_battery" msgid="8143808018719173859">"Lidh ngarkuesin."</string>
<string name="keyguard_instructions_when_pattern_disabled" msgid="1332288268600329841">"Shtyp menynë për ta shkyçur."</string>
<string name="keyguard_network_locked_message" msgid="9169717779058037168">"Rrjeti është i kyçur"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message_short" msgid="494980561304211931">"Nuk ka kartë SIM"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="tablet" msgid="1445849005909260039">"Nuk ka kartë SIM në tablet."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="default" msgid="3481110395508637643">"Në telefon nuk ka kartë SIM."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions" msgid="5210891509995942250">"Fut një kartë SIM."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions_long" msgid="5968985489463870358">"Karta SIM mungon ose është e palexueshme. Fut një kartë të re SIM."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="8340813989586622356">"Kartë SIM është e papërdorshme."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="5892940909699723544">"Karta jote SIM është çaktivizuar përgjithmonë.\n Kontakto operatorin tënd të shërbimit valor për një tjetër kartë SIM."</string>
<string name="keyguard_sim_locked_message" msgid="6875773413306380902">"Karta SIM është e kyçur."</string>
<string name="keyguard_sim_puk_locked_message" msgid="3747232467471801633">"Karta SIM është e kyçur me PUK."</string>
<string name="keyguard_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="7975221805033614426">"Po shkyç kartën SIM…"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Shkyçje me motiv."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Shkyçje me PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Shkyçja e fjalëkalimit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Zona e motivit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Zonën e rrëshqitjes."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_area" msgid="7903959476607833485">"Zona PIN"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_pin_area" msgid="3887780775111719336">"Zona PIN e kartës SIM"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_puk_area" msgid="1880823406954996207">"Zona e PUK-ut të kartës SIM"</string>
<string name="keyguard_accessibility_next_alarm" msgid="7269583073750518672">"Alarmi tjetër i caktuar: <xliff:g id="ALARM">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Fshi"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Harrova motivin"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Motivi është i gabuar"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Fjalëkalim i gabuar"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"PIN-i është i gabuar"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Vizato motivin tënd"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Fut PIN-in e kartës SIM"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions_multi" msgid="7818515973197201434">"Fut PIN-in e kartës SIM për \"<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Fut PIN-in"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Fut fjalëkalimin"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"Karta SIM tani është e çaktivizuar. Fut kodin PUK për të vazhduar. Kontakto operatorin për detaje."</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint_multi" msgid="363822494559783025">"Karta SIM \"<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>\" tani është e çaktivizuar. Fut kodin PUK për të vazhduar. Kontakto operatorin për detaje."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Fut kodin e dëshiruar të PIN-it"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Konfirmo kodin e dëshiruar PIN"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Po shkyç kartën SIM…"</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Shkruaj një PIN me 4 deri në 8 numra."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="7553388325654369575">"Kodi PUK duhet të jetë me 8 numra ose më shumë."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Fut kodin e saktë PUK. Provat e përsëritura do ta çaktivizojnë përgjithmonë kartën SIM."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"Kodet PIN nuk përputhen"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Shumë tentativa për motivin"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"E ke shkruar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht PIN-in tënd.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"E ke shkruar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht fjalëkalimin.\n\nProvo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për të vizatuar motivin tënd. \n\nProvo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="8774056606869646621">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, tableti do të rivendoset si në gjendjen e fabrikës dhe kjo do t\'i fshijë të gjitha të dhënat."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="1843331751334128428">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht për ta shkyçur telefonin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> përpjekjeve të tjera të pasuksesshme, telefoni do të rivendoset dhe të gjitha të dhënat do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="258925501999698032">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin tënd. Ky tablet do të rivendoset dhe të gjitha të dhënat në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="7154028908459817066">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin tënd. Ky telefon do të rivendoset dhe të gjitha të dhënat në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="tablet" msgid="6159955099372112688">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, përdoruesi do të hiqet dhe të gjitha të dhënat e përdoruesit në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="default" msgid="6945823186629369880">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, përdoruesi do të hiqet dhe të gjitha të dhënat e përdoruesit në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="tablet" msgid="3963486905355778734">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin. Ky përdorues do të hiqet dhe kjo do t fshijë të gjitha të dhënat e përdoruesit."