blob: 344bfec923d2f4b2448e5bbc4f125ae463a1412b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
**
** Copyright 2009, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="3853942104135735825">"Խոսքային սինթեզի տվյալների տեղադրիչ"</string>
<string name="installing_message" product="nosdcard" msgid="737236126329813405">"Ձայնային տվյալները տեղադրվում են USB կրիչի վրա:"</string>
<string name="installing_message" product="default" msgid="8792926973732354514">"Ձայնային տվյալները տեղադրվում են SD քարտի վրա:"</string>
<string name="uninstall_message" msgid="174096141356529599">"Ձայնային տվյալները հաջողությամբ տեղադրվել են: Այժմ կարող եք ապահով կերպով հեռացնել այս տեղադրիչը:"</string>
<string name="uninstall" msgid="6195983436684617741">"Ապատեղադրել"</string>
<string name="retry_message" product="nosdcard" msgid="8048316007107408391">"Ձայնային տվյալներ չեն կարող տեղադրվել: Համոզվեք, որ ձեր USB կրիչն ունի առնվազն 6ՄԲ ազատ տարածություն:"</string>
<string name="retry_message" product="default" msgid="4262829785604216441">"Ձայնային տվյալները չեն կարող տեղադրվել: Համոզվեք, որ ձեր SD քարտը սարքի մեջ է և ունի առնվազն 6Մբ ազատ տարածություն: Եթե ​​ձեր քարտն արդեն սարքի մեջ է, փորձեք հեռացնել և նորից տեղադրել այն:"</string>
<string name="retry" msgid="7470276488993209974">"Կրկնել"</string>
</resources>