blob: bafcf0f23143e98520e5e7e4f66be6960f5581de [file] [log] [blame]
<p><span id="someId"> Foo <em>bar</em> Baz </span></p>
<div><b>*foo*</b></div>
<div id="someId"> Foo *bar* Baz </div>
<p><baza id="someId"> Foo <em>bar</em> Baz </baza></p>