Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: 51896aead8

Change-Id: I0ca728d46b59de754b5aa591fb09a89ab99e13d5