blob: db19d4f5821ebec926e5778078dc30b6b402ad89 [file] [log] [blame]
<ul id="nav">
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot
?>sdk/index.html"><span class="en">Download</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/index.html">
<span class="en">Installing the SDK</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/adding-packages.html">
<span class="en">Adding SDK Packages</span></a></li>
</ul>
</li>
<!-- Android Studio menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot?>tools/studio/index.html">Android Studio</a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/studio/studio-config.html">
Configuration</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/studio/studio-features.html">
Features</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/studio-tips.html">
Tips and Tricks</a></li>
</ul>
</li><!-- End of Android Studio menu -->
<!-- Workflow menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/workflow/index.html"><span class="en">Workflow</span></a>
</div>
<ul>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/devices/index.html"><span class="en">Setting Up Virtual Devices</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/devices/managing-avds.html"><span class="en">With AVD Manager</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/devices/managing-avds-cmdline.html"><span class="en">From the Command Line</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/devices/emulator.html"><span class="en">Using the Emulator</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/device.html"><span class="en">Using Hardware Devices</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/extras/oem-usb.html"><span
class="en">USB Drivers</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/projects/index.html"><span class="en">Managing Projects</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/create-project.html"><span class="en">From Android Studio</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/projects/projects-cmdline.html"><span class="en">From the Command Line</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/projects/templates.html"><span class="en">Using Code Templates</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/index.html">
<span class="en">Building and Running</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/building-studio.html">
<span class="en">From Android Studio</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/building-cmdline.html">
<span class="en">From the Command Line</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/index.html">
<span class="en">Testing</span>
</a></div>
<ul>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/testing_android.html">
<span class="en">Fundamentals</span></a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/testing_eclipse.html">
<span class="en">From Eclipse</span></a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/testing_otheride.html">
<span class="en">From Other IDEs</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/activity_testing.html">
<span class="en">Activity Testing</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/service_testing.html">
<span class="en">Service Testing</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/contentprovider_testing.html">
<span class="en">Content Provider Testing</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/testing_accessibility.html">
<span class="en">Accessibility Testing</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot?>tools/testing/testing_ui.html">
<span class="en">UI Testing</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/what_to_test.html">
<span class="en">What To Test</span></a>
</li>
<li>
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/activity_test.html">
<span class="en">Activity Testing Tutorial</span></a>
</li>
</ul>
</li><!-- end of testing -->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/index.html"><span class="en">Debugging</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-studio.html"><span class="en">From Android Studio</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-projects-cmdline.html"><span class="en">From Other IDEs</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/ddms.html"><span class="en">Using DDMS</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-log.html"><span class="en">Reading and Writing Logs</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/improving-w-lint.html"><span class="en">Improving Your Code with lint</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-ui.html"><span class="en">Optimizing your UI</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-tracing.html"><span class="en">Profiling with Traceview and dmtracedump</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/annotations.html"><span class="en">Improving Code Inspection with Annotations</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/systrace.html"><span class="en">Analyzing UI Performance</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-memory.html">Investigating Your RAM Usage</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-devtools.html"><span class="en">Using the Dev Tools App</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/publishing/publishing_overview.html" zh-cn-lang="发布概述"><span class="en">Publishing</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/publishing/preparing.html" zh-cn-lang="准备发布"><span class="en">Preparing for Release</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/publishing/versioning.html"><span class="en">Versioning Your Apps</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/publishing/app-signing.html"><span class="en">Signing Your Apps</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/index.html"><span
class="en">Tools Help</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/adb.html">adb</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/android.html">android</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/avd-manager.html">AVD Manager</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/bmgr.html">bmgr</a>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/monitor.html">Device Monitor</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/dmtracedump.html">dmtracedump</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/draw9patch.html">Draw 9-Patch</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/emulator.html">Emulator</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/etc1tool.html">etc1tool</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/hierarchy-viewer.html">Hierarchy Viewer</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/hprof-conv.html">hprof-conv</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/jobb.html">jobb</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/lint.html">lint</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/logcat.html">logcat</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/mksdcard.html">mksdcard</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/proguard.html" zh-cn-lang="ProGuard">ProGuard</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/sdk-manager.html">SDK Manager</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/systrace.html">Systrace</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/gltracer.html">Tracer for OpenGL ES</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/traceview.html">Traceview</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/zipalign.html">zipalign</a></li>
