blob: 82b93ba77072cabc3141922254377fa30fe01947 [file] [log] [blame]
KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES (1 << 0)
KVM_MEM_READONLY (1 << 1)