Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: 2df736e95a

Change-Id: I8cd636bc162782c31f10e8b6d2a8d226ebfab076