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="default" msgid="7729009752252111673">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Ky përdorues do të hiqet dhe kjo do t\'i fshijë të gjitha të dhënat e përdoruesit."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="tablet" msgid="4621778507387853694">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, profili i punës do të hiqet dhe të gjitha të dhënat në të do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="default" msgid="6853071165802933545">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, profili i punës do të hiqet dhe të gjitha të dhënat në të do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="tablet" msgid="4686386497449912146">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin. Profili i punës do të hiqet të gjitha të dhënat në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="default" msgid="4951507352869831265">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Profili i punës do të hiqet të gjitha të dhënat në të, do të fshihen."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"E ke vizatuar gabimisht motivin tënd të shkyçjes <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme do të të kërkohet ta shkyçësh tabletin duke përdorur një llogari mail-i.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Ke vizatuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses motivin tënd. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, do të të duhet ta shkyçësh telefonin duke përdorur një llogari mail-i.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code_pukked" msgid="30531039455764924">"PIN-i i kartës SIM është i pasaktë. Tani duhet të kontaktosh operatorin për ta shkyçur pajisjen tënde."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_pin_code" formatted="false" msgid="6721575017538162249">
<item quantity="other">PIN-i i kartës SIM është i pasaktë. Të kanë mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> tentativa.</item>
<item quantity="one">PIN-i i kartës SIM është i pasaktë. Të ka mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> tentativë para se të kontaktosh me operatorin tënd celular për ta shkyçur pajisjen.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_wrong_puk_code_dead" msgid="7077536808291316208">"Karta SIM është e papërdorshme. Kontakto operatorin."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_puk_code" formatted="false" msgid="7576227366999858780">
<item quantity="other">PUK-u i kartës SIM është i pasaktë. Të kanë mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> tentativa para se karta SIM të bëhet e papërdorshme përgjithmonë.</item>
<item quantity="one">PUK-u i kartës SIM është i pasaktë. Të ka mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> tentativë para se karta SIM të bëhet e papërdorshme përgjithmonë.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_pin_failed" msgid="6268288093558031564">"Përpjekja për shkyçje të kartës përmes PIN-it dështoi!"</string>
<string name="kg_password_puk_failed" msgid="2838824369502455984">"Operacioni i PUK-ut të kartës SIM dështoi!"</string>
<string name="kg_pin_accepted" msgid="1448241673570020097">"Kodi u pranua!"</string>
<string name="keyguard_carrier_default" msgid="8700650403054042153">"Nuk ka shërbim."</string>
<string name="accessibility_ime_switch_button" msgid="2829803408288433429">"Ndërro metodën e hyrjes"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="3122107900897202805">"Modaliteti i aeroplanit"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pattern" msgid="5519822969283306009">"Kërkohet motivi pas rinisjes së pajisjes"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pin" msgid="4411398237158448198">"Kërkohet kodi PIN pas rinisjes së pajisjes"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_password" msgid="6504585392626524695">"Kërkohet fjalëkalimi pas rinisjes së pajisjes"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pattern" msgid="3717506169674397620">"Kërkohet motivi për më shumë siguri"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pin" msgid="6951483704195396341">"Kërkohet kodi PIN për më shumë siguri"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_password" msgid="7306667546971345027">"Kërkohet fjalëkalimi për më shumë siguri"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pattern" msgid="8476293962695171574">"Kërkohet motivi kur ndryshon profilet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pin" msgid="2343607138520460043">"Kërkohet kodi PIN kur ndryshon profilet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_password" msgid="1295960907951965927">"Kërkohet fjalëkalimi kur ndryshon profilet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_device_admin" msgid="5838877342219587193">"Administratori i pajisjes e kyçi pajisjen"</string>
<string name="kg_prompt_reason_user_request" msgid="500999297306031595">"Pajisja është kyçur manualisht"</string>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pattern" formatted="false" msgid="2697444392228541853">
<item quantity="other">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> orë. Konfirmo motivin.</item>
<item quantity="one">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> orë. Konfirmo motivin.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pin" formatted="false" msgid="2118758475374354849">
<item quantity="other">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> orë. Konfirmo PIN-in.</item>
<item quantity="one">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> orë. Konfirmo PIN-in.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_password" formatted="false" msgid="5132693663364913675">
<item quantity="other">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> orë. Konfirmo fjalëkalimin.</item>
<item quantity="one">Pajisja nuk është shkyçur për <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> orë. Konfirmo fjalëkalimin.</item>
</plurals>
<string name="fingerprint_not_recognized" msgid="2690661881608146617">"Nuk njihet"</string>
</resources>