blob: 2df71bca03bc99f3a74b9e309eb5170e523a3e7a [file] [log] [blame]
RENAME_NOREPLACE
RENAME_EXCHANGE
RENAME_WHITEOUT