blob: c5204da276bf0a68121b90b68b12b964cb76e4a7 [file] [log] [blame]
prog: sh-mem-random
vgopts: -q