blob: d29a4eab4ecd53877141589a57bea9f98c4acf42 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="719438068451601849">"Keyguard"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Մուտքագրեք PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="3035856550289724338">"Մուտքագրեք SIM PUK-ը և նոր PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1801941051094974609">"SIM PUK կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="3201151840570492538">"Նոր SIM PIN կոդը"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Հպեք` գաղտնաբառը մուտքագրելու համար"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Մուտքագրեք գաղտնաբառը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Մուտքագրեք PIN-ը ապակողպման համար"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Սխալ PIN ծածկագիր:"</string>
<string name="keyguard_charged" msgid="3272223906073492454">"Լիցքավորված է"</string>
<string name="keyguard_plugged_in" msgid="9087497435553252863">"Լիցքավորում"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_fast" msgid="6671162730167305479">"Արագ լիցքավորում"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_slowly" msgid="1964714661071163229">"Դանդաղ լիցքավորում"</string>
<string name="keyguard_low_battery" msgid="8143808018719173859">"Միացրեք ձեր լիցքավորիչը:"</string>
<string name="keyguard_instructions_when_pattern_disabled" msgid="1332288268600329841">"Ապակողպելու համար սեղմեք Ցանկը:"</string>
<string name="keyguard_network_locked_message" msgid="9169717779058037168">"Ցանցը կողպված է"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message_short" msgid="494980561304211931">"SIM քարտ չկա"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="tablet" msgid="1445849005909260039">"Գրասալիկում SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="default" msgid="3481110395508637643">"Հեռախոսի մեջ SIM քարտ չկա:"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions" msgid="5210891509995942250">"Զետեղեք SIM քարտը:"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions_long" msgid="5968985489463870358">"SIM քարտը բացակայում է կամ չի կարող կարդացվել: Մտցրեք SIM քարտ:"</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="8340813989586622356">"Անպիտան SIM քարտ:"</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="5892940909699723544">"Ձեր SIM քարտը ընդմիշտ կասեցվել է:\nԿապվեք ձեր բջջային ծառայության մատակարարի հետ նոր SIM քարտ ձեռք բերելու համար:"</string>
<string name="keyguard_sim_locked_message" msgid="6875773413306380902">"SIM քարտը կողպված է:"</string>
<string name="keyguard_sim_puk_locked_message" msgid="3747232467471801633">"SIM քարտը PUK-ով կողպված է:"</string>
<string name="keyguard_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="7975221805033614426">"SIM քարտը ապակողպվում է..."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Սխեմայով ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin-ն ապակողպված է:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Գաղտնաբառի ապակողպում:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Սխեմայի տարածք:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Սահեցման տարածք:"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_area" msgid="7903959476607833485">"PIN կոդի տարածք"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_pin_area" msgid="3887780775111719336">"SIM քարտի PIN կոդի տարածք"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_puk_area" msgid="1880823406954996207">"SIM քարտի PUK կոդի տարածք"</string>
<string name="keyguard_accessibility_next_alarm" msgid="7269583073750518672">"Հաջորդ զարթուցիչը դրված է <xliff:g id="ALARM">%1$s</xliff:g>-ի վրա"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Ջնջել"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Մուտք"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Մոռացել եմ սխեման"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Սխալ սխեմա"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Սխալ գաղտնաբառ"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Սխալ PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Հավաքեք ձեր սխեման"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Մուտքագրեք SIM-քարտի PIN-կոդը"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions_multi" msgid="7818515973197201434">"Մուտքագրեք SIM-ի PIN կոդը <xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Մուտքագրեք PIN-ը"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Մուտքագրեք գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM-ը այս պահին անջատված է: Մուտքագրեք PUK կոդը շարունակելու համար: Մանրամասների համար կապվեք օպերատորի հետ:"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint_multi" msgid="363822494559783025">"<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g> SIM քարտն այժմ անջատված է: Շարունակելու համար մուտքագրեք PUK կոդը: Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար դիմեք օպերատորին:"</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Մուտքագրեք ցանկալի PIN ծածկագիրը"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Հաստատեք ցանկալի PIN ծածկագիրը"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Ապակողպում է SIM քարտը ..."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Մուտքագրեք PIN, որը 4-ից 8 թիվ է:"</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="7553388325654369575">"PUK կոդը պետք է լինի 8 կամ ավելի թիվ:"</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Վերամուտքագրեք ճիշտ PUK ծածկագիրը: Կրկնվող փորձերը ընդմիշտ կկասեցնեն SIM քարտը:"</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN ծածկագրերը չեն համընկնում"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Չափից շատ սխեմայի փորձեր"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անգամ սխալ եք մուտքագրել ձեր PIN-ը: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Դուք սխալ եք մուտքագրել ձեր գաղտնաբառը <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անգամ: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման: \n\nՓորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="8774056606869646621">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո այս պլանշետը կվերակայվի և բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="1843331751334128428">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո այս հեռախոսը կվերակայվի և բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="258925501999698032">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Այս պլանշետը կվերակայվի և բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="7154028908459817066">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Այս հեռախոսը կվերակայվի և բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="tablet" msgid="6159955099372112688">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո այս օգտվողը կհեռացվի և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="default" msgid="6945823186629369880">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո այս օգտվողը կհեռացվի և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="tablet" msgid="3963486905355778734">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Օգտվողը կհեռացվի և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="default" msgid="7729009752252111673">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Օգտվողը կհեռացվի և օգտվողի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="tablet" msgid="4621778507387853694">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո աշխատանքային պրոֆիլը կհեռացվի և պրոֆիլի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="default" msgid="6853071165802933545">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անհաջող փորձ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո աշխատանքային պրոֆիլը կհեռացվի և պրոֆիլի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="tablet" msgid="4686386497449912146">"Դուք կատարել եք գրասալիկն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Աշխատանքային պրոֆիլը կհեռացվի և պրոֆիլի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="default" msgid="4951507352869831265">"Դուք կատարել եք հեռախոսն ապակողպելու <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> անհաջող փորձ: Աշխատանքային պրոֆիլը կհեռացվի և պրոֆիլի բոլոր տվյալները կջնջվեն:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Դուք սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման սխեման <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անգամ: Եվս <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անհաջող փորձից հետո ձեզանից կպահանջվի ապակողպել ձեր պլանշետը` օգտագործելով էլփոստի հաշիվ:\n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Դուք <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> անգամ սխալ եք հավաքել ձեր ապակողպման նմուշը: <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> անգամից ավել անհաջող փորձերից հետո ձեզ կառաջարկվի ապակողպել ձեր հեռախոսը` օգտագործելով էլփոստի հաշիվ:\n\n Փորձեք կրկին <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> վայրկյանից:"</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code_pukked" msgid="30531039455764924">"Սխալ SIM PIN կոդի պատճառով պետք է դիմեք ձեր օպերատորին՝ սարքն արգելաբացելու համար:"</string>
<plurals name="kg_password_wrong_pin_code" formatted="false" msgid="6721575017538162249">
<item quantity="one">SIM PIN կոդը սխալ է: Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ:</item>
<item quantity="other">SIM PIN կոդը սխալ է: Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ:</item>
</plurals>
<string name="kg_password_wrong_puk_code_dead" msgid="7077536808291316208">"SIM-ը հնարավոր չէ օգտագործել: Դիմեք ձեր օպերատորին:"</string>
<plurals name="kg_password_wrong_puk_code" formatted="false" msgid="7576227366999858780">
<item quantity="one">SIM PUK կոդը սխալ է: Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ, որից հետո SIM քարտն այլևս հնարավոր չի լինի օգտագործել:</item>
<item quantity="other">SIM PUK կոդը սխալ է: Մնաց <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> փորձ, որից հետո SIM քարտն այլևս հնարավոր չի լինի օգտագործել:</item>
</plurals>
<string name="kg_password_pin_failed" msgid="6268288093558031564">"SIM PIN գործողությունը ձախողվեց:"</string>
<string name="kg_password_puk_failed" msgid="2838824369502455984">"SIM PUK գործողությունը ձախողվեց:"</string>
<string name="kg_pin_accepted" msgid="1448241673570020097">"Կոդն ընդունվեց:"</string>
<string name="keyguard_carrier_default" msgid="8700650403054042153">"Ծառայություն չկա:"</string>
<string name="accessibility_ime_switch_button" msgid="2829803408288433429">"Փոխարկել մուտքագրման եղանակը"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="3122107900897202805">"Ինքնաթիռային ռեժիմ"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pattern" msgid="5519822969283306009">"Սարքը վերագործարկելուց հետո անհրաժեշտ է մուտքագրել նախշը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pin" msgid="4411398237158448198">"Սարքը վերագործարկելուց հետո անհրաժեշտ է մուտքագրել PIN կոդը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_password" msgid="6504585392626524695">"Սարքը վերագործարկելուց հետո անհրաժեշտ է մուտքագրել գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pattern" msgid="3717506169674397620">"Անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է մուտքագրել նախշը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pin" msgid="6951483704195396341">"Անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է մուտքագրել PIN կոդը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_password" msgid="7306667546971345027">"Անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է մուտքագրել գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pattern" msgid="8476293962695171574">"Պրոֆիլները փոխարկելիս անհրաժեշտ է մուտքագրել նախշը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pin" msgid="2343607138520460043">"Պրոֆիլները փոխարկելիս անհրաժեշտ է մուտքագրել PIN կոդը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_password" msgid="1295960907951965927">"Պրոֆիլները փոխարկելիս անհրաժեշտ է մուտքագրել գաղտնաբառը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_device_admin" msgid="5838877342219587193">"Սարքի ադմինիստրատորը կողպել է սարքը"</string>
<string name="kg_prompt_reason_user_request" msgid="500999297306031595">"Սարքը կողպվել է ձեռքով"</string>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pattern" formatted="false" msgid="2697444392228541853">
<item quantity="one">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք նախշը:</item>
<item quantity="other">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք նախշը:</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pin" formatted="false" msgid="2118758475374354849">
<item quantity="one">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք PIN կոդը:</item>
<item quantity="other">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք PIN կոդը:</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_password" formatted="false" msgid="5132693663364913675">
<item quantity="one">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք գաղտնաբառը:</item>
<item quantity="other">Սարքը չի ապակողպվել <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ժամվա ընթացքում: Հաստատեք գաղտնաբառը:</item>
</plurals>
<string name="fingerprint_not_recognized" msgid="2690661881608146617">"Չճանաչվեց"</string>
</resources>