blob: 9a20eb327b2b46a42ce30bfada2e165500b60e99 [file] [log] [blame]
{
"userBlacklist": ["exarkun"]
}