blob: 072aa081460875682afe91c607c99479fa33e5f6 [file] [log] [blame]
<ul id="nav">
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/essentials/quality/core.html" zh-cn-lang="应用的核心质量">
<span class="en">Core App Quality</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/essentials/quality/tablets.html" zh-cn-lang="平板电脑应用的质量">
<span class="en">Tablet App Quality</span>
</a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/essentials/quality/wear.html">
<span class="en">Wear App Quality</span>
</a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/essentials/quality/tv.html">
<span class="en">TV App Quality</span>
</a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section-header empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/essentials/quality/auto.html">
<span class="en">Auto App Quality</span>
</a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/launch-checklist.html" zh-cn-lang="发布检查清单">
<span class="en">Launch Checklist</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/localization-checklist.html" zh-cn-lang="本地化检查清单">
<span class="en">Localization Checklist</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/promote/brand.html" zh-cn-lang="品牌指南">
<span class="en">Brand Guidelines</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/promote/device-art.html" zh-cn-lang="Device Art Generator">
<span class="en">Device Art Generator</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/promote/badges.html" zh-cn-lang="Google Play 徽章生成器">
<span class="en">Google Play Badges</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/promote/linking.html" zh-cn-lang="链接到您的商品">
<span class="en">Linking to Your Products</span></a>
</div>
</li>
<li class="nav-section">
<div class="nav-section empty" style="font-weight:normal"><a href="<?cs var:toroot?>distribute/tools/open-distribution.html">
<span class="en">Alternative Distribution</span></a>
</div>
</li>
</ul>
<script type="text/javascript">
<!--
buildToggleLists();
changeNavLang(getLangPref());
//-->
</script>