</ul>
</li>
</li><!-- end of tools help -->
<!-- Build System menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/studio-build.html">Build System</a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/configuring-gradle.html">
<span class="en">Configuring Gradle Builds</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/plugin-for-gradle.html">
<span class="en">Android Plugin for Gradle</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/manifest-merge.html">
<span class="en">Manifest Merging</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/multidex.html">
<span class="en">Apps Over 65K Methods</span></a></li>
</ul>
</li><!-- end of build system -->
<!-- Performance Tools menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/index.html">Peformance Tools</a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/debug-gpu-overdraw/index.html">
Overdraw Debugger</a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/profile-gpu-rendering/index.html">
Rendering Profiler</a>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/hierarchy-viewer/index.html">
Hierarchy Viewer</a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/hierarchy-viewer/setup.html"><span
class="en">Setup</span></a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/hierarchy-viewer/profiling.html"><span
class="en">Profiling</span></a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/comparison.html">
Memory Profilers</a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/memory-monitor/index.html"><span
class="en">Memory Monitor</span></a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/heap-viewer/index.html"><span
class="en">Heap Viewer</span></a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/allocation-tracker/index.html"><span
class="en">Allocation Tracker</span></a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/traceview/index.html">
Traceview</a>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/systrace/index.html">
Systrace</a>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/batterystats-battery-historian/index.html">
Battery Profilers</a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/performance/batterystats-battery-historian/charts.html"><span
class="en">Historian Charts</span></a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li><!-- End Performance Tools menu-->
<!-- Testing Tools menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/testing-tools.html"><span class="en">Testing Tools</span></a></div>
<ul>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing-support-library/index.html"><span
class="en">Testing Support Library</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>reference/android/support/test/package-summary.html">API Reference</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/monkey.html">monkey</a></li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot
?>tools/help/monkeyrunner_concepts.html"><span class="en">monkeyrunner</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/MonkeyDevice.html"><span
class="en">MonkeyDevice</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/MonkeyImage.html"><span
class="en">MonkeyImage</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/MonkeyRunner.html"><span
class="en">MonkeyRunner</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li><!-- end of testing support library -->
<!-- Support Library menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/support-library/index.html"><span
class="en">Support Library</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/support-library/features.html">Features</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/support-library/setup.html">Setup</a></li>
</ul>
</li><!-- end of support library -->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty"><a href="<?cs var:toroot ?>tools/data-binding/guide.html"><span
class="en">Data Binding Library</span></a></div>
</li><!-- end of support library -->
<!-- Revision menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot
?>tools/revisions/index.html"><span class="en">Revisions</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/revisions/studio.html">
<span class="en">Android Studio</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/sdk/tools-notes.html">
<span class="en">SDK Tools</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/revisions/build-tools.html">
<span class="en">SDK Build Tools</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/revisions/gradle-plugin.html">
<span class="en">Android Plugin for Gradle</span>
</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/revisions/platforms.html">
<span class="en">SDK Platforms</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/sdk/eclipse-adt.html">
<span class="en">ADT Plugin</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/sdk/ndk/index.html">NDK</a>
</div>
</li>
<!-- <li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/adk/index.html">
<span class="en">ADK</span></a>
</div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/adk/adk2.html">ADK 2012 Guide</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/adk/adk.html">ADK 2011 Guide</a></li>
</ul>
</li> -->
<!-- Eclipse ADT menu-->
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header">
<a href="<?cs var:toroot ?>tools/help/adt.html">
<span class="en">Eclipse with ADT</span></a>
</div>
<ul>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header"><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/migrate.html">
<span class="en">Migrating to Android Studio</span></a></div>
<ul>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/studio/eclipse-transition-guide.html">
Transition Guide</span></a> </li>
</ul>
</li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>sdk/installing/installing-adt.html">
<span class="en">Installing the Eclipse Plugin</span></a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/projects/projects-eclipse.html">Managing Projects</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/building-eclipse.html">Building and Running</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/building/building-cmdline-ant.html">Building with Ant</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/testing/testing_eclipse.html">Testing</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/debugging/debugging-projects.html">Debugging</a></li>
<li><a href="<?cs var:toroot ?>tools/publishing/app-signing-eclipse.html">Signing Your Apps</a></li>
</ul>
</li><!-- end of Eclipse -->
</ul><!-- nav -->
<script type="text/javascript">
<!--
buildToggleLists();
changeNavLang(getLangPref());
//-->
</script>